Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3883. Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave, stran 12036.

Na podlagi 3. in 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I ter Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96, 31/00 in 36/00) in prvega odstavka 32. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave
1. člen
V sklepu o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Inštituta za hidravlične raziskave (Uradni list RS, št. 73/94, 65/99 in 47/00) se v 3. členu doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“Ime Inštituta v angleškem jeziku: Institute for Hydraulic Research.“.
2. člen
Prvi odstavek 4. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Dejavnosti Hidroinštituta v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) so:
– DD/20.100 Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa,
– DD/20.300 Stavbno mizarstvo,
– DD/20.510 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa,
– DE/22.110 Izdajanje knjig,
– DE/22.130 Izdajanje revij in periodike,
– DE/22.150 Drugo založništvo,
– DH/25.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo,
– DH/25.240 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas,
– DI/26.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca,
– DJ/28.110 Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov,
– DJ/28.750 Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d.n.,
– DK/29.120 Proizvodnja črpalk in kompresorjev,
– DK/29.560 Proizvodnja strojev za druge posebne namene,
– DL/33.200 Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih, navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
– DL/33.300 Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje,
– F/45.250 Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok,
– F/45.340 Druge inštalacije pri gradnjah,
– F/45.500 Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v najem skupaj z upravljavci strojev,
– K/72.220 Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje,
– K/72.300 Obdelava podatkov,
– K/72.400 Omrežne podatkovne storitve,
– K/72.600 Druge računalniške dejavnosti,
– K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja,
– K/73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije,
– K/74.201 Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo opazovanje, meritve in kartiranje,
– K/74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,
– K/74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje,
– K/74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
– K/74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.,
– O/91.120 Dejavnost strokovnih združenj,
– O/92.51 Dejavnost knjižnic in arhivov.“.
3. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Upravni odbor Hidroinštituta ima sedem članov, od katerih imenuje:
– ustanovitelj tri člane (od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost, in enega na predlog ministrstva, pristojnega za okolje, prostor in energijo),
– Hidroinštitut dva člana (od tega enega iz vrst odgovornih nosilcev raziskovalnih in razvojnih projektov in enega člana iz kolektiva zaposlenih),
– uporabniki storitev Hidroinštituta dva člana.“.
V četrtem odstavku se besedi “dveh članov“ nadomestita z besedama “enega člana“.
V petem odstavku se besedi “dveh članov“ nadomestita z besedama “enega člana“.
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“Imenovanje dveh članov iz vrst uporabnikov storitev Hidroinštituta se izvede na predlog Hidroinštituta.“.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
4. člen
V šesti alinei prvega odstavka 9. člena se besedi “zaključni račun“ nadomestita z besedama “letno poročilo“.
5. člen
V 14. členu se beseda “gospodari“ nadomesti z besedo “upravlja“ in črta beseda “materialnimi“.
6. člen
V tretjem odstavku 16. člena se besedilo “Ministrstva za znanost in tehnologijo“ nadomesti z besedilom “ministrstva, pristojnega za raziskovalno dejavnost“.
7. člen
V napovednem stavku prvega odstavka 17. člena se beseda “dotacij“ nadomesti z besedo “donacij“.
8. člen
Drugi odstavek 18. člena se spremeni tako, da se glasi:
“O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog upravnega odbora ustanovitelj.“
9. člen
19. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Presežek odhodkov nad prihodki (primanjkljaj) se krije v skladu z zakonom in odločitvijo ustanovitelja na predlog upravnega odbora.“
10. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-23/2003-1
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-3311-0159
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost