Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3424. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003, stran 10876.

Na podlagi 3. člena zakona o ratifikaciji Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na drugi strani s sklepno listino ter protokola, s katerim se spreminja Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi ter njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 13/97), zakona o ratifikaciji Dodatnega protokola, ki ureja trgovinske vidike Evropskega sporazuma o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije, na eni strani in Republiko Slovenijo na drugi strani, z namenom upoštevati izid pogajanj med pogodbenicama o vzajemnih posebnih ugodnostih za določena vina, o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru imen vin in o vzajemnem priznavanju, zaščiti in nadzoru označb alkoholnih in aromatiziranih pijač (Uradni list RS št. 31/01), 72. člena zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) in uredbe o ratifikaciji sklepa št. 5/2001 Pridružitvenega sveta EU-Slovenija o izboljšavah trgovinskih dogovorov, predvidenih za predelane kmetijske izdelke v Protokolu 3 Evropskega sporazuma (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe št. 24/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami,
ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja
med komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo
o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih
v protokolu 3 evropskega sporazuma
z dne 5. 2. 2003
1. člen
V 4. členu uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS, št. 116/02, 35/03 in 65/03) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
2. člen
Črta se prvi odstavek 4.a člena.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen
V 5. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
4. člen
V drugem odstavku 7. člena se besedilo »prilog 3 in« nadomesti z besedilom »priloge«.
5. člen
V 8. členu se v drugi alinei besedilo »1 in 2« nadomesti z besedilom »1, 2 in 3«.
V tretji alinei se besedilo »4, 5, 6, 7 in 8« nadomesti z besedilom »4, 5, 6, 7, 8 in 11«.
Črta se četrta alinea.
6. člen
Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni del te uredbe.
8. člen
Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je sestavni del te uredbe
9. člen
Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je sestavni del te uredbe.
10. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 334-07/2000-18
Ljubljana, dne 17. julija 2003.
EVA 2003-2111-0084
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost