Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1728. Pravilnik o tehničnih normativih in minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah, stran 4330.

Na podlagi šestega odstavka 34. člena zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – odl. US in 110/02-ZGO-1) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o tehničnih normativih in minimalnih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča na glavnih in regionalnih cestah
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa tehnične normative in minimalne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča za vstopanje in izstopanje potnikov na glavnih in regionalnih cestah.
2. člen
(uporaba pravilnika)
Tehnični normativi in minimalni pogoji, določeni s tem pravilnikom, se uporabljajo pri določanju lokacije, projektiranju, gradnji in uporabi avtobusnih postajališč na glavnih in regionalnih cestah.
3. člen
(pomen izrazov)
Posamezni izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
1. “Avtobusno postajališče” je posebej zgrajena in označena prometna površina zunaj ali na vozišču ceste, ki obsega postajališče, čakališče ter navezovalne površine za pešce na javne površine za pešce, v primeru avtobusnega postajališča zunaj vozišča pa tudi uvozni in izvozni pas na postajališče.
2. “Postajališče” je posebej zgrajena in označena prometna površina, namenjena izključno ustavljanju avtobusov, ki opravljajo javni linijski prevoz potnikov (v nadaljnjem besedilu: avtobus), ali posebej označena površina na vozišču državne ceste, ki je namenjena tudi ustavljanju avtobusov.
3. “Uvozni pas na postajališče” je posebej zgrajena prometna površina, ki je namenjena izključno uvozu avtobusov z vozišča ceste na postajališče zunaj vozišča ceste.
4. “Izvozni pas s postajališča” je posebej zgrajena prometna površina, ki je namenjena izključno izvozu avtobusov s postajališča na vozišče ceste.
5. “Vozišče avtobusnega postajališča” je posebej zgrajena prometna površina, ki obsega uvozni pas na postajališče, postajališče in izvozni pas s postajališča.
6. “Čakališče” je posebej zgrajena površina, ki je namenjena izključno pešcem in potnikom, ki čakajo na avtobus, oziroma vstopajo in izstopajo z avtobusa.
7. “Avtobusno postajališče na vozišču” je avtobusno postajališče, ki ima postajališče na vozišču ceste ter čakališče neposredno ob vozišču ceste.
8. “Avtobusno postajališče zunaj vozišča” je avtobusno postajališče, ki ima postajališče neposredno ob vozišču ali fizično ločeno od vozišča.
9. “PLDP” je povprečni letni dnevni promet v preteklem koledarskem letu.
II. POSTAVITEV AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
4. člen
(minimalni pogoji za določitev lokacije avtobusnih postajališč)
(1) Avtobusna postajališča na glavnih cestah in regionalnih cestah I. reda morajo biti praviloma zgrajena zunaj vozišča ob desnem robu vozišča, pri več pasovnih cestah pa ob desnem robu zunanjega voznega pasu.
(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je lahko avtobusno postajališče z dovoljenjem, izdanim na podlagi zakona o javnih cestah, izjemoma zgrajeno in označeno tudi na vozišču glavne ceste ali regionalne ceste I. reda.
(3) Avtobusno postajališče se ne sme, z vidika smeri vožnje, nahajati v desnih horizontalnih krivinah oziroma v levih horizontalnih krivinah, katerih polmer je manjši od 300 m, ter neposredno pred ali neposredno za njimi.
(4) Avtobusno postajališče se sme nahajati le na odseku ceste z vzdolžnim nagibom manjšim od 3,5% na cesti s PLDP večjim od 5000 vozil dnevno, oziroma le na odseku ceste z vzdolžnim nagibom manjšim od 5,0% na cesti s PLDP manjšim od 5000 vozil dnevno.
(5) Ob dvosmernih cestah morata biti avtobusni postajališči, ki sestavljata obojestranski par, obvezno medsebojno zamaknjeni v razdalji, ki ne sme biti manjša od 10 m in ne večja od 30 m. Če sta vozna pasova fizično ločena, medsebojni zamik ni obvezen.
(6) V območju križišč ali priključkov se morajo avtobusna postajališča nahajati praviloma za križiščem oziroma priključkom gledano v smeri vožnje. Izjemoma se avtobusna postajališča lahko nahajajo pred križiščem ali priključkom, če se v križišču ali priključku menja smer linije avtobusnega prevoza, ali na cesti s PLDP manjšim od 5000 vozil dnevno.
(7) Avtobusno postajališče na dvosmerni cesti se praviloma ne sme nahajati pred ali za usmerjevalnim otokom. Izjemoma se avtobusno postajališče lahko nahaja pred ali za usmerjevalnim otokom na dvosmerni cesti le na razdalji, večji od razdalje med otokom in uvozom ali med izvozom in otokom, ki je odvisna od dovoljene hitrosti na cesti v območju avtobusnega postajališča in določena v naslednji tabeli:
------------------------------
 Dovoljena hitrost  Razdalja
   (km/h)      (m)
------------------------------
    40       20
    50       40
    60       50
    70       60
    90       80
------------------------------
(8) Čakališče avtobusnega postajališča mora biti navezano na obstoječe javne površine za pešce s hodnikom za pešce minimalne širine 0,80 m ali s stezo za pešce minimalne širine 0,80 m.
(9) Prehod za pešce preko vozišča ceste sme biti označen le pred uvozom na postajališče, če je avtobusno postajališče zunaj vozišča neposredno ob vozišču, oziroma pred postajališčem, če je postajališče na vozišču.
5. člen
(minimalna preglednost na območju avtobusnih postajališč)
(1) Na območju avtobusnega postajališča mora biti zagotovljena minimalna preglednost, ki jo določata minimalna pregledna razdalja nazaj in minimalna pregledna razdalja naprej, z vidika smeri vožnje avtobusa.
(2) Minimalna pregledna razdalja nazaj (v nasprotni smeri vožnje avtobusa) je enaka stop pregledni razdalji, minimalna pregledna razdalja naprej pa je enaka polovični vrednosti minimalne pregledne razdalje nazaj.
III. TEHNIČNI ELEMENTI AVTOBUSNIH
POSTAJALIŠČ
6. člen
(minimalni tehnični elementi avtobusnih postajališč)
(1) Minimalni horizontalni elementi avtobusnega postajališča (slika 1) so, glede na dovoljeno uvozno hitrost avtobusa in število istočasno stoječih avtobusov, določeni v naslednjih tabelah:
(2) Minimalna širina postajališča neposredno ob vozišču ceste znaša 3,60 m. Na cestah, kjer je dovoljena hitrost 60 km/h ali manj, je dopustna širina postajališča do najmanj 3,10 m.
(3) Minimalna širina vozišča avtobusnega postajališča, ki je fizično ločeno od vozišča, znaša 3,50 m. Minimalna širina vmesnega pasu med voziščem in postajališčem znaša 2 m. Notranji polmer krivin vozišča avtobusnega postajališča ne sme biti manjši od 6,50 m, zunanji polmer pa ne manjši od 12 m.
(4) Minimalna širina čakališča mora znašati najmanj 2 m, minimalna dolžina pa mora biti enaka dolžini postajališča.
(5) Ploščad čakališča mora biti dvignjena nad nivo postajališča najmanj za 0,15 m in največ za 0,18 m.
(6) Vozišče avtobusnega postajališča mora biti zgrajeno za osni pritisk 100 kN.
(7) Prečni nagib vozišča avtobusnega postajališča ne sme biti manjši od 2,5%.
7. člen
(minimalni tehnični pogoji, ki jih morajo izpolnjevati avtobusna postajališča)
(1) Postajališče na vozišču ali zunaj vozišča mora biti v celotni dolžini označeno s predpisano talno označbo.
(2) Vozišče avtobusnega postajališča ne sme biti odvodnjavano preko vozišča ceste.
(3) Čakališče mora biti opremljeno s tablo, na kateri prevozniki objavijo vozne rede, in s posodo za odpadke.
(4) Pokriti objekt za pešce in potnike ter druga oprema avtobusnega postajališča ne sme segati v prosti profil postajališča, določen na sliki 2.
IV. UPORABA AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ
8. člen
(minimalni pogoji za uporabo avtobusnih postajališč)
Avtobusno postajališče brez čakališča se ne sme uporabljati.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
9. člen
(začetek uporabe določbe o minimalnih pogojih za uporabo avtobusnih postajališč)
Določba 8. člena se začne uporabljati 1. januarja 2004.
10. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih pogojih za projektiranje, graditev in uporabo avtobusnih postajališč (Uradni list SRS, št. 17/82) v delu, ki se nanaša na glavne in regionalne ceste.
11. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 26042-10/2001/18-0413
Ljubljana, dne 9. aprila 2003.
EVA 2002-2411-0023
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.

AAA Zlata odličnost