Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2003 z dne 21. 8. 2003

Kazalo

3931. Program priprave državnega lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica, stran 12201.

Na podlagi drugega odstavka 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) sprejme minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, št. dopisa 321-06-79/2002/14 z dne 30. 5. 2003
P R O G R A M P R I P R A V E
državnega lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica
I. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo državnega lokacijskega načrta
Kobilarna Lipica je bila z zakonom o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96; v nadaljnjem besedilu: ZKL) razglašena za kulturni spomenik izjemnega pomena za Republiko Slovenijo.
ZKL v 7. členu določa, da Vlada RS za območje Kobilarne Lipica sprejme prostorski izvedbeni načrt. Temeljni programski akt, ki nakazuje koncept dolgoročnega razvoja Kobilarne Lipica in ki je osnova za izdelavo prostorskega izvedbenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica, je Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2002-2005, ki ga je dne 30. januarja 2003 določila Vlada RS (v nadaljnjem besedilu: PVR).
PVR določa način varovanja in razvoja kulturnega spomenika v štiriletnem obdobju. Vsebuje konkretna določila za varovanje kulturnega spomenika in predloge za razvoj različnih, med seboj združljivih programov.
PVR opredeljuje izhodišča za razrešitev obstoječih konceptualnih dilem in nakazuje razvoj, ki bo omogočal optimizacijo osnovne dejavnosti in z njo združljivih dodatnih dejavnosti, ki so že, ali pa bi jih bilo še smiselno vgraditi v celoten kompleks.
Kobilarna Lipica je izjemen kulturno-zgodovinski spomenik v nacionalnem in svetovnem merilu. Je izvorna kobilarna ene najstarejših kulturnih pasem konj in najstarejša evropska kobilarna, ki kontinuirano vzreja isto pasmo konj v edinstvenem okolju. Posamezni sklopi tega okolja (elementi kulturne krajine, stavbna dediščina) so se izoblikovali izključno v funkciji temeljne, izvorne dejavnosti konjereje in konjeništva.
Izvorna dejavnost upravljalca zavarovanega območja obsega varovanje, ohranjanje in razvoj kulturnih vrednot, med katerimi čreda lipicancev predstavlja osrednji del.
Ob tej dejavnosti so se razvile tudi dodatne dejavnosti, ki so z osnovno bolj ali manj povezane ter usklajene in ki naj bi v bodoče zagotavljale materialno osnovo za izvajanje izvorne dejavnosti.
Priprava lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica se je pričela na osnovi utemeljenega in dokumentiranega predloga, ki ga je podal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, z dopisom št. 321-06-10/00-82, dne 24. oktobra 2000.
Predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je utemeljen in obrazložen, ker je:
– območje Kobilarne Lipica opredeljeno v prostorskih sestavinah dolgoročnega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-2000 (Uradni list SRS, št. 1/86, 41/87, 12/89, 36/90 ter Uradni list RS, št. 27/91, 72/95, 11/99, 4/03) in v prostorskih sestavinah družbenega plana Republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (Uradni list SRS, št. 2/86, 41/87 in 23/89 ter Uradni list RS, št. 72/95, 11/99, 4/03):
– v 7. členu zakona o Kobilarni Lipica (Uradni list RS, št. 29/96) določeno, da Vlada RS za območje Kobilarne Lipica sprejme prostorski izvedbeni načrt.
Predlog ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dokumentiran:
– z Izhodišči programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica za obdobje 2001-2004, ki jih je s sklepom sprejela Vlada RS na svoji 23. seji, dne 9. novembra 2000;
– z osnutkom Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica za obdobje 2001-2004 (izdelovalec: ACER Novo mesto, d.o.o., oktober 2000), ki ga je obravnaval Svet Javnega zavoda Kobilarna Lipica, na svoji seji, dne 27. decembra 2000;
– s Programom varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2002-2005.
Na podlagi predloga, ki ga je podal minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ter na podlagi prvega odstavka 41. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in Uradni list RS, št. 26/90, 3/91, 18/93, 47/93, 71/93, 44/97 in 9/01-ZPPreb) in 7. člena ZKL je Vlada RS sprejela program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica (Uradni list RS, št. 76/01). Na osnovi tega programa priprave je direktorica Urada RS za prostorsko planiranje dne 28. septembra 2001 določila Podrobnejši program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica.
Vsebinsko izhodišče za izdelavo programa priprave sta predstavljali dve gradivi:
– Izhodišča programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica za obdobje 2001-2004, ki jih je s sklepom sprejela Vlada RS, dne 9. novembra 2000;
– osnutek Programa varstva in razvoja Kobilarne Lipica za obdobje 2001-2004.
Dne 30. januarja 2003 je Vlada RS določila program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2002-2005, kar pomeni spremembo nekaterih dosedanjih vsebinskih izhodišč, zaradi česar je bilo treba pristopiti k izdelavi novega programa priprave.
II. Predmet in programska izhodišča državnega lokacijskega načrta ter okvirno ureditveno območje
Predmet izdelave državnega lokacijskega načrta je prostorska ureditev državnega pomena – zavarovano območje Kobilarne Lipica, v obsegu območja, kot je to opredeljeno v 2. členu ZKL.
Območje kulturnega spomenika sestavljajo:
– območje kultivirane kraške krajine,
– čreda konj lipicancev kot avtohtone pasme,
– stavbna in umetnostna dediščina znotraj zavrovanega območja.
Zaradi dediščinskih vrednosti in pomembnega turističnega in razvojnega potenciala na širšem območju Kraškega regijskega parka, je območje Kobilarne Lipica izjemnega pomena za RS.
V PVR opredeljeni ukrepi varstva in razvoja bodo omogočali odpravljanje najbolj perečih problemov in boljše izkoriščanje potencialov varovanega območja. Poleg organizacijskih ukrepov so zato načrtovani investicijski ukrepi, ki so razdeljeni na ukrepe na naslednjih področjih oziroma dejavnostih:
– v izvorni dejavnosti,
– stavbne dediščine,
– kulturne krajine,
– naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
– gostinske in druge turistične ponudbe,
– infrastrukture in prometne ureditve,
– stanovanj in uprave kobilarne,
– prostorske dokumentacije,
– obnove hotelov in celostno urejanje igrišča za golf,
– investicije Občine Sežana.
Celotno območje načrtovane prostorske ureditve je v Občini Sežana.
Programsko in vsebinsko izhodišče za izdelavo državnega lokacijskega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica je koncept dolgoročnega razvoja tega območja, kot ga določa PVR 2002-2005. Skladno s tem bodo načrtovane tudi prostorske ureditve, ki so predmet tega državnega lokacijskega načrta. Te morajo izhajati iz naslednjih vsebin PVR:
– iz koncepta varstva in razvoja,
– iz pogojev za arhitekturno, urbanistično in krajinsko oblikovanje in prostorskih usmeritev po dejavnostih,
– iz predstavljenih ukrepov varstva in razvoja.
Dne 3. aprila 2003 je Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) skladno z 28. členom zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-1) izvedlo prostorsko konferenco z namenom, da se pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti glede priprave prostorskega akta oziroma predvidene prostorske ureditve. Datum ter kraj in čas zbora konference je pripravljavec objavil v dveh sredstvih javnega obveščanja. S to objavo so bili o prostorski konferenci obveščeni predstavniki gospodarstva, interesnih združenj ter organizirane javnosti, z vabili pa so bili povabljeni nosilci urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Na prostorski konferenci so pisno ali ustno posredovali priporočila in usmeritve oziroma jih napovedali ob izstavitvi smernic naslednji udeleženci: Občina Sežana, Javni zavod Kobilarna Lipica, Ministrstvo za obrambo, Sektor za civilno obrambo, Zdravstveni inšpektorat RS, Zavod za gozdove Slovenije, MOP ARSO, Sektor za upravljanje z vodami; MOP ARSO, Sektor za ohranjanje narave; MOP ARSO, Sektor za varstvo okolja, Ministrstvo za notranje zadeve.
V tem programu priprave so že upoštevana tista priporočila prostorske konference, ki se nanj neposredno nanašajo, druga pa bodo upoštevana v postopku priprave državnega lokacijskega načrta.
Priprava državnega lokacijskega načrta obsega izdelavo:
– strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave,
– državnega lokacijskega načrta, ki mora biti izdelan v skladu s 24., 43., 44. in 46. členom ZUreP-1.
III. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi državnega lokacijskega načrta
Nosilci urejanja prostora, ki morajo pred pričetkom izdelave državnega lokacijskega načrta podati smernice za njegovo pripravo, k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta pa mnenje, so:
1. Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Ljubljana, Parmova 33;
2. Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 21;
3. Ministrstvo za obrambo, Urad za obrambne zadeve, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25;
4. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje varstva okolja, Ljubljana, Dunajska 48;
5. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje ohranjanje narave, Ljubljana, Dunajska 48;
6. Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, področje upravljanja z vodami, Ljubljana, Dunajska 48;
7. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, Tržaška 19;
8. Ministrstvo za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, Ljubljana, Plečnikov trg 2, skupaj z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Ljubljana, Cankarjeva 5;
9. Zavod RS za varstvo narave, Ljubljana, Zeljarska 1;
10. Zavod za gozdove Slovenije, Ljubljana, Večna pot 2;
11. Zavod za ribištvo, Ljubljana, Župančičeva 9;
12. ELES Elektro-Slovenija d.o.o, Ljubljana, Hajdrihova 2;
13. Telekom Slovenije, Ljubljana, Cigaletova 15;
14. Občina Sežana in njene službe v delih, kjer so upravljalci komunalne in druge infrastrukture;
15. druge občinske gospodarske javne službe ter drugi organi in organizacije, kolikor bi se v postopku priprave lokacijskega načrta izkazalo, da so tangirani.
Postopek priprave državnega lokacijskega načrta vodi Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Urad RS za prostorsko planiranje, Dunajska 21, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: MOP UPP).
Investitor načrtovanih prostorskih ureditev je Javni zavod Kobilarna Lipica.
Naročnik vseh strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta je Javni zavod Kobilarna Lipica.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta mora izpolnjevati pogoje, ki jih določajo 156. do 160. člen ZUreP-1 in ga naročnik izbere po predpisih o oddaji javnega naročila. Naročnik mora v komisijo za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta imenovati tudi člana, ki ga določi MOP UPP. MOP UPP mora pred pričetkom postopka javnega naročila za izbiro izdelovalca državnega lokacijskega načrta potrditi projektno nalogo.
IV. Seznam potrebnih strokovnih podlag in način njihove pridobitve
Pri izdelavi strokovnih podlag in državnega lokacijskega načrta je treba upoštevati naslednja že izdelana gradiva
– Program varstva in razvoja Kobilarne Lipica 2002-2005;
– vsa gradiva, uporabljena za pripravo PVR;
– vse predhodno izdelane strokovne podlage in druga gradiva, relevantna za izdelavo naloge (s področja prostorskega razvoja, varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta mora investitor zagotoviti izdelavo naslednjih strokovnih podlag, na katerih bodo temeljile rešitve:
– idejna zasnova načrtovane prostorske ureditve, izdelana na način, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznim poročilom in utemeljitvijo,
– idejne zasnove posameznih elementov prostorske ureditve, izdelane kot posamezni načrti, ki vključuje vse funkcionalne, urbanistične, krajinske, arhitekturne in okoljevarstvene rešitve in ureditve, z ustreznimi poročili in utemeljitvami,
– idejna zasnova nove prometne ureditve, tudi v odnosu do obstoječe (ukinitve, preureditve obstoječih cest, poti ipd.), vključno z ureditvami mirujočega prometa,
– idejne zasnove novih energetskih, vodovodnih, komunalnih in drugih infrastrukturnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove zaščite, prestavitve in ukinitve obstoječih energetskih, vodovodnih in drugih komunalnih priključkov in ureditev,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za preprečitev negativnih vplivov na okolje, kulturno dediščino in trajnostno rabo naravnih dobrin, za omilitev vplivov na rastlinske in živalske vrste ter njihove habitate, vključno z idejno zasnovo ureditve morebitnih izravnalnih ukrepov,
– idejne zasnove rešitev in ukrepov za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
– geodetske podlage za izdelavo lokacijskega načrta,
– podatki zemljiškega katastra in katastra stavb,
– podatki iz zemljiške knjige o lastnikih in imetnikih drugih stvarnih pravic,
– strokovne zasnove kulturne dediščine,
– strokovne podlage s področja ohranjanje narave,
– strokovne podlage glede relevantnih naravnih in ustvarjenih danosti prostora,
– strokovne podlage o vplivih načrtovane prostorske ureditve na okolje,
– strokovne podlage glede socialnih in ekonomskih vplivih načrtovane prostorske ureditve (v primeru kompleksnih posegov v prostor in poselitveno strukturo).
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta Ministrstvo za kulturo – Uprava RS za kulturno dediščino zagotovi izdelavo strokovnih zasnov s področja kulturne dediščine v skladu z 41. členom zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 7/99 in 110/02-ZGO-1) in jih posreduje MOP UPP.
Pred izdelavo državnega lokacijskega načrta Zavod RS za varstvo narave izdela naravovarstvene smernice v skladu s 97. in 98. členom zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 22/03 – prečiščeno besedilo) in jih posreduje MOP UPP.
V postopku priprave državnega lokacijskega načrta se lahko določijo tudi morebitne dodatne strokovne podlage.
V. Roki za pripravo državnega lokacijskega načrta
Pridobitev smernic za načrtovanje
Javni zavod Kobilarna Lipica zagotovi gradivo za pridobitev smernic (najmanj situativni prikaz prostorske ureditve v merilu 1:5000 s tehničnim poročilom) v 5 dneh po sprejemu tega programa priprave.
MOP UPP pridobi smernice za načrtovanje s strani nosilcev urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave.
Nosilci urejanja prostora podajo smernice v 30 dneh po prejemu vloge.
Izdelovalec državnega lokacijskega načrta (v nadaljnjem besedilu: izdelovalec) izdela analizo smernic ter ob upoštevanju le-te ter analize prostora izdela usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 15 dneh po prejemu vseh smernic.
MOP UPP in Javni zavod Kobilarna Lipica potrdita usmeritve za načrtovanje prostorske ureditve v 10 dneh po prejemu.
Izdelava variantnih rešitev in primerjava variant
Z namenom optimizacije načrtovane prostorske ureditve se izdelajo in proučijo variantne rešitve.
Izdelovalec izdela primerjalno študijo, kjer variantne rešitve med seboj primerja s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika njihove sprejemljivosti v lokalnem okolju. V sinteznem zaključku primerjalne študije predlaga najustreznejšo variantno rešitev in poda usmeritve za njeno optimizacijo.
O variantni rešitvi, za katero se izdela predlog državnega lokacijskega načrta, odloči vlada na predlog ministra za okolje, prostor in energijo in ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Izdelava strokovnih podlag in predloga državnega lokacijskega načrta
Javni zavod Kobilarna Lipica zagotovi izdelavo vseh strokovnih podlag iz IV. točke tega programa priprave v 45 dneh po potrditvi usmeritev.
Izdelovalec izdela predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh strokovnih podlag.
Javni zavod Kobilarna Lipica preda predlog državnega lokacijskega načrta MOP UPP.
MOP UPP pridobi recenzijsko mnenje strokovnjakov s področja prostorskega načrtovanja, varstva okolja in finančnega področja k predlogu državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po prevzemu predloga državnega lokacijskega načrta in ga preda Javnemu zavodu Kobilarna Lipica.
Izdelovalec popravi predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po predaji recenzijskega mnenja Javnemu zavodu Kobilarni Lipica.
MOP UPP pred objavo javne razgrnitve predloga državnega lokacijskega načrta organizira prostorsko konferenco z namenom, da se na predvidene rešitve v predlogu državnega lokacijskega načrta pridobijo in uskladijo priporočila, usmeritve in legitimni interesi (mnenja) lokalne skupnosti, gospodarstva in interesnih združenj ter organizirane javnosti.
MOP UPP v sodelovanju z Javnim zavodom Kobilarna Lipica seznani Občino Sežana z javno razgrnitvijo predloga državnega lokacijskega načrta.
Javna razgrnitev in javne obravnave
Minister za okolje, prostor in energijo s sklepom odredi javno razgrnitev predloga državnega lokacijskega načrta na ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter na Občini Sežana.
Javna razgrnitev traja najmanj 30 dni.
MOP UPP v sodelovanju z Javnim zavodom Kobilarna Lipica v času javne razgrnitve organizira javno obravnavo. Javna obravnava mora biti v kraju načrtovane prostorske ureditve.
MOP UPP obvesti javnost o kraju in času javne razgrnitve in javne obravnave z objavo v Uradnem listu RS ter v enem nacionalnem in enem lokalnem mediju.
MOP UPP v sodelovanju z Javnim zavodom Kobilarna Lipica in Občino Sežana v času javne razgrnitve in javne obravnave evidentira vse pisne in ustne pripombe in predloge organov, organizacij in posameznikov.
MOP UPP v sodelovanju z Javnim zavodom Kobilarna Lipica in izdelovalcem prouči pripombe in predloge.
Izdelovalec pripravi predlog stališč glede njihovega upoštevanja.
MOP UPP s pripombami in predlogi ter predlogom stališč seznani tudi tiste nosilce urejanja prostora, na katerih delovno področje bi se predlagane spremembe lahko nanašale, ter pridobi njihovo predhodno mnenje.
Minister za okolje, prostor in energijo po predhodnem mnenju ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s sklepom odloči o upoštevanju pripomb in predlogov.
MOP UPP v sodelovanju z Javnim zavodom Kobilarna Lipica seznani Občino Sežana z odločitvijo o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelava dopolnjenega predloga državnega lokacijskega načrta
Javni zavod Kobilarna Lipica zagotovi izdelavo morebitnih dopolnitev strokovnih podlag v 30 dneh po sprejemu odločitve o upoštevanju pripomb in predlogov.
Izdelovalec izdela dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 30 dneh po prevzemu vseh morebiti dopolnjenih strokovnih podlag.
Javni zavod Kobilarna Lipica zagotovi gradivo za pridobitev mnenj.
MOP UPP pozove nosilce urejanja prostora iz III. točke tega programa priprave, da podajo mnenje k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta.
Nosilci urejanja prostora podajo mnenje v 30 dneh po prejemu vloge.
MOP UPP pridobi recenzijsko mnenje strokovnjaka s področja prostorskega načrtovanja ter stališče ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano k dopolnjenemu predlogu državnega lokacijskega načrta v času pridobivanja mnenj.
MOP UPP posreduje mnenja nosilcev urejanja prostora, recenzijsko mnenje ter mnenje ministra, pristojnega za kmetijstvo Javnemu zavodu Kobilarna Lipica.
Izdelovalec izdela usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta v 15 dneh po predaji mnenj iz prejšnjega odstavka Javnemu zavodu Kobilarna Lipica.
Sprejem državnega lokacijskega načrta
Minister za okolje, prostor in energijo v soglasju z ministrom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano posreduje usklajen dopolnjen predlog državnega lokacijskega načrta Vladi RS v sprejem. Sestavni del gradiva so stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.
Vlada RS sprejme državni lokacijski načrt z uredbo in jo objavi v Uradnem listu RS.
VI. Obveznosti financiranja priprave državnega lokacijskega načrta
Javni zavod Kobilarna Lipica zagotovi vsa sredstva za izdelavo strokovnih podlag ter državnega lokacijskega načrta.
MOP UPP zagotovi sredstva za recenzije državnega lokacijskega načrta.
VII. Prenehanje veljavnosti programa priprave
S sprejetjem tega programa priprave prenehata veljati:
– Program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica, ki ga je sprejela Vlada RS (Uradni list RS, št. 76/01);
– Podrobnejši program priprave ureditvenega načrta za zavarovano območje Kobilarne Lipica, ki ga je dne 28. septembra 2001 določil MOP UPP.
Ta program se objavi v Uradnem listu RS.
Št. 352-26-1/2003
Ljubljana, dne 7. julija 2003.
EVA 2003-2511-0080
mag. Janez Kopač l. r.
Minister
za okolje, prostor in energijo

AAA Zlata odličnost