Uradni list

Številka 52
Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 52/2003 z dne 3. 6. 2003

Kazalo

2472. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije, stran 5953.

Na podlagi petega odstavka 110. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 54/02 – sklep US) in v skladu z drugim odstavkom 103. člena zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvedbi rednega letnega javnega razpisa
za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije
1. člen
Ta uredba določa način, postopek, pogoje in merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) iz 110. člena zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in 54/02 – sklep US; v nadaljnjem besedilu: ZMed).
2. člen
Postopek javnega razpisa izvede ministrstvo, pristojno za kulturo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) na podlagi te uredbe in v skladu z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02; v nadaljnjem besedilu: ZUJIK), ki urejajo javni razpis.
V postopku javnega razpisa se smiselno uporablja predpis iz 106. člena ZUJIK, kolikor ta uredba ne določa drugače.
3. člen
Na javnem razpisu lahko s projekti slovenskih avdiovizualnih del iz 68. člena Zmed in v skladu z uredbo o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list RS, št. 105/01; v nadaljnjem besedilu: uredba) sodelujejo neodvisni producenti avdiovizualnih del in izdajatelji televizijskih programov, ki izpolnjujejo posebne pogoje, kot jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Predlagatelji ne morejo kandidirati na razpisu iz te uredbe z istimi projekti, s katerimi kandidirajo na kateremkoli javnem razpisu za sredstva, ki so vezana na proračun ministrstva.
4. člen
Neodvisni producent avdiovizualnih del (v nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) je pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 73. člena ZMed.
5. člen
Za projekte iz te uredbe je določen do 80% delež sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna.
Minister, pristojen za kulturo (v nadaljnjem besedilu: minister), s sklepom o začetku postopka iz 104. člena ZUJIK določi besedilo javnega razpisa, ki vsebuje podatke, določene v 114. členu ZUJIK.
Javni razpis iz te uredbe se razpiše do višine sredstev, kot jih predpisuje proračunska zakonodaja.
Z javnim razpisom se lahko v skladu s predpisi, ki urejajo področje javnih financ, predvidi večletno sofinanciranje samo v primerih, ko so z njim predvidene tudi letne izvedbene faze, ki so potrebne za končno izvedbo projekta.
Dodeljena sredstva se lahko porabijo za pokrivanje stroškov izdelave slovenskih avdiovizualnih del, kot je določeno v uredbi.
6. člen
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, najave o objavi pa v drugih sredstvih javnega obveščanja po izboru ministrstva in na spletnih straneh ministrstva.
7. člen
Na podlagi javnega poziva imenuje minister Svet za avdiovizualne projekte (v nadaljnjem besedilu: svet) za ocenjevanje in vrednotenje projektov, prispelih na javni razpis. Svet oceni in ovrednoti predlagane projekte ter pripravi poročilo v skladu s 119. členom ZUJIK.
Svet sestavlja šest članov:
– dva predstavnika izdajateljev televizijskih programov,
– dva predstavnika neodvisnih producentov avdiovizualnih del,
– en strokovnjak s področja avdiovizualne kulture,
– predstavnik ministrstva, ki je tajnik strokovne skupine in opravlja strokovno administrativna dela.
Trajanje mandata, naloge, način dela in njihovo financiranje ureja pravilnik iz 21. člena ZUJIK, kolikor ta uredba ne določa drugače.
Člani sveta so imenovani za obdobje treh let in so lahko na podlagi javnega poziva ponovno imenovani. Po preteku mandata opravlja dosedanji svet nujne naloge do konstituiranja novega sveta.
Konstitutivno sejo sveta na predlog ministra skliče tajnik sveta.
Člani sveta na konstitutivni seji z večino glasov vseh članov izmed sebe izvolijo predsednika in njegovega namestnika.
8. člen
Član sveta ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, na katere je interesno vezan.
9. člen
V postopku izbire predlaganih projektov se glede programskih vsebin upoštevajo naslednja temeljna merila in kriteriji:
– pomen projekta za razvoj ustvarjanja slovenskih avdiovizualnih del in za uveljavljanje slovenske avdiovizualne produkcije doma in v tujini,
– pomen projekta za razvoj slovenske kulture in slovenskega jezika,
kvaliteta, profesionalnost izvedbe, raznovrstnost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorskega pristopa,
– odmevnost doslej realiziranih projektov.
Natančnejša merila v okviru temeljnih meril in kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena določi minister na predlog sveta in morajo biti objavljena v razpisni dokumentaciji.
10. člen
Predlagatelji, katerih delovanje se v pomembnem delu sofinancira z javnimi sredstvi (proračun države ali lokalne skupnosti, RTV prispevek itd.), lahko s predlogi projektov sodelujejo na javnem razpisu.
11. člen
Vloge, ki niso pravočasne, ali niso popolne, ali ki jih ni vložila upravičena oseba, zavrže minister s sklepom.
Za pravočasno se šteje vloga, ki je predložena do roka, določenega v javnem razpisu.
Za popolno vlogo se šteje vloga, ki vsebuje vse podatke in priloge, kot jih določa besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
Zoper sklep iz prvega odstavka tega člena ni možna pritožba, možen pa je upravni spor.
12. člen
Na podlagi predloga sveta minister izda o vseh ustreznih vlogah z istega področja na posamezen javni razpis eno odločbo, s katero odloči, katere projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
13. člen
Strokovna skupina za avdiovizualne medije, imenovana na podlagi uredbe o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/02) opravlja naloge sveta po tej uredbi do izteka mandata.
14. člen
Postopki javnih razpisov, ki so bili objavljeni pred uveljavitvijo tega zakona, se dokončajo po dosedanjih predpisih.
15. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/02).
16. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 402-12/2002-3
Ljubljana, dne 22. maja 2003.
EVA 2003-3511-0020
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost