Uradni list

Številka 93
Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 93/2002 z dne 4. 11. 2002

Kazalo

4668. Uredba o ureditvi trga za prašičje meso, stran 10218.

Na podlagi 5., 6. in 8. člena v zvezi s 126. členom zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o ureditvi trga za prašičje meso
I. POGLAVJE: Vsebina
1. člen
(vsebina uredbe)
Ta uredba določa bazno ceno za trupe oziroma polovice prašičev domačih pasem, pogoje in način izvedbe ukrepa podpore skladiščenju prašičjega mesa ter pogoje za uvedbo ukrepa intervencijskega nakupa prašičjega mesa.
II. POGLAVJE: Bazna cena
2. člen
(bazna cena)
Bazna cena za trupe oziroma polovice prašičev domačih pasem (v nadaljnjem besedilu: klavne polovice prašičev) standardne kakovosti je 349.000 SIT/tono.
Standardna kakovost klavnih polovic prašičev je v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zaklanih prašičev in kategorizacijo svinjskega mesa, določena za trupe oziroma polovice prašičev, ki so razvrščeni v kategorijo pitanih prašičev in tržni razred E ter mase od 60 do 120 kg.
III. POGLAVJE: Ukrep podpore skladiščenju prašičjega mesa
3. člen
(uvedba podpore skladiščenju prašičjega mesa)
Ko znaša tržna cena klavnih polovic prašičev tržnega razreda E na reprezentativnem trgu v skladu s predpisom, ki ureja tržno informacijski sistem za trg prašičjega mesa, manj kot 103% bazne cene in je verjetno, da bo taka tudi ostala, se lahko uvede ukrep podpore skladiščenju prašičjega mesa. Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepa uvede ukrep podpore skladiščenju minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister) po postopku zbiranja ponudb ali Vlada Republike Slovenije na predlog ministra po vnaprej določeni višini podpore.
4. člen
(posebna določila za dodelitev vnaprej določene višine podpore skladiščenju prašičjega mesa)
Vlada Republike Slovenije v predpisu, s katerim uvede podporo skladiščenju prašičjega mesa, določi:
– višino podpore skladiščenju prašičjega mesa ob upoštevanju stroškov skladiščenja, normalne izgube kakovosti in predvidenih cen prašičjega mesa ob koncu skladiščenja,
– proizvode, ki so predmet podpore skladiščenju,
– najmanjšo količino mesa, na katero se vloga lahko nanaša,
– rok za vložitev vlog,
– obdobje skladiščenja.
Vloge za dodelitev podpore skladiščenju prašičjega mesa vložijo upravičenci iz 7. člena te uredbe pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: agencija). Agencija izda stranki odločbo najpozneje v roku petih delovnih dni po prejemu vloge.
V odločbi morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež upravičenca, količina in opis proizvodov, ki bodo skladiščeni, kraj in rok skladiščenja, pri čemer se rok skladiščenja lahko skrajša ali podaljša v primeru nujnega ukrepanja ali višje sile, rok, do katerega mora biti proizvod uskladiščen, in višina podpore.
Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepanja ali višje sile, se lahko v odločbi navedeni rok skladiščenja skrajša ali podaljša.
Agencija z odločbo zavrne vse neutemeljene vloge in zavrže prepozne in nepopolne vloge, ki jih stranka kljub pozivu ni dopolnila.
Zoper odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15 dni po prejemu odločbe.
5. člen
(posebna določila za dodelitev podpore skladiščenju prašičjega mesa po postopku zbiranja ponudb)
Minister v predpisu, v katerem objavi zbiranje ponudb za dodelitev podpore skladiščenju prašičjega mesa, določi:
– proizvode, ki so predmet podpor skladiščenju,
– najmanjšo količino, na katero se ponudba lahko nanaša,
– rok za vložitev vlog,
– obdobje skladiščenja.
Upravičenci iz 7. člena te uredbe vložijo ponudbo na agencijo v zaprti kuverti. Iz ponudbe mora biti razvidna ponujena količina prašičjega mesa ter ponudben znesek podpore, izražen v SIT/tono prašičjega mesa.
Prvi delovni dan po preteku roka za vložitev ponudb agencija pošlje ministru poročilo o prejetih ponudbah, ponujenih količinah in zneskih podpore.
Na podlagi prejetih ponudb določi minister znesek podpore. Agencija z odločbo sprejme tiste ponudbe, ki zneska podpore, ki ga določi minister, ne presegajo, ponudbe, ki ta znesek presegajo, pa agencija z odločbo zavrne.
Agencija izda stranki odločbo najpozneje v roku petih delovnih dni po določitvi zneska podpore.
V odločbi morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek oziroma firma in naslov oziroma sedež upravičenca, količina in opis proizvodov, ki bodo skladiščeni, kraj in rok skladiščenja, pri čemer se rok skladiščenja lahko skrajša ali podaljša v primeru nujnega ukrepanja ali višje sile, rok, do katerega mora biti proizvod uskladiščen, in višina podpore.
Glede na oceno razmer na trgu in nujnosti ukrepanja ali višje sile, se lahko v odločbi navedeni rok skladiščenja skrajša ali podaljša.
Zoper odločbo agencije lahko upravičenec vloži pritožbo v roku 15 dni po prejemu odločbe.
6. člen
(pogoji za prašičje meso)
Podpora skladiščenju se lahko dodeli za sveže oziroma ohlajeno prašičje meso, ki:
– izvira od pitanih prašičev iz Republike Slovenije,
– je bilo ocenjeno, razvrščeno in označeno v skladu s predpisom, ki ureja kakovost zaklanih prašičev in kategorizacijo svinjskega mesa,
– ima veterinarski žig v skladu s predpisi, ki urejajo veterinarsko-sanitarne preglede ter pogoje zdravstvene ustreznosti živil in surovin živalskega izvora,
– je primerno za skladiščenje ali za nadaljnjo uporabo,
– izvira od živali, ki so bile zaklane največ deset dni pred dnevom uskladiščenja,
– mora biti uskladiščeno kot sveže oziroma ohlajeno in se skladišči kot zamrznjeno.
7. člen
(upravičenci za podporo skladiščenju prašičjega mesa)
Upravičenci do podpore skladiščenju prašičjega mesa so fizične oziroma pravne osebe (v nadaljnjem besedilu: upravičenci), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za klanje prašičev oziroma predelavo prašičjega mesa najmanj 12 mesecev pred vložitvijo vloge oziroma ponudbe za podporo skladiščenju v skladu s predpisi, ki določajo veterinarsko-sanitarne pogoje za proizvodnjo živil živalskega izvora ter oddajo v promet za javno potrošnjo,
– imajo primerne skladiščne kapacitete.
8. člen
(postopek izvajanja podpore skladiščenju)
Podpora skladiščenju se lahko dodeli samo za proizvod iste vrste in najmanj za s predpisom določeno najmanjšo količino prašičjega mesa, na katero se lahko vloga oziroma ponudba nanaša.
Vloga oziroma ponudba za dodelitev podpore skladiščenju prašičjega mesa mora vsebovati tudi splošne pogoje, ki jih določi agencija in ki jih s podpisom sprejme upravičenec.
V času veljavnosti posameznega ukrepa upravičenec lahko vloži novo vlogo ali spremeni ali dopolni prvotno ponudbo. Šteje se, da je ob prvi vlogi oziroma ponudbi sprejel pogoje iz prejšnjega odstavka.
Vloga oziroma ponudba se lahko nanaša samo na en proizvod, za katerega se lahko dodeli podpora, ter mora vsebovati naslednje podatke in priloge:
– ime in priimek oziroma firmo in naslov oziroma sedež upravičenca,
– ponujeno količino in opis proizvodov, ki bodo skladiščeni,
– obdobje in kraj skladiščenja,
– znesek podpore na tono prašičjega mesa v primeru dodeljevanja podpore skladiščenju prašičjega mesa po postopku zbiranja ponudb,
– dokazilo o zagotovljeni varščini,
– izjavo upravičenca, da bo uskladiščil in skladiščil samo proizvode, ki izpolnjujejo pogoje iz 6. člena te uredbe.
Upravičenec je dolžan:
– na lastne stroške in odgovornost uskladiščiti z odločbo določene količine proizvoda v roku, ki je določen v prvem odstavku 9. člena te uredbe, in na način, ki zagotavlja ohranjanje lastnosti proizvodov in izpolnjevanje pogojev iz 6. člena te uredbe v obdobju skladiščenja, brez spreminjanja ali premestitve proizvodov v drugo skladišče. V izjemnih primerih in na podlagi ustrezno utemeljene prošnje upravičenca lahko agencija odobri premestitev skladiščenih proizvodov,
– zagotoviti, da bo agencija najmanj dva delovna dneva pred uskladiščenjem obveščena o datumu in mestu skladiščenja,
– posredovati agenciji dokumentacijo, ki se nanaša na uskladiščenje in obsega podatke iz 14. člena te uredbe, najkasneje v roku enega meseca po zaključenem uskladiščenju,
– skladiščiti proizvode v skladu z drugim odstavkom 15. člena te uredbe,
– omogočiti Inšpektoratu Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektorat za kmetijstvo), da ob vsakem času lahko preveri, ali so izpolnjene vse z odločbo določene obveznosti.
9. člen
(uskladiščenje proizvodov)
Uskladiščenje proizvodov mora biti izvedeno najpozneje v roku 28 dni od izdaje odločbe za skladiščenje.
Proizvodi se lahko uskladiščijo v posameznih serijah. Vsaka serija predstavlja z odločbo določeno količino proizvoda, ki je uskladiščena na določen dan in v določeno skladišče.
Uskladiščenje vsake posamezne serije prašičjega mesa se začne z dnem, ko je ugotovljena neto masa svežega ali ohlajenega prašičjega mesa:
– na mestu skladiščenja, kjer se meso tudi zamrzne, ali
– na mestu zamrzovanja, če je meso zamrznjeno izven mesta skladiščenja, ali
– na mestu razkosa ali odkoščenja, kjer se meso uskladišči po razkosu ali odkoščenju.
Uskladiščenje se zaključi na dan, ko je uskladiščena zadnja serija proizvodov v končno skladišče.
Skladiščenje se začne naslednji dan potem, ko je zaključeno uskladiščenje proizvodov v skladu s prejšnjim odstavkom.
10. člen
(varščina)
Upravičenec mora zagotoviti varščino v višini 20% od zneska predvidene podpore skladiščenju prašičjega mesa glede na količino, ki jo je navedel v vlogi oziroma ponudbi.
Za varščine se smiselno uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki oziroma vlagatelji zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
Varščina se upravičencu sprosti:
– ko inšpektorat za kmetijstvo ugotovi, da je upravičenec izpolnil vse obveznosti v skladu s tem poglavjem te uredbe ali
– če vlogi ali ponudbi ni bilo ugodeno.
Če upravičenec ne uskladišči proizvodov v roku iz prvega odstavka prejšnjega člena in ne zagotovi uskladiščenja ter skladiščenja najmanj 90% z odločbo določenih količin v določenem obdobju skladiščenja, se varščina zaseže. Zasežena varščina se vplača v proračun Republike Slovenije. Če upravičenec ne uskladišči proizvodov tudi v nadaljnjih 10 dneh po roku iz prvega odstavka prejšnjega člena, se upravičencu podpora za skladiščenje prašičjega mesa ne dodeli.
11. člen
(višina podpore)
Višina podpore za skladiščenje prašičjega mesa se določi na tono in se mora nanašati na neto maso svežega oziroma ohlajenega prašičjega mesa iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe.
Podpora za skladiščenje prašičjega mesa se upravičencu plača za z odločbo določeno in skladiščeno količino prašičjega mesa.
Če upravičenec v obdobju skladiščenja skladišči:
– najmanj 90% z odločbo določenih količin, se mu plača podpora za dejansko uskladiščeno količino,
– manj kot 90% in hkrati več kot 80% z odločbo določenih količin, se mu plača polovico podpore za dejansko količino,
– manj kot 80% z odločbo določenih količin, se mu podpora ne plača.
12. člen
(plačilo podpore skladiščenju prašičjega mesa)
Podpora skladiščenju prašičjega mesa se plača po izteku z odločbo določenega roka za skladiščenje na podlagi zahtevka upravičenca in dokazil o izpolnitvi obveznosti iz odločbe, ki so določene v splošnih pogojih agencije iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
Zahtevki in dokazila iz prejšnjega odstavka morajo biti vloženi pri agenciji najpozneje v roku šestih mesecev po koncu obdobja skladiščenja, določenega z odločbo.
Podpora skladiščenju prašičjega mesa se plača v roku 30 dni po prejemu zahtevka in dokazil, oziroma v skladu s predpisi, ki urejajo proračunsko financiranje.
Po treh mesecih z odločbo določenega roka skladiščenja prašičjega mesa se lahko upravičencu plača del podpore, ki ne sme presegati zneska, do katerega je upravičen za trimesečno skladiščenje, na podlagi njegovega zahtevka, kateremu mora biti priloženo dokazilo o zagotovljeni varščini, ki je za 20% večja od zneska plačila. Za varščine se smiselno uporabljajo predpisi, ki urejajo vrste finančnih zavarovanj, s katerimi ponudniki zavarujejo svoje obveznosti v postopkih javnega naročanja.
13. člen
(odprema proizvodov iz skladišč)
Odprema proizvodov iz skladišč se lahko začne dan po izteku z odločbo določenega obdobja skladiščenja prašičjega mesa.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko upravičenec odpremi iz skladišča vse ali del proizvodov, ki znašajo najmanj 5 ton na upravičenca in na skladišče, pred iztekom z odločbo določenega obdobja skladiščenja prašičjega mesa, vendar po preteku najmanj dveh mesecev skladiščenja in pod pogojem, da bodo proizvodi v 60 dneh po odpremi iz skladišča zapustili območje Republike Slovenije brez nadaljnje predelave. Če je v skladišču manjša količina, mora upravičenec odpremiti iz skladišča celotno količino. O odpremi proizvodov iz skladišča mora biti agencija obveščena najpozneje dva delovna dneva pred začetkom odpremljanja. V primeru, da upravičenec agencije ne obvesti o odpremi proizvodov, se mu podpora skladiščenju ne izplača in se mu varščina v celoti zaseže. Dokazilo o izvozu mora upravičenec priložiti k zahtevku za izplačilo podpore skladiščenju. Upravičencu se v tem primeru znesek z odločbo določene podpore sorazmerno zmanjša tako, da se mu dodeli podpora samo za obdobje dejanskega skladiščenja prašičjega mesa.
Če upravičenec ne upošteva obdobja skladiščenja iz prvega ali drugega odstavka tega člena za vse skladiščene proizvode, se mu za vsak koledarski dan predčasne odpreme proizvodov zmanjša znesek podpore za 10%.
14. člen
(evidence)
Upravičenec mora v skladišču voditi evidenco o proizvodih, ki so predmet odločbe, po posamezni številki odločbe, vsebovati pa mora najmanj:
– označbe proizvodov, ki se skladiščijo,
– datum uskladiščenja in izračunan datum konca minimalnega obdobja skladiščenja, ki se dopolni z dejanskim datumom odpreme,
– število klavnih trupov, polovic, četrti, škatel ali drugih kosov, ki se skladiščijo posamično,
– opis proizvodov in maso palet ali drugih posamičnih kosov, in sicer po posameznih serijah,
– lokacijo proizvodov v skladišču.
15. člen
(nadzor nad skladiščenjem)
Upravičenec mora zagotoviti inšpektorju za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor za kmetijstvo) nemoten dostop do proizvodov, ki se skladiščijo in dati na razpolago vso dokumentacijo, ki omogoča, da se ugotovijo naslednji podatki o proizvodih, ki se skladiščijo:
– lastništvo proizvodov ob uskladiščenju,
– datum uskladiščenja,
– masa in število škatel ali drugače pakiranih kosov,
– prisotnost proizvodov v skladišču,
– izračunan datum konca minimalnega obdobja skladiščenja, določenega z odločbo, in v primeru izvoza iz 13. člena te uredbe datum dejanske odpreme.
Uskladiščeni proizvodi se morajo skladiščiti tako, da so lahko dostopni in da je možno enostavno ugotoviti njihovo istovetnost po posamezni odločbi. Vsaka paleta oziroma vsaka enota pakiranja, ki se posamično skladišči, mora biti označena s številko odločbe, opisom proizvoda, maso in datumom uskladiščenja posamezne serije. Inšpektor za kmetijstvo preverja, če so proizvodi pravilno označeni in skladni s splošnimi pogoji iz drugega odstavka 8. člena te uredbe.
Inšpektor za kmetijstvo:
– lahko zapečati vse količine proizvodov, ki se skladiščijo v skladu s posamezno odločbo, ali
– z nenapovedanimi pregledi ugotavlja prisotnost proizvodov v skladišču. Pri tem odvzame reprezentativen vzorec, ki predstavlja najmanj 10% vseh količin proizvodov, ki so predmet odločbe za podporo skladiščenju. Pregled poleg preverjanja evidenc iz prejšnjega člena te uredbe zajema ugotavljanje mase, vrste proizvodov in njihovih označb ter mora zajeti najmanj 5% količin, ki so predmet nenapovedanega pregleda.
Inšpektor za kmetijstvo mora izvršiti obvezen pregled v zadnjem tednu skladiščenja, določenega z odločbo, da ugotovi prisotnost proizvodov v skladišču.
Upravičenec mora inšpektorju za kmetijstvo zagotoviti uradno umerjeno tehtnico in izvedbo pregleda.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti pri več kot 5% pregledanih količin proizvodov se pregled razširi na večji vzorec, ki ga določi inšpektor za kmetijstvo.
Za vsak opravljen pregled iz tega člena mora inšpektor za kmetijstvo napisati zapisnik, ki vsebuje datum pregleda, trajanje pregleda, opravljene preglede ter svoje ugotovitve. Zapisnik podpiše tudi odgovorna oseba upravičenca.
V primeru, da inšpektor za kmetijstvo ugotovi, da upravičenec namerno ali zaradi malomarnosti ni izpolnil dolžnosti iz prve alinee petega odstavka 8. člena te uredbe, upravičenec ne more pridobiti sredstev iz ukrepa podpore skladiščenju prašičjega mesa do konca naslednjega leta, ki sledi letu, v katerem je bila ta nepravilnost ugotovljena.
16. člen
(obveščanje ministrstva)
Agencija obvešča ministrstvo o vseh sprejetih ukrepih za izvajanje določil tega poglavja te uredbe.
Agencija obvešča ministrstvo:
– v ponedeljek in četrtek vsak teden o količinah proizvodov, za katere je bila vložena vloga oziroma ponudba,
– do četrtka vsak teden o proizvodih in količinah, ki so bile z odločbo odobrene za skladiščenje v predhodnem tednu, in sicer skupno in zbrane glede na obdobje skladiščenja,
– do 10. v mesecu za pretekli mesec o proizvodih in skupnih uskladiščenih količinah,
– do 10. v mesecu za pretekli mesec o proizvodih in skupnih količinah dejansko skladiščenega mesa in o skupnih količinah proizvodov, za katere je z odločbo določeno obdobje skladiščenja prenehalo,
– do 10. v mesecu za pretekli mesec o proizvodih in količinah, za katere je bilo obdobje skladiščenja skrajšano ali podaljšano z navedbo prvotnega in spremenjenega obdobja skladiščenja.
IV. POGLAVJE: Ukrep intervencijskega nakupa prašičjega mesa
17. člen
(pogoji za uvedbo intervencijskega nakupa)
Glede na oceno izjemnega neravnovesja na trgu prašičjega mesa in nujnosti ukrepanja lahko Vlada Republike Slovenije na predlog ministra uvede ukrep intervencijskega nakupa prašičjega mesa iz Priloge, ki je sestavni del te uredbe.
Vlada Republike Slovenije v predpisu, s katerim uvede ukrep intervencijskega nakupa prašičjega mesa, določi:
– kateri proizvodi so predmet intervencijskega nakupa in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati,
– nakupno ceno prašičjega mesa, ki ni višja od 92% in ne nižja od 78% bazne cene za klavne polovice prašičev standardne kakovosti v skladu z 2. členom te uredbe,
– način izvedbe ukrepa intervencijskega nakupa, ki vključuje zlasti rok za vložitev ponudb, minimalno količino proizvodov, na katero se ponudba lahko nanaša ter rok in minimalno količino proizvoda za dostavo proizvodov v skladiščenje,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko sodelujejo v postopku intervencijskega nakupa,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati intervencijski centri,
– vodenje evidence in način poročanja o izvajanju ukrepa intervencijskega nakupa,
– ukrepe nadzora intervencijskega nakupa.
V. POGLAVJE: Financiranje ukrepov
18. člen
(financiranje ukrepov)
Sredstva za financiranje ukrepov iz te uredbe se zagotovijo na proračunski postavki ministrstva št. 6636 Ukrepi za stabilizacijo trga (notranji in zunanji trg).
VI. POGLAVJE: Končna določba
19. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 331-20/2002-1
Ljubljana, dne 30. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
PRILOGA

Proizvodi, ki so lahko predmet intervencijskega nakupa

Predmet intervencijskega nakupa so lahko:

1. trupi ali polovice, sveže ali ohlajene (tarifna oznaka KN
iz 0203 11 10)
- od živali, ki niso bile zaklane več kot štiri dni pred
intervencijskim nakupom in so dobro izkrvavljene;
- simetrično razdeljene po hrbtenici;
- brez glave, spodnje čeljusti, vratu, ledvične maščobe,
ledvic, prednjih nogic, repa, potrebušine in hrbtenjače,

2. prsi s potrebušino, sveža ali ohlajena (tarifna oznaka KN
iz 0203 19 15)
- od živali, ki niso bile zaklane več kot osem dni pred
intervencijskim nakupom;
- mase največ 8 kg za kos;
- ki imajo najmanj osem reber in so odrezane pod pravim kotom
od plečeta med tretjim in četrtim rebrom;
- s kožo ali brez nje, vendar brez potrebušine, zunanje
maščobe ali seskov,

3. podkožna prašičja maščoba, sveža ali ohlajena (tarifna
oznaka KN iz 0209 00 11)
- od živali, ki niso bile zaklane več kot osem dni pred
intervencijskim nakupom;
- odrezana pod pravim kotom;
- s kožo ali brez nje, brez mišičnega tkiva;
- najmanj 2 cm debeline in najmanj 15 cm širine med hrbtom in
trebuhom.

Proizvodi iz točk 1, 2 in 3 morajo biti v času od klanja do
prevzema ohlajeni tako, da notranja temperatura ni višja od
+4° C.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti