Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2003 z dne 13. 3. 2003

Kazalo

989. Uredba o višini stroškov na področju meroslovja, stran 3224.

Na podlagi četrtega odstavka 17. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o višini stroškov na področju meroslovja
1. člen
Ta uredba določa višino stroškov, ki jih stranke plačujejo v postopkih pred Uradom Republike Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad).
S to uredbo se določajo tudi stroški za vzdrževanje sistema imenovanih pravnih oseb.
Postopki iz prvega odstavka so:
– odobritev tipa merila,
– neposredna overitev posamičnega merila,
– overitev merila,
– postopek odobritve sistema kakovosti proizvajalca, ki izda izjavo o skladnosti s tipom merila,
– nadzor nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti,
– meroslovni nadzor nad merili v uporabi in nad količinami predpakiranih izdelkov.
Ne glede na prvi odstavek tega člena plača stranka stroške meroslovnega nadzora, ki ga opravlja urad, samo v postopkih, ki so se zanjo končali neugodno.
2. člen
V postopkih odobritve tipa merila in neposredne overitve posamičnega merila se v primeru, ko je izvajalec preskusa merila urad, zaračunavajo stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem, po urni postavki 11.000 SIT. V vseh drugih primerih izvajalec preskusa merila v postopku odobritve tipa merila in neposredne overitve posamičnega merila zaračuna stroške preskusa neposredno vložniku zahteve.
3. člen
Za overitve meril plača vložnik zahteve stroške, ki so določeni v tarifi stroškov za overitve meril. Tarifa stroškov za overitve meril je v prilogi, ki je sestavni del te uredbe.
Za overitve meril, ki niso navedena v tarifi stroškov za overitve meril, plača vložnik zahteve stroške, ki znašajo 8.500 SIT na delovno uro. Stroški se zaračunavajo za vsake začete pol ure dela.
Če ob prihodu delavca urada, ki je prišel na zahtevo za overitev merila, merilo ni pripravljeno oziroma niso zagotovljeni drugi pogoji za overitev merila, se za vsako začeto uro čakanja zaračunajo stroški iz prejšnjega odstavka.
4. člen
Stranka v postopku overitve merila plača tudi stroške najema opreme ter stroške porabe električne energije, vode ali drugih medijev, s katerimi se izvajajo preskusi.
5. člen
Če vložnik zahteve za overitev merila zahteva, da urad ob tem, da je bilo merilo označeno s predpisano oznako, izda še potrdilo o skladnosti s predpisi, plača stroške, nastale v postopku izdaje potrdila, v znesku 5.000 SIT.
6. člen
V postopku overitve plačujejo stranke, ki zagotovijo merilno opremo, stroške v višini 80% stroškov, ki so določeni v tej uredbi.
7. člen
V postopku overitve plačujejo stranke, ki zagotovijo pogoje za overitve meril, stroške v višini 60% stroškov, ki so določeni v tej uredbi.
Stroške preskusa pogodbeniki zaračunajo neposredno vložniku zahteve za overitev merila.
8. člen
Stranke, ki na podlagi pogodbe z uradom izvajajo overitve meril, plačujejo uradu stroške v višini 20% stroškov, ki so določeni v tej uredbi.
9. člen
Stroški, ki nastanejo v postopku odobritve sistema kakovosti proizvajalca, ki izda izjavo o skladnosti s tipom merila, znašajo 130.000 SIT.
10. člen
V postopku nadzora nad pravilnim izpolnjevanjem proizvajalčevih obveznosti, ki izhajajo iz odobrenega sistema kakovosti, se plačujejo dejanski stroški v skladu s 13. členom te uredbe.
11. člen
V postopkih meroslovnega nadzora nad merili v uporabi in nad količinami predpakiranih izdelkov se zaračunavajo stroški, ki nastanejo v zvezi s preskušanjem meril, po urni postavki 11.000 SIT.
12. člen
Stroški za vzdrževanje sistema imenovanih pravnih oseb so stroški nadzora in podporne infrastrukture.
Stroški vzdrževanja sistema imenovanih pravnih oseb se zaračunavajo imenovani pravni osebi v letnem znesku 220.000 SIT.
Strošek iz prejšnjega odstavka je stranka dolžna poravnati pred izdajo odločbe o imenovanju, kasneje pa vsakič po preteku enega leta od dneva zadnjega plačila.
13. člen
Stranke plačujejo tudi dejanske stroške, ki so nastali v postopkih pred uradom.
Dejanski stroški iz prejšnjega odstavka predstavljajo potne stroške in dnevnice delavcev urada in druge stroške, ki so nastali v zvezi s temi postopki.
14. člen
Stroški, določeni s to uredbo, se plačajo v petnajstih dneh od izstavitve računa.
Stroški dobave overitvenih oznak se plačujejo na plačilni račun dobavitelja overitvenih oznak, ki ima z uradom sklenjeno pogodbo o dobavi.
Stroški, dnevnice in potni stroški se plačajo na transakcijski račun, odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, in se razporejajo v dobro državnega proračuna – med druge prihodke države.
15. člen
Stroški za postopke, ki so se začeli pred začetkom veljavnosti te uredbe, se plačujejo na podlagi uredbe o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje (Uradni list RS, št. 60/01).
Določbe 7. in 8. člena te uredbe se ne štejejo za spremenjene okoliščine glede na že sklenjene pogodbe o zagotavljanju pogojev za overitve meril oziroma o izvajanju overitev meril.
16. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o višini stroškov za naloge, ki jih opravlja Urad Republike Slovenije za meroslovje (Uradni list RS, št. 60/01).
17. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 389-13/2001-2
Ljubljana, dne 27. februarja 2003.
Vlada Republike Slovenije
dr. Slavko Gaber l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost