Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4086. Pravilnik o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev, stran 13042.

Na podlagi šestega odstavka 6. člena uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 37/99 in št. 67/03) izdaja minister za obrambo
P R A V I L N I K
o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva
za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in z zemljišči namenjenimi za poselitev
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči, gozdovi in zemljišči namenjenimi za poselitev (v nadaljnjem besedilu: zemljišča) v okoliših, določenih v 6. členu uredbe o določitvi objektov in okolišev objektov, ki so posebnega pomena za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje (Uradni list RS, št. 7/99 in št. 67/03 – v nadaljnjem besedilu: uredba).
2. člen
(1) Prodajalec ali kupec zemljišča vloži vlogo za izdajo soglasja za promet z zemljiščem na obrazcu, ki je v prilogi tega pravilnika, pri upravi za obrambo Ministrstva za obrambo ali njeni izpostavi na območju katere je zemljišče.
(2) Vlogi za izdajo soglasja mora vlagatelj priložiti kopijo lokacijske informacije za zemljišče, ki je predmet pravnega posla ter kopijo potrdila o državljanstvu kupca oziroma osebne izkaznice ali potnega lista, če gre za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra v primeru, če je kupec pravna oseba.
3. člen
Pristojna uprava za obrambo pri izdaji soglasja za promet z zemljišči odloči na podlagi:
– obsega, vrste in namembnosti objektov in okolišev objektov, ki jih uporablja Slovenska vojska oziroma so namenjene varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi;
– načrtovane razmestitve enot in sredstev Slovenske vojske ter drugih sredstev, namenjenih za obrambne potrebe;
– načrtov razvoja in razmestitve enot Slovenske vojske z vidika potreb po zagotovitvi objektov in zemljišč na podlagi materialne dolžnosti.
4. člen
Pristojna uprava za obrambo ne izda soglasja za promet z zemljiščem, če bi bilo zaradi tega na tem območju:
– zmanjšano ali onemogočeno izvajanje nujnih ukrepov za pripravljenost;
– otežena ali onemogočena izvedba mobilizacije enot Slovenske vojske;
– zmanjšano ali onemogočeno izvajanje načrtovanega obsega materialne dolžnosti v zvezi z objekti in zemljišči, potrebnimi za razmestitev enot Slovenske vojske;
– zmanjšano ali onemogočeno skladiščenje ali uničevanje neeksplodiranih ubojnih sredstev;
– oteženo, zmanjšano ali onemogočeno izvajanje, v skladu z zakonom in uredbo predpisanih ukrepov za varovanje;
– omejena razmestitev in uporaba enot Slovenske vojske.
5. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati navodilo o pogojih za izdajo soglasja Ministrstva za obrambo za promet s kmetijskimi zemljišči ter nezazidanimi stavbnimi zemljišči (Uradni list RS, št. 14/99).
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 017-04-44/2003-3
Ljubljana, dne 1. septembra 2003.
EVA 2003-1911-0014
dr. Anton Grizold l. r.
Minister
za obrambo

AAA Zlata odličnost