Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3943. Pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke na ladjah, stran 12230.

Na podlagi 152. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za promet
P R A V I L N I K
o ugotavljanju in oceni zdravstvene zmožnosti članov posadke na ladjah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa:
– zdravstvene pogoje, ki jih morajo izpolnjevati člani posadke na ladjah iz prvega odstavka 152. člena pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 26/01 in 21/02) (v nadaljnjem besedilu: pomorščaki) za opravljanje posameznih del in nalog na ladji,
– način in roke opravljanja zdravstvenih pregledov ter oceno zdravstvene zmožnosti za opravljanje določenih del,
– izvajanje obvezne imunoprofilakse in kemoprofilakse proti nalezljivim boleznim,
– način in postopek izdajanja zdravniških spričeval,
– evidenco in dokumentacijo podatkov v zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov in izdajanjem zdravniških spričeval pomorščakom,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost za ugotavljanje zdravstvene zmožnosti pomorščakov (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni zdravnik).
II. ZDRAVSTVENI POGOJI ZA POMORŠČAKE
2. člen
Za delo na ladji ni zmožna oseba, za katero se s predhodnim zdravstvenim pregledom ugotovi, da:
– ima bolezen ali hibo, ki neugodno vpliva na sposobnost za uspešno delo na ladji,
– ima bolezen, ki lahko ogroža zdravje drugih oseb na ladji,
– je obolela za tako boleznijo, ki lahko v času vkrcanja privede do zapletov, ki bi zahtevali nujen kirurški ali drug medicinski poseg,
– je obolela za boleznijo, ki zahteva dietno prehrano ali
– je obolela za boleznijo, ki bi se lahko zaradi daljšega bivanja na ladji, škodljivih vplivov delovnega okolja, neugodnih klimatskih vplivov in drugih specifičnosti na ladji občutno poslabšala.
3. člen
Za nadaljnje delo na ladji ni zmožen pomorščak, pri katerem se z obdobnim zdravstvenim pregledom ugotovi, da ima bolezen:
– ki predstavlja trajno nezmožnost za delo na ladji ali
– ki bi se lahko z nadaljnjim delom na ladji znatno poslabšala.
4. člen
Zdravstveni pogoji oziroma zdravstvene kontraindikacije za delo na ladji ugotovljene pri predhodnem oziroma obdobnem zdravstvenem pregledu so:
– trajne: vsa stanja, obolenja, hibe, ki trajno omejujejo oziroma onemogočajo delo na ladji,
– začasne: vsa stanja, obolenja in hibe, ki začasno omejujejo oziroma onemogočajo delo na ladji.
5. člen
Zdravstvene kontraindikacije za delo na ladji so povzete iz poglavij Mednarodne klasifikacije bolezni (MKB) in so navedene v prilogi I tega pravilnika.
III. NAČIN IN ROKI OPRAVLJANJA PREDHODNIH
IN OBDOBNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
6. člen
Predhodni zdravstveni pregled za pomorščake se opravi pred prvo zaposlitvijo in po več kot 24 mesečni prekinitvi dela na ladji in obsega:
– Klinični pregled
– Anamnezo (delovna osebna)
– Antropometrijo
– Preiskavo vida in sluha ter ravnotežja
– Psihološki pregled
– Stomatološki pregled
– Rentgenski pregled pljuč
– Elektrokardiogram
– Laboratorijske preiskave: krvna slika (SR, krvni sladkor, hemogram, SGOT, SGPT, gama GT, CDT), serološke preiskave na sifilis in HIV, preiskava urina s sedimentom.
7. člen
Obdobni zdravstveni pregled pomorščaka se opravi v roku, ki ga določi pooblaščeni zdravnik v skladu z oceno tveganja v obdobju najmanj 24 mesecev in obsega:
– Klinični pregled
– Anamnezo (delovna, osebna)
– Preiskavo vidnih in slušnih funkcij
– Rentgenski pregled pljuč vsakih 6 let oziroma prej ob dodatno postavljeni indikaciji
– Laboratorijske preiskave: krvna slika (SR, krvni sladkor, hemogram, SGOT, SGPT, gama GT, CDT – fakultativno), serološke preiskave na sifilis in HIV, preiskava urina s sedimentom, preiskava na parazitonoštvo za malarijo (če se kandidati vračajo iz držav, kjer je malarija endemična), preiskava na črevesne parazitarne bolezni (če se kandidati vračajo iz držav tropskega ali subtropskega pasu ter drugih endemskih držav)
– Po potrebi še ostale diagnostične preiskave, ki jih odredi zdravnik na podlagi kliničnega pregleda.
Ne glede na prejšnji odstavek se za pomorščaka, ki še ni dopolnil 18 let in za tiste pomorščake, ki so vkrcani na tankerjih s kemikalijami, obdobni pregled opravi v obdobju 12 mesecev.
III. A) Vidne sposobnosti
8. člen
Pri predhodnem zdravstvenem pregledu za zaposlitev pomorščaka v krovni službi (navtična usmeritev) mora znašati ostrina vida:
– vsakega očesa posebej brez korekcije najmanj 0,4 ali,
– 0,7 boljšega očesa in 0,3 slabšega očesa z možnostjo popolne korekcije (Visus s korekcijo = 1,0) do ± 3,0 Dsph z dopustnim nizkim cilindrom ± 0,5 Dpt cyl in tako, da dosežemo globinski vid.
Če je popolna korekcija vida dosežena z uporabo očal ali kontaktnih leč, so ta obvezna. Pomorščak v krovni službi mora imeti v času vkrcanja na ladji pri sebi nadomestna očala ali kontaktne leče.
9. člen
Pri obdobnem zdravstvenem pregledu že zaposlenega pomorščaka v krovni službi mora znašati ostrina vida:
– brez korekcije najmanj 0,1 ali
– s korekcijo vsakega očesa posebej 0,7.
Če je maksimalna korekcija vida dosežena z uporabo očal ali kontaktnih leč, so ta obvezna. Pomorščak v krovni službi mora imeti v času vkrcanja na ladji pri sebi nadomestna očala ali kontaktne leče.
10. člen
Pomorščak v krovni službi (navtična usmeritev) mora imeti normalno sposobnost razpoznavanja barv s pseudoizokromatskimi tablicami. Dopustne so lažje anomalne trihromazije z anomalnim kvocientom nad 0,5.
Pomorščak v krovni službi (navtično usmeritev) mora imeti normalno vidno polje in ne sme bolehati za nočno slepoto.
Normalno vidno polje ugotovimo s perimetričnim preskusom, pri katerem periferna izoptera vsakega očesa ni ožja od 60 stopinj in je brez skotomov v vidnem polju.
Nočno slepoto ugotovimo s testi hitre readaptacije na svetlobo in temo, kjer mora biti kontrastno razmerje 1:2,7.
11. člen
Pri predhodnem in obdobnem zdravstvenem pregledu pomorščaka v strojni službi (ladijska strojna in elektro usmeritev) mora znašati ostrina vida:
– vsakega očesa posebej brez korekcije najmanj 0,1 ali,
– s korekcijo 0,4 ter z normalnim globinskim vidom.
Če je korekcija vida dosežena z uporabo očal ali kontaktnih leč, so ta obvezna. Pomorščak v strojni službi (ladijska strojna ali elektro usmeritev) mora imeti v času vkrcanja na ladji pri sebi nadomestna očala ali kontaktne leče.
12. člen
Pomorščak v strojni službi (ladijska strojna ali elektro usmeritev) mora imeti normalno sposobnost razpoznavanja barv po pseudoizokromatskih tablicah. Dopustna je anomalna trihromazija z anomalnim kvocientom nad 0,5.
13. člen
Pri pomorščakih v splošni službi, pri katerih je korekcija vida dosežena z uporabo očal ali kontaktnih leč, je uporaba teh obvezna. Pomorščak v splošni službi mora imeti v času vkrcanja na ladji pri sebi nadomestna očala ali kontaktne leče.
14. člen
Če pomorščak v času zaposlitve izgubi vid na eno oko, vid zdravega očesa pa znaša najmanj 0,4 s korekcijo ali brez nje ter ima normalno vidno polje preostalega očesa, lahko opravlja na ladji le dela oziroma naloge administratorja, sobarja, kuharja ali natakarja.
III. B) Slušne sposobnosti
15. člen
Ob predhodnem zdravstvenem pregledu se dovoljuje:
– senzorinevralna izguba sluha v obliki klina, ki ni širši od ene oktave in običajno ni globlji od 30 dBA v govornem območju,
– ADG do 4000 Hz bp, proti višjim frekvencam je izguba sluha po kostni poti največ 30 dBA pri 8000 Hz,
– konduktivna naglušnost, ki ni večja od 50-60 dBA v govornem območju.
16. člen
Ob obdobnem zdravstvenem pregledu pomorščak ni delazmožen, če se ugotovi:
– senzorinevralna naglušnost, kjer je sluh do 500 Hz v mejah normale, pri 1000 Hz je reduciran na 30 dBA, pri 2000 Hz pa na 50 dBA,
– kombinirana naglušnost, kjer je izguba sluha po kostni prevodnosti večja od navedene v prvi ali drugi alinei prejšnjega člena,
– enostranska gluhost ali težka naglušnost,
– binavralna procentualna izguba sluha po Fowler-Sabinu več kot 30%,
– izguba sluha med dvema avdiometrijama (v razmaku enega leta oziroma dveh let) v frekvenčnem območju 1000-6000 Hz za več kot 10 dBA,
– naglo napredujoča izguba sluha izzvana s hrupom ali drugimi vzroki v času zaposlitve na ladji, okvara sluha prek 30 dBA pri 1000 Hz ter preko 50 dBA pri 2000 Hz s tendenco poslabšanja, okvaro sluha v govornem območju za več kot 30% po Fowler-Sabinu.
17. člen
Pri obdobnem zdravstvenem pregledu pomorščakov v strojni službi po preteku 12 mesecev ne sme biti avdiometrično izmerjeno poslabšanje sluha pri kritičnih frekvencah (2000-6000 Hz) za več kot -10 dBA.
III. C) Druge sposobnosti
18. člen
Pri predhodnem in obdobnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik oceni ali pomorščak ima:
– normalno ravnotežje (ugotavljamo ga z bitermalnim frekvenčnim vestibulogramom),
– ustrezne motorične sposobnosti, kot npr. sposoben brez pomoči prestopiti 60 cm visok prag, premikati se skozi odprtine velikosti 60 cm x 60 cm do višine 6 m (antropometrične in dinamične meritve),
– ustrezne zmogljivosti srčno žilnega sistema (obremenitveno testiranje, spirometrija, EKG),
– ustrezno okulomotorično koordinacijo (merjenje).
19. člen
V primeru, da delodajalec utemeljeno sumi, da pomorščak ne izpolnjuje zahtevanih zdravstvenih pogojev za varno in zdravo delo na ladji, lahko zahteva usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled.
IV. IZVAJANJE IMUNOPROFILAKSE
IN KEMOPROFILAKSE PROTI NALEZLJIVIM
BOLEZNIM
20. člen
Imunoprofilaksa in kemoprofilaksa proti nalezljivim boleznim se v skladu s posebnimi predpisi opravlja za pomorščake v zdravstvenem zavodu, ki ga pooblasti minister, pristojen za zdravje.
V. NAČIN IN POSTOPEK IZDAJANJA ZDRAVNIŠKIH
SPRIČEVAL
21. člen
Pred zdravstvenim pregledom je treba ugotoviti identiteto pregledovanca tako, da predloži veljavni osebni dokument s fotografijo.
22. člen
Zdravniško spričevalo izda pooblaščeni zdravnik na obrazcu, ki je priloga II tega pravilnika.
VI. EVIDENCA IN DOKUMENTACIJA
23. člen
O opravljenih zdravstvenih pregledih in o izdanih zdravniških spričevalih vodijo evidenco pooblaščeni zdravniki.
Vso dokumentacijo, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem zdravstvenih pregledov pomorščakov, hrani pooblaščeni zdravnik kot arhivsko gradivo v skladu z veljavnimi predpisi.
24. člen
V knjigo pregledov se vpiše vsaka oseba, ki pride na zdravstveni pregled kot pomorščak, da dobi zdravniško spričevalo. V to evidenco se po zaporednih številkah vpisujejo podatki o pregledanih osebah. Ta evidenca se lahko vodi tudi na evidenčnih kartonih.
25. člen
Pomorščak oziroma delodajalec, ki se ne strinja z zdravniškim spričevalom, ki ga je izdal pooblaščeni zdravnik, lahko vloži pritožbo na posebno zdravniško komisijo na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa, ki jo imenuje minister, pristojen za zdravje. Odločitev posebne zdravniške komisije je dokončna.
VII. POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PRAVNE
IN FIZIČNE OSEBE, KI OPRAVLJAJO ZDRAVSTVENO
DEJAVNOST ZA UGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE
ZMOŽNOSTI POMORŠČAKOV
26. člen
Zdravstvene preglede pomorščakov lahko opravljajo javni zdravstveni zavodi, ki jih pooblasti minister, pristojen za zdravje in imajo zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, ki ima najmanj triletne delovne izkušnje na področju pomorske medicine in zdravniki zasebniki, ki jih pooblasti minister, pristojen za zdravje in so specialisti medicine dela, s triletnimi delovnimi izkušnjami na področju pomorske medicine.
27. člen
Kot konzultanti se na zahtevo pooblaščenega zdravnika vključujejo v zdravstvene preglede pomorščakov po tem pravilniku zdravniki specialisti drugih strok ter drugi zdravstveni delavci z ustreznimi znanji s področja zdravja in varnosti v pomorskem prometu.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Minister izda pooblastilo iz 20. in 26. člena tega pravilnika v 15 dneh od uveljavitve tega pravilnika.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene sposobnosti člana posadke na ladji (Uradni list SRS, št. 38/84 in 22/89).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 022-8/2003
Ljubljana, dne 30. junija 2003.
EVA 2002-2711-0068
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje
Soglašam!
Jakob Presečnik l. r.
Minister za promet
   Priloga 1

           ZDRAVSTVENE KONTRAINDIKACIJE
              ZA DELO NA LADJI

  1. ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA DELO NA LADJI OB PREDHODNEM ZDRAVSTVENEM
PREGLEDU

  a) Poglavje I.
    Infekcijske in parazitarne bolezni, ki zaradi svoje lokacije,
poteka in posledic bolezni vplivajo na varno delo na ladji. Trajna
kontraindikacija za kakršnokoli delo na ladji je HIV pozitivna oseba.

  b) Poglavje II.
    Maligne neoplazme, ki zaradi svoje lokacije, poteka in posledic
bolezni vplivajo na delovno zmožnost v pomorskem prometu.

  c) Poglavje III.
    Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri
katerih je udeležen imunski odziv:
  1. Kronične anemije
  2. Druge težje kronične bolezni krvi in krvotvornih organov
  3. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  d) Poglavje IV.
    Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične)
bolezni:
  1. Hiperfunkcija ali hipofunkcija ščitnice
  2. Od insulina odvisna sladkorna bolezen
  3. Urična diateza
  4. Druge težje bolezni endokrinega sistema ali bolezni presnove
  5. Posebno močno izražena debelost ali telesna šibkost
  6. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu
  e) Poglavje V.
    Duševne in vedenjske motnje:
  1. Organske, vključno simptomatske, duševne motnje: vse vrste demenc,
osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, okvare,
disfunkcije
  2. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi
  3. Škodljivo uživanje psihoaktivnih snovi (razen tobaka), dokler so
prisotni znaki škodljivega uživanja. Po tem je potrebno prisotnost znakov
in upada delazmožnosti preveriti po preteku 12 mesecev
  4. Sindrom odvisnosti od psihoaktivnih snovi (razen tobaka). Uspešno
zdravljeni so sposobni za delo na ladji, če pri njih ni psihičnih ali
nevroloških komplikacij. Po zdravljenju je potrebno sposobnost preverjati
vsakih 6 do 12 mesecev (odvisnika od alkohola spremljamo 2 leti,
odvisnika od drugih psihoaktivnih snovi pa 4 leta)
  5. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje: akutne, kronične z
rezidualnimi ali regresivnimi znaki
  6. Razpoloženjske (afektivne) motnje: manifestne manične, depresivne,
kombinirane in druge motnje
  7. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje: manifestne anksiozne,
fobične, obsesivno-kompulzivne, disociativne, somatoformne in druge
motnje
  8. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi: manifestne osebnostne
motnje
  9. Duševna podnormalnost (raven funkcioniranja na spodnji meji
povprečja)
  10. Motnje duševnega razvoja: specifične razvojne in pridobljene
motnje motoričnih in ostalih funkcij
  11. Močno izraženo jecljanje
  12. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu
  f) Poglavje VI.
    Bolezni živčevja:
  1. Motnje funkcije centralnega živčnega sistema in perifernega
živčevja z motnjami funkcije, ki so pomembne za delazmožnost
  2. Epilepsija
  3. Druga obolenja in stanja iz te skupine, ki lahko povzročijo
začasno izgubo ali motnjo zavesti

  g) Poglavje VII.
    Bolezni očesa in adneksov:
  1. Enostranska anatomska ali funkcionalna slepota
  2. Keratokonus
  3. Glavkom
  4. Motnje ostrine vida in drugih vidnih funkcij, ki so navedene v V.
poglavju tega pravilnika
  5. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  h) Poglavje VIII.
    Bolezni ušesa in mastoida:
  1. Gluhost
  2. Obojestranska ali težka enostranska naglušnost
  3. Poškodbe sluha zunaj kriterijev navedenih v 16. členu tega
pravilnika
  4. Poškodba sluha mešanega tipa, kjer je kostna prevodnost zmanjšana
za največ 30 dBA
  5. Kronična vnetja srednjega ušesa s perforacijo bobniča (z ali brez
sekrecije)
  6. Otoskleroza
  7. Menierov sindrom in druge vrtoglavice
  8. Kinetoze
  9. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  i) Poglavje IX.
    Bolezni obtočil:
  1. Prirojene ali pridobljene srčne napake in kronične organske
bolezni srca
  2. Preboleli miokardni infarkt
  3. Koronarna bolezen
  4. Resnejše motnje srčnega ritma
  5. Arterijska hipertenzija (preko 22/14 kPa brez terapije)
  6. Močneje izražene varikozne spremembe nog ali druge organske
angiopatije
  7. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  j) Poglavje X.
    Bolezni dihal:
  1. Kronična gnojna vnetja sinusov
  2. Deformacije nosne piramide in septuma, ki tudi po izvršenem
operativnem posegu trajno močno otežkočajo dihanje skozi nos
  3. Ozaena
  4. Bronhialna astma
  5. Kronični bronhitis in druge kronične bolezni pljuč z motnjami
ventilacije ali recidivirajočim bronhopulmonalnim infektom
  6. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  k) Poglavje XI.
    Bolezni prebavil:
  1. Ahalazija
  2. Gastroduodenalni ulkus
  3. Kronične bolezni jeter, žolčnih poti in trebušne slinavke
  4. Kronični ulcerozni kolitis
  5. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  l) Poglavje XII.
    Bolezni kože in podkožja:
  1. Kronični vulgarni ekcem
  2. Težja oblika neurodermitisa
  3. Karatodermija
  4. Erythematodes chr.
  5. Druge težje oblike kožnih bolezni

  m) Poglavje XIII.
    Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva:
  1. Močneje izražene deformacije hrbtenice ali prsnega koša
  2. Degenerativne spremembe sklepov in hrbtenice (težje oblike)
  3. Specifična vnetja sklepov
  4. Revmatoidni artritis
  5. Nodozni periarteritis
  6. Difuzna sklerodermija
  7. Sistemski lupus eritematodes
  8. Kronični osteomielitis
  9. Kronična lumboishialgija
  10. Stanje po laminektomiji
  11. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  n) Poglavje XIV.
    Bolezni sečil in spolovil:
  1. Kronične bolezni ledvic in urinarnih poti
  2. Stanje po nefrektomiji
  3. Ostala obolenja in stanja iz te skupine, ki ogrožajo varnost v
pomorskem prometu

  o) Poglavje XV.
    Nosečnost, porod in poporodno obolenje (puerperij)
  Vsa obolenja in stanja v zvezi z nosečnostjo, porodom in poporodnim
obdobjem, ki vplivajo na delovno zmožnost.

  p) Poglavje XVII.
    Prirojene malformacije, deformacije in kromosomske nenormalnosti
  Vse prirojene malformacije, deformacije in druge nenormalnosti, ki
vplivajo na delazmožnost.

  r) Poglavje XIX.
    Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih
vzrokov:
  1. Posledice poškodb, operacij ali bolezni lokomotornega sistema ali
drugih organov s funkcionalnimi motnjami, ki so pomembne za delovno
zmožnost.
  2. Druge bolezni, stanja in hibe, ki pomembno vplivajo na
delazmožnost

  2. ZDRAVSTVENE OMEJITVE ZA DELO NA LADJI OB OBDOBNEM IN USMERJENEM
OBDOBNEM ZDRAVSTVENEM PREGLEDU

  a) Poglavje I.
    Infekcijske in parazitarne bolezni ki zaradi svoje lokacije,
poteka in posledic bolezni vplivajo na varno delo na ladji. Trajna
kontraindikacija za kakršnokoli delo na ladji je HIV pozitivna oseba.

  b) Poglavje II.
    Maligne neoplazme, ki zaradi svoje lokacije, poteka in posledic
bolezni vplivajo na delovno zmožnost v pomorskem prometu.

  c) Poglavje III.
    Bolezni krvi in krvotvornih organov ter nekatere bolezni, pri
katerih je udeležen imunski odziv:
  1. Težje oblike kroničnih anemij
  2. Levkemije
  3. Kronične bolezni s hemoragično diatezo

  d) Poglavje IV.
    Endokrine, prehranske (nutricijske) in presnovne (metabolične)
bolezni:
  1. Od insulina odvisna sladkorna bolezen
  2. Sladkorna bolezen s poznimi komplikacijami
  3. Težje ali na terapijo rezistentne druge bolezni endokrinega
sistema ali metabolizma

  e) Poglavje V.
    Duševne in vedenjske motnje:
  1. Škodljiva raba alkohola in/ali kronični alkoholizem
  2. Škodljiva raba psihoaktivnih snovi in/ali narkomanija
  3. Organske, vključno simptomatske, duševne motnje: vse vrste demenc,
osebnostne in vedenjske motnje zaradi možganske bolezni, okvare,
disfunkcije
  4. Duševne in vedenjske motnje zaradi uživanja psihoaktivnih snovi
  5. Shizofrenija, shizotipske in blodnjave motnje: akutne, kronične z
rezidualnimi ali regresivnimi znaki
  6. Razpoloženjske (afektivne) motnje: manifestne manične, depresivne,
kombinirane in druge motnje
  7. Nevrotske, stresne in somatoformne motnje: manifestne anksiozne,
fobične, obsesivno-kompulzivne, disociativne, somatoformne in druge
motnje
  8. Motnje osebnosti in vedenja v odrasli dobi: manifestne osebnostne
motnje

  f) Poglavje VI.
    Bolezni živčevja:
  1. Epilepsija
  2. Organske bolezni CŽS-a (vnetne, degenerativne, vaskularne in
hereditarne)
  3. Organske bolezni perifernih živcev z močneje izraženimi motnjami
funkcij, ki so pomembne za delovno zmožnost

  g) Poglavje VII.
    Bolezni očesa in adneksov:
  1. Motnje ostrine vida, ki se ne morejo korigirati za uspešno
opravljanje del in nalog
  2. Izguba vida na enem očesu v času zaposlitve na ladji (razen za
dela in naloge administratorja, sobarja, kuharja in natakarja)
  3. Dekompenzirani glavkom s progresivno okvaro vidnega polja

  h) Poglavje VIII.
    Bolezni ušesa in mastoida:
  1. Naglo napredujoča izguba sluha izzvana s hrupom ali zaradi drugih
razlogov v času zaposlitve na ladji
  2. Okvara sluha preko 30 dBA pri 1000 Hz ter preko 50 dBA pri 2000 Hz
s tendenco poslabšanja
  3. Okvara sluha v govornem območju za več kot 30% po Fowler-Sabinu
  4. Menierov sindrom
  5. Vertebrobazilarna insuficienca
  6. Druge verificirane in na terapijo rezistentne kinetoze

  i) Poglavje IX.
    Bolezni obtočil:
  1. Srčne napake z moteno hemodinamsko funkcijo, resnejšimi motnjami
ritma ali pekanginoznimi težavami
  2. Miokardiopatije z dekompenzacijo, rezistentno aritmijo ali
trombembolizmom
  3. Ishemična bolezen srca z zapleti
  4. Asimptomatična koronarna insuficienca s signifikantnim
zmanjševanjem koronarne rezerve, ki je ugotovljena s koronarografijo ali
ergometrijo
  5. Težje oblike motenj srčnega ritma
  6. Težje oblike cor pulmonale
  7. Arterijska hipertenzija z zapleti ali če je višina tlaka nad
24/15,5 kPa kljub terapiji
  8. Simptomi recidivnega varikoznega kompleksa
  9. Druge težje organske angiopatije

  j) Poglavje X.
    Bolezni dihal:
  1. Kronične obstruktivne in restrektivne bolezni pljuč s srednje
težko ali težko ventilatorno insuficienco
  2. Bronhialna astma s pogostimi napadi, ki so rezistentni na terapijo
(neodvisno od ventilacijske funkcije)
  3. Obojestranska paraliza glasilk
  4. Pogoste in na terapijo rezistentne težave zaradi alergije zgornjih
dihal.

  k) Poglavje XI.
    Bolezni prebavil:
  1. Ahalazija
  2. Gastroduodenalni ulkus s komplikacijami
  3. Postresekcijski sindrom rezistenten na terapijo
  4. Kronični ulcerozni kolitis
  5. Sindrom slabe absorbcije
  6. Kronični agresivni hepatitis
  7. Ciroza jeter (varice požiralnika, ascites, ikterus, motnje
koagulacije)
  8. Hemokromatoza
  9. Hepatolentikularna degeneracija
  10. Kronični recidivirajoči pankreatitis

  l) Poglavje XII.
    Bolezni kože in podkožja:
  1. Kronični recidivirajoči in z alergološkimi testi verificiran
vulgarni ekcem
  2. Erythematodes chr.
  3. Na terapijo rezistentni maligni procesi kože

  m) Poglavje XIII.
    Bolezni mišičnoskeletnega sistema in vezivnega tkiva:
  1. Napredovana artroza kolka, kolena ali skočnega sklepa
  2. Izražene degenerativne spremembe vratne ali ledvene hrbtenice s
trajno izraženimi in terapevtsko rezistentnimi težavami in motnjami
funkcije

  n) Poglavje XIV.
    Bolezni sečil in spolovil:
  1. Kronične vnetne bolezni ledvic s kronično renalno insuficienco
  2. Nefrotski sindrom
  3. Nefroangioskleroza
  4. Policistična ledvica
  5. Stanje po nefrektomiji z oškodovano funkcijo preostale ledvice ali
s hipertenzijo

  o) Poglavje XIX.
    Poškodbe, zastrupitve in nekatere druge posledice zunanjih
vzrokov:
  1. Posledice poškodb, zastrupitev in nekatere druge posledice
zunanjih vzrokov
  2. Druge bolezni, stanja in hibe, ki pomembno vplivajo na
delazmožnost.

AAA Zlata odličnost