Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3878. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami, stran 12030.

Za izvrševanje zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami
1. člen
V uredbi o načinu poslovanja organov javne uprave s strankami (Uradni list RS, št. 22/01) se beseda ”informator“ v vseh sklonih nadomesti z besedo “svetovalec za pomoč strankam”.
2. člen
V 1. členu se črta drugi odstavek.
3. člen
V 2. členu se črtajo tretja, četrta, peta in šesta alinea.
4. člen
Naslov II. poglavja se nadomesti z besedilom, ki se glasi:
“SPLOŠNE INFORMACIJE O UPRAVNIH STORITVAH”.
5. člen
3. člen se spremeni tako, da se glasi:
“3. člen
(1) Splošne informacije o upravnih storitvah so informacije o načinu poslovanja organa javne uprave pri odločanju o upravnih zadevah in izdajanju potrdil, pojasnila v zvezi z uresničevanjem pravic, obveznosti in pravnih koristi fizičnih in pravnih oseb in pojasnila v zvezi z drugimi upravnimi storitvami; splošne informacije se ne nanašajo na potek oziroma stanje konkretnega upravnega ali drugega postopka.
(2) Splošne informacije iz prejšnjega odstavka morajo biti podane na stranki razumljiv način. Splošne informacije, ki se nanašajo na upravne postopke in druge storitve, ki se opravijo na vlogo stranke, morajo biti strukturirane po življenjskih položajih in morajo zajeti zlasti podatke o tem:
– kakšni so pogoji za pridobitev pravice oziroma upravne storitve,
– kje in po kakšnem postopku lahko stranka pridobi pravico oziroma upravno storitev,
– kaj je potrebno priložiti vlogi,
– kolikšna je višina upravne takse in morebitnih drugih plačil ter kako se lahko plačilo izvede.
(3) Organ javne uprave zagotavlja splošne informacije o upravnih storitvah brezplačno, in sicer na naslednje načine:
– preko svojih uslužbencev,
– v obliki pisnih informacij (brošure, zloženke ipd.), ki so strankam dostopne v vložišču, sprejemnem prostoru in na drugih ustreznih mestih in
– na svetovnem spletu.
(4) Splošne informacije je organ javne uprave dolžan zagotoviti vsakomur, ne glede na to, ali je stranka v upravnem ali drugem postopku pred organom; organ od tistega, ki želi pridobiti informacije, ne sme zahtevati, da dokaže, da ima namen sprožiti upravni ali drug postopek pred organom.
(5) Če v istem objektu oziroma stavbi posluje več organov javne uprave, ti lahko sklenejo dogovor, da splošne informacije o upravnih storitvah posreduje strankam skupni svetovalec za pomoč strankam.“.
6. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“4. člen
(1) Organ javne uprave, ki posluje z uporabniki, mora v poslovnem času zagotoviti uporabniku fizični in telefonski dostop do uslužbenca, ki lahko uporabniku zagotovi splošne informacije o upravnih storitvah. Uslužbenec mora imeti najmanj takšno stopnjo izobrazbe, kot se zahteva za vodenje in odločanje v postopkih, o katerih daje informacije.
(2) Organ javne uprave lahko zagotavlja splošne informacije v skladu s prejšnjim odstavkom preko svetovalca za pomoč strankam, ki ima najmanj visoko strokovno izobrazbo; ta daje splošne informacije v sprejemnem prostoru, ki mora biti ustrezno označen.
(3) Uslužbenec iz prvega odstavka tega člena mora stranko na njeno zahtevo naročiti pri uradni osebi, ki je pooblaščena za opravljanje posameznih dejanj oziroma odločanje v upravnem ali drugem postopku v zvezi z upravno storitvijo; naročanje poteka v skladu z notranjimi pravili in notranjo organizacijo ter sistemom vodenja v organu.
(4) Organ javne uprave mora imena, telefonske številke, naslove elektronske pošte in lokacijo uslužbenca oziroma uslužbencev, ki dajejo informacije splošnega značaja, objaviti na ustreznih mestih, tako da so uporabnikom ti podatki vidni, in na svetovnem spletu.
(5) Uslužbenec iz prvega odstavka tega člena mora stranki zagotoviti individualno obravnavo; če to iz prostorskih razlogov ni mogoče, pa mora biti na viden način označeno polje diskretnosti.“
7. člen
V 5. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Pisne vloge lahko sprejema tudi svetovalec za pomoč strankam, če je tako določeno v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.“.
8. člen
Črta se drugi odstavek 6. člena.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
V novem drugem odstavku se besedilo ”na predpisanih obrazcih“ nadomesti z besedilom ”iz prejšnjega odstavka”.
9. člen
Črta se drugi odstavek 7. člena.
10. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
“8. člen
(1) Organ javne uprave zagotavlja obrazce vlog za vse upravne postopke in druge upravne storitve v obliki tiskovin in po elektronskih medijih, razen predpisanih obrazcev, ki so v javni prodaji.
(2) Obrazce vlog iz prvega odstavka tega člena lahko dobi stranka v glavni pisarni oziroma vložišču ter pri svetovalcu za pomoč strankam.
(3) Če se upravni ali drug postopek izvaja v več organih oziroma organizacijskih enotah, mora pristojni organ zagotoviti, da se povsod uporabljajo enaki obrazci vlog.
(4) Obrazci vlog morajo biti jasni, pregledni in morajo zagotavljati možnost vpisa vseh podatkov, ki so potrebni za učinkovit in uporabniku prijazen potek postopka.”.
11. člen
V prvem odstavku 9. člena se besedilo “organ javne uprave, pristojen za sprejem vloge, kolikor z materialnim predpisom ni drugače določeno” nadomesti z besedilom “državni organ, organ lokalne skupnosti ali nosilec javnih pooblastil.”.
Besedilo drugega in tretjega odstavka se črta.
12. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Uradna oseba, ki sprejema vloge, mora sprejeti vlogo ne glede na to, ali je formalno popolna, vendar mora stranko na pomanjkljivosti opozoriti in ji nuditi ustrezno informacijo o zahtevanih formalnih sestavinah vloge.“.
13. člen
Za 10. členom se doda nov 10a. člen, ki se glasi:
“10a. člen
(1) Organ javne uprave mora zagotoviti vplačilna mesta za plačila upravnih taks in druga plačila upravnih storitev na načine, ki jih predvideva zakon, ter ne sme pogojevati izvedbe postopka s plačilom preko položnice ali z drugo obliko plačila.
(2) Plačila lahko sprejema tudi svetovalec za pomoč strankam, če je tako določeno v aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest organa javne uprave. ”.
14. člen
V 11. členu se v drugem odstavku črta zadnji stavek.
V četrtem odstavku se besedilo ”pri informatorju.“ nadomesti z besedilom “v glavni pisarni oziroma pri svetovalcu za pomoč strankam.”.
15. člen
V naslovu V. poglavja se črta besedilo, ki se glasi: “PRIPOMBE IN POHVALE STRANK”.
16. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
“14. člen
Pri poslovanju s strankami se uslužbenci izkazujejo z identifikacijsko priponko ali tablico, ki obsega navedbo imena in priimka ter naziva, kolikor z drugim predpisom ni drugače določeno.”.
17. člen
Za 14. členom se doda novo VI. poglavje, ki se glasi:
“ZAGOTAVLJANJE ODZIVNOSTI NA PREDLOGE, PRIPOMBE, VPRAŠANJA, KRITIKE IN POHVALE STRANK.”.
Sedanje VI., VII. in VIII. poglavje postanejo VII., VIII. in IX. poglavje.
18. člen
Prvi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Stranka poda svoje pripombe pisno, ustno, po elektronski poti ali z zapisom v knjigo pripomb in pohval, ki se vodi v vložišču oziroma sprejemnem prostoru organa javne uprave. Na zahtevo stranke mora uradna oseba stranki omogočiti zapis v knjigo pripomb in pohval.”.
Črta se sedanji drugi odstavek.
Sedanji tretji in četrti odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
Za tretjim odstavkom se dodata novi četrti in peti odstavek, ki se glasita:
“(4) Predstojnik oziroma vodja organizacijske enote mora obravnavati predloge, pripombe, vprašanja, kritike in pohvale strank glede kakovosti poslovanja s strankami (v nadaljevanju: pripombe strank) in nanje odgovoriti najkasneje v 30 dneh po prejemu, če je stranka v vlogi ali v knjigi pripomb in pohval navedla svoje ime, priimek in naslov.
(5) Če stranka ni zadovoljna z odgovorom, se lahko obrne na vodjo, organizacijsko enoto oziroma organ, ki izvaja nadzor nad tistim, ki je podal odgovor. To možnost je potrebno v odgovoru posebej navesti. Za odgovor na to vlogo veljajo roki iz prejšnjega odstavka.”.
19. člen
V drugem odstavku 16. člena se podpičje nadomesti s piko, besedilo za podpičjem se črta.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Organ javne uprave, ki ima sistemizirano delovno mesto svetovalca za pomoč strankam mora zagotoviti, da najkasneje do 31. 12. 2003, to delovno mesto zasede oseba, ki izpolnjuje pogoje glede izobrazbe.
21. člen
Splošne informacije o upravnih storitvah mora organ javne uprave zagotoviti strankam najkasneje do 31. 10. 2003.
22. člen
Organ javne uprave mora obrazce vlog za vse upravne postopke in druge upravne storitve zagotoviti najkasneje do 31. 12. 2003.
23. člen
Organ javne uprave mora zagotoviti vplačilna mesta iz 10.a člena do 31. 12. 2003.
24. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 040-00/2001-2
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1711-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost