Uradni list

Številka 14
Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003
Uradni list

Uradni list RS, št. 14/2003 z dne 13. 2. 2003

Kazalo

569. Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (uradno prečiščeno besedilo) (ZSNNPK-UPB1), stran 1990.

Na podlagi 153. člena poslovnika državnega zbora je Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 29. januarja 2003 potrdil uradno prečiščeno besedilo zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi, ki obsega:
- zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi - ZSNNPK (Uradni list RS, št. 24/98 z dne 27. 3. 1998) in
- zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi - ZSNNPK-A (Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002).
Št. 411-07/96-6/10
Ljubljana, dne 29. januarja 2003.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.
Z A K O N
O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE PROGRAME REPUBLIKE SLOVENIJE V KULTURI uradno prečiščeno besedilo (ZSNNPK-UPB1)
1. člen
S tem zakonom so določeni nekateri nujni programi Republike Slovenije na področju kulture, obseg potrebnih sredstev za njihovo izvedbo, viri sredstev in način njihovega zagotavljanja.
2. člen
Programi iz prejšnjega člena so:
1. sanacija najbolj ogroženih in najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine,
2. približevanje mednarodnim standardom za splošno-izobraževalne knjižnice,
3. ureditev osnovnih prostorskih pogojev za nekatere osrednje javne zavode s področja kulture,
4. ohranjanje dosežene stopnje razvoja ljubiteljske kulture in izenačevanje razvojnih standardov po lokalnih skupnostih,
5. vzpodbujanje kulturniških mrež na področju posredovanja založništva, kinematografije in sodobne informacijske tehnologije.
Programi iz prejšnjega odstavka, ki se financirajo iz proračuna, so v prilogah, ki so sestavni del tega zakona.
3. člen
Republika Slovenija bo za uresničitev programov iz prejšnjega člena v državnem proračunu v obdobju od leta 1998 do leta 2003 zagotavljala sredstva v skupni višini 23.073,115.000 tolarjev po cenah na dan 31. 12. 1997.
V posameznem letu znesek praviloma ne bo presegal 3.978,682.000 tolarjev po cenah na dan 31. 12. 1997 in ne bo manjši od 3.624,618.000 tolarjev po cenah na dan 31. 12. 1997.
Republika Slovenija bo za uresničevanje programov iz prejšnjega člena z vsakokratnimi letnimi proračuni v obdobju od leta 2004 do leta 2008 zagotavljala sredstva v skupni višini 29.319,500.000 tolarjev. Sredstva so izračunana po cenah na dan 29. 4. 2002.
Sredstva iz prejšnjih odstavkov se oblikujejo v proračunu pod posebno postavko ministrstva, pristojnega za kulturo.
Posamezni projekti v okviru programov iz prejšnjega člena se v celoti financirajo iz državnega proračuna v primerih, ko gre za lastništvo oziroma ustanoviteljstvo države. Ostali projekti pa se iz državnega proračuna sofinancirajo v višini 50% vrednosti, razen če ni pri posameznem programu oziroma projektu določeno drugače. V primeru spremembe namembnosti ali odtujitve objekta, ki je bil sofinanciran iz državnega proračuna, se vložek države v realni vrednosti vrne v državni proračun, kar se posebej uredi s pogodbo.
4. člen
Republika Slovenija bo sredstva za uresničitev programov, določenih v 2. členu tega zakona, zagotovila v državnem proračunu.
5. člen
Letni finančni načrt za uresničevanje programov, določenih v 2. členu tega zakona, in dinamiko zagotavljanja sredstev iz 3. člena tega zakona, določa Vlada Republike Slovenije.
Letni finančni načrt pripravi ministrstvo, pristojno za kulturo, praviloma na osnovi javnega razpisa oziroma javnega poziva, pri čemer imajo prednost nerealizirani projekti iz programov, določenih s tem zakonom za obdobje od leta 1998 do leta 2003 (prvi odstavek 3. člena).
Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi - ZSNNPK (Uradni list RS, št. 24/98) vsebuje naslednjo končno določbo in priloge:
6. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi – ZSNNPK-A (Uradni list RS, št. 108/2002) vsebuje naslednjo končno določbo in priloge:
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati se začne s 1.1.2004.

AAA Zlata odličnost