Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2003 z dne 12. 9. 2003

Kazalo

4085. Pravilnik o vsebini vloge in pogojih za izdajo dovoljenja za izvajanje univerzalnih poštnih storitev, stran 13041.

Na podlagi osmega odstavka 11. člena zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o vsebini vloge in pogojih za izdajo dovoljenja
za izvajanje univerzalnih poštnih storitev
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa vsebino vloge in pogoje za izdajo dovoljenja za izvajanje univerzalnih poštnih storitev na celotnem ozemlju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje).
2. člen
(pomen izrazov)
(1) V tem pravilniku uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
1. Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) je neodvisna agencija, ki na podlagi zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02; v nadaljnjem besedilu: zakon) ureja in nadzira trg poštnih storitev.
2. Vlagatelj je pravna ali fizična oseba, ki želi dobiti dovoljenje.
(2) Preostali izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot je določen v zakonu.
3. člen
(vsebina vloge za izdajo dovoljenja)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj navesti:
– podatke o vlagatelju,
– podatke o registraciji,
– podatke o zaposlenih in drugih osebah, ki delajo pri njem,
– finančne podatke,
– podatke o morebitnih že izdanih dovoljenjih,
– podatke o zagotavljanju varnosti in zanesljivosti prenosa poštnih pošiljk.
(2) Vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj priložiti s tem pravilnikom zahtevane listine in druge dokaze.
(3) Agencija lahko določi obrazec za vlogo za izdajo dovoljenja, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani.
4. člen
(podatki o vlagatelju)
(1) Podatki o vlagatelju, ki je fizična oseba, morajo vsebovati:
– ime in priimek fizične osebe,
– naslov stalnega prebivališča fizične osebe,
– enotno matično številko občana,
– davčno številko.
(2) Podatki o vlagatelju, ki je pravna oseba, morajo vsebovati:
– firmo pravne osebe,
– sedež pravne osebe,
– matično številko pravne osebe,
– davčno številko,
– ime in priimek odgovorne osebe pri pravni osebi,
– ime in priimek kontaktne osebe pri pravni osebi ter njene kontaktne podatke.
(3) Če je vlagatelj imenoval zastopnika oziroma pooblaščenca, je treba navesti tudi njegovo ime in priimek ter kontaktne podatke.
5. člen
(podatki o registraciji)
(1) Gospodarske družbe in drugi subjekti, ki se vpisujejo v sodni register, morajo biti registrirani za izvajanje poštnih storitev.
(2) Fizične osebe morajo biti kot samostojni podjetniki posamezniki priglašene za izvajanje poštnih storitev.
(3) Za osebe javnega prava se šteje, da so registrirane za izvajanje poštnih storitev, če je izvajanje poštnih storitev določeno v njihovih ustanovitvenih aktih.
(4) Vlogi za izdajo dovoljenja je treba priložiti izpis iz sodnega registra oziroma drugo ustrezno listino, ki dokazuje, da vlagatelj izpolnjuje pogoje iz prejšnjih odstavkov tega člena. Izpis iz sodnega registra oziroma druga listina ne sme biti starejša od treh mesecev.
6. člen
(podatki o zaposlenih)
V vlogi za izdajo dovoljenja morajo podatki o zaposlenih in drugih osebah, ki delajo pri vlagatelju, obsegati najmanj:
– število zaposlenih, izobrazbo in druge strokovne kvalifikacije;
– kratek življenjepis članov uprave oziroma vodilnih delavcev, kjer morajo biti navedene njihove kvalifikacije in dosedanje izkušnje,
– opis drugih načinov zagotavljanja tehnološke podpore in strokovnega znanja.
7. člen
(finančni podatki)
Podatki v vlogi za izdajo dovoljenja morajo obsegati projekcijo številčnega obsega univerzalnih poštnih storitev, projekcijo prihodkov in odhodkov z viri financiranja in druge podatke, s katerimi vlagatelj dokaže, da razpolaga z zadostnimi finančnimi sredstvi oziroma da jih lahko pridobi v zadostnem obsegu za izvajanje univerzalnih poštnih storitev.
8. člen
(podatki o dovoljenjih)
(1) V vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj navesti podatke o razveljavljenih dovoljenjih, ki so mu bila razveljavljena v zadnjih petih letih pred vložitvijo vloge za izdajo dovoljenja. Vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj priložiti izjavo, da nobeno od teh dovoljenj ni bilo razveljavljeno po uradni dolžnosti na podlagi 2. do 7. točke petega odstavka 19. člena zakona.
(2) Vlagatelj mora navesti tudi podatke o podobnih pravnih aktih (licence, avtorizacije ipd.) za izvajanje univerzalnih poštnih storitev v tujini. Vlogi za izdajo dovoljenja mora vlagatelj priložiti izjavo, da mu nobeden od teh aktov ni bil odvzet ali razveljavljen iz razlogov iz prejšnjega odstavka tega člena.
9. člen
(podatki o varnosti in zanesljivosti prenosa poštnih pošiljk)
Vlagatelj mora v vlogi za izdajo dovoljenja navesti, na kakšen način in s kakšnimi sredstvi bo zagotovil varen in zanesljiv prenos poštnih pošiljk v skladu z zakonom, ter predložiti dokazila o zagotavljanju varnega in zanesljivega prenosa poštnih pošiljk.
10. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja)
Agencija izda dovoljenje vlagatelju, ki izpolnjuje pogoje iz 11. člena zakona in za katerega na podlagi vloge ugotovi, da bo lahko izvajal univerzalne poštne storitve tako, kot je to določeno v zakonu in na podlagi zakona sprejetih podzakonskih predpisih.
11. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2660-4/2003
Ljubljana, dne 3. septembra 2003.
EVA 2003-2811-0009
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost