Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2003 z dne 20. 6. 2003

Kazalo

2958. Pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad future, stran 7076.

Na podlagi 6. člena zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/00) in 28. člena akta o ustanovitvi javne ustanove “Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad” (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01) direktorica Ad future ob soglasju nadzornega sveta Ad future z dne 12. 6. 2003 izdaja
P R A V I L A
o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove
Ad future
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet ureditve)
S temi pravili o splošnih pogojih poslovanja (v nadaljevanju: pravila) javna ustanova Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad (v nadaljevanju: Ad futura), določa pogoje, merila in postopek dodeljevanja štipendij, način in postopek uresničevanja in varstva pravic kandidatov oziroma izbranih upravičencev za štipendije, medsebojne pravice in obveznosti med upravičenci oziroma štipendisti in Ad futuro ter druga pravila delovanja Ad future.
2. člen
(razlaga pojmov in izrazov)
Pojmi in izrazi, uporabljeni v teh pravilih, imajo tale pomen:
– razpis je javna objava poziva k prijavi za štipendijo iz namenskih sredstev Ad future; v njem so določeni višina razpisnih sredstev, namen in vrsta štipendij, pogoji in rok za prijavo ter okvirna merila za izbiro upravičencev,
– razpisni pogoji so vnaprej določeni pogoji, na podlagi katerih se podeljujejo štipendije,
– razpisna dokumentacija so listine, ki so namenjene izvedbi posameznega javnega razpisa, in sicer: besedilo razpisa, prijavnica z navodili za prijavo in druge potrebne informacije,
– razpisni postopek je celotni postopek, v katerem se na podlagi javnega razpisa za podelitev štipendij izbirajo upravičenci do štipendije,
– razpisna komisija je strokovni organ, ki jo imenuje direktor Ad future za izvedbo razpisnega postopka,
– kandidat je oseba, ki se prijavi na razpis za pridobitev štipendije,
– uvrstitveni seznam je seznam kandidatov, v katerega se uvrstijo vsi prijavljeni kandidati, ki izpolnjujejo predpisane oziroma razpisne pogoje,
– točkovanje je vrednotenje posameznih pogojev po izbirnih merilih,
– izbirna merila so merila, po katerih si kandidati pridobijo točke za uvrstitev v prednostni seznam po prednostnem vrstnem redu,
– prednostni seznam je seznam kandidatov, ki so po številu točk razvrščeni od tistega z največjim številom točk do tistega z najmanjšim,
– izbirni seznam je seznam upravičencev do štipendije; sestavi se iz prednostnega seznama glede na omejitveno merilo,
– upravičenec je kandidat, ki mu je z odločbo odobrena štipendija,
– štipendist je upravičenec, s katerim je sklenjena pogodba o štipendiranju,
– štipendija je denarna (študijska) pomoč, ki jo podeli Ad futura za plačilo šolnine delno ali v celoti, oziroma drugih stroškov, če je tako predvideno za posamezno ciljno skupino, kar je posebej navedeno v razpisu,
– šolnina je znesek, ki ga študent letno plača instituciji za obiskovanje študijskega programa. Šolnina ne vsebuje drugih obveznih ali neobveznih plačil instituciji, npr. vpisnine, študijske literature, članstva v organizacijah ali klubih, laboratorijskih prispevkov, zdravstvenega ali drugega zavarovanja in drugih stroškov.
3. člen
(načela poslovanja)
(1) Ad futura štipendira izobraževanje za pridobitev javno veljavne izobrazbe na verificiranih oziroma akreditiranih izobraževalnih institucijah (v nadaljevanju: izobraževalna institucija).
(2) Kandidira lahko le posameznik, ki je izpolnil pogoje za študij oziroma je sprejet na izobraževanje.
(3) Državljani Republike Slovenije si pridobijo pravico do štipendije za študij v tujini, in sicer za dodiplomski študij od drugega letnika dalje ali za celoten podiplomski študij.
(4) Tuji državljani lahko pridobijo štipendijo za magistrski ali doktorski študij v Republiki Sloveniji oziroma srednješolsko izobraževanje v programih gimnazije.
(5) Šolnina se praviloma nakaže neposredno na račun izobraževalne institucije na podlagi računa oziroma predračuna.
(6) Pogodba se izvaja eno študijsko leto, njeno izvrševanje se nadaljuje v naslednjem, če štipendist izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje študija in je za študijski uspeh zbral najmanj 80% točk, ki si jih je pridobil v izbirnem postopku.
(7) Štipendist, ki pogoja iz prejšnjega odstavka tega člena ne izpolni, izgubi pravico do štipendije za naslednji letnik, štipendijsko razmerje oziroma status štipendista pa mu miruje eno leto. Če se ugotovi, da štipendist po preteku enega leta ponovno izpolnjuje predpisane pogoje za nadaljevanje štipendiranja, se mu odobri štipendija, vendar ni upravičen do plačila štipendije za čas mirovanja štipendijskega razmerja. Če po letu mirovanja štipendist še vedno ne izpolnjuje pogojev za nadaljevanje štipendiranja, izgubi pravico do štipendije.
(8) Če štipendist iz upravičenih razlogov ne izpolni pogojev za nadaljevanje študija oziroma ga ne nadaljuje, mu štipendijsko razmerje miruje toliko časa, kolikor trajajo upravičeni razlogi za prekinitev, vendar skupaj ne več kot tri leta. Štipendist lahko kadarkoli med študijem predloži dokazila o ponovnem izpolnjevanju pogojev za štipendijo.
(9) Štipendist se s pogodbo obveže, da se bo po uspešno končanem študiju zaposlil v Sloveniji vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo. Ad futura lahko štipendista oprosti te obveznosti, če ima vsaj eno leto status aktivnega iskalca zaposlitve, kar štipendist dokazuje s potrdilom, ki ga izda pristojni Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije, ali pa če zaradi bolezni ali poškodbe postane trajno nezmožen za delo.
(10) Če štipendist po uspešno končanem študiju ne izpolni pogodbenih obveznosti, mora povrniti revalorizirano vrednost štipendije v skladu z veljavno zakonodajo, praviloma najkasneje v obdobju, enakem tistemu, v katerem jo je prejemal, začenši najkasneje dve leti po zaposlitvi oziroma tri leta po končanem študiju.
(11) Če štipendist prekine študij oziroma ga iz neupravičenih oziroma krivdnih razlogov ali po lastni volji ne konča v pogodbenem roku, mora vrniti revalorizirano vrednost prejete štipendije v enem letu po prenehanju prejemanja štipendije. V primeru, da štipendist ne vrne štipendije v osmih dneh po prejemu poziva za plačilo, mu začnejo teči zakonite zamudne obresti od roka, navedenega v pozivu, do dneva plačila.
(12) Krivdni razlogi nastanejo, če štipendist po svoji volji opusti študij, ne napreduje v višji letnik, je bil izključen iz izobraževalne institucije, zamenja študij brez soglasja Ad future ali če se ugotovi, da so podatki, na podlagi katerih si je pridobil pravico do štipendije, neresnični.
(13) Upravičeni razlogi so bolezen oziroma poškodbe, zaradi katerih štipendist po mnenju osebnega zdravnika ni mogel izpolniti svojih pogodbenih obveznosti, materinstvo oziroma porodniški dopust, vojaške obveznosti in druge državljanske dolžnosti ali višja sila oziroma razlogi na instituciji, zaradi katerih ni mogel nadaljevati oziroma dokončati študija oziroma predložiti dokazil o izpolnjevanju pogojev ali drugih pogodbenih obveznosti.
(14) Določila devetega odstavka tega člena ne veljajo za tuje državljane, ki so prejemniki štipendije za študij v Republiki Sloveniji.
II. PRAVILA POSTOPKA PODELJEVANJA ŠTIPENDIJ
4. člen
(razpisni postopek)
(1) Ad futura podeljuje štipendije preko javnih razpisov, ki so lahko glede na namen odprti ali razpisi na poziv.
Odprti razpisi so namenjeni izključno fizičnim osebam za neposredno pridobitev štipendije.
Razpis na poziv je namenjen predhodno določeni ciljni skupini (izobraževalne oziroma raziskovalne institucije), ki izpolnjuje razpisne pogoje in se poteguje za pridobitev štipendije za kandidate – fizične osebe, ki se izobražujejo ali pa sodelujejo v raziskovalnih projektih v teh institucijah.
(2) Ad futura objavi javni razpis za podeljevanje štipendij po sprejetju poslovnega načrta za tekoče proračunsko leto v Uradnem listu RS in na svoji spletni strani.
(3) Ta pravila se smiselno nanašajo na izvedbo vseh razpisov razen če je za posamezen razpis določeno drugače.
5. člen
(roki)
(1) Rok za zbiranje prijav prične teči naslednji dan po objavi razpisa v Uradnem listu RS in traja do izteka zadnjega dne roka.
(2) Rok za dopolnitev dokumentacije na zahtevo Ad future je posebej opredeljen na zahtevi za dopolnitev.
(3) Kandidat oziroma štipendist je dolžan sproti, oziroma najkasneje v osmih dneh od nastanka oziroma ugotovitve spremembe, Ad futuro obvestiti o vseh spremembah dejstev, okoliščin, pogojev in podatkov, ki se nanašajo na prijavo na razpis ali pogodbeno razmerje.
(4) Dokumentacija je oddana do roka, če je:
a) poslana z navadno pošto tako, da je bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji dan roka,
b) poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva datum na poštnem žigu,
c) poslana po telefaksu najkasneje zadnji dan roka, upošteva se datum, ki ga odtisne telefaksna naprava,
d) poslana po elektronski pošti, če so za to izpolnjeni pogoji o varnem elektronskem poslovanju (digitalni podpis z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila pooblaščenega overitelja), pri čemer se upošteva datum, ko je bila elektronska pošta poslana,
e) vročena uradni osebi na sedežu Ad future najkasneje zadnji dan roka v času uradnih ur.
6. člen
(obrazci in dokazila)
(1) Kandidat mora v roku predložiti svojo prijavo na prijavnici, h kateri priloži dokazila o izpolnjevanju predpisanih pogojev in izbirnih meril.
(2) Prijavni obrazec (v nadaljevanju: prijavnica) je predpisan za posamezni razpis in je za prijavo obvezen. Kandidati lahko prijavnico in navodila za izpolnjevanje dobijo na spletni strani Ad future (http://www.ad-futura.si) ali na njenem sedežu.
(3) Prijavnica vsebuje naslednje podatke: ime in priimek kandidata, kraj, država in datum rojstva, državljanstvo, spol, EMŠO in davčna številka, stalni naslov, začasni naslov, če je drugačen od stalnega, kontaktni podatki (fiksni in mobilni telefon, telefaks, elektronski naslov, naslov osebne spletne strani), podatki o izobraževalni instituciji, kjer kandidat študira oziroma bo študiral (ime, naslov, itd.), podatki o študiju (področje študija, program, trajanje, stopnja, študijsko leto), podatki o študiju kandidata (leto začetka študija, trenutni letnik, itd.), pregled študijskih stroškov, virov sredstev in deleža sredstev, za katere se kandidat prijavlja in drugi podatki, potrebni za razpis. Prijavnica vsebuje tudi besedilo izjave kandidata o tem, ali soglaša, da se javno objavi, da je prejemnik štipendije Ad future.
(4) Dokazila o izpolnjevanju pogojev so lahko fotokopije. Kandidat mora na zahtevo Ad future v roku predložiti izvirnik ali overjeno kopijo dokazila, s katerim dokazuje izpolnjevanje pogojev za pridobitev štipendije.
(5) Dokazila o dosežkih oziroma nagradah na različnih področjih mora predložiti kandidat sam. Za uveljavljanje skupinske ali samostojne objave strokovnega ali znanstvenega dosežka ali prispevka mora kandidat predložiti izpis iz Kooperativnega on-line bibliografskega sistema in servisa (COBISS) ali fotokopijo naslovne strani, kazala, strani z bibliotečnim zapisom ter vsaj prve strani objavljenega dela. Za uveljavljanje sprejetega in še neobjavljenega dela pa mora kandidat predložiti izjavo institucije, ki bo delo objavila, pri čemer mora le-ta jasno navesti, kje in kdaj bo delo objavljeno. Potrdilo o aktivni udeležbi v znanstvenoraziskovalnih projektih, ekspertnih skupinah in podobno v izobraževalni oziroma raziskovalni instituciji oziroma pri delodajalcu mora izdati institucija, pri kateri je kandidat opravil delo, vsebovati pa mora obdobje opravljanja dela z navedbo del, ki jih je kandidat opravljal, in njegovih doseženih rezultatov.
(6) Če kandidat kot dokazilo predloži listino v tujem jeziku, ima Ad futura pravico zahtevati uradni prevod dokazila, ki ga mora v roku zagotoviti kandidat.
(7) Če se utemeljeno sumi, da predložena listina ni pristna oziroma da so navedbe v njej neresnične ali pomanjkljive, lahko Ad futura zahteva potrditev njene pristnosti ali resničnosti oziroma pridobi potrebne podatke pri izdajatelju oziroma pristojnih organih.
7. člen
(postopek uvrščanja)
(1) Izbirni postopek se izvaja skladno z veljavno zakonodajo, temi pravili in načeli pravičnosti tako, da se upošteva vsako prijavo, se jo skrbno pretehta ter vestno in natančno oceni njeno vrednost po predpisanih merilih.
(2) Vsi kandidati, ki se prijavijo na javni razpis do roka in izpolnjujejo predpisane oziroma razpisne pogoje, se uvrstijo na uvrstitveni seznam.
(3) Na podlagi izbirnih meril in števila točk se vse kandidate z uvrstitvenega seznama razvrsti po prednostnem vrstnem redu na prednostni seznam. Vanj se uvrstijo vsi kandidati, ki dobijo točke po vsaj treh merilih a), b) in c) ali d.)).
8. člen
(izbirni postopek)
(1) Iz prednostnega seznama se uvrstijo v izbirni seznam tisti kandidati, ki dobijo zadostno število točk na podlagi omejitvenega oziroma prednostnega merila.
(2) Omejitveno merilo se določi za vsak razpis posebej po uvrstitvi kandidatov na prednostni seznam, in sicer glede na razpoložljiva sredstva, namenjena za določen razpis, in vsoto sredstev, ki so jo zahtevali kandidati.
(3) Prednostno merilo se določi za vsak posamezen razpis, ob upoštevanju ciljne skupine kandidatov oziroma vrste razpisa. Uporablja se pri izbirnem postopku, kadar je treba izbrati upravičenca med dvema ali več kandidati z enakim številom točk.
9. člen
(odločanje o izbiri)
(1) Direktor Ad future odloči o izidu razpisa na predlog razpisne komisije. Vsem kandidatom se izda odločba o izidu razpisa in uvrstitvi.
(2) V odločbi o izidu razpisa se navedejo vse pomembne ugotovitve, ki se nanašajo na kandidata, in sicer o izpolnjevanju pogojev, dobljenem številu točk, upravičenosti do pridobitve štipendije ter odobrenih sredstvih. Zraven se priloži ocenjevalni list, iz katerega je razvidno, kako so ovrednotena njegova dokazila po izbirnih merilih in koliko točk je dosegel.
(3) Prijavljenemu kandidatu, ki ne izpolnjuje predpisanih oziroma razpisnih pogojev, in kandidatu, ki ne predloži dokazil o izpolnjevanju pogojev v roku, se izda odločba, s katero se njegova vloga zavrže.
10. člen
(pritožbeni postopek)
(1) Zoper izdano odločbo se lahko kandidat pritoži v 15 dneh po prejemu odločbe na Ad futuro. Pritožba se vloži na enak način kot prijava ali na zapisnik na sedežu Ad future.
O pritožbi kot drugostopenjski organ odloča Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
(2) Odločba o izbiri je po izteku petnajstdnevnega pritožbenega roka dokončna, če zoper njo ni vložena pritožba. Če je pritožba vložena, je dokončnost odločbe o izbiri odvisna od odločitve drugostopenjskega organa.
11. člen
(sklepanje pogodbe)
(1) Dokončna odločba o izbiri je izvršljiva. Upravičenec prejme v podpis pogodbo o sklenitvi štipendijskega razmerja. Upravičenec podpiše vse izvode pogodbe in jih vrne Ad futuri v podpis najkasneje v 14 dneh od prejema. Če jih v tem roku ne vrne, se šteje, da ne namerava skleniti pogodbe o štipendiranju.
(2) Če upravičenec ne namerava oziroma ne more skleniti pogodbe, po lastni želji ali iz objektivnih razlogov, mora o tem Ad futuro pisno obvestiti nemudoma, najkasneje pa v osmih dneh po nastanku razlogov, vendar ne kasneje kot v 14 dneh od prejema pogodbe.
(3) Če upravičenec iz kakršnegakoli razloga ne sklene pogodbe o štipendiranju z Ad futuro, se mu izda odločba o odvzemu oziroma prenehanju pravice do štipendije. Po dokončnosti te odločbe se le-tega črta iz izbirnega seznama upravičencev do štipendije in se na izbirni seznam glede na razpoložljiva sredstva uvrsti najvišje uvrščeni kandidat iz prednostnega seznama.
12. člen
(izvršitev pogodbe)
(1) Po podpisu pogodbe Ad futura praviloma nakaže odobreni znesek štipendije za šolnino na poslovni račun izobraževalne institucije, ki je izstavila račun za plačilo šolnine v imenu štipendista.
(2) Če Ad futura iz objektivnih razlogov štipendistu na podlagi dokazila, da je sam plačal šolnino, izplača odobreni znesek štipendije na njegov račun v Sloveniji, se mu znesek štipendije izplača v slovenskih tolarjih, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan obračuna s strani Ad future. Kolikor Ad futura štipendijo izplača kot predplačilo, mora štipendist v 8 dneh po vpisu na študij Ad futuri poslati potrdilo o vpisu, sicer lahko Ad futura razdre pogodbo, štipendist pa mora že izplačana sredstva povrniti v revalorizirani vrednosti.
13. člen
(objavljanje izida)
(1) Izid razpisnega postopka po njegovi dokončnosti Ad futura javno objavi tako, da sporoči, koliko kandidatov se je prijavilo na razpis, koliko jih ni izpolnjevalo pogojev, koliko jih je bilo uvrščenih v izbirni postopek, koliko štipendij je bilo podeljenih ter skupno vrednost štipendij.
(2) Podatki o poteku in izidu razpisnega postopka, ki se nanašajo na kandidate, so poslovna tajnost Ad future in so jih dolžni varovati vsi, ki so po uradni dolžnosti seznanjeni z njimi, kakor tudi tisti, ki kakorkoli pridejo v stik s temi podatki, skladno z zakonom in internim pravilnikom o varstvu osebnih podatkov.
(3) Na seznam upravičencev, ki se sestavi po abecedi za javno objavo, se lahko uvrstijo tisti, ki soglašajo z objavo svojih imen.
14. člen
(prenehanje pravic)
Pravica do štipendije preneha poleg razlogov, navedenih v desetem, enajstem in dvanajstem odstavku 3. člena teh pravil, tudi v primeru, če kandidat ali štipendist ne sporoči pravočasno vseh podatkov, potrebnih za odločanje o njegovi pravici do štipendije oziroma glede nadaljevanja izvrševanja štipendijskega razmerja, skladno z določbo 5. člena teh pravil.
III. VREDNOTENJE MERIL
A) Vrednotenje meril za slovenske državljane na študiju v tujini
15. člen
(vrednost meril)
Vrednost celotnih meril, izražena v odstotkih, je 100. Največje možno število točk je 100.
2) Vrednost posameznega merila je:
a) prioritetnost študijske smeri – 40%;
b) študijski uspeh – 25%;
c) dosežki oziroma nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja ter za vrhunske dosežke na področju športa – 25%;
d) sredstva iz lastnih oziroma drugih virov – 10%.
a) Prioritetnost študijske smeri
Ocenjevanje prioritete študijskih smeri opravlja pooblaščena strokovna institucija ali skupina evalvatorjev, ki jo na predlog direktorja imenuje Nadzorni svet Ad future. Podlaga za odločanje je dokumentacija o študijskem programu, ki jo kandidat predloži ob prijavnici, ter potrdilo institucije v skladu s seznamom študijskih smeri, ki ga na spletni strani objavi Ad futura. Razpon točk je od najmanj 0 točk do največ 40 točk. Ocenjevanje se izvaja tako, da so podatki o kandidatu tajni.
Če študij kandidata vključuje več smeri, se kandidatu upoštevajo točke, ki so zanj najugodnejše.
b) Študijski uspeh
Povprečna ocena po ocenjevalni lestvici od 6 do 10:
do vkjučno 6,8       0 točk
od 6,8 do vključno 7,8   6 točk
od 7,8 do vključno 8,2   12 točk
od 8,2 do vključno 8,6   15 točk
od 8,6 do vključno 9,0   18 točk
od 9,0 do vključno 10   25 točk
Kot osnova za izračun povprečne ocene kandidata se uporabijo številčne ocene:
a) zaključnega izpita, poklicne oziroma splošne mature, če je kandidat v času prijave vpisan v prvi letnik dodiplomskega študija,
b) zadnjega v celoti zaključenega študijskega leta, če je kandidat v času prijave vpisan v drugi ali višji letnik študija, za katerega štipendiranje se prijavlja,
c) zadnjega v celoti zaključenega študija, če je kandidat v času prijave sprejet na študij, vendar trenutno še ni vpisan v ta ali drug študij,
d) zadnjega v celoti zaključenega študija, če je kandidat trenutno vpisan v drugo ali višje leto tega študija in študij ni ocenjevan z ocenami.
c) Dosežki oziroma nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja ter vrhunski dosežki na področju športa
Dosežki oziroma nagrade na študijskem, znanstvenem oziroma strokovnem področju, priznanja na tekmovanjih iz znanja so:
– skupinska razstava, koncert ali drug umetniški projekt – 1 točka
– samostojna razstava, koncert ali drug umetniški projekt – 2 točki
– nagrada oziroma uvrstitev do tretjega mesta na državnem tekmovanju oziroma strokovno priznanih tekmovanjih ali natečajih v znanju na državni ravni – 3 točke
– nagrajeno umetniško ali znanstvenoraziskovalno delo na univerzitetni ali državni ravni – 3 točke
– nagrada oziroma uvrstitev do tretjega mesta na mednarodnem tekmovanju oziroma strokovno priznanih tekmovanjih ali natečajih v znanju na mednarodni ravni – 5 točk
– aktivna udeležba v znanstvenoraziskovalnih projektih, ekspertnih skupinah in podobno v izobraževalni oziroma raziskovalni instituciji ali pri delodajalcu – 5 točk
– aktivna udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo v strokovnih publikacijah ali na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na državni ravni – 5 točk
– aktivna udeležba s samostojnim prispevkom oziroma dosežkom, izdelkom, storitvijo, stvaritvijo v strokovnih publikacijah ali na strokovnih seminarjih, znanstvenih simpozijih, konferencah oziroma drugih vrstah strokovne udeležbe na mednarodni ravni – 7 točk
– objava znanstvenega dosežka oziroma prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji v soavtorstvu – 10 točk
– objava znanstvenega dosežka oziroma prispevka v domači ali tuji znanstveni periodični oziroma samostojni publikaciji – 15 točk
Upoštevajo se aktivnosti oziroma dosežki v zadnjih dveh letih pred objavo razpisa.
Vrhunski dosežki na področju športa so:
– prvo do tretje mesto v okviru šolskih športnih tekmovanj na državni ravni – 3 točke
– prvo mesto na državnem prvenstvu – 5 točk
– prvo do peto mesto na velikih mednarodnih športnih prireditvah (olimpijske igre, sredozemske igre, univerziada, EYOF, svetovna in evropska prvenstva ter svetovni pokal) – 10 točk
Upoštevajo se športni dosežki v zadnjih štirih letih pred dnevom objave razpisa.
Točke se lahko seštevajo po posameznih alineah, vendar lahko kandidat po tem merilu doseže največ 25 točk.
d) Delež šolnine, za katerega se kandidat prijavlja pri Ad futuri
več kot 90%         0 točk
od 80% do vključno 90%   2 točki
od 70% do vključno 80%   4 točke
od 60% do vključno 70%    6 točk
do vključno 60%       10 točk
16. člen
(razvrščanje po prednostnih merilih)
(1) Kandidati z enakim številom točk se razvrstijo na izbirnem seznamu tako, da se po vrstnem redu upoštevajo merila a), b), c), d).
(2) Če kandidati niso dobili točk po merilu d) (višji znesek sredstev iz drugih virov) se razvrstijo na podlagi dodatnih dokazil o premoženjskem stanju glede na uvrstitev v dohodninsko lestvico po odločbi o odmeri dohodnine v preteklem letu, pri čemer ima prednost kandidat z nižjim dohodninskim prihodkom oziroma tisti, ki ni bil zavezanec za dohodnino v preteklem letu.
(3) Izmed več kandidatov, ki niso zavezanci za dohodnino, ima prednost kandidat z nižjimi dohodninskimi prihodki družine oziroma oseb, s katerimi živi v skupnem gospodinjstvu oziroma ga preživljajo.
B) Vrednotenje meril za tuje državljane na študiju v Sloveniji
17. člen
(vrednost meril)
Vrednost celotnih meril, izražena v odstotkih, je 100. Največje število možnih točk je 50.
2) Vrednost posameznega merila je:
a) prioritetnost študijske smeri – 40%;
b) študijski uspeh – 40%;
c) sredstva iz lastnih oziroma drugih virov – 20%.
a) Prioritetnost študijske smeri
– naravoslovne in tehniške usmeritve – 20 točk
– družboslovje, humanistika in umetnost – 5 točk
b) Študijski uspeh
Povprečna ocena po ocenjevalni lestvici od 6 do 10:
do vkjučno 6,8      0 točk
od 6,8 do vključno 7,8  4 točke
od 7,8 do vključno 8,2  9 točk
od 8,2 do vključno 8,6  12 točk
od 8,6 do vključno 9,0  15 točk
od 9,0 do vključno 10  20 točk
Kot osnova za izračun povprečne ocene kandidata se uporabijo številčne ocene zadnjega v celoti zaključenega študija.
c) Delež šolnine, za katerega se kandidat prijavlja pri Ad futuri
Več kot 90%        0 točk
od 80% do vključno 90%  2 točki
od 70% do vključno 80%  4 točke
od 60% do vključno 70%  6 točk
do vključno 60%     10 točk
18. člen
(razvrščanje po prednostnih merilih)
(1) Kandidati z enakim številom točk se razvrstijo na izbirnem seznamu tako, da se po vrstnem redu upoštevajo merila a), b), c).
(2) Če imajo kandidati enako število točk po vseh treh merilih, se višje uvrsti tisti kandidat, ki se prijavlja za štipendijo za doktorski študij.
(3) Izmed več enako uvrščenih kandidatov po uporabi merila v prejšnjem odstavku se višje uvrsti tisti kandidat, katerega letna štipendija v absolutnem znesku predstavlja nižji znesek.
IV. DRUGA SPLOŠNA PRAVILA DELOVANJA
19. člen
(smiselna uporaba pravil)
(1) Ta pravila se smiselno upoštevajo v vseh primerih, kadar Ad futura odloča o vlogah oziroma pravicah in obveznostih kandidatov, upravičencev oziroma štipendistov ali za izvedbo drugih razpisov, če to ni posebej urejeno.
(2) Za vsa postopkovna pravila za podeljevanje štipendij se uporablja zakon o splošnem upravnem postopku.
(3) Za sklepanje in izvajanje pogodbe se uporablja obligacijski zakon.
20. člen
(vodenje evidenc)
(1) Ad futura vodi evidenco kandidatov, upravičencev in štipendistov. Evidenca vsebuje podatke, navedene v prijavnici skladno z določbo tretjega odstavka 6. člena teh pravil in podatke, ki se jih pridobi iz dokazil o izpolnjevanju razpisnih pogojev in pogojev za štipendiranje.
(2) Evidenca se hrani in uporablja v skladu z zakonom o varstvu osebnih podatkov.
(3) Uporaba podatkov za statistične in znanstvenoraziskovalne namene je dovoljena na način, ki ne razkriva identitete posameznikov.
21. člen
(dokumentacija)
Ad futura pri svojem poslovanju ravna z dokumentarnim gradivom skladno s predpisi o pisarniškem poslovanju in ravnanju z arhivskim gradivom, razpisno dokumentacijo, na podlagi katere so podatki vpisani v predpisane evidence, hrani še leto dni po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, razen zadev, o katerih teče sodni postopek; te se hranijo še tri leta po pravnomočnosti sodbe. Razpisna dokumentacija in dokumentacija o štipendiranju, ki ni predmet hranjenja, se uniči po pravilih ravnanja z zaupnimi podatki.
22. člen
(dostopnost informacij)
Ad futura omogoča dostop do informacij, ki se nanašajo na njeno delovanje ter na pravice in obveznosti posameznikov v skladu z zakonom o dostopu informacij javnega značaja.
23. člen
(upravljanje namenskih sredstev)
Sredstva Ad future, ki jih dobi iz vračil prejetih štipendij oziroma drugih virov, spadajo v namensko premoženje Ad future in so namenjena izključno podeljevanju štipendij.
24. člen
(donatorsvo)
(1) Ad futura sodeluje s tujimi in domačimi fizičnimi in pravnimi osebami zasebnega in javnega prava, da bi si pridobila donatorska sredstva za izvajanje namena ali sofinanciranje skupnih projektov v okviru svojega poslanstva.
(2) Pridobljena donatorska sredstva so prihodek Ad future in ga sme porabiti izključno za svoj namen, upoštevajoč voljo donatorjev.
25. člen
(banka podatkov)
(1) Ad futura vzpostavi banko podatkov o slovenskih državljanih, ki se izobražujejo oziroma izpopolnjujejo v tujini, in tujih državljanih na študiju v Republiki Sloveniji, ki so pripravljeni pri tem prostovoljno sodelovati, in razvija mrežo, preko katere se povezujejo in izmenjujejo podatki, znanje in izkušnje, ter tako podpira nacionalni razvoj in uveljavitev na mednarodni ravni.
(2) Ad futura vzpostavi banko podatkov o dodiplomskem in podiplomskem študiju in znanstvenoraziskovalnih področjih, ki vsebuje zlasti podatke o študijskih področjih, smereh in vrstah študija, pogojih za vpis in stroških študija, ponudbi, poteku in izidu znanstvenoraziskovalnih projektov, ter štipendiranju oziroma študijskih pomočeh in druge pomembne podatke o študiju v tujini in v Sloveniji. Ti podatki so dostopni vsakomur ob plačilu določenih stroškov dostopa skladno z zakonom.
26. člen
(prehodna in končna določba)
Z dnem začetka veljavnosti teh pravil prenehajo veljati pravila o splošnih pogojih poslovanja javne ustanove Ad futura (Uradni list RS, št. 45/02 in 54/02).
Ta pravila začnejo veljati z dnem objave v Uradnem listu RS.
Št. 2-3/03
Ljubljana, dne 12. junija 2003.
Direktorica
dr. Lidija Honzak l. r.

AAA Zlata odličnost