Uradni list

Številka 84
Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 84/2002 z dne 3. 10. 2002

Kazalo

4148. Odlok o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2002, stran 9334.

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odl. US, 57/94, 14/95, 20/95 – odl. US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odl. US, 9/96 – odl. US, 44/96 – odl. US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odl. US, 74/98, 59/99 – odl. US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odl. US, 87/01 – Zsam-1 in 16/02 – sklep US in 51/2002), 11. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na predlog župana na 41. seji dne 12. 9. 2002 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2002
1. člen
V Odloku o spremembi Odloka o proračunu Mestne občine Novo mesto za leto 2002 (Uradni list RS, št. 36/02) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Proračun Mestne občine Novo mesto za leto 2002 je določen v skupni višini 7.134,500.000 SIT in obsega:
a) v bilanci prihodkov in odhodkov
– prihodke v višini              6.761,500.000 SIT
– odhodke v višini               7.040,500.000 SIT
– proračunski primanjkljaj           – 279,000.000 SIT
b) v računu finančnih terjatev in naložb
– prejeta vračila danih posojil         143,000.000 SIT
– povečanje kapitalskih deležev
  in naložb                  – 43,000.000 SIT
– razlika                    +100,000.000 SIT
c) v računu financiranja
– dolgoročno zadolževanje            230,000.000 SIT
– odplačilo dolgoročnega kredita        – 51,000.000 SIT
– razlika                   + 179,000.000 SIT
Proračunski primanjkljaj v znesku 279,000.000 SIT, zmanjšan za presežek iz računa finančnih terjatev in naložb v znesku 100,000.000 SIT ter povečan za odplačilo dolgoročnega kredita v znesku 51,000.000 SIT, bo pokrit z dolgoročnim zadolževanjem proračuna v višini 230,000.000 SIT.
Bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja so sestavni del splošnega dela občinskega proračuna. Posebni del proračuna sestavljajo pregled prihodkov in finančni načrti neposrednih uporabnikov.”
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 015-05-19/2001
Novo mesto, dne 12. septembra 2002.
Župan
Mestne občine Novo mesto
Anton Starc, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost