Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2003 z dne 18. 8. 2003

Kazalo

3871. Uredba o prostovoljnem služenju vojaškega roka, stran 12015.

Na podlagi petega odstavka 62.č člena zakona o vojaški dolžnosti (Uradni list RS, št. 108/02 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prostovoljnem služenju vojaškega roka
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen uredbe)
Ta uredba določa splošne pogoje, postopek napotitve, višino prejemkov, povračil, pogoje za izredno odsotnost in način uresničevanja drugih pravic vojakov med služenjem vojaškega roka v Slovenski vojski na podlagi njihove prostovoljne odločitve (v nadaljnjem besedilu: prostovoljno služenje vojaškega roka).
2. člen
(pomen izrazov)
V tej uredbi uporabljeni pojmi imajo naslednji pomen:
– kandidat je državljan ali državljanka, ki vloži vlogo za prostovoljno služenje vojaškega roka v Slovenski vojski,
– vojak prostovoljec je oseba med prostovoljnim služenjem vojaškega roka.
3. člen
(splošni pogoji)
(1) Na prostovoljno služenje vojaškega roka je v skladu z zakonom lahko napoten kandidat, ki še ni odslužil vojaškega roka, od dopolnjenega 18. leta starosti do konca koledarskega leta, v katerem dopolni 27 let in če je v skladu s predpisi, ki urejajo ocenjevanje zdravstvene sposobnosti za vojaško službo, ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo.
(2) Na prostovoljno služenje ne more biti napoten kandidat, ki mu je priznana pravica do ugovora vesti vojaški dolžnosti ali za katerega teče postopek za priznanje te pravice.
4. člen
(trajanje prostovoljnega služenja vojaškega roka)
Prostovoljno služenje vojaškega roka je po dolžini in vsebini enako predhodnemu temeljnemu vojaško strokovnemu usposabljanju, ki ga morajo opraviti kandidati za poklicno opravljanje vojaške službe brez odsluženega vojaškega roka v skladu z zakonom.
II. POSTOPEK NAPOTITVE
5. člen
(letni načrt)
(1) Na podlagi usmeritev ministra za obrambo Generalštab Slovenske vojske izdela letni načrt sprejema kandidatov na prostovoljno služenje vojaškega roka (v nadaljnjem besedilu: letni načrt) najkasneje do 30. oktobra za naslednje leto.
(2) Z letnim načrtom se določi terminski načrt napotitev, trajanje služenja glede na program usposabljanja, enote in število kandidatov, ki se jih lahko sprejme na prostovoljno služenje vojaškega roka ter druge pogoje, ki jih morajo izpolnjevati kandidati.
(3) Generalštab Slovenske vojske posreduje letni načrt iz prejšnjega odstavka organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve, ki izdela izvlečke in usmeritve za delo uprav za obrambo Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: upravni organ, pristojen za obrambne zadeve).
6. člen
(obveščanje državljanov)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, mora seznaniti državljane o možnosti prostovoljnega služenja vojaškega roka, ob vpisu v vojaško evidenco v skladu z zakonom.
(2) O možnostih prostovoljnega služenja vojaškega roka Ministrstvo za obrambo obvešča državljane tudi z objavami v sredstvih javnega obveščanja in na druge primerne načine.
7. člen
(vloga za prostovoljno služenje vojaškega roka)
(1) Kandidat praviloma vloži vlogo za prostovoljno služenje vojaškega roka pri upravnem organu, pristojnem za obrambne zadeve, po kraju njegovega stalnega prebivališča.
(2) Vloga mora vsebovati podatke o imenu in priimku, enotni matični številki občana, kraju in državi rojstva, naslovu stalnega in začasnega prebivališča ter šolski izobrazbi in poklicu. V vlogi kandidat podpiše izjavo, da po ocenitvi sposobnosti za vojaško službo ni prišlo do spremembe njegovega zdravstvenega stanja, ki bi vplivala na oceno sposobnosti za vojaško službo, če je bil kandidat že ocenjen kot sposoben ali delno sposoben za vojaško službo in izjavo o seznanitvi s posledicami v primeru odpovedi oziroma prenehanjem služenja v skladu s to uredbo.
(3) V vlogi lahko kandidat izrazi željo o datumu in kraju napotitve na prostovoljno služenje vojaškega roka.
8. člen
(izpolnjevanje pogojev)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, po prejemu vloge kandidata preveri ali so izpolnjeni pogoji za prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu s to uredbo.
(2) Kandidata, ki nima ocene sposobnosti za vojaško službo, se v skladu z letnim načrtom praviloma najkasneje 45 dni pred začetkom prostovoljnega služenja vojaškega roka napoti na zdravniški pregled v skladu s predpisi o ocenjevanju zdravstvene sposobnosti za vojaško službo.
(3) Šteje se, da kandidat izpolnjuje zdravstvene pogoje za napotitev na prostovoljno služenje vojaškega roka, če je bil na naboru oziroma pri pristojni komisiji za ocenjevanje zdravstvene sposobnosti ocenjen kot sposoben oziroma delno sposoben za vojaško službo.
(4) Oceno sposobnosti za vojaško službo kandidatu v skladu z zakonom določi pristojna komisija praviloma najkasneje 30 dni pred napotitvijo.
9. člen
(sklenitev pogodbe)
(1) Z izbranimi kandidati Ministrstvo za obrambo sklene pogodbo o prostovoljnem služenju vojaškega roka praviloma pred napotitvijo kandidatov na opravljanje zdravniških pregledov v skladu z drugim odstavkom prejšnjega člena.
(2) V primeru večjega števila kandidatov od letnega načrta imajo pri sklenitvi pogodb prednost kandidati, ki so ocenjeni kot sposobni za vojaško službo in izpolnjujejo druge pogoje iz letnega načrta.
(3) Pogodba se sklene v pisni obliki in mora obsegati podatke o obveznostih pred napotitvijo na prostovoljno služenje vojaškega roka, o dnevu nastopa in trajanja prostovoljnega služenja vojaškega roka, višini prejemkov in povračil med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, pravicah in dolžnostih med prostovoljnim služenjem vojaškega roka, času trajanja pogodbe, razlogih za odpoved pogodbe ter posledicah v primeru odpovedi pogodbe.
(4) Po podpisu pogodbe se kandidata vpiše v vojaško evidenco, če v evidenco še ni vpisan in se mu izda vojaška knjižica.
10. člen
(dolžnost kandidata)
Kandidat se je po podpisu pogodbe iz prejšnjega člena dolžan na podlagi vabila upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, odzvati k opravljanju zdravniških pregledov in pozivu na prostovoljno služenje vojaškega roka.
11. člen
(napotitev)
(1) Upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, napoti kandidata na prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu z zakonom, pri čemer upošteva želje kandidata, če je to mogoče.
(2) Vlogo kandidata, ki ga ni bilo mogoče napotiti na prostovoljno služenje vojaškega roka v skladu z njegovimi željami, upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, v soglasju s kandidatom upošteva pri naslednji napotitvi.
(3) O načrtovanih kandidatih za prostovoljno služenje vojaškega roka se obvesti enoto služenja praviloma 30 dni pred datumom napotitve.
12. člen
(odlaganje prostovoljnega služenja vojaškega roka)
Kandidatu se nastop prostovoljnega služenja vojaškega roka na podlagi prošnje in dokazil odloži do naslednje napotitve:
– v primeru bolezni ali poškodbe,
– zaradi rojstva otroka,
– v primeru smrti v ožji družini, pri čemer se za ožjo družino štejejo starši, zakonec, otroci, bratje in sestre,
– zaradi nujne pomoči družini v primeru naravnih ali drugih nesreč.
13. člen
(odpoved prostovoljnemu služenju vojaškega roka)
(1) Kandidat se lahko prostovoljnemu služenju vojaškega roka odpove.
(2) Šteje se, da se je kandidat odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka, če se v skladu z 10. členom te uredbe na vabilo oziroma poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne zadeve, brez opravičenega razloga ni odzval ali če je samovoljno odsoten s prostovoljnega služenja vojaškega roka brez opravičenega razloga za več kot 24 ur.
(3) O odpovedi prostovoljnemu služenju vojaškega roka iz prvega in prejšnjega odstavka izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki kandidata vodi v evidenci, ugotovitveno odločbo.
III. PRAVICE IN DOLŽNOSTI VOJAKOV PROSTOVOLJCEV
14. člen
(pravice in dolžnosti)
Pravice in dolžnosti vojakov prostovoljcev so urejene s pravili službe v Slovenski vojski, če s to uredbo ali drugim predpisom posamezno vprašanje ni drugače urejeno.
15. člen
(zavarovanja)
Ministrstvo za obrambo za vojake prostovoljce v času prostovoljnega služenja vojaškega roka zagotavlja zdravstveno varstvo, pokojninsko in invalidsko zavarovanje za ožji obseg pravic ter nezgodno zavarovanje v skladu z zakonom.
16. člen
(prekinitev služenja)
(1) Vojaku prostovoljcu se prostovoljno služenje vojaškega roka prekine zaradi razlogov iz 32. člena, razen 4. točke, in 33. člena zakona, ki ureja vojaško dolžnost.
(2) O prekinitvi služenja izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, odločbo.
(3) Vojaka prostovoljca se napoti na doslužitev prostovoljnega služenja vojaškega roka po poteku roka določenega v odločbi o prekinitvi.
17. člen
(prenehanje služenja)
(1) Prostovoljno služenje vojaškega roka preneha vojaku prostovoljcu:
– ki je med prostovoljnim služenjem vojaškega roka ocenjen kot nesposoben za vojaško službo;
– ki se je odpovedal prostovoljnemu služenju vojaškega roka v skladu s 13. členom te uredbe;
– če težje krši vojaško disciplino.
(2) Predlog za prenehanje iz tretje alinee prejšnjega odstavka poda poveljnik enote, v kateri vojak prostovoljec prostovoljno služi vojaški rok.
(3) O prenehanju prostovoljnega služenja vojaškega roka izda upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, odločbo.
(4) Vojak prostovoljec iz druge in tretje alinee prvega odstavka tega člena je dolžan povrniti stroške, ki so nastali v okviru njegove napotitve in med prostovoljnim služenjem vojaškega roka.
(5) Vojak prostovoljec iz tega člena praviloma ne more ponovno kandidirati za prostovoljno služenje vojaškega roka.
IV. PREJEMKI IN POVRAČILA
18. člen
(denarni prejemki)
(1) Denarni prejemki vojakov prostovoljcev so prejemki za izvajanje vojaške službe ter prejemek po prostovoljnem služenju vojaškega roka.
(2) Višino prejemkov iz prejšnjega odstavka se določi od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača v Republiki Sloveniji.
19. člen
(prejemek za izvajanje vojaške službe)
(1) Prejemki za izvajanje vojaške službe, določeni od osnove iz prejšnjega člena, znašajo:
– ob nastopu služenja 10%;
– prvi mesec služenja 15%;
– drugi mesec služenja 25%;
– tretji in nadaljnji meseci služenja 30%.
(2) Znesek iz prve alinee prejšnjega odstavka se izplača ob nastopu služenja. Zneski iz druge, tretje in četrte alinee prejšnjega odstavka se izplačajo do 15. v mesecu za pretekli mesec glede na število dni prostovoljnega služenja vojaškega roka oziroma najkasneje 15 dni po koncu služenja za mesec, v katerem je vojak prostovoljec zaključil prostovoljno služenje vojaškega roka.
(3) Dnevni znesek iz prejšnjega odstavka se izračuna tako, da se prejemek iz druge, tretje ali četrte alinee prvega odstavka tega člena deli s številom dni v mesecu, v katerem je vojak prostovoljec opravljal vojaško službo.
(4) V čas prostovoljnega služenja vojaškega roka iz prejšnjega odstavka tega člena se šteje tudi čas odobrene odsotnosti.
20. člen
(prejemek po koncu prostovoljnega služenja vojaškega roka)
(1) Vojaku prostovoljcu, ki je uspešno končal prostovoljno služenje vojaškega roka, pripada dodatni prejemek v višini 60% od osnove, ki jo predstavlja minimalna plača v Republiki Sloveniji.
(2) Znesek iz tega člena se izplača najkasneje v 15. dneh po koncu prostovoljnega služenja vojaškega roka.
21. člen
(prevozni stroški)
(1) Kandidatom in vojakom prostovoljcem pripadajo povračila potnih stroškov v skladu s predpisi o povračilih potnih stroškov v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti.
(2) Stroški za prevoz vojaku prostovoljcu, ki mu je odobren izhod ob koncu tedna ali za praznike, se povrnejo za prevoz z javnim prevoznim sredstvom, katerega uporaba je najbolj smotrna, od kraja prostovoljnega služenja vojaškega roka do kraja njegovega stalnega prebivališča in nazaj.
(3) Povračila potnih stroškov iz tega člena se povrnejo praviloma ob prvem naslednjem izplačilu prejemkov iz 18. člena te uredbe.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
22. člen
Letni načrt iz 5. člena te uredbe se lahko izdela tudi za leto 2003.
23. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 821-05/2003-1
Ljubljana, dne 31. julija 2003.
EVA 2003-1911-0011
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti