Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2868. Spremembe in dopolnitve pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja, stran 6169.

Na podlagi 13. člena statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02) je Skupščina Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na 5. redni seji dne 22. 5. 2002 sprejela
S P R E M E M B E I N D O P O L N I T V E P R A V I L
obveznega zdravstvenega zavarovanja
1. člen
V pravilih obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 3/98 – prečiščeno besedilo, 90/98, 6/99, 61/00, 64/00, 91/00) se v 2. členu:
– 19. točka se spremeni in glasi:
“nujno zdravljenje in nujna medicinska pomoč – zdravstvene storitve, opredeljene v četrtem odstavku 157. člena pravil“;
– 20. točka se črta;
– 21. točka postane 20. točka, ki se spremeni in glasi: “neodložljive zdravstvene storitve – zdravstvene storitve, opredeljene v 98., 99., 100., 101. in 102. členu pravil“.
2. člen
5. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so na usposabljanju ali opravljajo delo oziroma izvajajo aktivnosti iz 17. in 18. člena zakona, so iz tega naslova obvezno zdravstveno zavarovane tudi za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.”
3. člen
V drugem stavku prvega odstavka 10. člena se besedi “denarnega dodatka” nadomestita z besedami “denarne socialne pomoči”.
4. člen
V prvem stavku tretjega odstavka 11. člena se besede “ki so navedeni v 17. in 18. členu zakona” nadomestijo z besedami “iz drugega odstavka 5. člena teh pravil”.
5. člen
Za tretjim odstavkom 12. člena se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“(4) Ob spremembi sedeža poslovanja samostojnega podjetnika zavod na podlagi podatkov in javnih listin oziroma uradnih evidenc po uradni dolžnosti uskladi podatke v evidenci zavezancev in zavarovanih oseb na način in po postopku, ki ga določi.“
6. člen
V prvem stavku prvega odstavka 16. člena se pika nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: “lahko pa se vlagajo tudi v elektronski obliki. Način in pogoje za vlaganje prijav, odjav in sprememb v elektronski obliki določi zavod.”
7. člen
V prvem odstavku 23. člena se za besedama “teh vrednosti” doda naslednje besedilo: “oziroma v višini”.
8. člen
5. točka prvega odstavka 25. člena se spremeni in glasi:
“5. storitve, potrebne za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja”.
9. člen
V 2. točki prvega odstavka 30. člena se za besedo “na” doda beseda “zgornji”.
Prva alinea 3. točke prvega odstavka se spremeni tako, da glasi:
“en ali več zob v vidnem področju, ki vključuje 4 sekalce in 2 podočnika”.
10. člen
Drugi odstavek 37. člena se spremeni in glasi:
“(2) V okviru specialistično-ambulantne dejavnosti imajo ženske tudi pravico do oploditve z biomedicinsko pomočjo in sicer do največ štirih ciklusov inseminacije, v rodnem obdobju za vsak porod živega otroka, če pa ta ni uspešna, pa do štirih ciklusov IVF – ET glede na indikacijo. Postopki oploditve z biomedicinsko pomočjo se izvajajo od dopolnjenega 18. leta starosti do dopolnjenega 43. leta starosti.”
11. člen
V 1. točki prvega odstavka 38. člena se za besedo “storitve” doda naslednje besedilo: “kurative in medicinske rehabilitacije”, na koncu stavka pred podpičjem pa še besedilo: “oziroma v zdraviliščih“.
12. člen
Spremeni se 1. točka prvega odstavka 46. člena in glasi:
“1. hude duševne motnje ali motnje osebnosti, zaradi katerih zavarovana oseba ni sposobna sodelovati v postopku zdraviliškega zdravljenja;“
13. člen
V 2. točki prvega odstavka 54. člena se za besedama “in nazaj” črta podpičje in doda naslednje besedilo: “ali prevoz osebe na in z dialize;”
5. točka prvega odstavka 54. člena se črta.
14. člen
56. člen se črta.
15. člen
V drugem odstavku 58. člena se besede “dajanje v promet v Sloveniji so uvrščena” nadomesti z besedami: “promet v R Sloveniji ali zanje izda Urad R Slovenije za zdravila posebno dovoljenje za uvoz, so razvrščena”.
16. člen
59. člen se spremeni in glasi:
“Na recept je mogoče predpisati naslednje količine zdravila:
1. pri akutnih stanjih za največ 10 dni;
2. ob uvedbi novega zdravila v primeru dolgotrajnega zdravljenja iste osebe, je možno zavarovani osebi praviloma predpisati le eno, najmanjše pakiranje zdravila. Izjemoma je mogoče predpisati zdravilo v količini, ki zadostuje za enomesečno zdravljenje;
3. pri kroničnih boleznih oziroma stanjih, pri katerih je potrebna dolgotrajna uporaba zdravila, najmanjšo potrebno količino, vendar največ za 30 dni. Izjemoma je možno predpisati zdravila za obdobje do 3 mesecev, če je to v skladu z doktrino določene stroke. To zdravnik označi na receptu z besedama “dolgotrajno zdravljenje” ali “dolgotrajna terapija”;
4. magistralnega zdravila v količini, ki zadostuje največ za 1-mesečno zdravljenje;
5. otroške prehrane v količini za največ 3 mesece za otroke do 15. leta starosti.”
17. člen
V 1. točki prvega odstavka 60. člena se prvi stavek spremeni in glasi:
“Zdravila, ki nimajo dovoljenja za promet v R Sloveniji.”
2. točka prvega odstavka 60. člena se spremeni in glasi:
“ampuliranih in drugih zdravil z režimom izdaje H (uporaba samo v bolnišnicah) in ZZ (uporaba samo v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost), ki jih smejo dajati zavarovani osebi le zdravniki oziroma zdravstveni delavci v javnih zdravstvenih zavodih ter pri pravnih in fizičnih osebah, ki opravljajo zdravstveno dejavnost. Izjemoma je ampulirana zdravila mogoče predpisati na recept v primerih, ko je bolnik usposobljen, da si jih daje sam;”
V 1. stavku tretjega odstavka 60. člena se za besedami “za katera ni” doda beseda “bilo”.
18. člen
V 1. točki prvega odstavka 61. člena se za besedo “Pravilih” črta podpičje in doda naslednje besedilo:
“ter z vmesne liste za zavarovane osebe iz tretje alinee 1. točke prvega odstavka 23. člena zakona;”
Tretji odstavek 61. člena se spremeni in glasi:
“(3) Kriterije za razvrstitev zdravil v liste predpiše zavod s sklepom. Razvrstitev na podlagi sprejetih kriterijev sprejme upravni odbor zavoda. Na sklep in razvrstitev da soglasje minister, pristojen za zdravstvo.”
19. člen
V prvem stavku drugega odstavka 65. člena se črta beseda “le”.
V tretjem odstavku 65. člena se črta pika in doda tekst “ in iz 93. člena pravil”.
20. člen
V 6. točki prvega odstavka 66. člena se za besedo “predloge“ postavi vejica in črta beseda “ali“ ter za besedo “(plenice)“ doda besedilo “za enkratno uporabo“ in za besedilom “nepropustne hlačke“ doda besedilo “za večkratno uporabo“.
V tretjem odstavku 66. člena se beseda “prejšnjega“ nadomesti z besedo “prvega“.
21. člen
73. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Voziček na elektromotorni pogon je zagotovljen osebam, ki imajo zaradi bolezni ali poškodbe močno zmanjšano mišično moč vseh štirih udov in ne morejo uporabljati vozička na ročni pogon.”
Za sedanjim drugim odstavkom, ki postane tretji odstavek, se dodata nova četrti in peti odstavek, ki glasita:
“(4) Pravica do vozička na ročni pogon, vozička za prevoz bolnika in vozička na elektromotorni pogon vključuje tudi pravico do dodatka za voziček, če to narekuje zdravstveno stanje zavarovane osebe.
(5) Motorično prizadeti otroci do 15. leta starosti, ki imajo pravico do vozička, so upravičeni tudi do prilagojenega otroškega tricikla.“
22. člen
V 74. členu se črtata prvi in drugi odstavek. Sedanji tretji odstavek postane prvi odstavek.
23. člen
V 3. točki prvega odstavka 76. člena se črta besedilo “nepravilnosti v sklepih in zaradi drugih vzrokov“ in nadomesti s tekstom “prirojenih in pridobljenih sprememb velikih sklepov.“
24. člen
V 1., 2., 4. in 5. točki 79. člena se pred vrsto stekel dodata besedi “očal z (s)” in pri vrsti stekel ustrezno popravi sklon.
25. člen
86. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Do digitalnega slušnega aparata je upravičen otrok do 15. leta starosti, ki ima po klasifikaciji Svetovne zdravstvene organizacije (MKB-10) težko izgubo sluha v območju 71-91 dB ali najmanj zmerno težko okvaro sluha v območju 56-70 dB na frekvencah 500, 1000 in 2000 Hz (ISO: R389-1970), če digitalni slušni aparat omogoči razvoj govora, razumevanje in sporazumevanje.”
26. člen
V 89. členu se:
– v 7. točki črta besedilo “ali irigator ter eno vrečko za stomo dnevno;”
– doda nova 12. točka, ki glasi:
“12. irigacijski sistem s konusom in rokavnik”;
– v 18. točki se za besedo “predlog“ postavi vejica in beseda “ali“ nadomesti z besedo “podlog“;
– za 21. točko se doda nova 22. točka, ki glasi:
“22. traku za fiksacijo kanile, komprese, ki deluje kot filter za zaščito traheostome, rutke za traheostomo in ščitnika za traheostomo pri tuširanju;”
– 23. točka se spremeni in glasi:
“23. diagnostičnih trakov za aparat za določanje glukoze v krvi, pri upravičenosti do aparata za določanje glukoze v krvi in do diagnostičnih trakov za optično čitanje glukoze v krvi in urinu pri sladkorni bolezni;”
– 25. točka se spremeni in glasi:
“25. največ treh mehanskih injektorjev za zdravljenje sladkorne bolezni z inzulinom, glede na število inzulinov, ki se odmerjajo s pomočjo mehanskega injektorja”;
– za 25. točko se doda nova 26. točka, ki glasi:
“26. nastavka z masko za dajanje zdravila, če gre za otroka do 15. leta starosti, ki običajnega zdravila v obliki razpršila ne more uporabljati“;
Točke tega odstavka se ustrezno preštevilčijo.
– za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Zavarovana oseba ima pravico do raztopin za zdravstveno nego na domu, ki jo izvajajo njeni svojci ali sama. Seznam teh raztopin določi upravni odbor zavoda.”
27. člen
91. člen se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do aparata za določanje glukoze v krvi, kadar je usposobljena za izvajanje samokontrole in zdravljenje nestabilne sladkorne bolezni pri zdravljenju z inzulinom in pri kombiniranem peroralnem zdravljenju, pri katerem je pričakovati prehod na inzulinsko zdravljenje, če je zavarovana oseba usposobljena spremljati zdravljenje na osnovi rezultatov samokontrole.“
Doda se nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Zavarovana oseba do 15. leta starosti, pri kateri z večkratnimi injekcijami dnevno ni mogoče doseči ciljnih vrednosti glikemije oziroma HbA1c, pri čemer diabetolog oceni, da ni drugega razloga za nezadovoljivo učinkovitost zdravljenja razen terapevtične uporabe inzulina, je upravičena do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala. Otroci do 7. leta starosti, ki se zdravijo za sladkorno boleznijo tipa 1, so do inzulinske črpalke in pripadajočega potrošnega materiala upravičeni pri velikih in pogostih nihanjih krvnega sladkorja, ki povzročajo slabo presnovno urejenost in te otroke tako kratkoročno kot dolgoročno ogrožajo.
Potrošni material za inzulinsko črpalko obsega infuzijski set, rezervar oziroma komplet ampul in potisno paličico z navojem.”
28. člen
Za 92. členom se doda nov 92.a člen, ki glasi:
“Zavarovana oseba ima pravico do elastomerne črpalke za vnašanje učinkovin po epiduralnem katetru, v veno ali v podkožje. Do elastomerne črpalke je zavarovana oseba upravičena, če je negovana na domu in če ne more zaužiti zdravila in je zaradi tega potrebno trajno vnašanje zdravila po epiduralnem katetru v veno ali podkožje.“
29. člen
V 93. členu se prvi in drugi odstavek spremenita in glasita:
“(1) Zavarovana oseba ima pravico do psa vodiča, če gre za slepo osebo po definiciji slepote (3–5 skupina) z ustreznimi psihofizičnimi lastnostmi in primernimi bivalnimi pogoji.
(2) Zavarovani osebi iz prvega odstavka tega člena zagotovi zavod šolanega psa vodiča v uporabo, ne pa tudi sredstev za vzdrževanje psa. V primeru, da slepa oseba po svoji krivdi izgubi psa, ni upravičena do drugega najmanj do izteka delovne dobe psa (šest let od pridobitve).“
30. člen
Naslov poglavja V/6 “Pripomočki, ki jih zavarovane osebe dobijo v uporabo” se spremeni in glasi: “Pripomočki, ki jih zavarovane osebe dobijo v izposojo”.
31. člen
V prvem stavku prvega odstavka 96. člena se za besedo “pripomočke“ doda besedilo “potrebne pri zdravljenju, negi in rehabilitaciji na domu“.
V 4. točki prvega odstavka se črtata besedi “vozički in“.
V prvem odstavku se črtajo 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13., 15., 22. in 25. točka in se dodajo nove točke, ki glasijo:
“16. varovalno posteljno ograjo
17. sedež za kopalno kad ali tuš kabino
18. nastavek za toaletno školjko“
Točke tega odstavka se ustrezno preštevilčijo.
V 3. točki 96. člena se za besedo v oklepaju “sedežne“ doda besedilo “za voziček za prevoz bolnika“.
V 96. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Natančnejše pogoje in način zagotavljanja pravice zavarovanih oseb do izposoje medicinsko-tehničnih pripomočkov določi upravni odbor zavoda“.
32. člen
V 96.a, 96.b in 97. členu se beseda “dobavitelj“ nadomesti z besedilom: “pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni“ v ustreznih sklonih in številu.
33. člen
V poglavju VI. se besedi “nujno zdravljenje“ nadomestita z besedami “neodložljive zdravstvene storitve skladno s 25. členom zakona“.
34. člen
V 98. členu se v uvodnem stavku črtata besedi “nujnega zdravljenja“ in se nadomestita z besedami “neodložljivih zdravstvenih storitev“.
35. člen
V prvem odstavku 99. člena se besedi “nujnega zdravljenja“ nadomestita z besedami “neodložljivih zdravstvenih storitev“.
36. člen
Uvodni stavek 100. člena se spremeni in glasi: “Neodložljive zdravstvene storitve iz 98. in 99. člena obsegajo:”
37. člen
V prvem odstavku 101. člena se besede “za nujnost oziroma neodložljivost le-teh“ nadomestijo z besedami “neodložljive zdravstvene storitve“.
V drugem odstavku se besedi “nujnih in“ črtata.
38. člen
V 8. točki prvega odstavka 102. člena se za besedo “predlog“ postavi vejica in besedo “in“ nadomesti z besedo “podlog,“ ter za besedo “(plenic)“ doda besedilo “za enkratno uporabo“.
39. člen
V 3. točki prvega odstavka 110. člena se na koncu doda nov stavek, ki glasi: “Pri tem šteje za standard dva grama kovine po členu, pri čemer ceno najcenejšega materiala določi zavod.“
40. člen
V 112. členu se:
– v 18. točki tretjega odstavka se besedi “1 leto” nadomestita s “5 let”;
– 36. točka tretjega odstavka spremeni in glasi:
“36. irigacijski sistem s konusom
in rokavnikom 18 mesecev“;
– črta 39. točka. Ostale točke se ustrezno preštevilčijo;
– na koncu tretjega odstavka dodajo nove točke, ki glasijo:
“45. varovalna posteljna ograja              10 let
46. sedež za kopalno kad                  10 let
47. nastavek za toaletno školjko              10 let
48. posteljna mizica                    10 let
49. prenosni nastavljivi hrbtni naslon           10 let
50. inzulinska črpalka                   8 let
51. nastavek z masko za dajanje zdravila          1 leto
52. elastomerna črpalka                  7 dni“
– doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“(4) Zavarovana oseba s traheostomo je upravičena do največ 30 kosov kompres za zaščito traheostome na mesec, največ 5 rutk za traheostomo na leto, traku za fiksacijo kanile na 21 dni in ščitnika za traheostomo pri tuširanju na eno leto.“
41. člen
113. člen se spremeni in glasi:
“Medicinsko-tehnični pripomoček, ki je enkratna pravica in zato trajnostna doba ni določena, je Braillov pisalni stroj.”
42. člen
V 114. členu:
– prvi stavek prvega odstavka se spremeni in glasi:
“Zavarovana oseba, ki je pri zdravljenju bolezenske inkontinence upravičena do predlog, hlačnih predlog (plenic), podlog za enkratno uporabo, ima pravico do skupaj največ 90 kosov na mesec, glede na kriterije predpisovanja pripomočkov za srednjo, težko in zelo težko inkontinenco.”
– v drugem odstavku se za besedama “nego stom” postavi vejica in doda besedi “aspiracijskih katetrov”, za besedo “ter” se doda beseda “pripomočke”.
– za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Zavarovani osebi, ki je upravičena do inzulinske črpalke, predpiše potrebno količino potrošnih materialov pooblaščeni zdravnik.”
– sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek, v katerem se za besedama “predpiše pripomočke“ dodata besedi “in raztopine“.
43. člen
116. členu se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“(4) Trajnostna doba za digitalne slušne aparate za otroke do 15. leta starosti je najmanj 5 let.”
44. člen
V prvem odstavku 117. člena se točke od 1 do 4 črtajo in nadomestijo z naslednjim besedilom:
“1. vlite inlaye iz standardnih materialov 3 leta,“
V 1. točki drugega odstavka se za besedo “mostičkih“ dodajo besede “in povezanih solitarnih prevlekah“.
45. člen
V prvem odstavku 118. člena se besedi “Rok trajanja” nadomestita z besedama “Trajnostna doba”.
46. člen
V prvem odstavku 119. člena se doda stavek: “Po izteku garancijske dobe krije stroške zamenjave ali popravila zavod.”
47. člen
Za prvim odstavkom 120. člena se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Pred predpisom novega pripomočka, za katerega zavod zagotavlja vzdrževanje, servisiranje in popravila iz prvega odstavka 67. člena pravil, razen za ortoze in očesne pripomočke, pooblaščeni serviser poda na zahtevo zavoda pisno oceno o tehnični uporabnosti pripomočka oziroma ali ga je mogoče popraviti ali prilagoditi in ali se je njegova življenjska doba, ki jo je določil proizvajalec, iztekla.”
Sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.
48. člen
121. člen se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba, pri kateri je prišlo do takšnih anatomskih in funkcionalnih sprememb, zaradi katerih je pripomoček postal neuporaben pred pretekom trajnostne dobe, je upravičena do predelave pripomočka, če je strošek predelave manjši od 50% vrednosti novega pripomočka.
(2) Zavarovana oseba lahko dobi nov pripomoček pred iztekom trajnostne dobe, če je pri njej prišlo do takšnih anatomskih in funkcionalnih sprememb, da ni mogoče usposobiti pripomočka glede na prvi odstavek tega člena.”
49. člen
Črta se 4. točka 125. člena.
50. člen
129. člen se spremeni in glasi:
“Zavarovana oseba, ki se za stalno preseli v tujino in ni opredeljena v 126. in 128. členu pravil, ima pravico do zdravstvenih storitev v skladu z mednarodno pogodbo.”
51. člen
V prvem odstavku 134. člena se za besedama “v tujini“ doda “oziroma do povračila stroškov teh storitev“.
V drugem stavku tretjega odstavka se pred besedo “vrsto“ doda beseda “Postopek,“.
52. člen
V prvem odstavku 135. člena se doda naslednji stavek:
“To farmacevt v lekarni potrdi na receptu.”
V zadnji točki tretjega odstavka 135. člena se za besedama “hlačne predloge“ postavi vejica in doda besedilo “podloge za enkratno uporabo“ ter za besedama “nepropustne hlačke“ doda besedilo “za večkratno uporabo“.
53. člen
Prvi odstavek 139. člena se spremeni in glasi:
“Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.”
V 139. členu doda nov peti odstavek, ki glasi:
“Za zavarovance, ki do nastopa začasne zadržanosti od dela še niso imeli plače oziroma osnove za plačilo prispevkov, je osnova za nadomestilo minimalna plača, ki je veljala v času zadržanosti od dela.”
54. člen
V 2. točki prvega odstavka 140. člena pravil se črta naslednje besedilo: “razen, če so bili od njih plačani prispevki“.
55. člen
V 157. členu se dodata nova tretji in četrti odstavek, ki glasita:
“(3) Zavarovanci iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena zakona in njihovi družinski člani v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, uveljavljajo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje.
(4) Nujno zdravljenje obsega:
– nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij, zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare posameznih organov ali življenjskih funkcij ter antišok terapij;
– zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo;
– zdravljenje zastrupitev;
– storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično stanje;
– storitve, potrebne za predpisano obvezno zdravljenje, ali so z zakonom opredeljene kot obvezne in za katere po naših predpisih ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba sama;
– nujne prevoze z reševalnimi vozili;
– zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih alinei;
– medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinee in sicer v obsegu, kot ga določajo pravila.”
56. člen
V 158. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Zavarovanim osebam iz tretjega odstavka 157. člena se za čas, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, izplačilo denarnih dajatev zadrži.”
57. člen
V 179. členu se doda naslednje besedilo: “ali v primerih, ko to določajo pravila.“
58. člen
V drugem odstavku 181. člena se pred besedami “ali od specialista“ doda “ali iz zdravilišča na dom glede na njegovo zdravstveno stanje“.
59. člen
V prvem odstavku 188. člena se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki glasi: “Potrditev je potrebna tudi za izdelavo solitarnih prevlek, ki so med seboj povezane, ne pa za solo prevleke, ki predstavljajo nosilce, ki nosijo zaponke in naslonke protez ali če gre za posamično solo prevleko ali krono.“
Drugi odstavek 188. člena se spremeni in glasi:
“(2) Predhodna potrditev ni potrebna pri reparaturah in popravilih nadomestkov, ki jih ima zavarovana oseba že od prej, kot tudi ne pri nadomestkih, ki niso pravica iz obveznega zavarovanja.“
60. člen
V drugem odstavku 202. člena se za besedo “predpisovati“ dodata besedi “in izdajati“.
Za tretjim odstavkom 202. člena se doda nov četrti odstavek, ki glasi:
“(4) Za posamezna zdravila, ki imajo posebno oznako na sklepu o razvrstitvi zdravil oziroma ga lahko izda zdravnik ustrezne specialnosti, lahko zavod zahteva predhodno mnenje strokovne komisije ali potrditev recepta. Osebni zdravniki lahko ta zdravila predpisujejo le kot nadaljevanje zdravljenja na osnovi izvida specialista v priporočenem trajanju zdravljenja in priporočenih odmerkih.“
Sedanji četrti odstavek postane peti odstavek, v katerem se črta zadnji stavek.
Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki glasita:
“(6) Zdravila, ki jim zavod določi omejitev predpisovanja, smejo zdravniki predpisovati v breme zdravstvenega zavarovanja le v okviru teh omejitev.
(7) Za zdravila iz petega in šestega odstavka tega člena lahko zavod uvede potrjevanje receptov na pristojni službi zavoda, kar označi ob razvrstitvi zdravil na liste.“
61. člen
204. členu se doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“(2) Recept mora biti izpolnjen v skladu z določbami pravilnika o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini, temi pravili ter drugimi splošnimi akti zavoda.”
62. člen
V drugem odstavku 205. člena se beseda “dozi” nadomesti z besedo: “odmerjanju”.
Doda se nov četrti odstavek, ki glasi:
“(4) Recept mora biti napisan ali natiskan čitljivo in neizbrisljivo“.
63. člen
V prvem stavku 206. člena se beseda “le” nadomesti z besedo “samo”.
64. člen
V 207. členu in v ostalih členih pravil se besede “na račun zavoda” nadomestijo z besedami: “v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja”.
65. člen
208. člen se spremeni in glasi:
“Ob izdaji zdravila mora farmacevt zavarovano osebo seznaniti s pravilno in varno uporabo zdravila. Ob tem jo mora opozoriti na morebitne škodljivosti zdravila v primeru, če jih ne bo uporabljala v skladu z navodili.”
66. člen
Prvi odstavek 209. člena se spremeni in glasi:
“Farmacevt mora izdati zdravilo v skladu s predpisom na receptu, v skladu s predpisi in temi pravili.”
1. točka drugega odstavka 209. člena se spremeni in glasi: “ki ni izpolnjen v skladu s pravilnikom o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini, pravili ter drugimi splošnimi akti Zavoda.”
V 4. točki drugem odstavka 209. člena se beseda “antimikrobno” nadomesti z besedo: “protimikrobno”.
209. členu se dodata nov četrti in peti odstavek, ki glasita:
“(4) Farmacevt izda gotova zdravila in galenske izdelke samo v originalnem pakiranju. Izda tisto originalno pakiranje, ki je najbližje predpisani količini zdravila, vendar ne preko količine, navedene v 59. členu teh pravil.
(5) Zdravilo iz četrtega odstavka 202. člena sme farmacevt izdati v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja samo, če je recept potrdil zavod.”
67. člen
V poglavju XIII/9 se besede “ortopedskih in drugih” nadomestijo z besedo “medicinsko”.
68. člen
V prvi alinei 1. točke prvega odstavka 212. člena se za besedo “bergle”, doda besedo “hodulje” in se za besedilom “dvigalo za kopalnico“ podpičje nadomesti z vejico in doda besedilo: “elastomerno črpalko in potrošne materiale za inzulinsko črpalko“.
69. člen
Prvi odstavek 213. člena se spremeni in glasi:
“(1) Pooblaščeni zdravnik mora na naročilnici označiti šifro in naziv medicinsko-tehničnega pripomočka. Šifrant določi Upravni odbor zavoda.”
70. člen
V 214. členu se:
– v uvodnem stavku prvega odstavka se črta besedilo: “razen če je zavarovana oseba dobila pripomočke v začasno uporabo”;
– v 4. točki prvega odstavka za besedo “predloge“ postavi vejica in doda besedilo “hlačne predloge“, za besedo “(plenice)“ postavi vejica in doda besedilo “podloge za enkratno uporabo“ ter za besedama “nepropustne hlačke“ črta besedilo “ali hlačne predloge“ in nadomesti z besedilom “za večkratno uporabo“;
– v 13. točki beseda “bolniške” nadomesti z “negovalne”;
– za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki glasi:
“ (2) Zavod predhodno potrdi tudi naročilnico za pripomočke, ki so predmet izposoje.”
– sedanji drugi odstavek postane tretji odstavek, v katerem se besedilo “po priloženem šifrantu” nadomesti z “v skladu s šifrantom”;
– sedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
71. člen
V drugem odstavku 215. člena se dodata novi točki, ki glasita:
“8. digitalnega slušnega aparata,
9. inzulinske črpalke“.
V 215. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Za obravnavo upravičenosti zavarovanih oseb do posameznih vrst medicinsko-tehničnih pripomočkov iz prejšnjega odstavka lahko zavod imenuje posebne senate zdravniških komisij na nivoju zavoda.“
72. člen
Prvi odstavek 217. člena se spremeni in glasi:
“(1) Zavarovana oseba si predpisani pripomoček nabavi v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v lekarni ali pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni in ima z zavodom sklenjeno pogodbo. Zavod lahko v svojih aktih določi, v katerih primerih zavarovana oseba neposredno sama poravna stroške medicinsko-tehničnega pripomočka v lekarni ali pri pravni ali fizični osebi, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni in uveljavlja povračilo pri zavodu.”
Drugi odstavek 217. člena se spremeni in glasi:
“(2) Lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni mora ob pogojih iz prejšnjega odstavka zagotavljati pripomočke, ki se smejo dajati v promet v skladu z zakonom in izvedbenimi predpisi.”
V 217. členu in v vseh ostalih členih, razen v 96.a, 96.b in 97. členu, se besedilo “proizvajalec oziroma prodajalec”, “proizvajalec pripomočkov ali njegov prodajalec“, “dobavitelj“, nadomesti z “lekarna ali pravna ali fizična oseba, ki opravlja promet z medicinsko-tehničnimi pripomočki na drobno v specializirani prodajalni” v ustreznih sklonih in številu.
73. člen
V 219. členu se črtata besedi “drugega odstavka” ter se beseda “uporabo” nadomesti z besedo “izposojo”.
74. člen
Črta se 4. točka prvega odstavka 222. člena.
75. člen
V 230. členu se na koncu prvega odstavka doda nov stavek in sicer: “Obliko in vsebino listin določi zavod s splošnim aktom.“
V tretjem odstavku se besede “8-ih“ nadomesti s “15“ in črta beseda “takoj“.
76. člen
V 8. točki drugega odstavka 256. člena se doda naslednje besedilo: “ali za primere, ko je s pravili določeno, da napotnica ni potrebna.“
77. člen
Za 256. členom se doda novi 256.a člen, ki glasi:
“(1) Zavarovane osebe iz tretjega odstavka 157. člena pravil so plačniki zdravstvenih storitev, ki presegajo obseg nujnega zdravljenja, opredeljenega v četrtem odstavku 157. člena.
(2) Zavarovane osebe iz prvega odstavka tega člena lahko pri zavodu uveljavljajo povračilo stroškov zdravstvenih storitev in izplačilo denarnih dajatev iz tretjega odstavka 158. člena pravil ob pogoju, da poravnajo vse zapadle prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje. Stroški zdravstvenih storitev se povrnejo v višini in po cenah, ki veljajo za obračun zdravstvenih storitev v obveznem zdravstvenem zavarovanju na dan koriščenja zdravstvenih storitev. Podrobnejši način in postopek uveljavljanja povračil določi zavod s posebnim navodilom.”
78. člen
Prvemu odstavku 266. člena se doda nova 8. točka, ki glasi:
“8. zahtevi zavarovanih oseb iz tretjega odstavka 157. člena in tretjega odstavka 158. člena, katerim so bile v času, ko niso imeli poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržane njihove pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, za povračilo stroškov zdravstvenih storitev in o zahtevi za izplačilo denarnih dajatev.”
79. člen
V 276. členu se doda nov tretji odstavek, ki glasi:
“(3) Listine, potrebne za uveljavljanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, morajo biti izpolnjene v skladu s splošnimi akti zavoda, zdravniški recept pa mora biti izpolnjen tudi v skladu s pravilnikom o natančnejši opredelitvi, načinu razvrščanja, predpisovanja in izdajanja zdravil za uporabo v humani medicini.“
80. člen
V 280. členu in v vseh ostalih členih pravil se besedi “za zdravstvo” nadomestita z besedami “pristojen za zdravje” v ustreznih sklonih.
V vseh členih se besede “izbrani osebni zdravnik“ nadomestijo z besedama “osebni zdravnik“ v ustreznih sklonih.
V vseh členih, v katerih je navedeno besedilo “nujna medicinska pomoč“, se pred tem besedilom doda naslednje besedilo: “nujno zdravljenje in“ v ustreznih sklonih.
V vseh členih, v katerih je navedeno besedilo “nujno zdravljenje“, se za tem besedilom doda naslednje besedilo: “in nujna medicinska pomoč“.
81. člen
Te spremembe in dopolnitve se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, ko da nanje soglasje minister, pristojen za zdravstvo. Spremembe in dopolnitve začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Določbe 55., 56., 77. in 78. člena teh pravil pa se začnejo izvajati 22. 6. 2002.
Št. 0201-5/3-2002
Ljubljana, dne 22. maja 2002.
Predsednica
Skupščine Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ana Mokorel l. r.

AAA Zlata odličnost