Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3875. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec, stran 12026.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Drenovec (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod) na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Drenovec, ki ga je izdelal Savaprojekt, d.d., Krško, pod št. 03153/01, julij 2003 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje mejnega prehoda obsega nepremičnine, potrebne za gradnjo objekta mejnega prehoda, nadstrešnice in ureditev vozišča, na zemljišču parc. št. 142, k.o. Drenovec.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo infrastrukturnih objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, to so električni kablovod, vodovod in telefonski kabel. Zemljišča, po katerih so predvidene te naprave, so zunaj območja iz prvega odstavka tega člena.
Okvirno 1.5 km od lokacije gradnje poteka 20kV daljnovod. Priklop novega objekta je možen preko kablovoda, vodenega ob cesti, in vgradnja TP v bližini mejnega prehoda. Trasa elektroenergetskega priključka od obstoječega daljnovoda poteka po zemljiščih parc. št. 142, 138/3, 27/1, 25/1, 25/3, 25/2, 24/1, 24/2, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 38/1, 38/2, *2/3, *2/1, 33, 31/1, 31/3, 32/1, 32/3, 45/1, 45/2, 45, 26/1, 20, 21, 22/1, 15, 18, 39/1, 39/2, 42/1, 42/2, 51, 52, 53, 60/1, 90/4, 81/2. – vse k.o. Drenovec, v dolžini približno 2 km.
Na obravnavanem območju je urejen javni vodovod, ki je oddaljen približno 770 m in poteka v bližini Sv. Mohorja, na katerega je možno priključiti obravnavani objekt. Trasa vodovodnega priključka od obstoječega vodovoda poteka po enakih zemljiščih kot elektroenergetski priključek.
Telefonski priključek se lahko izvede z lokacije, ki je približno 500 m oddaljena od mejnega prehoda in poteka po enakih parcelnih številkah kot ostala priključka.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz 1. člena te uredbe in je razvidna iz geodetskega načrta v M 1:500, ki je sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je Družbeni plan Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 32/90, 25/91, 12/93 in 16/94), odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Ptuj za obdobje 1986–1990 za območje Občine Zavrč, dopolnjen v letu 1996 (Uradni list RS, št. 14/97) in prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda urejajo Prostorski ureditveni pogoji za območje Občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 20/92, 22/92 – popr., 27/93 in 26/94 ter Uradni list RS, št. 51/97).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za izgradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola;
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem;
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda;
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju tega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-20
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1520-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina