Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3938. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli, stran 12216.

Na podlagi 86. člena zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96, 33/97 in 59/01) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli
1. člen
V pravilniku o dokumentaciji v 9-letni osnovni šoli (Uradni list RS, št. 64/99 in 27/02) se v 4. točki 4. člena pika nadomesti z vejico in doda nova 5. točka, ki se glasi:
»5. zbirni športnovzgojni karton.«.
2. člen
V 4. točki 5. člena se pred besedo »športnovzgojni« doda beseda »osebni«.
Na koncu se za podpičjem doda besedilo, ki se glasi:
»ministrstvo, pristojno za šolstvo, izda podrobnejša navodila za izpolnjevanje športnovzgojnega kartona v posebni publikaciji.«.
3. člen
Za 8. členom se doda nov 8.a člen, ki se glasi:
»8.a člen
Šola javne listine iz 1., 2., 3., 5. in 6. točke prejšnjega člena izda v izvirniku le enkrat.
Šola izda nadomestno javno listino, če tisti, ki jo zahteva, dokaže, da je zaradi izgube, uničenja, poškodovanja ali odtujitve v Uradnem listu Republike Slovenije preklicana veljavnost izvirnika.
Nadomestna javna listina se izda na obrazcu »Izpis iz evidence«, razen v primeru iz 17.a člena tega pravilnika.
V evidenci o izdanih javnih listinah se vpišejo podatki o izdani nadomestni javni listini in na podlagi predloženega dokazila podatki o preklicu izvirnika v Uradnem listu Republike Slovenije.«
4. člen
V prvem odstavku 13. člena se v 7. točki doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»– zbiranju osebnih podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca.«.
5. člen
V drugem odstavku 14. člena se v 11. točki pred besedo »športnovzgojni« doda besedilo »osebni in zbirni«.
V 21. točki se doda nova sedma alinea, ki se glasi:
»zbiranju osebnih podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učenca.«.
V 25. točki se na koncu pika nadomesti z vejico in doda nova 26. točka, ki se glasi:
»26. izpis iz evidence.«.
6. člen
V tretjem odstavku 16. člena se v 4. točki pred besedo »športnovzgojne« doda beseda »zbirne«.
Doda se novi šesti odstavek, ki se glasi:
»Osebni športnovzgojni karton šola izroči učencu ob zaključku šolanja.«
7. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Šola na zahtevo posameznika izda naslednje nadomestne javne listine: spričevalo, obvestilo o ocenah, s katerimi so učitelji ocenili učenčevo znanje iz predmetov v 9. razredu, obvestilo o doseženih ocenah pri zaključnem preverjanju znanja v 9. razredu in potrdilo o izpolnjeni osnovnošolski obveznosti.
Šola izda nadomestne javne listine iz prejšnjega odstavka na posebnem obrazcu v obliki izpisa iz evidence; ta mora poleg predpisanih podatkov vsebovati še klavzulo, da je to nadomestna javna listina in enakovredna izvirniku, podatke o izpisu in izvirniku javne listine (številka in datum izdaje) ter oznako evidence, iz katere so podatki povzeti.
Izdajatelj nadomestne javne listine navede ime šole oziroma pravnega naslednika, ki razpolaga z ustrezno evidenco, ne glede na to, kdo je bil oziroma kako se je imenoval izdajatelj izvirnika javne listine. Izpisek podpiše pooblaščena oseba izdajatelja in potrdi pristnost listine s pečatom izdajatelja.«
8. člen
Za 17. členom se doda nov 17.a člen, ki se glasi:
»17.a člen
Nadomestno kolesarsko izkaznico šola izda na obrazcu za kolesarsko izkaznico, ki mora biti opremljen s klavzulo, da je ta izkaznica nadomestna.«
9. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.
Št. 011-03-162/2003
Ljubljana, dne 21. julija 2003.
EVA 2003-3311-0180
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport