Uradni list

Številka 35
Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 35/2003 z dne 11. 4. 2003

Kazalo

1477. Pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti, stran 4072.

Na podlagi 11. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) izdaja minister za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles
za področje raziskovalne in razvojne
dejavnosti
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa pristojnosti in postopke imenovanja strokovnih teles kot neodvisnih svetovalnih organov ministrstva, pristojnega za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ter razloge, zaradi katerih se morajo člani strokovnih teles izločiti pri sprejemanju odločitev iz pristojnosti strokovnega telesa.
II. STROKOVNA TELESA
2. člen
Strokovna telesa za področje raziskovalne in razvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: RRD) se ustanovijo za:
– pripravo pobud in predlogov za oblikovanje znanstvene politike,
– spremljanje stanja in vrednotenje razvoja RRD v Republiki Sloveniji z vidika raziskovalne in razvojne kakovosti in družbene relevantnosti,
– izdelavo strokovnih ocen o raziskovalni in razvojni kakovosti.
3. člen
Strokovna telesa ministrstva za področje RRD (v nadaljnjem besedilu: strokovna telesa) so:
– Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet,
– Znanstveno-raziskovalni sveti za posamezna področja,
– Komisija za znanstveni tisk in sestanke,
– Komisija za ocenjevanje ugotavljanja skladnosti izvolitev v znanstveno-raziskovalne in znanstveno-razvojne nazive,
– Komisija za raziskovalno opremo,
– Komisija za knjižnično in informacijsko dejavnost.
Komisije naštete v tretji do šesti alinei prejšnjega odstavka, delujejo v skladu z veljavnimi pravilniki.
4. člen
Minister, pristojen za znanost (v nadaljnjem besedilu: minister) lahko za izvedbo posameznih nalog sam ali v sodelovanju z drugimi ministri imenuje tudi druga strokovna telesa.
1. Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet
5. člen
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in člani.
Predsednika in namestnika predsednika imenuje minister. Člani so po funkciji predsedniki Znanstveno-raziskovalnih svetov za posamezna področja.
Predsednika imenuje minister izmed kandidatov na predlog Koordinacije raziskovalnih inštitutov Slovenije –
KORIS, Sveta za znanost in tehnologijo Republike Slovenije, Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, Univerz in Slovenske akademije znanosti in umetnosti in po predhodno opravljeni javni predstavitvi predlaganih kandidatov. Javno predstavitev kandidatov organizira ministrstvo.
Namestnika predsednika imenuje minister na predlog predsednika.
Predsednik in njegov namestnik se imenujeta za tri leta in sta lahko največ dvakrat zaporedoma imenovana na isto funkcijo.
Predsednik oziroma namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega mandata ne more opravljati funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole in direktor raziskovalne organizacije.
Mandat članov Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta je enak mandatu predsednikov Znanstveno-
raziskovalnih svetov za posamezna področja.
6. člen
Predsednik oziroma njegov namestnik sta lahko razrešena pred potekom časa, za katerega sta imenovana.
Minister razreši predsednika oziroma njegovega namestnika:
– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih oziroma ne izvršuje nalog v okviru pristojnosti Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnih področjih,
– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja,
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktorja raziskovalne organizacije.
Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika oziroma njegovega namestnika z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Sklep o razrešitvi predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta sprejme minister istočasno z imenovanjem novega predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta.
7. člen
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet v sodelovanju z Znanstveno-raziskovalnimi sveti ob upoštevanju ciljev in usmeritev Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa opravlja naslednje naloge:
– pripravlja oceno stanja in vrednotenja razvoja RRD,
– predlaga smernice za oblikovanje RRD,
– predlaga instrumente in ukrepe za izvajanje RRD,
– predlaga okvirna razmerja proračunskih sredstev med raziskovalnimi področji,
– predlaga oceno kakovosti predlogov raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov,
– oblikuje predlog prednostne liste za financiranje raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov ter mladih raziskovalcev,
– seznani se s prednostnim seznamom za sofinanciranje raziskovalne opreme, znanstvenih monografij, sestankov in periodike, ciljnih raziskovalnih programov,
– pripravlja poročila o rezultatih RRD.
8. člen
Predsednik oziroma namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta ne sme sodelovati pri ocenjevanju lastnih del oziroma del svoje programske oziroma projektne skupine. Če predsednik oziroma namestnik predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku takšna, da bi lahko vplivala na nepristranost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti ministra. Če minister meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranost predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta pri evalvacijskem postopku, pisno sporoči predsedniku oziroma namestniku predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, da le-ta nadaljuje z delom.
Če minister meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, pooblasti enega od članov Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta, da opravi njegovo delo.
2. Znanstveno-raziskovalni sveti
9. člen
Znanstveno-raziskovalni sveti so:
– Znanstveno-raziskovalni svet naravoslovno- matematičnih ved,
– Znanstveno-raziskovalni svet tehniških ved,
– Znanstveno-raziskovalni svet medicinskih ved,
– Znanstveno-raziskovalni svet biotehniških ved,
– Znanstveno-raziskovalni svet družboslovnih ved in
– Znanstveno-raziskovalni svet humanističnih ved.
10. člen
Znanstveno-raziskovalne svete na področjih posameznih znanstvenih ved sestavljajo predsednik, namestnik predsednika in člani.
Predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta imenuje minister na predlog Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta.
Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet oblikuje predlog za predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta na podlagi javne predstavitve kandidatov, ki jih predlagajo nacionalni koordinatorji za posamezen Znanstveno-raziskovalni svet. Za izvedbo predstavitve je pristojen Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet. Nacionalni znanstveno-raziskovalni svet posreduje ministru ob posredovanju predloga za predsednika tudi seznam vseh kandidatov, ki so se javno predstavili. Kandidat za predsednika je lahko tudi član Znanstveno raziskovalnega sveta za posamezno področje.
Predsednik oziroma namestnik predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta v času svojega mandata ne more opravljati funkcije predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma funkcije nacionalnega koordinatorja.
Za predsednika oziroma namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole in direktor raziskovalne organizacije.
Namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta imenuje minister na predlog predsednika.
Predsednik in njegov namestnik se imenujeta za tri leta in sta lahko največ dvakrat zaporedoma imenovana na isto funkcijo.
Člani Znanstveno-raziskovalnih svetov so nacionalni koordinatorji za področja, ki so uvrščena v posamezno znanstveno vedo.
Mandat člana Znanstveno-raziskovalnega sveta je enak mandatu nacionalnega koordinatorja.
11. člen
Predsednik Znanstveno-raziskovalnega sveta oziroma njegov namestnik sta lahko razrešena pred potekom časa, za katerega sta imenovana.
Minister razreši predsednika oziroma njegovega namestnika:
– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog v okviru Znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na področjih posameznih ved,
– če je imenovan za nacionalnega koordinatorja,
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktorja raziskovalne organizacije.
Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti predsednika oziroma njegovega namestnika z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Sklep o razrešitvi predsednika sprejme minister istočasno s sklepom o imenovanju novega predsednika.
12. člen
Znanstveno-raziskovalni sveti ob upoštevanju ciljev in usmeritev Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa opravljajo naslednje naloge:
– obravnavajo stanje in vrednotijo razvoj znanstvene vede,
– izdelajo programe razvoja RRD za znanstveno vedo,
– predlagajo smernice in instrumente za oblikovanje ter izvajanje RRD,
– izvajajo evalvacijske postopke za izbor sofinanciranja raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov ter mladih raziskovalcev in
– sodelujejo pri opredeljevanju razvoja in sofinanciranja informacijske in knjižnične dejavnosti.
13. člen
Predsednik oziroma namestnik predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta ne sme sodelovati pri ocenjevanju lastnih del oziroma del svoje programske oziroma projektne skupine. Če predsednik oziroma namestnik predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku takšna, da bi lahko vplivala na nepristranost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta. Če predsednik Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranost predsednika oziroma namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta pri evalvacijskem postopku, pisno sporoči predsedniku oziroma namestniku predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta, da le-ta nadaljuje z delom.
Če predsednik Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta, v sodelovanju z ostalimi člani to delo opravi sam. Če predsednik Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta, v sodelovanju z ostalimi člani opravi to delo predsednik Znanstveno-raziskovalnega sveta.
III. NACIONALNI KOORDINATOR
14. člen
Nacionalni koordinator je lahko oseba, ki izpolnjuje pogoje za vodjo raziskovalnega projekta iz 29. člena zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02) in 18.a člena pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in financiranja projektov temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 21/01 in 38/02).
Nacionalnega koordinatorja imenuje minister na podlagi kriterijev za določeno raziskovalno področje izmed kandidatov, ki jih predlagajo vodje programskih skupin in vodje potekajočih raziskovalnih projektov. Vsak vodja programske skupine oziroma vodja raziskovalnega projekta lahko predlaga v svojem področju po enega kandidata.
Kriteriji iz prejšnjega odstavka, ki so podlaga za imenovanje nacionalnega koordinatorja, so:
– znanstvena odličnost,
– institucionalna zastopanost.
Funkcija nacionalnega koordinatorja ni združljiva s funkcijami predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta in predsednika oziroma namestnika predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta.
Za nacionalnega koordinatorja in namestnika ne more biti imenovan rektor univerze, dekan fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktor raziskovalne organizacije.
Nacionalni koordinator se imenuje za tri leta in je lahko največ dvakrat zaporedoma imenovan na isto funkcijo.
V primeru odsotnosti nacionalnega koordinatorja ga po pisnem pooblastilu nacionalnega koordinatorja nadomešča eden od članov personalnega jedra.
15. člen
Nacionalni koordinator je lahko razrešen pred potekom časa, za katerega je imenovan.
Minister razreši nacionalnega koordinatorja:
– če sam zahteva razrešitev,
– če pri svojem delu ne ravna po predpisih ali neutemeljeno ne izvršuje nalog v okviru raziskovalnega področja,
– če s svojim nevestnim ali nepravilnim delom povzroči večjo škodo ali če zanemarja ali malomarno opravlja svoje naloge, tako da nastanejo ali bi lahko nastale hujše motnje na raziskovalnem področju,
– če je imenovan za predsednika oziroma namestnika predsednika Nacionalnega znanstveno-raziskovalnega sveta,
– če je imenovan za rektorja univerze, dekana fakultete oziroma visoke strokovne šole ali direktorja raziskovalne organizacije.
Minister mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi seznaniti nacionalnega koordinatorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
Sklep o razrešitvi nacionalnega koordinatorja sprejme minister istočasno s sklepom o imenovanju novega nacionalnega koordinatorja.
16. člen
Naloge nacionalnih koordinatorjev so naslednje:
– dajejo pobude za razvoj RRD na svojem področju,
– predlagajo recenzente za ocenjevanje raziskovalnih programov oziroma raziskovalnih projektov,
– ocenijo korektnost opravljenih recenzij,
– spremljajo raven kakovosti raziskovalcev po mednarodno primerljivih kriterijih,
– pri izvajanju nalog Znanstveno-raziskovalnega sveta na raziskovalnem področju koordinirajo delo personalnega jedra področja.
17. člen
Nacionalni koordinator lahko za izvedbo svojih nalog sklicuje sestanke, na katere vabi vodje raziskovalnih skupin, vodje raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov in raziskovalce, ter oblikuje delovne skupine.
18. člen
Nacionalni koordinator ne sme sodelovati pri ocenjevanju lastnih del oziroma del svoje programske oziroma projektne skupine. Če nacionalni koordinator meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku takšna, da bi lahko vplivala na nepristranost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti predsednika Znanstveno-raziskovalnega sveta. Če predsednik Znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranost dela nacionalnega koordinatorja, pisno sporoči nacionalnemu koordinatorju, da le-ta nadaljuje z delom.
Če predsednik Znanstveno-raziskovalnega sveta meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost nacionalnega koordinatorja, v sodelovanju s člani personalnega jedra sam opravi to delo.
IV. PERSONALNO JEDRO
19. člen
Znanstveno-raziskovalni svet za posamezno področje imenuje personalno jedro področja na predlog raziskovalnih organizacij. Število in strukturo članov personalnega jedra določi Znanstveno-raziskovalni svet za vsako področje posebej.
Člani personalnega jedra so raziskovalci, ki izpolnjujejo določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta v skladu s 14. členom tega pravilnika.
Personalno jedro sestavlja nacionalni koordinator in dva do šest članov, ki odražajo institucionalno in regionalno pokritost raziskovalnega področja. Eden od članov personalnega jedra lahko po potrebi tudi predstavlja interese uporabnikov raziskovalnega področja. Zanj ne veljajo pogoji, določeni v prejšnjem odstavku.
Člani personalnega jedra so imenovani za tri leta in so lahko ponovno imenovani.
20. člen
Naloge personalnega jedra so:
a) priprava seznama predlaganih recenzentov,
b) priprava in izvedba ocenjevalnih panelov za predloge raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov, prispelih na razpise ministrstva,
c) priprava ocen predlogov raziskovalnih programov, raziskovalnih projektov in mladih raziskovalcev, v katerih se upošteva:
– individualna ocena recenzenta,
– rezultat panelne diskusije,
– ocena znanstvene kakovosti programske oziroma projektne skupine,
– ocena družbene relevantnosti,
– racionalnost in varčnost raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta,
d) priprava drugih ocen in ekspertnih mnenj po nalogu nacionalnega koordinatorja oziroma Znanstveno-raziskovalnega sveta.
21. člen
Člani personalnega jedra, vključno s koordinatorjem, po imenovanju podpišejo posebno izjavo o zaupnem ravnanju ter izjavo o izločanju v primeru nepristranosti pri delu.
Član personalnega jedra ne sme sodelovati pri ocenjevanju lastnih del oziroma del svoje programske oziroma projektne skupine. Če član personalnega jedra meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je v evalvacijskem postopku takšna, da bi lahko vplivala na nepristranost njegovega dela, mora o tem pisno obvestiti nacionalnega koordinatorja. Če nacionalni koordinator meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranost člana personalnega jedra pri delu, pisno sporoči članu personalnega jedra, da le-ta nadaljuje z delom.
Če nacionalni koordinator meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost člana personalnega jedra, v sodelovanju z ostalimi člani personalnega jedra sam opravi to delo.
V. RECENZENTI
22. člen
Recenzent je lahko oseba, ki izpolnjuje z zakonom določene pogoje za vodjo raziskovalnega projekta. Recenzent praviloma ne sme biti v neposrednem delovnem stiku z vodjo raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta, ki ga ocenjuje.
Izbor recenzentov opravi nacionalni koordinator v sodelovanju s personalnim jedrom. Recenzente določi Znanstveno-raziskovalni svet za posamezno področje. Seznam recenzentov vodi strokovna služba ministrstva in se objavi enkrat letno.
23. člen
Recenzenti ocenjujejo kvaliteto vsebine predlogov raziskovalnih programov in raziskovalnih projektov ter njihova končna poročila.
Rok za oddajo recenzij je en mesec.
24. člen
Recenzent je anonimen.
Vsebina ocenjevanja (predlog raziskovalnega programa, raziskovalnega projekta, letno ali končno raziskovalno poročilo) je dokument zaupne narave, zato ni dovoljeno reproduciranje ali drugačno razširjanje dokumentacije.
25. člen
Recenzent podpiše izjavo o nepristranosti.
Če recenzent meni, da je njegova povezanost s pravno ali fizično osebo, ki je prijavila raziskovalni program oziroma raziskovalni projekt takšna, da bi lahko vplivala na nepristranost ocene, mora o tem pisno obvestiti nacionalnega koordinatorja. Če nacionalni koordinator meni, da te povezave ne morejo bistveno vplivati na nepristranost recenzenta pri ocenjevanju raziskovalnega programa oziroma raziskovalnega projekta, pisno sporoči recenzentu, da le-ta nadaljuje z recenzijo.
Če nacionalni koordinator meni, da bi povezave lahko vplivale na nepristranost recenzenta, v sodelovanju s predsednikom Znanstveno-raziskovalnega sveta določi novega recenzenta iz seznama recenzentov iz drugega odstavka 22. člena tega pravilnika.
VI. PLAČILO TER ADMINISTRATIVNA
IN STROKOVNA DELA
26. člen
Za izvedbo s tem pravilnikom določenih nalog so predsedniki, namestniki predsednikov in člani strokovnih teles, določenih v 3. členu tega pravilnika, upravičeni do ustreznega plačila.
Sklep o višini plačila iz prejšnjega odstavka sprejme minister.
27. člen
Administrativna in strokovna dela za potrebe strokovnih teles, recenzentov in nacionalnih koordinatorjev zagotavlja ministrstvo.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Strokovna telesa in nacionalni koordinatorji, ki so bili imenovani pred uveljavitvijo tega pravilnika, nadaljujejo z delom do imenovanja strokovnih teles in nacionalnih koordinatorjev po določbah tega pravilnika.
29. člen
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organizaciji in pristojnosti strokovnih teles za področje temeljnega in aplikativnega raziskovanja (Uradni list RS, št. 63/93, 79/97, 69/98 in 21/01).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-01-07/2003
Ljubljana, dne 7. aprila 2003.
EVA 2003-3311-0022
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister za šolstvo,
znanost in šport

AAA Zlata odličnost