Uradni list

Številka 37
Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 37/2003 z dne 18. 4. 2003

Kazalo

1722. Uredba o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru, stran 4309.

Na podlagi 24. člena zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 110/02 in 119/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
(splošna določba)
(1) Ta uredba določa pravila varstva za zadrževanje živali prosto živečih domorodnih in tujerodnih vrst (v nadaljnjem besedilu: živali) v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v prostoru, ki je za ta namen urejen v skladu s to uredbo.
(2) Za namen prikazovanja javnosti iz prejšnjega odstavka se ne šteje, če gre za zadrževanje živali v ujetništvu:
– v času prireditev,
– z namenom gojitve živali,
– z namenom opreme prostora, vključno z okrasnimi akvariji in terariji, ali
– v trgovinah z živalmi.
2. člen
(živalski vrt in živalskemu vrtu podoben prostor)
(1) Prostor iz prvega odstavka prejšnjega člena je živalski vrt in živalskemu vrtu podoben prostor.
(2) Živalski vrt je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti vsaj 7 dni v letu in v katerem se zadržuje živali najmanj naslednjega števila prosto živečih živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: vrste):
1. šest vrst velikih sesalcev ali dvajset drugih vrst sesalcev,
2. šest vrst sov ali ptic ujed ali dvajset drugih vrst ptic,
3. deset vrst dvoživk ali plazilcev,
4. dvajset vrst rib, glavonožcev ali višjih rakov,
5. sto vrst metuljev, ali
6. sto vrst drugih nevretenčarjev.
(3) Živalskemu vrtu podoben prostor je prostor, kjer se zadržuje živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti, vzbujanja pozornosti ter privabljanja ljudi in v katerem se zadržuje manjše število vrst živali, kot je določeno v prejšnjem odstavku.
II. IZDAJA DOVOLJENJA
3. člen
(dovoljenje)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki želi zadrževati živali v ujetništvu z namenom prikazovanja javnosti v živalskem vrtu ali živalskemu vrtu podobnem prostoru, mora pridobiti dovoljenje ministrstva, pristojnega za ohranjanje narave (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(2) V dovoljenju iz prejšnjega odstavka ministrstvo podrobneje določi obveznosti iz 4. ali 6. člena te uredbe in čas veljavnosti dovoljenja.
4. člen
(obveznosti živalskega vrta)
(1) Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu lahko pridobi oseba iz prejšnjega člena, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. sodeluje pri raziskavah, ki so v korist:
– ohranitvi najmanj ene vrste,
– učenju ustreznih veščin ohranjanja narave,
– izmenjavi informacij o ohranjanju vrst ali
– gojitvi v ujetništvu za doseljevanje ali ponovno naseljevanje vrst v naravo;
2. spodbuja izobraževanje in ozaveščanje javnosti v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti, zlasti tako, da nudi informacije o vseh razstavljenih vrstah in njihovih naravnih habitatih;
3. zadržuje vse svoje živali skladno s predpisi, ki urejajo minimalne pogoje za zadrževanje v ujetništvu, v razmerah, ki so odraz ustreznega naravnega življenjskega prostora vrste ter zagotovi tudi vrsti ustrezno (varno in prijazno) ograditev;
4. vzdržuje visok standard zadrževanja za vse živali z dodelanim programom prehrane ter preventivne in kurativne veterinarske oskrbe;
5. preprečuje pobeg za vse živali, da se izogne možnemu ekološkemu ogrožanju domorodnih vrst, in preprečuje vdor zajedavcev, povzročiteljev bolezni in drugih zunanjih škodljivih vplivov;
6. vodi in sproti dopolnjuje evidenco o vseh živalih v živalskem vrtu v obliki, ki ustreza zadrževanim vrstam.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. vrstno in rodovno ime živali s slovenskim in latinskim poimenovanjem; če slovensko ime ne obstaja, je dovolj navedba latinskega imena,
2. število ali količino živali,
3. starost in spol osebkov, če sta določljiva,
4. datum in vir pridobitve živali,
5. pregled hranjenja, in
6. dnevnik veterinarskih posegov.
5. člen
(vloga za prikazovanje živali v živalskem vrtu)
(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena se pridobi na podlagi vloge za pridobitev dovoljenja za prikazovanje živali v živalskem vrtu.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora obsegati naslednje podatke:
1. firmo in sedež pravne osebe ali ime, priimek ter stalno prebivališče fizične osebe,
2. ime in priimek odgovorne osebe,
3. število osebkov in vrste živali, ki se bodo prikazovale, ter potrdilo o poreklu živali v skladu s predpisi, ki urejajo označevanje živali,
4. število, izobrazbo in naloge oseb, ki bodo zadolžene za nego živali,
5. celovit načrt prostora s podatki o velikosti in opremi zunanjih in notranjih objektov, kjer se bodo zadrževale živali, vključno z možnostjo zagotovitve karantenskih objektov,
6. predvideni program preventivne in kurativne veterinarske oskrbe ter prehrane,
7. predvidene ukrepe za preprečitev pobega živali in preprečitev vdora zunanjih škodljivcev,
8. načrtovano spodbujanje izobraževanja in ozaveščanja javnosti v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti,
9. dokazilo o zaposlitvi lastnega veterinarja ali pogodbo z veterinarsko organizacijo, ki bo v živalskem vrtu opravljala potrebne veterinarske storitve, in
10. načrtovano sodelovanje pri raziskavah za časovno obdobje, za katerega se želi pridobiti dovoljenje.
(3) Vlogi je treba priložiti tudi izpis iz sodnega registra ali izpisek iz vpisnika podjetnikov ter dokazilo, iz katerega je razvidno, da objekt za prikazovanje živali izpolnjuje predpisane pogoje, ki se nanašajo na njegovo graditev in uporabo.
6. člen
(obveznosti živalskemu vrtu podobnega prostora)
Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru lahko pridobi oseba iz 3. člena te uredbe, če izpolnjuje pogoje iz 2., 3., 4., 5. in 6. točke prvega odstavka ter drugega odstavka 4. člena te uredbe.
7. člen
(vloga za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru)
(1) Dovoljenje iz prejšnjega člena se pridobi na podlagi vloge za pridobitev dovoljenja za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru.
(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati podatke iz 1. do 9. točke drugega odstavka 5. člena te uredbe.
8. člen
(veljavnost dovoljenja)
(1) Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu se izda za obdobje največ desetih let.
(2) Dovoljenje za prikazovanje živali v živalskemu vrtu podobnem prostoru se izda za obdobje največ petih let.
(3) Pravna ali fizična oseba, ki ima dovoljenje za prikazovanje živali v živalskem vrtu ali v živalskemu vrtu podobnem prostoru in želi po izteku veljavnosti dovoljenja še prikazovati živali, mora vložiti vlogo za pridobitev dovoljenja iz 5. ali 7. člena te uredbe najmanj tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti.
9. člen
(evidenca izdanih dovoljenj)
(1) Ministrstvo vodi evidenco izdanih dovoljenj za prikazovanje živali v živalskem vrtu in živalskemu vrtu podobnem prostoru.
(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje podatke:
1. številko in vrsto dovoljenja,
2. datum izdaje dovoljenja,
3. datum veljave dovoljenja, in
4. firmo in sedež pravne osebe ali ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe, kateri je bilo dovoljenje izdano.
(3) Evidenca se hrani trajno pri ministrstvu.
III. NADZOR
10. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem določb te uredbe opravljajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave, in inšpektorji, pristojni za veterino, v okviru svojih pristojnosti.
11. člen
(ukrepi inšpektorja)
(1) Inšpektor, ki v okviru opravljanja nadzora ugotovi, da pravna ali fizična oseba nima veljavnega dovoljenja, odredi, da se živalski vrt ali živalskemu vrtu podoben prostor ali njuni deli zapro in se živali zasežejo ali odvzamejo.
(2) Inšpektor, ki v okviru opravljanja nadzora ugotovi, da pravna ali fizična oseba ne izpolnjuje obveznosti v skladu z izdanim dovoljenjem, odredi ukrepe, da se zagotovi izpolnitev obveznosti v skladu s 4. ali 6. členom te uredbe.
(3) Inšpektor določi rok za odpravo pomanjkljivosti v primeru iz prejšnjega odstavka, ki ne sme biti daljši od dveh let.
(4) Inšpektor v okviru opravljanja nadzora obvesti ministrstvo o odrejenih ukrepih.
12. člen
(odvzem dovoljenja)
Ministrstvo odvzame dovoljenje iz 5. ali 7. člena te uredbe, če se pomanjkljivosti ne odpravijo v roku, določenem v tretjem odstavku prejšnjega člena.
IV. PREHODNA DOLOČBA
13. člen
(obstoječe prikazovanje javnosti)
Pravna ali fizična oseba, ki v prostoru že zadržuje živali z namenom prikazovanja javnosti po dosedanjih predpisih, mora pridobiti dovoljenje v skladu s to uredbo v roku dvanajstih mesecev od uveljavitve te uredbe.
V. KONČNA DOLOČBA
14. člen
(uveljavitev)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem list Republike Slovenije.
Št. 355-06/2003-1
Ljubljana, dne 10. aprila 2003.
EVA 2000-2511-0035
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost