Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3935. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna, stran 12214.

Na podlagi 84. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 55/03 – prečiščeno besedilo) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna
1. člen
V naslovu in členih odredbe o normativih in standardih ter elementih za sistemizacijo delovnih mest, ki so podlaga za organizacijo in financiranje programa 9-letne osnovne šole iz sredstev državnega proračuna (Uradni list RS, št. 27/99, 62/01 in 69/02) se beseda »odredba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »pravilnik« v ustreznem sklonu.
2. člen
V drugem odstavku 1. člena se črta druga alinea.
3. člen
V prvem odstavku 2. člena se v drugi alinei črta besedilo »italijanskega jezika v šolah z italijanskim učnim jezikom ter slovenskega in madžarskega jezika v dvojezičnih šolah,«.
4. člen
V 3. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V osnovnih šolah s slovenskim učnim jezikom na narodno mešanem območju Slovenske Istre se drugi strokovni delavec vključi v vzgojno-izobraževalno delo v obsegu 11 ur, če je v oddelku 1. razreda 15 do 23 učencev«.
5. člen
V drugem odstavku 10. člena se v zadnji vrstici črta besedilo: »za 5«.
6. člen
V 13. členu se besedilo: »iz 8., 9. in 10. člena te odredbe« nadomesti z besedilom: »svetovalnega delavca, knjižničarja in računalnikarja-organizatorja informacijskih dejavnosti«.
7. člen
V 16. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V osnovnih šolah s podružnicami se za vsako podružnico sistemizira dodatnih 0,10 delovnega mesta hišnika vzdrževalca.«
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek.
8. člen
V 18. členu se črtata drugi in tretji odstavek.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
9. člen
20. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka iz dveh razredov je 21 učencev, za skupinsko delo z učenci treh razredov ali več pa 14 učencev.«
10. člen
V 21. členu se črtata tretji in četrti odstavek.
11. člen
V 30. členu se črta tretji odstavek.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
12. člen
V tretjem odstavku 36. člena se za besedama »osnovne šole« doda vejica in besedilo: »oddelke 7. razreda s programom 8. razreda in oddelke 8. razreda s programom 9. razreda 9-letne osnovne šole«.
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. septembra 2003.
Št. 011-03-158/2003
Ljubljana, dne 15. julija 2003.
EVA 2003-3311-0176
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost