Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

991. Odlok o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod "Inštitut za vode Republike Slovenije", stran 3231.

Na podlagi 6. in 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02), 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 45/94, 8/96, 31/00 in 36/00) ter 159. in 205. člena zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02 in 110/02) je Vlada Republike Slovenije izdala
O D L O K
o preoblikovanju Vodnogospodarskega inštituta, družbe za gospodarjenje z vodami, d.o.o., v javni zavod “Inštitut za vode Republike Slovenije“
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
Vodnogospodarski inštitut, družba za gospodarjenje z vodami, d.o.o., ki ga je ustanovila Vlada Republike Slovenije s sklepom dne 8. 1. 1998 in je vpisan pri pristojnem Okrožnem sodišču v Ljubljani pod registrskim vložkom 061/10010100, se s tem odlokom preoblikuje v javni zavod Inštitut za vode Republike Slovenije (v nadaljevanju: inštitut).
2. člen
Inštitut je univerzalni pravni naslednik družbe Vodnogospodarski inštitut, d.o.o.
3. člen
Ustanovitelj inštituta je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
II. IME IN SEDEŽ
4. člen
Ime javnega zavoda je: Inštitut za vode Republike Slovenije.
Skrajšano ime javnega zavoda je: IzVRS.
Prevod imena javnega zavoda v angleškem jeziku je: Institut for Water of the Republic of Slovenia.
Prevod imena se lahko uporablja pri poslovanju s tujimi partnerji poleg imena javnega zavoda v slovenskem jeziku.
Sedež in naslov javnega zavoda je: Ljubljana, Hajdrihova 28c.
Sestavni del imena inštituta je znak (logotip), ki predstavlja rečni tok v obliki vertikalno prerezanega vala v modri barvi. Preko znaka je položena tanka merilna mreža v črni barvi.
5. člen
Inštitut uporablja v pravnem prometu žig, ki je okrogle oblike in ima premer 35 mm. V sredini žiga je logotip inštituta, na obodu pa je izpisano ime “Inštitut za vode Republike Slovenije“ in zaporedna številka žiga.
Direktor inštituta lahko s splošnim aktom podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z uporabo žigov inštituta.
III. DEJAVNOST INŠTITUTA
6. člen
Inštitut na podlagi določil zakona o vodah opravlja strokovne in razvojne naloge v povezavi z:
– izdelavo načrtov upravljanja z vodami;
– podeljevanjem vodnih pravic in izdajanjem vodnih soglasij;
– določanjem meje vodnih in priobalnih zemljišč;
– določanjem parcel vodnega zemljišča;
– drugimi nalogami iz pristojnosti ministrstva s področja urejanja, rabe in varstva voda, kot so predvsem priprava:
– razvojnih programov na področju voda,
– strokovnih podlag za pripravo predpisov,
– strokovnih podlag za vzpostavitev podatkovnih evidenc na področju voda,
– strokovnih podlag za odločitve ministrstva v povezavi z gradnjo vodne infrastrukture,
– strokovnih podlag za varstvo pred škodljivim delovanjem voda,
– strokovnih mnenj v povezavi s spremembami vodnih zemljišč in ukrepi za vzpostavitev prvotnega stanja.
Podrobnejša opredelitev in predvideni obseg nalog iz prejšnjega odstavka se določijo v letnem programu dela inštituta, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za vode.
Inštitut lahko opravlja tudi tržne dejavnosti za druge naročnike v obsegu, ki ne ovira izvajanja nalog inštituta, če so te dejavnosti skladne z nameni, zaradi katerih je inštitut ustanovljen in če omogočajo smotrnejšo ter gospodarnejšo izrabo delovnih sredstev inštituta.
7. člen
Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena tega odloka se inštitut registrira za naslednje dejavnosti:
72.21 Razvoj in založba programskih paketov;
72.300 Obdelava podatkov;
72.400 Omrežne podatkovne storitve;
72.600 Druge računalniške dejavnosti;
73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja;
73.102 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije;
74.201 Geodetsko, geološko, geokemično in drugo opazovanje, meritve, kartiranje;
74.202 Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje;
74.203 Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje;
74.204 Drugo projektiranje in tehnično svetovanje;
74.300 Tehnično preizkušanje in analiziranje;
74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov;
80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.;
92.511 Dejavnost knjižnic;
92.512 Dejavnost arhivov.
8. člen
Inštitut se vključuje v domačo in mednarodno dejavnost na področju voda in se v ta namen povezuje s sorodnimi organizacijami doma in v svetu.
Inštitut zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo znanja s področja voda v družbi in gospodarstvu ter omogoča prenos znanj s področja voda na širšo javnost.
IV. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI INŠTITUTA V PRAVNEM PROMETU
9. člen
Inštitut je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun.
Za svoje obveznosti odgovarja s premoženjem, s katerim ima pravico razpolagati.
Brez soglasja ustanovitelja inštitut ne more odsvojiti ali obremeniti nepremičnin, ki jih ima v upravljanju.
V. PRAVICE IN OBVEZNOSTI USTANOVITELJA DO UPRAVLJANJA INŠTITUTA
10. člen
Ustanovitelj ima poleg z zakonom določenih pristojnosti še naslednje pristojnosti:
– daje soglasje na srednje – in dolgoročni razvojni načrt inštituta;
– daje soglasje na poslovno-finančni načrt ter letno poročilo;
– na predlog sveta inštituta odloča o načinu razporejanja presežka prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja;
– imenuje in razrešuje člane sveta inštituta;
– odloča o razpolaganju in pravnem prometu z nepremičninami (zemljišči in objekti), ki jih ima inštitut v upravljanju;
– daje soglasje za izredni odpis opreme in drugih opredmetenih sredstev, s katerimi upravlja inštitut.
11. člen
Ustanovitelj odgovarja le za obveznosti inštituta, ki nastanejo v zvezi z opravljanjem nalog iz 7. člena tega odloka. Za obveznosti inštituta iz tržnih dejavnosti ustanovitelj ne odgovarja.
12. člen
Neposredni odgovorni organ za nadzor nad delom in poslovanjem inštituta je ministrstvo, pristojno za vode.
VI. ORGANI INŠTITUTA
13. člen
Organi inštituta so:
– svet inštituta,
– direktor in
– strokovni svet.
Svet inštituta
14. člen
Svet inštituta ima sedem članov, od tega:
– štiri člane imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za vode;
– enega člana imenuje ustanovitelj na predlog sveta za vode vodnega območja Donave;
– enega člana imenuje ustanovitelj na predlog sveta za vode vodnega območja Jadranskega morja;
– enega člana izvolijo redno zaposleni v inštitutu.
Člani sveta inštituta so imenovani za dobo štirih let in so lahko ponovno imenovani.
Ustanovitelj lahko odpokliče člane sveta inštituta, ki jih je sam imenoval, pred iztekom mandata.
15. člen
Svet inštituta izvoli svojega predsednika in namestnika predsednika z večino glasov vseh članov sveta inštituta.
Predsednik sveta inštituta sklicuje in vodi seje, izjavlja voljo in objavlja odločitve sveta inštituta ter zastopa svet inštituta napram ostalim organom inštituta in tretjim osebam.
V primeru zadržanosti ali odsotnosti predsednika sveta inštituta njegove naloge prevzame namestnik predsednika sveta inštituta.
16. člen
Svet inštituta odloča na sejah, ki jih sklicuje predsednik sveta inštituta na predlog:
– direktorja,
– ustanovitelja,
– posameznega člana sveta inštituta.
Odločanje sveta inštituta je veljavno, če je na seji navzoča večina vseh članov.
Svet inštituta odloča z navadno večino navzočih članov. V primeru neodločenega izida odloča glas predsednika.
Direktor inštituta se je dolžan udeleževati sej sveta inštituta.
Potek seje in sprejeti sklepi sveta inštituta morajo biti jasno zapisani v zapisniku seje, ki ga podpiše predsednik sveta inštituta. Zapisnik se posreduje vsem članom sveta inštituta najkasneje v roku 7 delovnih dni po seji.
Seja sveta inštituta je lahko tudi dopisna (korespondenčna), če temu ne nasprotuje noben član sveta inštituta.
Tehnično in administrativno pomoč za izvedbo seje sveta inštituta mora zagotoviti inštitut.
Svet inštituta sprejme poslovnik o delu sveta inštituta, s katerim podrobneje uredi vsa vprašanja v zvezi z delovanjem sveta inštituta.
17. člen
Naloge in pristojnosti sveta inštituta so:
– sprejme statut s soglasjem ustanovitelja;
– sprejme akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na predlog direktorja, vendar po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za vode;
– sprejme razvojni načrt na predlog direktorja in ga predloži v soglasje ustanovitelju;
– sprejme poslovno-finančni načrt na predlog direktorja in ga predloži v soglasje ustanovitelju;
– sprejme letno poročilo in ga skupaj z revizijskim poročilom predloži v soglasje ustanovitelju;
– spremlja in nadzoruje poslovanje inštituta skladno s programom dela in poslovno-finančnim načrtom;
– obravnava pobude strokovnega sveta in o njih sklepa;
– imenuje in razrešuje direktorja s soglasjem ustanovitelja;
– opravlja druge naloge v skladu z zakonom, tem odlokom in statutom.
18. člen
Člani sveta inštituta so za svoje delo upravičeni do sejnine v višini, kot je določena s kriteriji Vlade Republike Slovenije o sejninah organov javnih zavodov. Upravičeni so tudi do povrnitve utemeljenih potnih stroškov.
Direktor
19. člen
Direktor organizira in vodi delo in poslovanje inštituta, predstavlja in zastopa inštitut ter je odgovoren za zakonitost in strokovnost dela inštituta.
20. člen
Direktorja imenuje in razrešuje svet inštituta s soglasjem ustanovitelja.
Direktor je imenovan na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi svet inštituta najmanj tri mesece pred iztekom mandata direktorja. Postopek javnega razpisa se vodi na način, kot je določen v zakonu o zavodih.
Če se nihče ne prijavi na javni razpis ali če noben od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje razpisnih pogojev, svet inštituta najdlje za eno leto imenuje vršilca dolžnosti direktorja, v tem času pa se javni razpis ponovi.
21. člen
Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja v državnih organih, izpolnjuje še naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo s področja dejavnosti inštituta;
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih;
– s svojim delom dokazuje sposobnost za organiziranje in strokovno vodenje;
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik.
Mandat direktorja traja štiri leta od dneva imenovanja naprej in je po izteku mandata lahko ponovno imenovan.
22. člen
Pogodbo o zaposlitvi z direktorjem inštituta sklene predsednik sveta inštituta. Pogodba o zaposlitvi mora biti skladna z zakonom in s kriteriji, ki jih določa Vlada Republike Slovenije za zaposlovanje direktorjev javnih zavodov. Za čas trajanja mandata oziroma do razrešitve je direktor v delovnem razmerju v inštitutu.
23. člen
Direktor je lahko razrešen pred iztekom mandata v primerih, ki so določeni v zakonu o zavodih (na njegovo lastno zahtevo ali iz krivdnih razlogov) ali če tako zahteva ustanovitelj (iz krivdnih ali nekrivdnih razlogov).
V primeru predčasne razrešitve iz krivdnih razlogov direktorju ne pripada odpravnina, preneha pa mu tudi delovno razmerje v inštitutu.
Svet inštituta mora pred sprejemom sklepa o razrešitvi direktorja iz krivdnih razlogov seznaniti direktorja z razlogi za razrešitev in mu dati možnost, da se o njih izjavi.
V primeru predčasne razrešitve direktorja svet inštituta imenuje vršilca dolžnosti direktorja, vendar najdlje za dobo enega leta.
24. člen
Direktor inštituta ima naslednje pristojnosti in naloge:
– vodi, organizira in usklajuje poslovanje inštituta ter zastopa in predstavlja inštitut;
– odgovarja za zakonitost in strokovnost dela inštituta;
– izvršuje sklepe sveta inštituta in ustanovitelja;
– predlaga svetu inštituta v sprejem akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
– imenuje vodilne strokovne delavce inštituta s soglasjem sveta inštituta;
– predlaga svetu inštituta v sprejem poslovno-finančni načrt inštituta, sprejema ukrepe za njegovo izvajanje ter poroča svetu inštituta o rezultatih dela in poslovanja inštituta;
– je odredbodajalec in skladno s tem podpisuje poslovne akte, listine in druge dokumente, ki se nanašajo na finančno poslovanje inštituta;
– predpisuje oziroma izdaja vse akte s področja delovanja inštituta, za katere niso pristojni drugi organi inštituta;
– odloča o pravicah in obveznostih delavcev s področja delovnih razmerij v skladu s predpisi;
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi, tem odlokom, kolektivno pogodbo, statutom in drugimi splošnimi akti.
25. člen
Direktor inštituta lahko posamezna opravila iz svoje pristojnosti s splošnim ali posebnim pisnim pooblastilom prenese na druge delavce inštituta.
Strokovni svet
26. člen
Strokovni svet obravnava in odloča o strokovnih zadevah s področja dejavnosti inštituta.
Strokovni svet odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih z zakonom in statutom inštituta.
27. člen
Člane strokovnega sveta imenuje na predlog direktorja svet inštituta izmed strokovnjakov s področja dejavnosti inštituta. Člani strokovnega sveta so lahko strokovnjaki, ki so zaposleni v inštitutu (notranji člani) in strokovnjaki iz drugih organizacij (zunanji člani).
Strokovni svet mora biti sestavljen tako, da so vsa področja dejavnosti inštituta primerno zastopana.
Direktor je član strokovnega sveta po položaju.
28. člen
Podrobnejše pristojnosti strokovnega sveta, število članov in način dela določa statut inštituta.
VII. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN DELO INŠTITUTA TER NAČIN NJIHOVE ZAGOTOVITVE
29. člen
Premoženje, s katerim upravlja inštitut, je last Republike Slovenije. Inštitut mora s premoženjem ravnati s skrbnostjo dobrega gospodarja.
VIII. VIRI, NAČIN IN POGOJI FINANCIRANJA DELA INŠTITUTA
30. člen
Sredstva za opravljanje svoje dejavnosti inštitut pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s prihodki od prodaje blaga in storitev,
– z donacijami, darili in iz drugih virov.
Inštitut pridobiva sredstva iz prve alinee prejšnjega odstavka na podlagi programa dela in poslovno-finančnega načrta ter na podlagi sklenjene pogodbe z ministrstvom, pristojnim za vode.
31. člen
Plače in pravice iz delovnega razmerja zaposlenih v inštitutu se zagotavljajo v skladu s predpisi, ki veljajo za zaposlene v javnem sektorju.
IX. FINANČNO POSLOVANJE IN RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV TER NAČIN KRITJA PRIMANJKLJAJA PRIHODKOV NAD ODHODKI
32. člen
Inštitut opravlja finančno poslovanje in vodenje poslovnih knjig v skladu z zakonom o računovodstvu, ostalimi predpisi in poslovno finančnimi načeli.
33. člen
Inštitut mora imeti revidirane letne računovodske izkaze.
34. člen
Presežek prihodkov nad odhodki inštitut lahko uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti, če tako s sklepom odloči ustanovitelj.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki in o načinu pokrivanja primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog sveta inštituta.
X. SPLOŠNI AKTI INŠTITUTA
35. člen
Inštitut ima statut, ki določa organizacijo, organe inštituta, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje inštituta, v skladu z zakonom.
36. člen
Inštitut ima poleg statuta tudi druge splošne akte, s katerimi se natančneje urejajo vprašanja notranje organizacije in delovnih razmerij ter druga vprašanja, pomembna za poslovanje in delo inštituta.
37. člen
Statut sprejme svet inštituta v soglasju z ustanoviteljem. Druge splošne akte sprejme svet inštituta razen tistih, ki jih v skladu s statutom sprejme direktor.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
38. člen
Inštitut upravlja z vsem premoženjem, s katerim je upravljal do uveljavitve tega odloka Vodnogospodarski inštitut, d.o.o. in ki je izkazano v premoženjski bilanci Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o. na dan 31. 12. 2002.
Inštitut kot pravni naslednik Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o. prevzame tudi vse njegove pravice in obveznosti iz dosedanjega poslovanja.
39. člen
Vodnogospodarski inštitut, d.o.o. pripravi revidirano letno poročilo za poslovno leto 2002 in ga najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka predloži ustanovitelju v sprejem.
Inštitut izdela otvoritveno bilanco stanja na dan 1. 1. 2003 in jo najkasneje v treh mesecih po uveljavitvi tega odloka predloži ustanovitelju v sprejem.
40. člen
Do ustanovitve Sveta za vode vodnega območja Donave in sveta za vode vodnega območja Jadranskega morja ima svet inštituta pet članov, od tega štiri člane imenuje ustanovitelj na predlog ministrstva, pristojnega za vode, enega člana pa izvolijo redno zaposleni v inštitutu.
41. člen
Direktor Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o. z dnem uveljavitve tega odloka nadaljuje z delom kot vršilec dolžnosti direktorja inštituta do imenovanja novega direktorja inštituta.
42. člen
Nadzorni svet Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o. z dnem uveljavitve tega odloka opravlja naloge sveta inštituta do imenovanja rednih članov sveta inštituta po tem odloku.
Vršilec dolžnosti direktorja inštituta mora sklicati konstitutivno sejo novega sveta inštituta najpozneje v dveh tednih po imenovanju članov sveta inštituta oziroma izvolitvi večine članov sveta inštituta.
43. člen
Inštitut z dnem vpisa tega odloka v sodni register prevzame delavce Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o., ki so bili zaposleni s polnim delovnim časom in so opravljali naloge inštituta, kakor tudi dokumentarno gradivo in nedokončane zadeve, vezane na dejavnosti inštituta iz 6. člena tega odloka.
44. člen
Svet inštituta najkasneje v 90 dneh po svojem konstituiranju sprejme statut, v 60 dneh po sprejetju statuta pa svet imenuje direktorja inštituta.
45. člen
Do uveljavitve splošnih aktov inštituta se za urejanje razmerij v inštitutu smiselno uporabljajo splošni akti Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o., kolikor niso v nasprotju z zakonom in tem odlokom.
46. člen
Vršilec dolžnosti direktorja inštituta mora v roku 30 dni od uveljavitve tega odloka predlagati vpis preoblikovanja Vodnogospodarskega inštituta, d.o.o. v javni zavod “Inštitut za vode Republike Slovenije“ v sodni register.
47. člen
Z dnem vpisa tega odloka v sodni register preneha veljati sklep Vlade Republike Slovenije o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo, Vodnogospodarski inštitut, družba za gospodarjenje z vodami, d.o.o., št. SV 44/98, z dne 8. 1. 1998.
48. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 352-09/2002-2
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti