Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2480. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži, stran 5976.

Na podlagi 8. točke 42. člena zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Uradni list RS, št. 70/97 in 16/01) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika
o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov
iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži
1. člen
V pravilniku o označevanju vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina ter o njihovi embalaži (Uradni list RS, št. 40/01) se v 4. členu doda 10. točka, ki se glasi:
»10. Lot je oznaka, navedena poleg serijske številke polnitve, ki označuje dan polnjenja proizvoda, označenega z enako serijsko številko.«.
2. člen
V 5. členu se doda deveta alinea, ki se glasi:
»– označbe na posodah, namenjenih vračanju proizvajalcu (povratna embalaža), morajo biti narejene iz takšnih materialov, ki jih je mogoče odstraniti z enostavnimi postopki strojnega čiščenja.«.
3. člen
V 7. členu se v drugem odstavku črta besedilo »za kakovostna vina ZGP in«.
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Določbe prejšnjega odstavka se uporabljajo tudi za kakovostna vina ZGP.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
5. člen
Besedilo 17. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Obvezna oznaka na vinu in vinskem žganju je tudi serijska številka polnitve z navedbo števila enot posod v seriji in lota. Lot je treba navesti le v primeru, če proizvod, označen z enako serijsko številko, ni v celoti polnjen istega dne.
Oznake iz prejšnjega odstavka tega člena se lahko nahajajo izven glavne etikete.«.
6. člen
V 19. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena je navedba leta, v katerem je grozdje pridelano, neobvezna oznaka za peneča, biser in gazirana vina.«.
Dosedanji šesti odstavek postane sedmi odstavek.
7. člen
V 20. členu se besedilo druge alinee prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»– za peneča, biser in gazirana vina oznake: »popolnoma suho« ali »brut nature«, »izredno suho« ali »extra brut«, »zelo suho« ali »brut«, »suho« ali »extra dry«, »polsuho« ali “sec”, “polsladko” ali “demi sec”, “sladko” ali “doux”.«.
8. člen
V 26. členu se zadnji stavek prvega odstavka nadomesti z naslednjim besedilom:
»Najbolj vidna oznaka je tista oznaka, ki je običajno napisana z največjimi črkami, katerih debelina ni manjša od debeline črk drugih navedb na glavni etiket, oziroma tista oznaka, ki je napisana s črkami, katerih velikost ni manjša od 4 mm.«.
9. člen
V 34. členu se prvi stavek nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dovoljena je dodatna navedba barve vina: »belo«, »rose«, »rdečkasto« in »rdeče«.«.
10. člen
V 39. členu se doda nov osmi odstavek, ki se glasi:
»Za oznako določenih sort je dovoljeno uporabljati sinonime, določene v prilogi, ki je sestavni del tega pravilnika.«.
Dosedanji osmi, deveti in deseti odstavek postanejo deveti, deseti in enajsti odstavek.
11. člen
Določba drugega odstavka 3. člena tega pravilnika se začne uporabljati najpozneje za letnik vina 2004.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-03-20/2003
Ljubljana, dne 17. aprila 2003.
EVA 2002-2311-0233
Minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
                           PRILOGA

        Oznake sort in njihovi sinonimi
-------------------------------------------------------------
SORTE         SINONIM
-------------------------------------------------------------
Dišeči traminec    Rdeči traminec
Zeleni silvanec    Silvanec
Ranina         Radgonska ranina
Modra frankinja    Frankinja
Portugalka       Modra portugalka
Kraljevina       Rdeča kraljevina
Žametovka       Žametna črnina, Modra kavčina, Kavčina
Ranfol         Štajerska belina, Belina
Prosecco        Glera
Rebula         Rumena rebula, Zlata rebula
-------------------------------------------------------------

AAA Zlata odličnost