Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2003 z dne 18. 7. 2003

Kazalo

3369. Uredba o republiških priznavalninah na področju kulture, stran 10793.

Na podlagi 90. in 91. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o republiških priznavalninah na področju kulture
1. člen
Ta uredba določa pogoje in postopek za dodelitev republiške priznavalnine na področju kulture in vodenje razvida prejemnikov republiške priznavalnine.
2. člen
Minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), dodeli republiško priznavalnino upokojeni osebi na področju kulture, ki je posebej pomembno prispevala k slovenski kulturi (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj), njena pokojnina pa ni ustrezna danemu prispevku.
Republiška priznavalnina se lahko prizna tudi kot dodatek k družinski pokojnini.
3. člen
Šteje se, da je predlagatelj s svojim minulim delom posebno pomembno prispeval k slovenski kulturi, če je njegovo ustvarjalno oziroma strokovno delo prepoznavno po izjemnem prispevku oziroma po profesionalnosti intelektualnih storitev, za kar predloži:
– dokazila o prejemu pomembnih domačih in tujih priznanj oziroma nagrad za dosežke na kulturnem področju in
– dokumentirane kritične odmeve strokovne javnosti oziroma enciklopedične zapise oziroma vrednotenja v strokovni literaturi.
4. člen
Postopek za dodelitev republiške priznavalnine se začne na predlog predlagatelja.
Predlagatelj mora vlogi priložiti:
– dokumentacijo o izpolnjevanju pogojev iz 3. člena te uredbe,
– podatke o višini zadnje pokojnine, odmerjene po splošnih predpisih pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
– podatke oziroma listine, iz katerih so razvidni rojstni podatki in podatki o prebivališču.
5. člen
Republiška priznavalnina je enaka razliki med 35 odstotki najvišje pokojninske osnove in predlagateljevo pokojnino, odmerjeno po splošnih predpisih.
6. člen
O dodelitvi priznavalnine in njeni višini odloči minister z odločbo, po posvetovanju s strokovno komisijo, imenovano na podlagi 20. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
7. člen
Republiško priznavalnino izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
8. člen
Sredstva za republiško priznavalnino zagotavlja ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) iz dela proračuna Republike Slovenije, ki je namenjen kulturi.
9. člen
Ministrstvo vodi razvid prejemnikov republiške priznavalnine.
Razvid prejemnikov republiške priznavalnine je javna knjiga.
10. člen
V razvid se vpisujejo naslednji podatki:
– zaporedna številka vpisa,
– datum in številka odločbe, na podlagi katere je bila priznana pravica do republiške priznavalnine,
– ime in priimek prejemnika,
– datum in kraj rojstva,
– podatki o stalnem in začasnem prebivališču,
– področje kulturne dejavnosti,
– datum in številka odločbe o prenehanju pravice.
11. člen
Vpis v razvid se opravi, ko je odločba o dodelitvi pravice do republiške priznavalnine dokončna.
12. člen
Uživalci republiške priznavalnine po dosedanjih predpisih se vpišejo v razvid iz 10. člena te uredbe in obdržijo dodeljeno pravico.
13. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o republiških priznavalninah (Uradni list RS, št. 1/96, 68/96 in 96/02).
14. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 196-07/2003-1
Ljubljana, dne 10. julija 2003.
EVA 2003-3511-0042
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost