Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3876. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo, stran 12028.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Sedlarjevo (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Sedlarjevo, ki ga je izdelal Savaprojekt Krško, d.d., pod št. E – 101/02, dne 18. 10. 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča v območju mejnega prehoda, na zemljišču, del parc. št. 1631 in del parc. št. 1631, vse k.o. Sedlarjevo.
Ureditveno območje obsega tudi rekonstrukcijo javne poti v velikosti 1127 m2, potrebne za nemoteno delovanje mejnega prehoda, in sicer na zemljišču, parc. št. 1632 in del parc. št. 1631, 1633 in 1635, vse k.o. Sedlarjevo.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod, vodovod in telefonski kabel.
Priključni električni NN priključni kablovod iz obstoječe jamborske TP je v dolžini približno 485 m predviden na zemljiščih v k.o. Sedlarjevo: parc. št. 1631, travnik, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1632, cesta, lastnik- družbena lastnina v splošni rabi, parc. št. 1633, cesta, lastnik- družbena lastnina v splošni rabi, parc. št. 1635, travnik in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1684, stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1687, njiva, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče.
Priključni telefonski kabel je v dolžini približno 212 m predviden od telefonske omarice na stanovanjski hiši na parc. št. 1684, stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, k.o. Sedlarjevo in v nadaljevanju poteka po zemljiščih v k.o. Sedlarjevo, parc. št. 1631, travnik, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1632, cesta, lastnik- družbena lastnina v splošni rabi, parc. št. 1633, cesta, lastnik - družbena lastnina v splošni rabi, parc. št. 1635, travnik in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1684, stanovanjska stavba in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1687, njiva, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče.
Priključni vodovod je v dolžini približno 58 m predviden iz obstoječe trase vodovoda po parc. št. 1631, travnik, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, k.o. Sedlarjevo.
Rekonstrukcija javne poti v velikosti 1127 m2 je potrebna za nemoteno delovanje mejnega prehoda in je predvidena na zemljišču k.o. Sedlarjevo, parc. št. 1631, travnik, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče, parc. št. 1632, cesta, lastnik - družbena lastnina v splošni rabi, parc. št. 1633, cesta, lastnik- družbena lastnina v splošni rabi in parc. št. 1635, travnik in gospodarsko poslopje, lastnika Vrenko Kristina do Ľ in Vrenko Martin do ľ, oba Sedlarjevo 23, Buče.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz načrta gradbene parcele v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je dolgoročni plan Občine Šmarje pri Jelšah za obdobje 1986–2000, dopolnjen 1989 (Uradni list RS, št. 39/90), spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93) ter osmi odstavek 41. člena odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Šmarje pri Jelšah (Uradni list RS, št. 69/93).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola;
– gradnjo nadstreška;
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda;
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture;
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namen gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-21
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1520-0012
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina