Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2842. Zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (ZIDPP04), stran 6114.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004 (ZIDPP04)
Razglašam zakon o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004 (ZIDPP04), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2002.
Št. 001-22-82/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O IZVAJANJU DOGOVORA O POLITIKI PLAČ ZA OBDOBJE 2002–2004 (ZIDPP04)
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se določajo:
– način usklajevanja izhodiščnih plač po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izhodiščne plače),
– način usklajevanje minimalne plače in zajamčene plače,
– izplačevanje plač na podlagi uspešnosti poslovanja in
– način spremljanja gibanja plač.
2. USKLAJEVANJE IZHODIŠČNIH PLAČ
2. člen
Izhodiščne plače, določene na podlagi aneksa k dogovoru o politiki plač za obdobje 1999–2001 (Uradni list RS, št. 33/2001), se v letih 2002 in 2003 usklajujejo z rastjo cen življenjskih potrebščin, v kateri se ne upošteva rast cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: življenjske potrebščine), na naslednji način:
1. V letu 2002
Izhodiščne plače se ob izplačilu plač za mesec avgust 2002 povečajo za 4,2%.
Izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka te točke se ob izplačilu plač za mesec december 2002 povečajo za razliko med 100% rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–november 2002, in že obračunanim povečanjem iz prejšnjega odstavka.
2. V letu 2003
Izhodiščne plače iz prejšnje točke se pri izplačilu plač za mesec avgust 2003 povečajo za 2,5%.
V kolikor rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–junij 2003 preseže 2,8%, se izhodiščne plače pri izplačilu plač za mesec avgust 2003 povečajo še za razliko v rasti cen življenjskih potrebščin nad 2,6%.
Izhodiščne plače iz prejšnjih dveh odstavkov te točke se ob izplačilu plač za mesec december 2003 povečajo za razliko med 100% rastjo cen življenjskih potrebščin v obdobju januar–november 2003, in že obračunanim povečanjem iz prejšnjih dveh odstavkov.
3. člen
Način usklajevanja plač iz prejšnjega člena ne velja za plače zaposlenih v javnem sektorju, za katere je usklajevanje določeno z aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 99/2001).
4. člen
Stranke kolektivnih pogodb na področju gospodarskih dejavnosti v kolektivnih pogodbah dejavnosti lahko določijo, da se obseg sredstev za plače v višini, ki izhaja iz 2. člena tega zakona, lahko razdeli zaposlenim na drugačen način.
3. USKLAJEVANJE MINIMALNE PLAČE IN ZAJAMČENE PLAČE
5. člen
Minimalna plača, določena z zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/2000 in 48/2001) se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin na način iz 2. člena tega zakona.
Ob izplačilu plač za mesec avgust v letih 2002 in 2003 se minimalna plača dodatno poveča še za ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda v preteklem letu.
Zajamčena plača se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin na način iz 2. člena tega zakona.
4. IZPLAČEVANJE PLAČ NA PODLAGI USPEŠNOSTI POSLOVANJA
6. člen
Plače iz naslova uspešnosti poslovanja se izplačujejo v skladu z določili kolektivnih pogodb, splošnih aktov in pogodb o zaposlitvi.
Pri delitvi sredstev iz naslova uspešnosti poslovanja morajo biti udeleženi vsi zaposleni sorazmerno s svojim prispevkom k doseženim rezultatom.
5. OBJAVA ODSTOTKA POVEČANJA PLAČ
7. člen
Minister, pristojen za delo, ugotovi odstotek povečanja izhodiščnih plač v skladu z 2. členom tega zakona in odstotek povečanja minimalne plače, v skladu s 5. členom tega zakona, ter ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
6. SPREMLJANJE PODATKOV O GIBANJU PLAČ
8. člen
Minister, pristojen za delo, izda navodilo za prikazovanje podatkov o plačah, ki služijo za spremljanje izvajanja tega zakona. Podatki o rasti plač zaposlenih po kolektivnih pogodbah in zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, se prikazujejo ločeno.
7. KAZENSKA DOLOČBA
9. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek delodajalec, ki:
– ne uskladi izhodiščnih plač v skladu z 2. členom tega zakona;
– ne izplačuje minimalnih plač, določenih v skladu s 5. členom tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za prekršek iz prejšnjega odstavka odgovorna oseba pri delodajalcu – pravni osebi.
8. KONČNA DOLOČBA
10. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 430-03/02-18/1
Ljubljana, dne 21. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost