Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3392. Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode, stran 10820.

Na podlagi tretjega odstavka 32. člena zakona o varstvu pred utopitvami (Uradni list RS, št. 44/00 in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa opremo in sredstva za dajanje prve pomoči, program usposabljanja za nudenje prve pomoči, obseg preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomoči, obseg zdravniškega pregleda reševalca iz vode, pogoje za izvajanje programa preizkusa usposobljenosti za nudenje prve pomoči in opravljanje zdravniških pregledov.
II. OPREMA IN SREDSTVA ZA PRVO POMOČ
2. člen
Kopališče mora za dajanje prve pomoči zagotoviti opremo in sredstva, ki mora vsebovati najmanj:
a) medicinsko tehnična sredstva in aparati:
– avtomatski zunanji defibrilator,
– opornice za imobilizacijo vratnega dela hrbtenice (otroške in odrasle),
– DURRA deska,
– vakuumske in Kramerjeve opornice za okončine,
– obrazna maska za TPO – osebna,
– dihalni balon za odraslega (maske št. 3, 4, 5),
– dihalni balon za otroka (maske št. 1, 2),
– jeklenka 02 (min. 2. lit.) s sistemom doziranja pretoka,
– aspirator – mehanska črpalka,
– škarje – topa konica,
– škarje – navadne,
– termometer HG,
– nosila;
b) potrošni medicinski material:
– ustno žrelni tubusi (št. 2, 3, 4),
– maska za aplikacijo kisika – navadna,
– maska za aplikacijo kisika z rezervoarjem,
– maska za aplikacijo kisika z rezervoarjem za otroke,
– nazalni kateter,
– aspiracijski kateter (Ch12, 14, 16, 18, 20);
c) oskrba ran in imobilizacija:
– prvi povoj,
– bombažni krep povoj (15x10, 10x10, 8x5, 6x5),
– trebušni povoj tip IV,
– trikotne rute,
– fiksirne mrežice (3, 5, 7),
– hidrofilna gaza – sterilna (0,8M, 0,4M, 0,2M),
– pritrdilni medicinski trak (2,5 cm, 5 cm),
– opeklinska kompresa,
– zaščitna folija za telo,
– tekočina za spiranje (0,9% Nacl),
– lateks pregledne rokavice za enkratno uporabo,
– posoda za kužni material.
Oprema in sredstva za prvo pomoč iz prejšnjega odstavka mora biti v kopališču stalno na zalogi, v brezhibnem stanju in smotrno razporejena, tako da je najhitreje dosegljiva in shranjena v vidno označenem prostoru.
III. PROGRAM USPOSABLJANJA IN PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA NUDENJE PRVE POMOČI
3. člen
Program usposabljanja reševalcev iz vode za nudenje prve pomoči (v nadaljnjem besedilu: program) je namenjen za pridobitev in obvladovanje osnovnih ukrepov, ki jih mora izvajati reševalec iz vode pri poškodovanih, nenadno obolelih ali zastrupljenih.
4. člen
Program obsega teoretična in praktična usposabljanja iz nudenja prve pomoči v skupnem trajanju 20 ur, pri čemer je poudarek na praktičnem usposabljanju.
Teoretični del programa obsega:
– sistem nujne medicinske pomoči,
– osnove anatomije in fiziologije človeškega telesa,
– dihalna stiska, nezavest,
– temeljni postopki oživljanja odraslih,
– temeljni postopki oživljanja otrok,
– možganska kap, epileptični napad, bolečina v prsih,
– utopitve,
– krvavitve, šok, akcidentalna stanja, transport,
– zlomi, zvini in izpahi,
– poškodbe glave in hrbtenice,
– tope, zaprte poškodbe,
– rane – vrste in oskrbe.
– oprema za prvo pomoč.
Praktični del programa obsega:
– oskrba dihalnih poti, ventilacija in aplikacija kisika,
– temeljni postopki oživljanja odraslega in otroka,
– krvavitev in oskrba ran,
– imobilizacija.
Program izvaja Rdeči križ Slovenije.
5. člen
Preizkus usposobljenosti za nudenje prve pomoči reševalcev iz vode (v nadaljnjem besedilu: preizkus) je sestavljen iz teoretičnega in praktičnega dela v skladu s programom.
Reševalec iz vode uspešno opravi preizkus, če na teoretičnem delu doseže najmanj 60% vseh možnih točk, na praktičnem delu pa pravilno izvede vse potrebne ukrepe pri štirih možnih nujnih stanjih.
6. člen
Reševalec iz vode, ki ni uspešno opravil enega dela preizkusa, lahko ta del preizkusa ponavlja v roku, ki mu ga določi komisija in ne sme biti daljši od dveh mesecev. Če reševalec iz vode tudi v popravnem roku ne opravi dela preizkusa, ga ponavlja v celoti.
Reševalec iz vode, se lahko ponovno prijavi k preizkusu po preteku najmanj dveh mesecev od zadnjega preverjanja znanja. Če tudi v popravnem roku ne opravi preizkusa, mora program opraviti ponovno.
7. člen
Preizkus se opravi pred tričlansko komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje izmed zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, ki morajo biti ustrezno usposobljeni iz nujne medicinske pomoči.
Predsednik komisije je praviloma zdravnik.
O poteku preizkusa se za vsakega kandidata vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsednik in člani komisije.
8. člen
Reševalcu iz vode, ki je opravil preizkus, se izda potrdilo, ki ga podpišeta predsednik komisije in minister.
Evidenco o opravljenih preizkusih vodi ministrstvo, pristojno za zdravje.
IV. ZDRAVNIŠKI PREGLED
9. člen
Zdravniški pregled reševalca iz vode obsega:
1. anamnezo (družinska, delovna, zdravstvena, športna),
2. ugotovitev statusa s posebnim poudarkom na kakovosti lokomotornega in kardiopulmonalnega sistema,
3. preiskave in meritve:
– antropometrične meritve (tel. višina, telesna masa – TM, index TM, % maščevja),
– ocena vidnih funkcij (ortorather, R 22, perimetrija),
– ocena sluha s šepetom,
– mala spirometrija (najmanj 80% norme),
– EKG,
– VTG (vestibulogram),
– Flackov test,
– Rufierjev test,
– Apnoe test,
– psihološko testiranje,
– laboratorijske preiskave (hemogram, krvni sladkor, urogram),
– RTG pljuč in srca.
Preiskave in meritve iz 3. točke prejšnjega odstavka se opravijo enkrat letno, razen perimetrije in psihološkega testiranja, ki se opravita na pet let in RTG pljuč in srca, ki se opravi le ob prvem pregledu.
10. člen
Zdravniške preglede iz prejšnjega člena opravljajo javni zdravstveni zavodi in druge pravne osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost in imajo zaposlenega zdravnika specialista medicine dela, prometa in športa in zdravniki zasebniki specialisti medicine dela, prometa in športa.
O opravljenem zdravniškem pregledu se izda potrdilo.
V. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
Kopališča morajo zagotoviti opremo in sredstva za dajanje prve pomoči v skladu s tem pravilnikom najpozneje v enem mesecu od uveljavitve tega pravilnika.
Reševalci iz vode morajo pridobiti potrdila v skladu s tem pravilnikom najpozneje v šestih mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati 40. člen pravilnika o varnosti v urejenih kopališčih (Uradni list SRS, št. 33/87).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 020-13/01-8
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2000-2711-0018
dr. Dušan Keber l. r.
Minister za zdravje

AAA Zlata odličnost