Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2789. Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica, stran 7523.

Na podlagi 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 3. in 25. člena zakona o prekrških (Uradni list SRS, 25/83, 36/83 - popr., 42/85, 2/86 - popr., 47/87, 5/90 in Uradni list RS, št. 10/91, 13/93, 66/93, 35/97, 87/97 in 73/98), 4. člena odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 33/95) ter 10. in 18. člena statuta Občine Žirovnica je Občinski svet občine Žirovnica na 7. seji dne 26. maja 1999 sprejel
O D L O K
o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Žirovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Odlok določa pogoje in način oskrbe s pitno vodo, gospodarjenje z objekti in napravami, ki služijo oskrbi s pitno vodo iz javnega vodovodnega omrežja (v nadaljevanju: javnega vodovoda) v Občini Žirovnica.
2. člen
Javni vodovod je magistralno, primarno in sekundarno vodovodno omrežje s pripadajočimi objekti in napravami, (v nadaljnjem besedilu: javni vodovod), ki zagotavlja oskrbo najmanj petih gospodinjstev ali dvajsetih ljudi in je v lasti Občine Žirovnica.
3. člen
Uporabniki vode iz javnega vodovoda so fizične in pravne osebe, ki uporabljajo vodo iz javnega vodovoda ali uporabljajo njegovo požarno varstveno funkcijo.
4. člen
Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnega vodovoda določa podrobnejša navodila in tehnične normative za gradnjo, priključevanje, uporabo in vzdrževanje javnega vodovoda.
II. OBJEKTI IN NAPRAVE UPORABNIKOV IN UPRAVLJAVCEV
5. člen
Objekti in naprave uporabnikov so:
1. vodovodni priključek,
2. spojna cev med sekundarnim oziroma primarnim omrežjem in vodomerom, vključno s priključnim ventilom, odvzemnim jaškom ter vsemi vgrajenimi elementi;
3. obračunski vodomer z vodomernim jaškom ali nišo s pripadajočim ventilom pred njim in nepovratnim ventilom za njim;
4. interno vodovodno in hidrantno omrežje;
5. interni hidranti, interni vodomeri, naprave za reduciranje ali dviganje tlaka vode, vodni zbiralniki za sanitarno ali požarno vodo, naprave za ogrevanje, mehčanje, dezinfekcijo vode in drugi objekti in naprave, ki so nameščeni za obračunskim vodomerom ali za pogodbeno dogovorjenim mestom.
Te naprave in objekti so last uporabnika, ki z njimi upravlja in razpolaga in se zgrade na osnovi dovoljenja za gradnjo objekta. Če objekt nima gradbenega dovoljenja, se sme priključiti samo na osnovi posebne odločbe upravnega organa, ki izdajo gradbeno dovoljenje.
6. člen
Objekti in naprave upravljavcev so:
a) sekundarno vodovodno omrežje in naprave:
– omrežje in naprave za neposredno priključevanje uporabnikov na stanovanjskem ali drugem območju (industrijsko območje, turistično območje, manjše naselje);
– omrežje in naprave za preprečevanje požarov (hidrantno omrežje);
– omrežje za vzdrževanje javnih površin;
– črpališča in naprave za dviganje ali reduciranje tlaka vode na sekundarnem omrežju;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na sekundarnem omrežju;
b) primarno vodovodno omrežje in naprave:
– na ureditvenem območju naselja (industrijskih območij, turističnih območij) kot so: vodnjaki, črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice;
– naprave za čiščenje in pripravo vode na primarnem omrežju;
– vodohrani;
– cevovodi od črpališč ali zajetij do sekundarnega vodovodnega omrežja ali vodohranov;
– cevovodi med posameznimi stanovanjskimi ali drugimi območji v ureditvenem območju naselja (industrijskimi območji, turističnimi območji, manjšimi naselji);
c) magistralno vodovodno omrežje in naprave:
– objekti za hranjenje, transport in čiščenje vode, ki so pomembni za oskrbo več občin ali regije;
– tranzitni cevovodi od črpališča ali zajetja do primarnega omrežja;
– vodna črpališča, prečrpališča, zajetja, naprave za bogatenje podtalnice in naprave za čiščenje ter pripravo vode, ki služijo več občinam ali regiji.
III. PRIKLJUČITEV NA JAVNI VODOVOD
7. člen
Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec v skladu z določili odloka.
8. člen
Na področju, kjer je zgrajen, se gradi ali rekontstruira javni vodovod, je priključitev na javni vodovod obvezna.
Upravljavec mora obvestiti uporabnika, da je obvezna priključitev njegovega objekta na javni vodovod in jim posredovati pogoje za izdajo soglasja za vodovodni priključek.
9. člen
Upravljavec izdaja soglasja k:
– prostorskim izvedbenim aktom,
– lokacijski dokumentaciji,
– na projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
– vlogi za uporabno dovoljenje,
– vlogi za začasen priključek,
– za priključitev.
10. člen
Uporabnik predloži k vlogi za pridobitev soglasja iz prejšnjega člena ali pred priključitvijo objekta naslednjo dokumentacijo:
a) za soglasje k lokacijski dokumentaciji:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– opis specifičnosti gradnje in namembnosti objekta s predvideno potrošnjo vode,
b) za soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno lokacijsko dovoljenje,
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja s projektom za priključitev na javni vodovod,
– soglasja lastnikov ali uporabnikov parcel, po katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
c) soglasje za priključitev, če ni bilo že izdano v postopku za pridobitev gradbenega dovoljenja:
– pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma dokaz o legalnosti gradnje (zemljiškoknjižni izpisek z navedbo, da je bil objekt zgrajen pred letom 1967),
– katasterski načrt (mapna kopija),
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– načrt strojne (vodovodne) napeljave,
– soglasje za prekop cestišča,
– soglasja lastnikov oziroma uporabnikov parcel, preko katerih bo potekal priključek, oziroma ustrezni pravni akt, ki nadomesti soglasje lastnika,
d) soglasje za začasni priključek:
– situacijo z vrisanim objektom v merilu 1:1000 ali 1:500,
– odločbo upravnega organa o začasnem objektu,
– opis predvidene porabe vode,
e) soglasje izdaja upravljavec tudi k tistim gradnjam objektov, ki se priključujejo na lasten vir oskrbe s pitno vodo, kakor tudi v primerih, ko za objekt ne potrebuje vode in v primerih, kadar je potrebna prestavitev cevovoda zaradi gradnje objekta.
Za pridobitev soglasja za obstoječe zgradbe se uporablja točka c) tega člena, pravnomočno gradbeno dovoljenje pa se predloži, če je bilo izdano.
11. člen
Upravljavec je dolžan izvesti priključek in dobavljati vodo uporabniku, če uporabnik poleg pogojev iz soglasij:
– predloži atest o brezhibnosti vodovodnega priključka in interne vodovodne instalacije;
– predloži potrdilo o dezinfekciji interne vodovodne instalacije;
– poravna prispevek za priključitev na vodovodno omrežje. Višina prispevka se določi v skladu z merili in kriteriji, ki jih potrdi občinski svet. Prispevek se plača pred izdajo gradbenega dovoljenja. Uporabnik vode s plačilom prispevka ne pridobi razpolagalne pravice na javnem vodovodu.
Priključek se izvede praviloma za vsak objekt posebej.
IV. PREVZEM VODOVODNIH OBJEKTOV IN NAPRAV V UPRAVLJANJE
12. člen
Za prevzem vodovodnih objektov in naprav v javno vodovno omrežje, s katerimi upravljajo drugi upravljavci, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
1. vodovod, ki se predaja, mora imeti vso potrebno dokumentacijo (uporabno dovoljenje, kataster, evidenco priključkov in hidrantov, evidenco osnovnih sredstev in njihove vrednosti, urejena lastninska razmerja, odlok o zaščiti vodnega vira),
2. vsi vgrajeni obračunski vodomeri morajo biti pregledani in žigosani skladno s predpisi Urada za standardizacijo in meroslovje,
3. izračunani morajo biti stroški obratovanja vodovoda, ki se predaja in stroški v zvezi s prevzemom,
4. sprejet in ocenjen mora biti program sanacije, avtomatizacije in razvoja vodovoda, ki se prevzema in zanj izdelan predračun,
5. izračunana in sprejeta mora biti enotna ali diferencirana cena, ki upravljavcu omogoča nemoteno upravljanje prevzetih naprav,
6. postopek prevzema mora biti izpeljan dokumentirano z zapisniki o primopredaji: (dokumentacije, evidence, knjigovodskih podatkov, blagajniških podatkov, listin o lastništvu, podatkih o terjatvah in dolgovih in ostalih poslovnih zadev).
V. UPORABA JAVNEGA VODOVODA
13. člen
Uporabnik se sme oskrbovati s pitno vodo iz javnega vodovoda samo na način, ki ne poslabšuje pogojev oskrbe z vodo drugih porabnikov priključenih na javni vodovod ali, ki bi vplival na kakovost vode v javnem vodovodu.
14. člen
Uporabnik se sme oskrbovati iz javnega vodovoda in hkrati lastnega vodnega vira le, če sta priključek in interna napeljava na javni vodovod in lastni vodni vir izvedena ločeno, brez kakršnekoli medsebojne povezave.
VI. VARČEVANJE Z VODO
15. člen
V primeru višje sile, kot so potres, požar, suša, onesnaženje vodnih virov, izpad energije, velike okvare in podobno, ima upravljavec pravico brez povračila škode prekiniti ali zmanjšati dobavo vode, mora pa postopati skladno s sprejetimi načrti ukrepov za take primere.
16. člen
Uporabniki vode, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo isti vodni vir kot javni vodovod, so pri nastopu višje sile dolžni po potrebi zmanjšati uporabo vodnega vira ali dati svoje črpališče na razpolago za prednostno preskrbo osnovnih življenjskih potreb občanov in požarno varnost.
VII. MERITEV KOLIČIN PORABLJENE VODE
17. člen
Količina porabljene vode se meri z obračunskimi vodomeri. Z velikimi porabniki vode lahko upravljavec sklene posebno pogodbo o meritvi porabljene vode. Posebne pogodbe se sklenejo tudi s porabniki s pavšalnim odjemom, kadar meritev ni možna.
18. člen
Porabniki, ki z lastnimi objekti in napravami izkoriščajo vodne vire na območju, ki ga oskrbuje s pitno vodo javni vodovod, morajo stalno meriti količino porablje vode.
19. člen
Vsakemu novemu uporabniku namesti upravljavec vodovoda obračunski vodomer. Tip, velikost in mesto namestitve določi upravljalec v skladu s projektom. Uporabnik ne sme prestavljati, zamenjati ali popravljati obračunskega vodomera.
Vsak obračunski vodomer mora biti pregledan in žigosan od pristojnega organa.
Upravljavec vzdržuje obračunske vodomere, skrbi za njihove redne preglede in za menjavo na stroške upravljalca.
20. člen
Vodomeri v interni napeljavi služijo uporabniku ali upravljavcu interne napeljave za kontrolo porabe na različnih mestih in jih upravljavec javnega vodovoda ne vzdržuje in ne odčituje za obračun stroškov, razen če skleneta upravljalec javnega vodovoda in upravljavec internega vodovoda o tem posebno pogodbo.
21. člen
Uporabnik je dolžan zgraditi in vzdrževati prostor za vodomer, ki mora biti vedno dostopen delavcem ali pooblaščenim osebam upravljavca za vzdrževanje in redne preglede.
22. člen
Vsako okvaro na priključku ali vodomeru mora uporabnik prijaviti upravljavcu. Uporabnik ima poleg rednih pregledov iz 19. člena pravico zahtevati izredno kontrolo točnosti obračunskega vodomera, če je sporna njegova točnost. Če se ugotovi, da je točnost obračunskega vodomera izven dopustnih toleranc, nosi stroške preizkusa upravljavec, v nasprotnem primeru pa uporabnik.
VIII. OBRAČUN OSKRBE S PITNO VODO
23. člen
Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se meri v kubičnih metrih po odčitku obračunskega vodomera na priključku.
Občinski svet daje soglasje za ceno za porabljeno vodo na predlog upravljavca javnega vodovoda, če z zakonom ali odredbo vlade ni določeno drugače.
24. člen
Če upravljavec ali porabnik ugotovita, da je obračunski vodomer v okvari, ali je ugotovljen nedovoljen način rabe, ali če iz drugega razloga ni mogoče odčitati obračunskega vodomera, je osnova za obračun povprečna dnevna poraba v zadnjem, na osnovi odčitkov obračunanem obdobju. Če še ni bilo nobenega obračuna in vgradnja vodomera ni mogoča, se določi povprečna poraba na osnovi standardov porabe.
IX. IZSTAVLJANJE IN PLAČEVANJE RAČUNOV
25. člen
1. Količina porabljene vode iz javnega vodovoda se obračunava v kubičnih metrih po odčitku vsakega obračunskega vodomera na vodovodnem priključku posebej.
2. Pri porabnikih – fizičnih osebah odčita upravljavec stanje na obračunskem vodomeru najmanj dvakrat letno, pri pravnih osebah pa najmanj šestkrat letno, neupoštevaje števila odčitkov zaradi spremembe cene, okvare ali zamenjave vodomera.
26. člen
V primerih, ko je na internem vodovodnem omrežju več porabnikov, ki se oskrbujejo s pitno vodo iz istega priključka, na katerem se meri poraba z enim obračunskim vodomerom, izda upravljavec račun upravnikom po dogovorjenih kriterijih razdelitve po posameznih uporabnikih.
27. člen
Račun mora porabnik plačati v roku, navedenem na položnici ali računu. Porabnik lahko sporoči upravljavcu pisni ugovor na obračun, najkasneje v osmih dneh po prejemu računa ali položnice.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali račun v postavljenem roku, pa ni sporočil upravljavcu pisnega ugovora na obračun, ga upravljavec pisno opozori.
Upravljavec je dolžan pisno odgovoriti na ugovor porabnika v petnajstih dneh in v tem času ne sme prekiniti dobave vode.
Če uporabnik ne plača zneska računa na položnici ali računu niti v petnajstih dneh po izdanem opominu, lahko upravljavec prekine dobavo vode.
X. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA IN UPORABNIKOV
28. člen
Upravljavec ima pri preskrbi s pitno vodo naslednje obveznosti:
– zagotavljanje normalnega obratovanja samega vodovoda v okviru razpoložljivih kapacitet in pravočasno pripravljanje predlog za planiranje obnove, širitve in dopolnitve oskrbovalnega sistema in varovanja, zaščite in izkoriščanja vodnih virov;
– redno vzdrževanje javnega vodovoda;
– kontroliranje hišnih priključkov;
– redno vzdrževanje obračunskih vodomerov in skrb za redne preizkuse, skladno z zakonom o meroslovju (Uradni list RS, št. 1/95) ali na zahtevo uporabnika, kot to določa 22. člen odloka;
– redno kontroliranje kvalitete vode, skladno s predpisi, ki urejajo to področje;
– obveščanje uporabnikov o času trajanja in ukrepih ob prekinitvah in prednostni oskrbi vode v sredstvih javnega obveščanja ali neposredno;
– izdelava in vodenje katastra javnega vodovoda in ostalih evidenc;
– odčitavanje vodomerov in redno obračunavanje stroškov po veljavnem tarifnem pravilniku;
– izdajanje soglasij in omogočanje priključitev na javni vodovod, kot to določa ta odlok;
– organiziranje preskrbe v primeru višje sile in poročanje o nastopu višje sile pristojnim občinskim oziroma mestnim organom;
– sistematično pregledovanje javnega vodovoda, ugotavljanje izgub ter skrb za avtomatizacijo;
– preizkušanje in vzdrževanje hidrantov;
– lahko kontrolira ustreznost internega vodovodnega omrežja pred priključitvijo na javni vodovod;
– merjenje količine načrpane vode na lastnih črpališčih;
– pri posegih v prostor je treba upoštevati pogoje odloka o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 77/98);
– pri vzdrževanju, saniranju ali rekonstrukciji vodovodnega omrežja, je treba preveriti in po potrebi obnoviti vodovode, ki ne ustrezajo več veljavnim normativom za hidrantno omrežje;
– javni vodovodi naj potekajo po javnih prometnih površinah in intervencijskih poteh tako, da je omogočeno vzdrževanje vodov in priključkov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni iz atestiranih materialov;
– javni vodovodi morajo biti zgrajeni v skladu z geotehničnimi pogoji;
– pri proizvodnih in storitvenih dejavnostih je treba za uporabo tehnološke vode načeloma predvideti in uporabljati zaprte sisteme.
29. člen
Uporabniki imajo naslednje obveznosti:
– na javni vodovod se priključijo le s soglasjem upravljavca;
– redno vzdržujejo interno omrežje, vodomerni jašek ali nišo, hišni priključek in interne hidrante, jih ščitijo pred zmrzovanjem in čistijo dostope do njih zaradi snega, ledu in drugega materiala;
– ščitijo pred zmrzovanjem obračunski vodomer;
– dovoljujejo vstop v svoj objekt, kadar gre za odčitavanje in vzdrževanje vodomera, ugotavljanje vzrokov motenj ali okvar, meritve tlakov ali odvzem vzorcev vode;
– kontrolirajo stvarno porabo vode in jo primerjajo z dovoljeno ob priključitvi;
– javljajo upravljavcu vse okvare na javnem vodovodu, priključku in vodomerih in o odjemu vode iz požarnih hidrantov;
– pisno obveščajo upravljavca o spremembi naslova, lastništva in spremembah na objektu, ki imajo vpliv na odvzem in obračun vode v roku 8 dni od nastanka spremembe. Sprememba je možna po poravnavi vseh zapadlih obveznosti;
– redno plačujejo vodo in priključno moč na podlagi izdanih računov;
– urejajo medsebojno delitev stroškov, kadar imajo obračun preko enega obračunskega vodomera in sporočijo upravljavcu naslovnika in plačnika računov;
– izvrševanje varčevalnih in ostalih ukrepov v primeru višje sile ali upravičene prekinitve dobave vode;
– pridobijo soglasje upravljavca za večja dela pri predelavi in popravilih internega omrežja;
– povrnejo škodo povzročeno na javnem vodovodu, ki je povzročena zaradi del v zvezi z njihovim objektom, ali zaradi motenj, ki bi jih povzročili z nenormalnim odvzemom vode ali povratnim učinkom na kvaliteto vode v javnem vodovodu.
30. člen
Izvajalci del pri vzdrževanju in rekonstrukciji ali gradnji cest, ulic in trgov morajo pridobiti soglasje upravljavca javnega vodovoda in vzpostaviti vodovodno omrežje in naprave v prvotno stanje. Upravljavci drugih infrastrukturnih objektov in naprav morajo pri opravljanju del na svojih objektih in napravah zagotoviti, da ostanejo vodovodne naprave nepoškodovane.
XI. ODVZEM VODE IZ HIDRANTOV
31. člen
Hidranti v omrežju javnega vodovoda služijo predvsem požarni varnosti in morajo biti vedno dostopni in v brezhibnem stanju. Iz njih se sme odvzemati vodo brez soglasja upravljavca le za gašenje požarov.
Odvzem vode iz hidrantov za druge potrebe je dovoljen le s soglasjem upravljavca. Za takšen odvzem vode se sklene pogodba.
32. člen
Za uporabo hidrantov v internem omrežju, ki se napaja direktno iz omrežja brez vodomera, veljajo določbe prejšnjega člena tega odloka.
33. člen
Uporabnik mora pustiti hidrant v brezhibnem stanju.
V primeru poškodbe nosi vse stroške za popravilo okvare, ki jo je povzročil.
XII. PREKINITEV DOBAVE VODE
34. člen
Upravljavec lahko na stroške uporabnika brez odpovedi prekine dobavo vode, če uporabnik kljub obvestilu v določenem roku ne odpravi pomanjkljivosti oziroma kršitev, v naslednjih primerih:
1. če stanje interne napeljave ali vodomernega jaška ogroža zdravje drugih uporabnikov oziroma kvaliteto vode v javnem vodovodu,
2. če je priključek na vodovod izveden brez soglasja upravljavca,
3. če interna instalacija in druge naprave uporabnika ovirajo redno dobavo vode drugim uporabnikom in uporabnik ne izboljša stanja,
4. če uporabnik brez soglasja upravljavca dovoli priključitev drugega uporabnika na svojo interno napeljavo ali če razširi svojo napeljavo,
5. če uporabnik onemogoča delavcu upravljavca odčitavanje ali zamenjavo vodomera, ali pregled priključka in notranjih napeljav, ki jih ta izvaja v skladu z določili odloka,
6. če uporabnik brez privolitve upravljavca odstrani plombo na vodomeru, hidrantu ali kako drugače spremeni izvedbo priključka, glede na stanje ob priključitvi,
7. če uporabnik krši objavljene omejitve pri varčevanju z vodo,
8. če uporabnik ne poravna stroškov po izdanem računu niti po prejemu opomina pred prekinitvijo dobave vode v roku, ki je na njem naveden,
9. z odvodom odpadne vode ali nedopustnim ravnanjem z odpadki, ki ogrožajo vire ali distribucijo vode, povzroča nevarnost onesnaževanja vode.
35. člen
Upravljavec prekine dobavo vode in ukine priključek, če uporabnik pisno odpove priključek ali zahteva prekinitev dobave vode.
Priključek upravljavec ukine tako, da:
– fizično odstrani priključni ventil in cev,
– izbriše priključek iz katastra,
– vnese v evidenco uporabnikov njegovo ukinitev.
Stroške ukinitve priključka nosi uporabnik.
36. člen
Upravljavec ima pravico prekiniti dobavo vode za krajši čas zaradi planiranih vzdrževalnih del na objektih in napravah javnega vodovoda, vendar pa mora o času trajanja prekinitve dobave vode pravočasno obvestiti uporabnike preko sredstev javnega obveščanja ali neposredno.
37. člen
V primeru nepredvidenih okvar ima upravljavec za krajši čas pravico prekiniti dobavo vode brez predhodnega obvestila.
XIII. ZAŠČITA VODNIH VIROV
38. člen
Na območju Občine Žirovnica so vodni viri, varstvena območja in ukrepi za zavarovanje le-teh določeni z odlokom o varstvu vodnih virov in ukrepih za zavarovanje pitnih voda v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 77/98).
XIV. KAZENSKE DOLOČBE
39. člen
Z denarno kaznijo od 20.000 do 360.000 SIT se kaznuje upravljavec javnega vodovoda:
1. če prekine dobavo vode brez predhodnega obvestila uporabnikom (28. člen) in je zato povzročena škoda;
2. če ne dopusti priključitve, kot to določa 7. člen;
3. če ne izpolnjuje obveznosti prednostne oskrbe z vodo za osnovne potrebe občanov v času pomanjkanja ob nastopu višje sile (28. člen);
4. če ne izpolnjuje obveznosti po četrti, peti, štirinajsti in petnajsti alinei 28. člena tega odloka.
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje prekršek iz prvega odstavka tega člena tudi ogovorna oseba upravljavca.
40. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek uporabnik, če:
1. se ne priključi in ne uporablja javnega vodovoda (8. člen);
2. se priključi na javni vodovod brez soglasja upravljavca (prva alinea 29. člena);
3. ne izpolnjuje obveznosti iz druge, tretje, četrte, šeste, sedme in enajste alinee 29. člena;
4. prekine dobavo vode drugemu uporabniku ali z nestrokovnim delom onesnaži vodo v napeljavi (13. člen);
5. odvzema vodo iz hidranta v nasprotju z 31. členom.
Za prekršek iz 1. do 5. točke prvega odstavka tega člena se kaznuje uporabnik – pravna oseba ali podjetnik posameznik z denarno kaznijo od 20.000 do 360.000 SIT, odgovorna oseba pravne osebe pa z denarno kaznijo 10.000 do 60.000 SIT.
41. člen
Z denarno kaznijo od 50.000 do 360.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba ali podjetnik posameznik, če:
1. ne poskrbi, da pri vzdrževanju in rekonstrukciji cest ali ulic in trgov ostanejo vodovodni objekti in naprave v prvotnem stanju (30. člen);
2. pri opravljanju del na svojih objektih in napravah ne zagotovi, da ostanejo objekti in naprave javnega vodovoda nepoškodovane (drugi odstavek 30. člena);
3. ne meri načrpane vode (18. člen).
Z denarno kaznijo od 10.000 do 60.000 SIT se kaznuje za prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
XV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
42. člen
Do sprejetja odloka o gospodarskih javnih službah v Občiini Žirovnica, je upravljavec objektov in naprav vodooskrbe Javno komunalno podjetje JEKO-IN, d.o.o., Jesenice.
43. člen
Upravljavec prevzame v upravljanje druga vodovodna omrežja v skladu z določili 12. člena tega odloka v roku enega leta po sprejemu tega odloka.
44. člen
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega odloka opravljajo pristojne inšpekcijske službe, pooblaščeni delavci upravljavca pa opravljajo strokovni nadzor.
45. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati pravilnik o preskrbi s pitno vodo na območju Občine Jesenice (UVG, št. 9/88).
46. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-7/10 -99
Žirovnica, dne 27. maja 1999.
Podžupan
Občine Žirovnica
Franc Pfajfar, inž. l. r.

AAA Zlata odličnost