Uradni list

Številka 38
Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 38/2003 z dne 25. 4. 2003

Kazalo

1784. Pravilnik o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste , stran 4447.

Na podlagi osmega odstavka 19. člena, petega odstavka 39. člena, šestega odstavka 43. člena, tretjega odstavka 44. člena, četrtega odstavka 51. člena, sedmega odstavka 54. člena, četrtega odstavka 55. člena in šestega odstavka 76. člena zakona o semenskem materialu kmetijskih rastlin (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
P R A V I L N I K
o postopku vpisa sorte v sortno listo in o vodenju sortne liste
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina in namen)
Ta pravilnik določa obliko in vsebino prijave za vpis sorte v sortno listo ter dokazila, ki morajo biti priložena tej prijavi; postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev za vpis sorte v sortno listo; roke za dostavo vzorcev semenskega materiala za preizkušanje sorte; zahteve glede ustreznosti poimenovanja sorte; vsebino prijave za obnovo vpisa sorte v sortno listo; pogoje, ki jih mora izpolnjevati sorta, da se šteje za domačo ali udomačeno sorto; pogoje in postopek za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo ter postopke in metode za preizkušanje razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivost sorte ter vrednosti sorte za pridelavo in uporabo; postopek preverjanja vzdrževanja sorte in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati laboratoriji, izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semenskega materiala sort kmetijskih rastlin.
II. PRIJAVA SORTE
2. člen
(prijava sorte)
(1) Prijavitelj vloži prijavo za vpis sorte v sortno listo (v nadaljnjem besedilu: prijava) pri Upravi Republike Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo (v nadaljnjem besedilu: uprava) v slovenskem jeziku.
(2) Prijava se vloži za vsako sorto posebej, v dveh izvodih, na obrazcu, ki je kot priloga 1 sestavni del tega pravilnika.
(3) Prijavi mora biti priložen ustrezni tehnični vprašalnik za posamezno vrsto kmetijske rastline, ki ga prijavitelj pridobi na upravi, in potrdilo o plačilu upravne takse.
3. člen
(prijava po pooblaščencu)
Če je prijavitelj tuja fizična ali pravna oseba, se prijava vloži po pooblaščencu, ki je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem ali sedežem v Republiki Sloveniji. V tem primeru se prijavi priloži tudi izpolnjen obrazec, ki je kot priloga 2 sestavni del tega pravilnika.
4. člen
(roki za vlaganje prijave)
(1) Roke za vlaganje prijave določi za posamezno vrsto ali skupino kmetijskih rastlin predstojnik uprave in jih objavi v uradnem glasilu uprave.
(2) Roki iz prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi, kadar prijavitelj zahteva umik že vložene prijave. V tem primeru uprava izključi sorto iz nadaljnjega postopka preizkušanja sorte po tem pravilniku še v tekočem letu, če je bil umik prijave sporočen do roka, v nasprotnem primeru pa se sorta izključi iz nadaljnjega postopka preizkušanja v naslednjem letu, prijavitelj pa je dolžan plačati stroške preizkušanja za tekoče leto.
III. PREIZKUS PRIJAVE
5. člen
(preizkus prijave)
(1) Po prejemu prijave uprava preveri, ali prijava vsebuje podatke o:
– prijavitelju,
– pooblaščencu, če je prijavitelj tuja fizična ali pravna oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaščenec),
– vrsti rastline,
– poimenovanju sorte (žlahtniteljeva oznaka ali predlog imena sorte),
– izvoru sorte,
– namenu uporabe sorte,
– postopku preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti (RIN),
– opisu sorte v tehničnem vprašalniku,
– gensko spremenjenih organizmih (v nadaljnjem besedilu: GSO), če je sorta pridobljena s pomočjo genske tehnologije oziroma če vsebuje GSO, in ali je prijavi priloženo dovoljenje za sproščanje GSO v okolje.
(2) Če prijava ne vsebuje podatkov iz prejšnjega odstavka, uprava obvesti prijavitelja oziroma pooblaščenca o ugotovljenih pomanjkljivostih in ga pozove, da v roku, ki ga določi uprava, dopolni prijavo.
(3) Če prijavitelj oziroma pooblaščenec v roku iz prejšnjega odstavka ne odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti, uprava s sklepom zavrže prijavo.
(4) Na upravičeno zahtevo prijavitelja oziroma pooblaščenca sme uprava podaljšati rok iz drugega odstavka tega člena.
(5) Če prijava vsebuje vse podatke iz prvega odstavka tega člena, je prijava popolna.
(6) Uprava potrdi izvod obrazca iz priloge 1 tega pravilnika, na katerega vpiše registrsko številko sorte in ga pošlje prijavitelju oziroma pooblaščencu kot potrdilo o popolni prijavi.
(7) Povzetek popolne prijave uprava objavi v svojem uradnem glasilu.
IV. PREVERJANJE IZPOLNJEVANJA POGOJEV ZA VPIS SORTE V SORTNO LISTO
1. Postopek preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
(v nadaljnjem besedilu: RIN sorte)
in vrednosti za pridelavo in uporabo sorte
(v nadaljnjem besedilu: VPU sorte)
6. člen
(metode preizkušanja)
(1) Za preizkušanje RIN in VPU sorte se uporabljajo metode, ki jih v okviru zbirke metod za preizkušanje RIN in VPU sort vodi uprava, kjer so tudi dosegljive. V navedeno zbirko metod so vključeni tudi postopki in metode nadzora nad vzdrževanjem sort.
(2) Poleg metod iz prejšnjega odstavka se za preizkušanje RIN in VPU sorte uporabljajo tudi metode Mednarodne zveze za varstvo novih sort rastlin (v nadaljnjem besedilu: UPOV).
7. člen
(dostava semenskega materiala za preizkušanje)
(1) Prijavitelj oziroma pooblaščenec mora vsako leto v predpisanem roku dostaviti določeno količino semenskega materiala imenovanemu izvajalcu preizkušanja sort.
(2) Če prijavitelj v predpisanem roku ne dostavi semenskega materiala, ga uprava pozove, da pojasni razloge, zakaj tega ni storil. Rok za pojasnilo je 30 dni od dneva prejema poziva. Če prijavitelj ne pošlje pojasnila ali v pojasnilu ne navede utemeljenih razlogov, uprava z odločbo prijavo zavrne zaradi nezmožnosti presoje izpolnjevanja pogojev za vpis v sortno listo.
(3) Semenski material za preizkušanje sort mora glede kakovosti ustrezati zahtevam za trženje v Republiki Sloveniji v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin, ter fitosanitarnim zahtevam v skladu s predpisi, ki urejajo zdravstveno varstvo rastlin.
(4) Imenovani izvajalec preizkušanja sort po setvi oziroma saditvi poskusov na poskusnem polju obvesti upravo in prijavitelje.
(5) Roke za dostavo semenskega materiala imenovanemu izvajalcu preizkušanja sort in količine semenskega materiala za preizkušanje določi predstojnik uprave in jih objavi v uradnem glasilu uprave.
8. člen
(preizkušanje RIN sorte)
(1) Če preizkušanje RIN sorte še ni opravljeno in tudi ne poteka, opravi preizkušanje RIN sorte izvajalec preizkušanja sort, ki ga v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin, imenuje uprava.
(2) Pri sortah, ki imajo preizkušanje RIN sorte že opravljeno v tujini in je sorta razločljiva, izenačena in nespremenljiva, uprava ali prijavitelj pridobi poročilo preizkušanja RIN sorte od tujih uradnih organov. Če preizkušanje RIN sorte že poteka, pridobi poročilo preizkušanja RIN sorte po končanem preizkušanju uprava ali prijavitelj.
(3) Stroške preizkušanja RIN sorte oziroma stroške pridobitve poročila preizkušanja RIN sorte iz prvega in drugega odstavka tega člena nosi prijavitelj.
(4) Poleg določb tega pravilnika se za preizkušanje RIN sorte uporabljajo tudi določbe predpisov, ki urejajo varstvo novih sort rastlin.
9. člen
(preizkušanje VPU sorte)
(1) Trajanje preizkušanja VPU sorte je določeno v metodah za preizkušanje VPU sorte iz 6. člena tega pravilnika.
(2) Imenovani izvajalec preizkušanja VPU sorte pripravi vmesna in končna poročila preizkušanja VPU sort in jih pošlje upravi.
(3) Če je iz vmesnega poročila preizkušanja VPU sorte razvidno, da ima sorta primerno VPU, se sme na zahtevo prijavitelja preizkušanje skrajšati za eno leto glede na trajanje preizkušanja v skladu z metodami iz 6. člena tega pravilnika.
(4) Uprava posreduje poročila preizkušanja VPU sorte prijavitelju, ki lahko v roku 15 dni od prejema tega poročila pošlje na upravo pisne pripombe oziroma zahtevo za skrajšanje preizkušanja.
10. člen
(stroški VPU in RIN preizkušanja sorte)
(1) Prijavitelj je dolžan plačati stroške preizkušanja imenovanemu izvajalcu preizkušanja sort v 30 dneh po prejemu računa in obvestila o zasnovi poskusov na poskusnem polju.
(2) Če prijavitelj imenovanemu izvajalcu preizkušanja v predpisanem roku iz prejšnjega odstavka ne plača stroškov preizkušanja, ga izvajalec pozove, naj to stori v naknadnem roku. Rok za naknadno plačilo stroškov preizkušanja je 30 dni od dneva prejema poziva. Višino stroškov preizkušanja se obračuna v skladu s prilogo 4, ki je sestavni del tega pravilnika. Če prijavitelj imenovanemu izvajalcu preizkušanja kljub pozivu ne plača stroškov preizkušanja v roku iz tega odstavka, imenovani izvajalec preizkušanja to sporoči upravi.
(3) Prijavitelj je dolžan plačati stroške pridobitve poročila preizkušanja RIN sorte upravi v 30 dneh po prejemu obvestila o pridobitvi poročila.
(4) Če prijavitelj upravi v predpisanem roku ne plača stroškov pridobitve poročila preizkušanja RIN sorte, ga uprava pozove, naj to stori v naknadnem roku. Rok za naknadno plačilo stroškov pridobitve poročila preizkušanja RIN sorte je 30 dni od dneva prejema poziva. Višina stroškov pridobitve poročila preizkušanja RIN sorte se obračuna v skladu s prilogo 4 tega pravilnika.
(5) Če prijavitelj ne plača stroškov v rokih iz drugega in četrtega odstavka tega člena, uprava z odločbo zavrne prijavo. V tem primeru uprava prijavitelju ne posreduje vmesnega oziroma končnega poročila preizkušanju RIN sorte oziroma VPU sorte.
11. člen
(mnenje sortne komisije)
Končno poročilo preizkušanja VPU sorte uprava pošlje v obravnavo sortni komisiji, ki poda strokovno mnenje glede primernosti VPU sorte.
2. Preverjanje ustreznosti poimenovanja sorte
12. člen
(posredovanje imena sorte)
(1) Kadar prijavitelj v prijavi ni podal predloga imena sorte za vpis v sortno listo, ga lahko posreduje kadarkoli v obdobju do priprave končnega poročila preizkušanja VPU sorte. Predlog imena sorte prijavitelj posreduje Upravi na obrazcu, ki je kot priloga 3 sestavni del tega pravilnika.
(2) Če prijavitelj do datuma za vlaganje prijav v zadnjem letu preizkušanja VPU sorte še ni posredoval predloga imena sorte, ga uprava pozove, da to stori.
(3) Če prijavitelj do priprave končnega poročila preizkušanja VPU sorte še ni posredoval predloga imena sorte, izda uprava odločbo o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo.
13. člen
(oblika imena sorte)
Ime sorte je lahko v obliki domišljijskega imena ali v obliki kode. Če prijavitelj pri posredovanju predloga imena ne označi oblike imena sorte, se predlagano ime sorte šteje za domišljijsko ime.
14. člen
(zahteve glede ustreznosti imena sorte)
(1) Ime sorte v obliki domišljijskega imena ni ustrezno, če:
– sestoji iz ene črke;
– sestoji iz črk, ali vsebuje kot poseben del imena črke, ki ne oblikujejo izgovorljive besede, razen če gre za uveljavljeno kratico;
– vsebuje številko, razen če je ta sestavni del imena ali kadar ta označuje, da je sorta ali da bo sorta ena od oštevilčene serije biološko sorodnih sort;
– sestoji iz več kot treh delov, razen če je bilo ime sorte že odobreno v kateri državi članici UPOV;
– sestoji iz pretirano dolge besede, ali jo vsebuje;
– vsebuje vezaj, presledek, ki ni presledek med dvema sestavnima deloma, drugo oznako, mešanico velikih in malih črk znotraj posameznih delov, pripis spodaj, pripis zgoraj, znak ali risbo.
Ime sorte v obliki domišljijskega imena lahko vsebuje največ dve uveljavljeni kratici z največ tremi znaki, ki sta razporejeni na obeh koncih imena sorte.
(2) Ime sorte v obliki kode ni ustrezno, če:
– sestoji samo iz ene ali več številk, razen v primeru inbridiranih linij ali podobnih sort;
– sestoji iz ene same črke;
– vsebuje več kot 10 črk oziroma črk in številk;
– vsebuje več kot 4 izmenjujoče skupine ene črke ali več črk in ene številke ali več številk;
– vsebuje vezaj, drugo oznako, pripis spodaj, pripis zgoraj, znak ali risbo.
15. člen
(razločevanje imena sorte)
(1) Ime sorte mora omogočati razločevanje sorte od katerekoli druge splošno znane sorte iste vrste ali tesno povezane vrste rastlin.
(2) Ime sorte ne omogoča razločevanja sort med seboj, če se razlikuje samo v eni črki, številki ali v naglasnih znamenjih nad črkami v primerjavi z registriranim imenom sorte tesno povezanih vrst rastlin v katerikoli državi članici UPOV. Razlika v eni črki je zadostna za razločevanje imena sorte:
– v uveljavljeni kratici kot posebnem delu imena sorte;
– če se razlikujejo začetnice imena sorte;
– če je ime sorte kratko.
Določba tega odstavka ne velja za imena sorte v obliki kode.
(3) Tesno povezane vrste rastlin iz prvega odstavka tega člena so vrste, ki spadajo v isto skupino rastlin s seznama tesno povezanih vrst, ki je kot priloga 5 sestavni del tega pravilnika. Za rastline, ki niso navedene v prilogi 5 tega pravilnika, se kot kriterij za ugotavljanje tesne povezanosti uporablja botanični rod.
(4) Ime sorte je lahko enako imenu sorte, ki se ne trži več, če je preteklo najmanj 10 let od izbrisa te sorte iz sortne liste.
(5) Označbe, ki so v splošni rabi pri trženju semenskega materiala in se ne smejo uporabljati v imenu sorte, so:
– denarne enote ali strokovni izrazi povezani, z maso in meritvami;
– strokovni izrazi, ki so postali del pogovornega jezika, in katerih potrditev kot imena sorte bi lahko ovirala druge dobavitelje pri trženju semenskega materiala drugih sort;
– izrazi, ki se v skladu s predpisi ne smejo uporabljati za druge namene.
16. člen
(zavajajoče ime sorte)
(1) Ime sorte je zavajajoče, če:
– vzbuja napačen vtis, da ima sorta določene lastnosti ali vrednost;
– vzbuja napačen vtis, da je sorta sorodna z drugo sorto ali iz nje izhaja.;
– se nanaša na posebno lastnost ali vrednost, na način, ki vzbuja napačen vtis, da ima lastnost ali vrednost samo ta sorta, čeprav jo imajo tudi druge sorte;
– s svojo podobnostjo splošno znanemu tržnemu imenu, ki ni registrirana blagovna znamka ali ime sorte, namiguje, da je sorta neka druga sorta, ali daje napačen vtis o identiteti prijavitelja, osebe, odgovorne za vzdrževanje sorte, ali žlahtnitelja;
– vsebuje ali ga sestavljajo:
a) primerniki ali presežniki;
b) latinsko ali slovensko rodovno ali vrstno ime ali njegov del iz skupine ali vrste kmetijskih rastlin, kateri pripada sorta;
c) ime fizične ali pravne osebe ali sklic nanjo, tako da vzbuja napačen vtis o identiteti prijavitelja, osebe, odgovorne za vzdrževanje sorte, ali žlahtnitelja.
17. člen
(ponovno posredovanje imena sorte)
(1) Kadar uprava ugotovi, da predlagano ime sorte ne ustreza predpisanim zahtevam iz tega pravilnika, pozove prijavitelja, da posreduje nov predlog imena sorte na obrazcu iz 12. člena tega pravilnika v roku 60 dni od prejema poziva.
(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne posreduje predloga imena sorte, Uprava ravna v skladu z določbami 12. člena tega pravilnika.
(3) Sorta, ki ni jasno razločljiva od sorte, vpisane v sortno listo druge države, mora biti vpisana v sortno listo Republike Slovenije z enakim imenom. Ta določba se ne uporablja, kadar to ime ne ustreza zahtevam za ime sorte iz tega pravilnika.
3. Ohranjevalna sorta
18. člen
(domača in udomačena sorta)
(1) Zaradi ohranjanja biotske raznovrstnosti v kmetijstvu se kot ohranjevalna sorta v sortno listo lahko vpiše domača ali udomačena sorta, ki izpolnjuje pogoje za vpis sorte v sortno listo iz 19. člena tega pravilnika.
(2) Domača (avtohtona) sorta je sorta ali populacija določene vrste kmetijskih rastlin, ki
– je nastala iz avtohtonega izvornega genskega materiala in ni bila načrtno žlahtnjena in
– se prideluje, vzdržuje in razmnožuje v Republiki Sloveniji.
(3) Domača sorta je tudi sorta, ki je bila požlahtnjena v Republiki Sloveniji pred več kot 15 leti oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah pred več kot 30 leti, in se semenski material te sorte v Republiki Sloveniji še prideluje, vzdržuje oziroma razmnožuje.
(4) Udomačena (tradicionalna) sorta je starejša sorta tujega porekla, ki se v Republiki Sloveniji prideluje že več kot 15 let oziroma pri vinski trti in sadnih vrstah več kot 50 let, in je dobro prilagojena na slovenske pridelovalne razmere. Vzdrževanje sorte oziroma pridelava semenskega materiala udomačene sorte mora potekati v Republiki Sloveniji.
19. člen
(ohranjevalna sorta)
(1) Domača (avtohtona) ali udomačena (tradicionalna) sorta se vpiše v sortno listo kot ohranjevalna sorta, če je razločljiva in se njene lastnosti pri razmnoževanju ne spreminjajo in ima primerno VPU. Razločljivost in nespremenljivost ohranjevalne sorte ter njeno VPU uprava ugotovi na podlagi rezultatov preizkušanja, ki je lahko uradno ali neuradno, in na podlagi podatkov o sorti, pridobljenih pri pridelavi ali razmnoževanju semenskega materiala sorte.
(2) Prijavo za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo lahko vloži prijavitelj ali druga oseba, ki razpolaga s semenskim materialom take sorte. Prijava za vpis ohranjevalne sorte v sortno listo se vloži na obrazcu iz priloge 1 tega pravilnika, pri čemer mora biti v 12. točki navedeno, da gre za ohranjevalno sorto. Prijavi je treba priložiti:
– podatke o izvoru ohranjevalne sorte in o tipu ohranjevalne sorte;
– podatke o načinu vzdrževanja ohranjevalne sorte;
– podatke o praktičnih izkušnjah, pridobljenih pri pridelavi, razmnoževanju in uporabi semenskega materiala;
– opis ohranjevalne sorte.
(3) Prijavi mora biti priložen ustrezni tehnični vprašalnik za ustrezno vrsto kmetijske rastline, ki ga prijavitelj pridobi na upravi, in potrdilo o plačilu upravne takse.
(4) Predstojnik uprave določi količino semenskega materiala ohranjevalne sorte, ki se shrani v genski banki.
(5) Prijavitelj dostavi imenovanemu izvajalcu hrambe standardnih vzorcev semena določeno količino semenskega materiala iz prejšnjega odstavka.
4. Izdaja odločbe
20. člen
(vzdrževalec sorte)
(1) Če prijavitelj upravi ni javil vzdrževalca sorte v obdobju poteka postopka vpisa sorte v sortno listo, izpolnjeni pa so vsi pogoji za vpis sorte v sortno listo, ga uprava pozove, da ji v roku, ki ni daljši kot 15 dni, sporoči podatke o vzdrževalcu sorte.
(2) Če prijavitelj v roku iz prejšnjega odstavka ne sporoči upravi vzdrževalca sorte, se šteje, da je prijavitelj vzdrževalec sorte.
(3) Vzdrževalec sorte mora voditi zapise o vzdrževanju sorte, zlasti podatke o:
– poreklu izhodiščnega materiala v postopku vzdrževanja sorte,
– količini pridelanega semenskega materiala v postopku vzdrževanja sorte,
– poreklu izhodiščnega materiala in pridelku predosnovnega in osnovnega semenskega materiala.
(4) Vzdrževalec sorte je dolžan organu za potrjevanje ali pristojnemu inšpektorju omogočiti nadzor z dovolitvijo ogleda:
– površin in objektov, kjer opravlja vzdrževanje sorte,
– rastlin in semenskega materialom sort, ki jih vzdržuje, in
– zapisov o vzdrževanju sorte in ustreznih dokazil.
(5) Če je vzdrževalec sorte tuja fizična ali pravna oseba, mora prijavitelj imenovati pooblaščenca vzdrževalca sorte, ki je fizična ali pravna oseba s stalnim prebivališčem oziroma sedežem v Republiki Sloveniji. Pri nadzoru vzdrževanja take sorte uprava sodeluje s pristojnim organom za nadzor vzdrževanja sort države, v kateri se sorta vzdržuje.
(6) Če prijavitelj ne imenuje pooblaščenca vzdrževalca sorte, kolikor je ta tuja fizična ali pravna oseba, se šteje, da je pooblaščenec prijavitelja tudi pooblaščenec vzdrževalca sorte.
21. člen
(izdaja odločbe)
(1) Uprava izda odločbo o vpisu sorte v sortno listo, če sorta izpolnjuje naslednje pogoje za vpis sorte v sortno listo:
– je razločljiva, izenačena in nespremenljiva,
– ima pri predpisanih vrstah primerno vrednost za pridelavo in uporabo,
– je ime sorte v skladu s predpisanimi zahtevami in
– so poravnani vsi stroški v zvezi s preizkušanjem sorte oziroma pridobitvijo rezultatov preizkušanja.
(2) Uprava lahko pri odločanju o vpisu sorte v sortno listo upošteva strokovno mnenje sortne komisije in podatke o sorti, ki jih skupaj s prijavo ali med postopkom predloži upravi prijavitelj, oziroma druge verodostojne dosegljive podatke o sorti, ki jih pridobi uprava.
(3) Če pogoji za vpis sorte v sortno listo niso izpolnjeni, uprava izda odločbo o zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo.
(4) Povzetek odločbe o vpisu ali zavrnitvi vpisa sorte v sortno listo in kratek opis najpomembnejših lastnosti sorte za uporabo objavi uprava v svojem uradnem glasilu.
V. SORTNA LISTA
22. člen
(vodenje sortne liste)
(1) Sortna lista je uradni seznam sort kmetijskih rastlin, za katere je dovoljeno uradno potrjevanje in trženje semenskega materiala v Republiki Sloveniji, in jo vodi uprava.
(2) V sortni listi se vodijo zlasti naslednji podatki:
– vrsta kmetijske rastline,
– ime sorte, z navedbo posebne oznake, če gre za ime v obliki kode,
– sinonimi za sorto,
– registrska številka sorte,
– vzdrževalec sorte in njegov pooblaščenec,
– žlahtnitelj sorte,
– dobavitelj, ki ima dovoljenje za vzdrževanje sorte,
– datum vpisa sorte v sortno listo,
– datum, do katerega se lahko trži semenski material sorte, ki je izbrisana iz sortne liste,
– ali je sorta GSO,
– ali gre za ohranjevalno sorto.
23. člen
(seznam sort in opis sort sadnih in okrasnih rastlin)
(1) Dobavitelj na seznamu sort sadnih oziroma okrasnih rastlin vodi naslednje podatke:
– vrsta rastline (latinsko in slovensko ime),
– ime sorte z navedbo sinonimov,
– posebna navedba, če je sorta GSO.
(2) Za vsako sorto, ki se vodi v seznamu sort dobavitelja, dobavitelj zagotovi opis sorte v skladu s predpisi, ki urejajo semenski material kmetijskih rastlin oziroma v skladu z metodami preizkušanja sort iz 6. člena tega pravilnika.
24. člen
(obnova vpisa sorte v sortno listo)
(1) Prijavo za obnovo vpisa sorte v sortno listo vloži vzdrževalec sorte oziroma dobavitelj pri upravi dve leti pred pretekom obdobja, do katerega je sorta vpisana v sortno listo.
(2) Prijava se vloži na obrazcu, ki ga prijavitelj pridobi na upravi in vsebuje tudi podatke o vzdrževalcu sorte oziroma dobavitelju, ki ima dovoljenje uprave za vzdrževanje sorte.
(3) Uprava izda odločbo o obnovi vpisa sorte v sortno listo, če sorta izpolnjuje pogoje za obnovo vpisa.
25. člen
(spremembe po vpisu v sortno listo)
(1) Spremembo vzdrževalca sorte je treba sporočiti upravi v roku 60 dni od nastanka spremembe. Če vzdrževalec v tem roku ne sporoči sprememb, uprava ravna v skladu z določbami 26. člena tega pravilnika.
(2) Če uprava naknadno ugotovi, da sorta ob izdaji odločbe o vpisu v sortno listo ni bila razločljiva, razveljavi odločbo o vpisu in sprejme novo odločitev v skladu s spremenjenimi dejstvi.
(3) Če uprava naknadno ugotovi, da ime sorte ne ustreza zahtevam iz tega pravilnika, ravna v skladu s prvim in drugim odstavkom 12. člena tega pravilnika.
26. člen
(izbris sorte iz sortne liste)
Uprava z odločbo izbriše sorto iz sortne liste v skladu z določbami zakona, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin.
VI. POGOJI ZA IMENOVANJE IZVAJALCEV PREIZKUŠANJA SORT IN IZVAJALCEV HRAMBE STANDARDNIH VZORCEV SEMENSKEGA MATERIALA SORTE
27. člen
(pogoji za imenovanje izvajalcev preizkušanja sort)
Izvajalec preizkušanja sort mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora organiziran za naloge preizkušanja sort in imeti mora dokument, ki prikazuje:
– organiziranost izvajalca preizkušanja sort in razporeditev odgovornosti,
– poimensko določenega vodjo za preizkušanje sort posameznih vrst ali skupin kmetijskih rastlin.
Za izvajanje posameznih delovnih nalog ima lahko vključene podizvajalce, ki morajo biti zajeti v dokumentu iz te točke. Dokument mora prikazovati dejansko stanje organiziranosti in odgovornosti;
2. strokovna usposobljenost:
– imeti mora zadostno število osebja z vsaj V. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri oziroma tehničnim znanjem in izkušnjami, ki je potrebno za posamezne dodeljene delovne naloge,
– ne sme opravljati dejavnosti, ki bi lahko vplivale na preizkušanje sort in bi lahko ogrozile zaupanje v neodvisnost delovanja,
– skrbi za nenehno izpopolnjevanje znanja svojega osebja z udeležbo na delavnicah in strokovnih srečanjih v Republiki Sloveniji in v tujini;
3. prostorska in tehnična usposobljenost za preizkušanje sort:
– imeti mora imeti ustrezne površine na polju oziroma v pokritem prostoru, ki so njegova last ali last podizvajalca, ali jih ima v najemu. Površine morajo omogočiti nemoteno izvajanje poljskih poskusov, z upoštevanjem kolobarja in drugih agrotehničnih ukrepov,
– imeti mora opremo, ki omogoča pravilno izvajanje preizkušanja sort. Upošteva se tudi oprema morebitnih podizvajalcev. Vsa oprema mora biti pravilno vzdrževana. Osebju morajo biti na voljo primerna, sproti dopolnjena pisna navodila za uporabo opreme;
4. uporabljati mora metode preizkušanja iz 6. člena tega pravilnika;
5. po končanem preizkušanju v vsaki rastni dobi izvajalec preizkušanja sort pripravi vmesno poročilo preizkušanja RIN sorte oziroma VPU sorte. Po končanem preizkušanju RIN sorte oziroma VPU sorte izvajalec preizkušanja sort pripravi končno poročilo preizkušanja RIN sorte oziroma VPU sorte. Izvajalec preizkušanja sort pripravi vsa poročila preizkušanja RIN sorte oziroma VPU sorte v skladu z navodili uprave in jih pošlje upravi.
28. člen
(pogoji za imenovanje izvajalcev hrambe standardnih vzorcev semena materiala)
Izvajalec hrambe standardnih vzorcev semena mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. biti mora biti organiziran za hranjenje vzorcev in mora imeti dokument, ki prikazuje:
– organiziranost izvajalca hrambe standardnih vzorcev semena in razporeditev odgovornosti,
– poimensko določenega vodjo za hrambo standardnih vzorcev semena.
Dokument mora prikazovati dejansko stanje organiziranosti in odgovornosti;
2. strokovna usposobljenost:
– imeti mora zadostno število osebja z vsaj V. stopnjo izobrazbe kmetijske smeri oziroma ustrezno izobrazbo ter tehničnim znanjem in izkušnjami, ki je potrebno za posamezne dodeljene delovne naloge,
– skrbi za nenehno izpopolnjevanje znanja svojega osebja z udeležbo na delavnicah in strokovnih srečanjih v Republiki Sloveniji in v tujini;
3. prostorska in tehnična usposobljenost za hranjenje standardnih vzorcev semena:
– za sprejem in pripravo standardnih vzorcev semena za hranjenje mora imeti dovolj prostoren manipulativni prostor,
– za hranjenje standardnih vzorcev semena mora imeti prostor z nadzorovano temperaturo, primeren za srednje in dolgoročno hranjenje semena,
– prostori morajo biti dovolj prostorni in redno vzdrževani,
– dostop in uporaba prostorov za pripravo in hranjenje standardnih vzorcev semenskega materiala morajo biti urejeni na način, ki ustreza njihovemu namenu,
– imeti mora opremo, ki omogoča pravilno pripravo standardnih vzorcev semena in njihovo hranjenje. Vsa oprema mora biti vzdrževana. Osebju morajo biti na voljo primerna, sproti dopolnjena pisna navodila za uporabo opreme;
4. hramba varstvenih vzorcev semenskega materiala poteka po postopku, ki ga določi uprava.
29. člen
(sklenitev pogodbe)
Izvajalca preizkušanja sort in izvajalca hrambe standardnih vzorcev semena imenuje uprava v skladu z zakonom, ki ureja semenski material kmetijskih rastlin. Uprava z imenovanimi izvajalci preizkušanja sort in izvajalci hrambe standardnih vzorcev semena sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
30. člen
(prehodna določba)
(1) Z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji se poleg metod iz 6. člena tega pravilnika uporabljajo tudi metode, veljavne v Evropski uniji.
(2) Do imenovanja izvajalca preizkušanja sort iz 7. člena tega pravilnika opravlja preizkušanje sort Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
(2) Do imenovanja izvajalca hrambe vzorcev semena iz 19. člena tega pravilnika opravlja hranjenje vzorcev semena Kmetijski inštitut Slovenije, Ljubljana.
31. člen
(prenehanje veljave)
(1) Z dnem uveljavitve tega pravilnika se prenehata uporabljati:
1. pravilnik o vsebini in podatkih, ki jih mora vsebovati zahteva za potrditev nove sorte (kultivarja) oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (kultivarja) kmetijskih in gozdnih rastlin in o imenu sorte (Uradni list SFRJ, št. 56/89);
2. pravilnik o registru novih domačih sort oziroma evidenci tujih sort kmetijskih in gozdnih rastlin, za katere je dovoljena introdukcija (Uradni list SFRJ, št. 56/89).
(2) Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati odredba o višini stroškov postopka za potrditev nove sorte oziroma za dovolitev introdukcije tuje sorte (Uradni list RS, št. 11/94, 14/95, 9/96, 8/97, 27/98 in 14/00).
32. člen
(uveljavitev)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-21-03-116/2002
Ljubljana, dne 4. aprila 2003.
EVA 2003-2311-0089
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
mag. Franc But l. r.

AAA Zlata odličnost