Uradni list

Številka 59
Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 59/2002 z dne 5. 7. 2002

Kazalo

2840. Zakon o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A), stran 6110.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A)
Razglašam zakon o dopolnitvah zakona o omejevalnih ukrepih (ZOU-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 21. junija 2002.
Št. 001-22-80/02
Ljubljana, dne 2. julija 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O DOPOLNITVAH ZAKONA O OMEJEVALNIH UKREPIH (ZOU-A)
1. člen
V zakonu o omejevalnih ukrepih (Uradni list RS, št. 35/2001) se za 2. členom dodajo novi 2.a, 2.b, 2.c in 2.č členi, ki se glasijo:
‘’2.a člen
(1) Za izvajanje omejevalnih ukrepov, določenih v skladu s prejšnjim členom tega zakona, lahko Vlada Republike Slovenije ustanovi medresorsko skupino pri ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve.
(2) Zbirka podatkov o fizičnih in pravnih osebah, zoper katere so na podlagi tega zakona uvedeni omejevalni ukrepi, vsebuje sledeče podatke: osebno ime oziroma firma, datum in kraj rojstva, stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež, državljanstvo, vrsta in številka osebnega dokumenta, podatke o stanju sredstev in premoženja, ki jih imajo te osebe na ozemlju Republike Slovenije in podatke o sumu kršitve ali poskusa kršitve omejevalnih ukrepov iz prejšnjega člena.
(3) Upravljavci zbirk podatkov, za katere je tako določeno v predpisu, izdanem na podlagi prejšnjega člena, so dolžni ministrstvu, pristojnem za zunanje zadeve, tudi brez pisne privolitve posameznika in ne glede na določbe predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov ali varovanje tajnih podatkov, brezplačno posredovati podatke iz prejšnjega odstavka.
(4) Zbirko podatkov iz drugega odstavka tega člena vzpostavi, vodi, vzdržuje in nadzoruje ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pri čemer pridobljene tajne podatke hrani kot tajne. Z namenom učinkovitega izvajanja in koordinacije pri izvajanju omejevalnih ukrepov iz prejšnjega člena lahko medresorska skupina iz prvega odstavka obdeluje podatke iz drugega odstavka tega člena.
(5) Podatki iz drugega odstavka tega člena se hranijo še tri leta po prenehanju omejevalnih ukrepov. Po preteku tega roka se tajni podatki uničijo, drugi podatki pa se arhivirajo skladno s predpisi, ki urejajo arhivska gradiva.
2.b člen
(1) Fizična in pravna oseba, na katero se nanašajo podatki, ki jih obdeluje medresorska skupina iz prvega odstavka prejšnjega člena, ima pravico do vpogleda v te podatke, ko prenehajo omejevalni ukrepi iz 2. člena tega zakona.
(2) Fizično osebo, o kateri so bili zbrani podatki brez njene vednosti in niso bili izbrisani, se o tem obvesti v roku šestih mesecev, ko prenehajo omejevalni ukrepi v skladu z 2. členom tega zakona.
2.c člen
(1) V primeru suma kršitve ali poskusa kršitve omejevalnih ukrepov iz 2. člena tega zakona, se podatki iz drugega odstavka 2.a člena tega zakona posredujejo organom, pristojnim za odkrivanje, pregon ali dokazovanje prekrškov in kaznivih dejanj.
(2) Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, lahko podatke iz drugega odstavka 2.a člena tega zakona posreduje Organizaciji združenih narodov in drugim mednarodnim organizacijam ali združenjem iz prve alinee 1. člena tega zakona, če je to potrebno zaradi izvajanja sankcij Organizacije združenih narodov in drugih mednarodnih organizacij ali združenj, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
2.č člen
(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona opravljajo organi, ki so pristojni za področje, na katerega se nanašajo omejevalni ukrepi.
(2) Banka Slovenije v okviru svojih pristojnosti nadzira izvajanje omejevalnih ukrepov.“
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-02/01-18/2
Ljubljana, dne 21. junija 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost