Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3872. Uredba o merilih za potapljanje, stran 12018.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00 in 110/02 – ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o merilih za potapljanje
Splošne določbe
1. člen
(namen uredbe)
(1) S to uredbo se določajo:
– merila za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in tehnično potapljanje,
– merila za usposabljanje potapljačev,
– izdajo potrdil o usposobljenosti za potapljanje,
– pogoje in izdajo pooblastil za izvajanje programov usposabljanja potapljačev, ki sodelujejo ali so lahko vključeni v zaščito, reševanje in pomoč v skladu z zakonom o varstvu pred utopitvami.
(2) Ta uredba se uporablja tudi za policijske oziroma vojaške potapljače, če s posebnimi predpisi ni določeno drugače.
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni izrazi pomenijo:
1. Potapljač je oseba, ki se potaplja in ima potrdilo o usposobljenosti za potapljanje.
2. Inštruktor potapljanja je potapljač, ki ima potrdilo o usposobljenosti za inštruktorja potapljanja.
3. Vodja potopa je potapljač, ki ga pristojna oseba določi za vodjo potopa. Vodjo potopa lahko izbere tudi skupina potapljačev. Če vodja potopa ni določen, se šteje da potop vodi potapljač, ki je najvišje usposobljen za potapljača. Če sta dva potapljača enake usposobljenosti, je vodja potopa tisti, ki ima priznano zadnjo kategorijo usposobljenosti dalj časa.
3. člen
(kategorije potapljačev)
(1) Potapljači se glede na usposobljenost za potapljanje razvrstijo v kategorije.
(2) Potapljači usposobljeni za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo se razvrstijo v naslednje kategorije:
– potapljač 1. stopnje,
– potapljač 2. stopnje,
– potapljač 3. stopnje,
– potapljač 4. stopnje.
(3) Potapljači usposobljeni za tehnično potapljanje se razvrstijo v naslednje kategorije:
– tehnični potapljač 1. stopnje,
– tehnični potapljač 2. stopnje,
– tehnični potapljač 3. stopnje,
– tehnični potapljač 4. stopnje,
– tehnični potapljač 5. stopnje.
(4) Inštruktorji potapljanja se razvrstijo v naslednje kategorije:
– inštruktor potapljanja 1. stopnje,
– inštruktor potapljanja 2. stopnje,
– inštruktor potapljanja 3. stopnje,
– inštruktor potapljanja 4. stopnje.
(5) Razvrščanje potapljačev in inštruktorjev potapljanja v kategorije glede na različne programe usposabljanja, je določeno v prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe.
Merila za potapljanje
4. člen
(merila za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo)
(1) Z avtonomno potapljaško opremo se lahko potaplja potapljač, ki izpolnjuje pogoje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, določene z zakonom o varstvu pred utopitvami in to uredbo.
(2) Potapljač mora imeti pri potapljanju z avtonomno potapljaško opremo najmanj naslednjo opremo:
– zaščitno potapljaško obleko,
– masko, dihalko, plavuti,
– tlačno posodo za plin z manometrom,
– regulator dihanja,
– kompenzator plovnosti,
– pripomoček za rezanje,
– potapljaško bojo,
– globinomer,
– potapljaško uro ali potapljaški računalnik ter kompas, ki ju mora imeti vsaj en potapljač v paru potapljačev.
5. člen
(merila za tehnično potapljanje)
(1) Tehnično potapljanje lahko izvaja potapljač, ki izpolnjuje pogoje za tehnično potapljanje, določene z zakonom o varstvu pred utopitvami in to uredbo.
(2) Pri tehničnem potapljanju mora imeti potapljač poleg osnovne potapljaške opreme iz prejšnjega člena, še dodatno tehnično in drugo opremo, ki se določi glede na vrsto in dolžino potopa.
(3) Pri tehničnem potapljanju mora biti zagotovljeno tudi zunanje varovanje potapljačev. Način potopa in varovanja je odvisen od vrste potopa ter od števila udeležencev pri potapljanju.
6. člen
(elaborat potopa)
(1) Za vsako tehnično potapljanje se izdela elaborat potopa.
(2) Elaborat potopa iz prejšnjega odstavka mora pripraviti vodja potopa v dveh izvodih. En izvod elaborata mora pred potopom poslati v vednost izpostavi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (v nadaljnjem besedilu: uprava) na območju katere se potop izvaja.
(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, elaborata potopa ni treba poslati v vednost izpostavi uprave pred potopom, če se izvaja potapljanje zaradi opravljanja policijskih ali vojaških nalog.
(4) Elaborat iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati:
– cilje potopa,
– datum in kraj potopa,
– taktiko potopa,
– odgovornosti in pooblastila,
– seznam udeležencev potopa,
– seznam opreme,
– varnostne ukrepe,
– program potopa,
– način komuniciranja.
(5) Po končanem potopu mora vodja potopa pripraviti zapisnik o potopu, ki ga pošlje v enem izvodu izpostavi uprave. Elaborat potopa iz prejšnjega odstavka in zapisnik o potopu se hranita najmanj pet let.
7. člen
(označevanje območja potopa)
(1) Območje oziroma izhodišče vsakega potopa, razen na tekočih vodotokih, je treba označiti. Za označitev območja ali izhodišča potopa je odgovoren vodja potopa.
(2) Območje oziroma izhodišče potopa se zaznamujejo z belo-modrimi zastavicami (črka A iz mednarodnega pomorskega signalnega kodeksa) ali s potapljaškimi rdeče belimi zastavicami (rdeča podlaga z belimi diagonalami) ali s signalnimi telesi v obliki oranžne ali rdeče krogle premera najmanj 30 cm. Oznake se pritrdijo na plovec ali nosilec, ki se nahaja na robu območja, kjer se izvaja potapljanje ali v sredini območja potapljanja, odvisno od vrste aktivnosti.
(3) Ponoči mora biti na plovcu iz prejšnjega odstavka svetilka, bliskavica rumene ali bele barve, ki je vidna z oddaljenosti najmanj 300 m.
(4) Določbe tega člena se ne uporabljajo pri izvajanju policijskih ali vojaških potapljaških nalog.
8. člen
(zdravniški pregledi)
(1) Potapljači, ki se potapljajo z avtonomno potapljaško opremo in osebe, ki se želijo usposobiti za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, morajo v skladu s to uredbo opraviti zdravstveni pregled in imeti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za potapljanje.
(2) Zdravstveni pregled iz prejšnjega odstavka morajo opraviti potapljači, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči, tehnični potapljači in inštruktorji potapljanja za tehnično potapljanje.
(3) Vsebino in roke opravljanja zdravstvenih pregledov ter obliko in vsebino zdravniškega potrdila iz prvega odstavka tega člena določi minister, pristojen za zdravje. Vsebino zdravstvenega pregleda ter obrazec zdravniškega potrdila se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(4) Zdravstvene preglede po tem členu lahko opravljajo zdravniki zasebniki specialisti medicine dela, prometa in športa in pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in imajo zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa.
9. člen
(število potapljačev pri potapljanju)
(1) Pri potapljanju, kjer se potaplja več oseb, se mora pred potopom določiti vodjo potopa, če ni določen že z elaboratom potopa. Vodji potopa so podrejeni vsi prisotni pri potapljanju.
(2) Ne glede na vrsto potapljanja, se morata potapljati vedno najmanj dva potapljača v paru.
(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko potaplja samo en potapljač, če:
– razmere pri tehničnem potapljanju ne dovoljujejo, da bi se potapljal še drugi potapljač,
– potapljač rešuje osebo, padlo v vodo, ali če rešuje drugega potapljača,
– razmere pri potapljanju z avtonomno potapljaško opremo ne dovoljujejo, da bi se potapljal še drugi potapljač (deaktiviranje minskoeksplozitvnih sredstev in podobno).
Merila za usposabljanje
10. člen
(pogoji za usposabljanje)
(1) Usposabljanja za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo se lahko udeleži oseba, ki je psihofizično, zdravstveno in plavalno sposobna za potapljanje.
(2) Psihofizično stanje kandidatov za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo, oceni oseba, ki vodi usposabljanje. Če vodja usposabljanja oceni, da kandidat ni v ustreznem psihofizičnem stanju za potapljanje, se lahko v usposabljanje vključi le po predhodnem zdravniškem pregledu, določenem v 8. členu te uredbe.
(3) Šteje se, da je oseba plavalno sposobna, če v šestih minutah brez prekinitve in dodatnih pripomočkov preplava vsaj 200 metrov. Plavalno sposobnost kandidatov ugotovi oseba, ki izvaja usposabljanje za potapljanje, če plavalna sposobnost ni ugotovljena na drug način.
(4) V posameznih programih usposabljanj, določenih na podlagi te uredbe, se lahko določijo tudi strožja merila za psihofizično, zdravstveno ali plavalno sposobnost, kot so predpisana s to uredbo.
11. člen
(programi usposabljanja)
(1) Usposabljanje za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo se izvaja v skladu s predpisi o športu.
(2) Usposabljanje za tehnično potapljanje in usposabljanje potapljačev, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči, se izvaja po programih, ki jih pripravi uprava in jih potrdi minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po enakem postopku se sprejme tudi program usposabljanj za inštruktorje potapljanja, ki usposabljajo potapljače za tehnično potapljanje.
(3) Programi usposabljanj iz prejšnjega odstavka se izdelajo v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
12. člen
(usposabljanja v tujini)
(1) Če se je oseba za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo usposobila v tujini, za potapljanje na območju Republike Slovenije lahko pridobi potrdilo o usposobljenosti, ki ga izda nosilec usposabljanja v skladu s predpisi o športu. Potrdilo o usposobljenosti za tehnično potapljanje izda uprava.
(2) Osebi, ki se je za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo usposobila v tujini in za to pridobila ustrezno potrdilo, sme na predlog te osebe nosilec usposabljanja iz prejšnjega odstavka izdati potrdilo o usposobljenosti po tej uredbi, če se ugotovi, da se je usposabljala po programu, ki je enak ali bolj zahteven, kot je predpisan za usposabljanja v Republiki Sloveniji.
(3) Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za izdajo potrdil o usposobljenosti za tehnično potapljanje.
13. člen
(potrdilo o usposobljenosti)
(1) Osebi, ki uspešno zaključi usposabljanje in opravi preizkus znanja, izda potrdilo o usposobljenosti izvajalec usposabljanja.
(2) Potrdilo o usposobljenosti mora vsebovati:
– podatke o osebi, ki je opravila usposabljanje za potapljača,
– vrsto usposabljanja in kategorijo potapljača,
– za kakšno obliko potapljanja in s kakšno potapljaško opremo se je oseba usposobila,
– kraj in datum opravljenega usposabljanja,
– omejitve, ki veljajo zanjo glede na usposobljenost,
– podatke o inštruktorju.
14. člen
(izvajalci usposabljanj)
(1) Usposabljanja za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in za tehnično potapljanje lahko izvajajo fizične in pravne osebe v skladu s predpisi o športu in uprava.
(2) Neposredno lahko usposabljanja za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo oziroma tehnično potapljanje ter preverjanje znanja izvajajo le inštruktorji potapljanja, ki imajo pooblastilo v skladu s to uredbo, pri tem pa jim lahko pomagajo tudi druge osebe.
(3) Usposabljanje inštruktorjev potapljanja organizirajo izvajalci usposabljanja, ki jih določi Strokovni svet Republike Slovenije za šport v skladu s predpisi o športu. Pri usposabljanju inštruktorjev potapljanja za tehnično potapljanje, ki ga organizira uprava, sodeluje tudi Jamarska zveza Slovenije.
15. člen
(pooblastilo za usposabljanje)
(1) Potapljaču, ki je usposobljen za inštruktorja potapljanja za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo in ima opravljen preizkus znanja po programu, ki je predpisan po tej uredbi, se izda pooblastilo za usposabljanje v skladu s predpisi o športu. Če je usposabljanje organizirala uprava, pooblastilo za usposabljanje izda uprava.
(2) Potapljaču, ki je usposobljen za inštruktorja potapljanja za tehnično potapljanje in ima opravljen preizkus znanja po programu, kot je predpisan po tej uredbi, izda pooblastilo za usposabljanje uprava.
(3) Pooblastilo za usposabljanje se izda za dobo dveh let in se lahko podaljšuje za enako obdobje, če inštruktor potapljanja izpolnjuje predpisane pogoje.
(4) Organizacija, ki je izdala pooblastilo, lahko pooblastilo tudi predčasno odvzame, če inštruktor potapljanja ne izpolnjuje predpisanih pogojev, na podlagi katerih je bilo izdano pooblastilo ali če so pri izvajanju usposabljanj ugotovljene večje nepravilnosti.
(5) Usposabljanje in preverjanje znanja inštruktorjev potapljanja lahko izvajajo le inštruktorji potapljanja, ki imajo priznano najmanj eno kategorijo usposobljenosti več, kot oseba, ki se usposablja, razen inštruktorjev najvišje kategorije.
16. člen
(sodelovanje v enotah zaščite, reševanja in pomoči)
(1) V izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči so lahko vključeni ali razporejeni potapljači, ki imajo končano najmanj usposabljanje za potapljača 3. stopnje.
(2) V izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči, pri katerih je potrebno tehnično potapljanje, so lahko vključeni ali razporejeni le potapljači, ki so usposobljeni za tehnično potapljanje.
(3) Določba prvega odstavka tega člena se ne uporablja za policijske in vojaške potapljače.
Vodenje evidenc
17. člen
(vodenje evidenc)
(1) Organizacije, ki izdajajo pooblastila inštruktorjem potapljanja, vodijo evidenco o izdanih pooblastilih.
(2) Organizacije, ki izvajajo usposabljanja potapljačev, vodijo evidenco o potapljačih usposobljenih pri njih.
(3) Uprava vodi evidenco potapljačev, ki so vključeni ali razporejeni v enote ali službe za zaščito, reševanje in pomoč ter tistih, ki so opravili usposabljanje po programih, ki so izdelani v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Prehodna in končni določbi
18. člen
Potapljačem in inštruktorjem potapljanja, ki že imajo potrdila o usposobljenosti za posamezno kategorijo potapljača po programih in predpisih izdanih pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo potrdila v veljavi.
19. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o merilih za potapljanje z avtonomno potapljaško opremo (Uradni list RS, št. 65/97).
20. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 225-07/2003-1
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2002-1911-0010
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost