Uradni list

Številka 115
Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 115/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5618. Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, stran 14827.

Na podlagi tretjega odstavka 28. člena zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99) in na podlagi petega odstavka 11. člena in drugega odstavka 89. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo vsebina, členitev in oblika sestavnih delov letnega poročila za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava, ki so uporabniki enotnega kontnega načrta po 13. členu zakona o računovodstvu (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: zakon o računovodstvu).
2. člen
Posamezni izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednje pomene:
Uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: uporabniki EKN) so zavezanci po zakonu o računovodstvu, ki morajo v skladu z določbo 13. člena tega zakona pri vodenju poslovnih knjig upoštevati enotni kontni načrt, ki ga predpiše minister pristojen za finance.
Enotni kontni načrt je kontni načrt predpisan s pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02, v nadaljevanju: pravilnik o EKN).
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: določeni uporabniki EKN) so pravne osebe javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Določeni uporabniki EKN so vsi posredni uporabniki določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, razen javnih skladov, ZZZS in ZPIZ, ter pravne osebe javnega prava, ki niso uvrščene med posredne ali neposredne uporabnike proračuna države ali občin.
Drugi uporabniki enotnega kontnega načrta (v nadaljevanju: drugi uporabniki EKN) so uporabniki EKN, razen pravnih oseb javnega prava iz četrtega odstavka 15. člena zakona o računovodstvu. Drugi uporabniki EKN so našteti v desetem odstavku 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Uradni list RS, št. 54/02; v nadaljevanju: odredba o razčlenjevanju in merjenju). Drugi uporabniki EKN so vsi neposredni uporabniki določeni z odredbo o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov, ter javni skladi, ZZZS in ZPIZ.
Neposredni uporabnik proračuna oziroma posredni uporabnik proračuna je tisti uporabnik EKN, ki ima status neposrednega ali posrednega uporabnika državnega ali občinskega proračuna v skladu z drugim odstavkom 2. člena odredbe o določitvi neposrednih in posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov.
Bilanca stanja, je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o stanju sredstev ter obveznostih do virov sredstev uporabnika enotnega kontnega načrta ob koncu obračunskega obdobja.
Izkaz prihodkov in odhodkov je računovodski izkaz, ki vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih, ki jih je uporabnik enotnega kontnega načrta dosegel v obračunskem obdobju.
Pojasnila k izkazom so dopolnilni računovodski izkazi oziroma preglednice določene s tem pravilnikom kot priloge k bilanci stanja oziroma Izkazu prihodkov in odhodkov, ki dodatno razčlenjujejo ali pojasnjujejo posamezne vrste podatkov o sredstvih, obveznostih do virov sredstev, prihodkih in odhodkih izkazanih v bilanci stanja oziroma izkazu prihodkov in odhodkov ter druge računovodske informacije določene s tem pravilnikom ali drugim predpisom ter tiste računovodske informacije, ki jih določi sam uporabnik enotnega kontnega načrta.
Računovodsko poročilo je del letnega poročila. Sestavljajo ga bilanca stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k izkazom.
Poslovno poročilo so informacije, ki jih pripravi poslovodstvo o poslovanju uporabnika EKN. Del poročila je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju: zakon o javnih financah).
3. člen
Vsebina podatkov, ki se izkazujejo v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, je opredeljena z računovodskimi predpisi ter računovodskimi standardi, ki veljajo za uporabnike enotnega kontnega načrta.
Podatki v obrazcih, predpisanih s tem pravilnikom, se izkazujejo v tisočih tolarjev.
II. LETNO POROČILO
4. člen
Letno poročilo sestavljata računovodsko poročilo in poslovno poročilo.
5. člen
Uporabniki EKN predložijo letno poročilo v skladu z določbami 51. člena zakona o računovodstvu ter 62., 97., 98. in 99. člena zakona o javnih financah.
II/1. RAČUNOVODSKO POROČILO
6. člen
Računovodsko poročilo obsega bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov ter pojasnila k obema računovodskima izkazoma.
Obrazec po katerem se sestavi bilanca stanja je enoten za vse uporabnike EKN, obrazec po katerem se sestavi izkaz prihodkov in odhodkov pa je poseben za druge uporabnike EKN in poseben za določene uporabnike EKN.
Računovodsko poročilo pripravi pooblaščeni računovodja oziroma oseba odgovorna za področje računovodstva.
BILANCA STANJA
7. člen
Uporabniki EKN sestavljajo bilanco stanja na obrazcu BILANCA STANJA, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1).
Obvezne priloge k bilanci stanja so:
– pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,
– pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil ter
– druga pojasnila določena s tem pravilnikom.
8. člen
Uporabniki EKN pri izpolnjevanju obrazca BILANCA STANJA vpišejo podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca bilanca stanja predhodnega leta.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
9. člen
Drugi uporabniki EKN sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 2).
Obvezni prilogi k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov sta
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb in
– izkaz računa financiranja.
Obvezna priloga k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov EKN, katerega sestavijo tisti drugi uporabniki EKN, ki imajo v svojem sestavu režijske obrate iz 17. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93 in 30/98), je tudi evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov.
10. člen
Drugi uporabniki EKN pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DRUGIH UPORABNIKOV vpišejo podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so označeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaza prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov predhodnega leta.
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA
13. člen
Določeni uporabniki EKN sestavljajo izkaz prihodkov in odhodkov na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 3).
Obvezne priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov so:
– izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti,
– izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka,
– izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov in
– izkaz računa financiranja določenih uporabnikov.
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov ter izkaz računa financiranja določenih uporabnikov sestavljajo le tisti določeni uporabniki EKN, ki imajo status posrednega uporabnika proračuna.
14. člen
Določeni uporabniki EKN pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV vpišejo podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz podskupin kontov, ki so navedene v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljene v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov predhodnega leta.
POJASNILA K IZKAZOM
15. člen
Pojasnila k izkazom obsegajo obvezne priloge k računovodskim izkazom določene v 7., 9. in 13. členu tega pravilnika ter računovodske informacije, ki jih določa 26. člen tega pravilnika.
Uporabnik EKN navede v pojasnilih tudi druge računovodske informacije za katere oceni, da so pomembne za ustrezno razkritje postavk bilance stanja oziroma izkaza prihodkov in odhodkov.
Priloge k bilanci stanja
16. člen
Uporabniki EKN sestavijo pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev po obrazcu STANJE IN GIBANJE NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV IN OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1/A).
V posamezna polja obrazca se vpiše podatke, kot izhaja iz opredelitev v obrazcu.
Podatek o amortizaciji se vpiše tudi v primeru, če je bil strošek amortizacije (popravek nabavne vrednosti) nadomeščen v breme ustreznega vira.
Pri vpisovanju podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom je treba upoštevati, da se:
– v stolpcih 3 in 4 izkazujejo zneski, izkazani v poslovnih knjigah na začetku poslovnega leta, popravljeni za morebitne napake nastale pri uskladitvi poslovnih knjig z določbami zakona o računovodstvu na dan 1. 1. 2000,
– v stolpcih 5 in 6 izkazujejo zneski povečanj med letom, ki se nanašajo na pridobitev novih sredstev ali prevrednotenje sredstev,
– v stolpcih 7 in 8 izkazujejo zneski zmanjšanj med letom, ki se nanašajo na odtujitev sredstev ali prevrednotenje sredstev,
– v stolpcu 9 izkazuje amortizacija (redni in izredni odpis sredstev), obračunana za opredmetena osnovna sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva, ki so izkazana v bilanci stanja,
– v stolpcu 10 izkazuje znesek neodpisane vrednosti sredstev izkazan v poslovnih knjigah na koncu poslovnega leta,
– v stolpcih 11 in 12 izkazujeta zneska prevrednotenja zaradi okrepitve oziroma oslabitve sredstev; podatka sta informativna, ker je sprememba vrednosti sredstev zaradi prevrednotenja zajeta že v zneskih izkazanih v stolpcih 5, 6, 7 in 8.
– v okviru skupine Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v upravljanju izkazujejo sredstva, ki so prejeta v upravljanje, in sredstva, pridobljena z donacijami, oziroma brezplačno pridobljena sredstva,
– v okviru skupine Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v lasti izkazujejo sredstva v lasti države in občin ter sredstva, ki so v skladu z določbami zakonov v lasti javnih skladov (namensko premoženje) ter drugih uporabnikov enotnega kontnega načrta ter,
– v okviru skupine Neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva v finančnem najemu izkazujejo sredstva, ki so jih uporabniki enotnega kontnega načrta pridobili na podlagi sklenjenih pogodb o finančnem najemu in še niso prešla v njihovo last.
17. člen
Uporabniki EKN sestavijo pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil na obrazcu STANJE IN GIBANJE DOLGOROČNIH KAPITALSKIH NALOŽB IN POSOJIL, ki je sestavni del tega pravilnika (Priloga 1/B).
V posamezna polja obrazca se vpiše podatke, kot izhaja iz opredelitev v obrazcu.
Pri vpisovanju podatkov v skladu s prejšnjim odstavkom je treba upoštevati, da se:
– v stolpcu 3 in 4 izkazujejo zneski dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil, izkazanih v poslovnih knjigah na začetku poslovnega leta, popravljeni za morebitne napake nastale pri uskladitvi poslovnih knjig z določbami zakona o računovodstvu na dan 1. 1. 2000,
– v stolpcu 5 izkazujejo zneski novih naložb in posojil ter povečanje naložb in posojil zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti ali prevrednotenja zaradi okrepitve,
– v stolpcu 6 izkazujejo zneski med letom oblikovanih popravkov zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti ali prevrednotenja zaradi oslabitve,
– v stolpcu 7 izkazujejo zneski odplačil naložb in posojil ter odpisi naložb in posojil,
– v stolpcu 8 izkazujejo zneski odpisov naložb in posojil ter odprave popravkov (kapitalska metoda),
– v stolpcu 9 in 10 izkazujeta zneska nabavne vrednosti in popravka nabavne vrednosti naložb in posojil, izkazanih v poslovnih knjigah na koncu poslovnega leta,
– v stolpcu 11 izkazuje znesek knjigovodske vrednosti stanja naložb in posojil,
– v stolpcu 12 izkazuje znesek nabavne vrednosti naložb in posojil, ki so bile odpisane; podatek je informativen, ker je znesek odpisane nabavne vrednosti naložb in posojil zajet že v znesku izkazanem v stolpcu 7.
Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov drugih uporabnikov
18. člen
Drugi uporabniki EKN sestavijo izkaz računa finančnih terjatev in naložb na obrazcu IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 2/A).
Pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB se v ustrezno polje stolpca 4 vpišejo podatki iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaza računa finančnih terjatev in naložb predhodnega leta.
19. člen
Drugi uporabniki EKN sestavijo izkaz računa financiranja na obrazcu IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 2/B).
Pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA se v ustrezno polje stolpca 4 vpišejo podatki iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaz računa financiranja predhodnega leta.
20. člen
Drugi uporabniki EKN sestavijo evidenčni izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV na obrazcu, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 2/C).
Pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV REŽIJSKIH OBRATOV se v ustrezno polje stolpca 4 vpišejo podatki iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov režijskih obratov predhodnega leta.
Priloge k izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
21. člen
Določeni uporabniki EKN sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 3/A).
V obrazec IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA, ki je evidenčni izkaz, se vpisujejo podatki o prihodkih in odhodkih, ki se izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju.
Določeni uporabniki EKN razčlenjujejo v svojih poslovnih knjigah podatke o prihodkih in odhodkih, ugotovljenih na podlagi denarnega toka, najmanj tako, kot so razčlenjeni v obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA.
22. člen
Določeni uporabniki enotnega kontnega načrta pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA vpišejo podatke v ustrezno polje stolpca 4 s kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka predhodnega leta.
23. člen
Določeni uporabniki EKN sestavijo izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti na obrazcu IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI (Priloga 3/B), v katerem se ločeno prikažejo prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja za izvajanje javne službe ter prihodki in odhodki tekočega obračunskega obdobja od prodaje blaga in storitev na trgu, razčlenjeni po vrstah prihodkov in odhodkov kot so opredeljeni v obrazcu.
Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
Določeni uporabniki EKN pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI vpišejo podatke v ustrezno polje stolpca 4 iz podskupin kontov, ki so navedene v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljene v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3 in se nanašajo na dejavnost javne službe.
V ustrezna polja stolpca 5 obrazca se vpišejo podatki, ki so navedeni v stolpcu 1 in so vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3 in se nanašajo na prodajo blaga in storitev na trgu.
V ustrezno polje stolpca 4 oziroma 5, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
24. člen
Določeni uporabniki EKN sestavijo izkaz računa finančnih terjatev in naložb na obrazcu IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 3/A1).
V obrazec IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV se vpisujejo podatki o izdatkih in prejemkih, ki se nanašajo na finančne terjatve in naložbe in, ki jih določeni uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju.
Pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV se v ustrezno polje stolpca 4 vpišejo podatki iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaza računa finančnih terjatev in naložb predhodnega leta.
25. člen
Določeni uporabniki EKN sestavijo izkaz računa financiranja določenih uporabnikov na obrazcu IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV, ki je priloga tega pravilnika (Priloga 3/A2).
V obrazec IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV se vpisujejo podatki o izdatkih in prejemkih, ki se nanašajo na prejeta posojila in, ki jih določeni uporabniki EKN izkazujejo v poslovnih knjigah po določbi osmega odstavka 16. člena odredbe o razčlenjevanju in merjenju.
Pri izpolnjevanju obrazca IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV se v ustrezno polje stolpca 4 vpišejo podatki iz skupin kontov, podskupin kontov ali kontov, ki so navedeni v stolpcu 1 in vsebinsko opredeljeni v stolpcu 2 ter pripadajo določeni oznaki AOP iz stolpca 3.
V ustrezno polje stolpca 4, kjer je v stolpcu 1 polje prazno, se vpišejo podatki, ki so opisno opredeljeni v stolpcu 2.
V ustrezno polje stolpca 5 se vpišejo podatki iz stolpca 4 obrazca izkaza računa financiranja določenih uporabnikov predhodnega leta.
Druge računovodske informacije
26. člen
Uporabniki EKN podajo v okviru pojasnil tudi pisne računovodske informacije, ki se nanašajo na razkrivanje podatkov izkazanih v bilanci stanja, izkazu prihodkov in odhodkov ter prilogah k izkazoma.
V računovodskih informacijah je potrebno razkriti zlasti:
– sodila, če so bila ta uporabljena za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu,
– namene, za katere so bile oblikovane dolgoročne rezervacije, ter oblikovanje in porabo dolgoročnih rezervacij po namenih,
– vzroke za izkazovanje presežka odhodkov nad prihodki v bilanci stanja ter izkazu prihodkov in odhodkov,
– metodo vrednotenja zalog gotovih izdelkov ter zalog nedokončane proizvodnje,
– podatke o stanju neporavnanih terjatev ter ukrepih za njih poravnavo oziroma razlogih neplačila,
– podatke o obveznostih, ki so do konca poslovnega leta zapadle v plačilo, ter o vzrokih neplačila,
– vire sredstev, uporabljene za vlaganje v opredmetena osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva ter dolgoročne finančne naložbe (kapitalske naložbe in posojila),
– naložbe prostih denarnih sredstev,
– razloge za pomembnejše spremembe stalnih sredstev,
– vrste postavk, ki so zajete v znesku, izkazanem na kontih izvenbilančne evidence,
– podatke o pomembnejših opredmetenih osnovnih sredstvih in neopredmetenih dolgoročnih sredstvih, ki so že v celoti odpisana, pa se še vedno uporabljajo za opravljanje dejavnosti, ter
– drugo, kar je pomembno za popolnejšo predstavitev poslovanja in premoženjskega stanja uporabnikov enotnega kontnega načrta.
Javni skladi morajo razkriti tudi podatke o upravljanju z namenskim premoženjem, ki se nanašajo na povečanje oziroma zmanjšanje namenskega premoženja ter na porabo presežka prihodkov nad odhodki oziroma pokritje presežka odhodkov nad prihodki doseženega z upravljanjem namenskega premoženja.
II/2 POSLOVNO POROČILO
27. člen
Vsebino poslovnega poročila, ki kaže na probleme in dosežke pri poslovanju v proučevanem obdobju določi uporabnik EKN. Vsebina poslovnega poročila mora biti prilagojena področju na katerem uporabnik EKN deluje.
Sestavni del poslovnega poročila uporabnika enotnega kontnega načrta je tudi poročilo o doseženih ciljih in rezultatih na področju iz njihove pristojnosti, ki se pripravi v skladu s predpisom iz četrtega odstavka 62. člena zakona o javnih financah.
Poslovno poročilo pripravi predstojnik oziroma poslovodni organ uporabnika EKN.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
28. člen
Ne glede na določbe tretjega odstavka 8. člena, tretjega odstavka 14. člena in četrtega odstavka 20. člena tega pravilnika, se v stolpec 5 obrazcev za leto 2002, ki jih navedeni členi pravilnika obravnavajo, vpišejo podatki iz obrazcev za leto 2001 vsebinsko prilagojeni podatkom, ki se izkazujejo v stolpcu 4.
29. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o vsebini, členitvi in obliki računovodskih izkazov ter pojasnilih k izkazom za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Uradni list RS, št. 106/01).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 25427/02
Ljubljana, dne 2. decembra 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti