Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2235. Tarifa o taksah in nadomestilih, stran 4493.

Na podlagi 5. točke drugega odstavka 16. člena zakona o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01) je svet Slovenskega inštituta za revizijo na seji dne 5. 4. 2002 sprejel
T A R I F O
o taksah in nadomestilih
A) SPLOŠNI DEL
1. člen
S to tarifo se določa:
1. višina taks za odločanje o posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Slovenski inštitut za revizijo (v nadaljnjem besedilu: inštitut) in
2. višina letnih nadomestil ter pavšalnih nadomestil stroškov, ki so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi Inštitut opravlja nadzor po zakonu o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/01; v nadaljnjem besedilu: ZRev-1) in drugih zakonih.
2. člen
V tej tarifi uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen:
– revizijska družba je pravna oseba iz 1. točke prvega odstavka 4. člena ZRev-1,
– samostojni revizor je fizična oseba iz 2. točke prvega odstavka 4. člena ZRev-1,
– pooblaščeni revizor je fizična oseba iz prvega odstavka 29. člena ZRev-1,
– revizor je fizična oseba iz drugega odstavka 29. člena ZRev-1,
– pooblaščeni ocenjevalec je fizična oseba iz 63. člena ZRev-1,
– oseba s strokovnim nazivom inštituta je fizična oseba, ki je pridobila strokovni naziv iz točk 2.1, 2.2, 4.1 do 4.6 in 8 drugega odstavka 4. člena statuta Inštituta.
3. člen
(1) Določbe te tarife, ki veljajo za revizijsko družbo, veljajo tudi za samostojnega revizorja in za zadružno zvezo (drugi odstavek 4. člena ZRev-1), razen če tarifa izrecno ne določa drugače.
(2) Določbe te tarife, ki se nanašajo na nadzor in ukrepe nadzora nad revizijsko družbo, se smiselno uporabljajo za vsak nadzor, ki ga opravlja inštitut, ne glede na to, kdo je pobudnik za izvedbo nadzora nad revizijsko družbo.
4. člen
(1) Višina taks in nadomestil se določa v točkah, razen če ni s to tarifo določeno drugače.
(2) Vrednost točke po tej tarifi znaša 1.000 tolarjev.
(3) Vsaka druga sprememba vrednosti točke, ki je izven določb prejšnjega odstavka in sprememba tarife začne veljati, ko da nanjo soglasje Vlada Republike Slovenije ter se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
(1) Zavezanec za letna nadomestila je revizijska družba (prvi odstavek 53. člena ZRev-1).
(2) Zavezanec za plačilo takse je tudi oseba, ki ji je bil izrečen ukrep nadzora.
(3) Zavezanec za pavšalno nadomestila stroškov postopka je oseba, kateri inštitut izreče ukrep nadzora (drugi odstavek 33. člena, prvi odstavek 54. in drugi odstavek 66. člena ZRev-1).
6. člen
(1) Znesek takse in znesek pavšalnih nadomestil stroškov se izračuna kot zmnožek števila točk za posamezno obveznost in vrednosti točke na dan nastanka obveznosti.
(2) Znesek letnih nadomestil stroškov se določi v odstotku od osnove zavezanca, ki jo določa tarifa.
7. člen
Če v tej tarifi ni določeno drugače, nastane obveznost za plačilo:
1. takse:
– v primeru zahteve za izdajo dovoljenja, soglasja, mnenja oziroma druge zahteve z dnem vložitve zahteve, ter s tem dnem tudi dospe v plačilo;
– v primeru izdaje odločbe, odredbe ali sklepa z dnem izdaje odločbe, odredbe ali sklepa, ter s tem dnem tudi dospe v plačilo;
2. letnega nadomestila za opravljanje nadzora na dan izstavitve računa, ki dospe v plačilo 15 dni po nastanku obveznosti;
3. pavšalnega nadomestila stroškov nadzora z dnem pravnomočnosti odločbe oziroma odredbe in dospe v plačilo 15 dni po nastanku obveznosti.
8. člen
(1) Plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi inštitut, so oproščeni državni organi oziroma drugi organi in organizacije v okviru izvrševanja javnih pooblastil.
(2) Direktor inštituta lahko vložnika zahteve oprosti plačila takse za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi inštitut, če vložnik izkaže, da jih bo uporabil v znanstvene ali strokovne namene.
9. člen
(1) Inštitut v finančnem načrtu določi znesek predvidenega nadomestila za nadzor v posameznem koledarskem letu v znesku, ki ustreza višini letnih stroškov dela dveh zaposlenih svetovalcev in pravnika pri inštitutu.
(2) Z nadomestilom iz prejšnjega odstavka so kriti stroški storitev pooblaščenih oseb (91. člen ZRev-1) administrativna dela, drugi stroški nadzora (potni stroški, najemnine, amortizacija osnovnih sredstev...) in obravnava poročil o nadzoru na revizijskem svetu.
10. člen
V primeru, da plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje nadzora nad revizijskimi družbami in samostojnimi revizorji konec leta presežejo dejanske stroške za opravljanje nadzora v preteklem letu, se preveč plačani znesek ugotovi v finančnem načrtu inštituta ter se zanj zmanjša predvideni znesek nadomestila za opravljanje nadzora v naslednjem letu.
11. člen
Ta tarifa začne veljati, ko inštitut pridobi soglasje Vlade Republike Slovenije. Tarifa se objavi v Uradnem listu RS.
B) TARIFA O TAKSAH
Odločanje o posameznih zadevah
Tarifna številka 1
Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, revizorja (1. točka prvega odstavka 18. člena in 114. člen ZRev-1) ali ocenjevalca vrednosti znaša 24 točk.
Taksa za zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje storitev revidiranja (48., 50. in 114. člena ZRev-1) znaša 100 točk.
Tarifna številka 2
Taksa za zahtevo revizijske družbe za izdajo dovoljenja za vpis sprememb v sodni register (48. člena ZRev-1) znaša 50 točk.
Tarifna številka 3
Taksa za izdajo odredbe o odpravi kršitev (57. člen ZRev-1) znaša 100 točk.
Tarifna številka 4
Taksa za izdajo odredbe o odpravi kršitev s katero inštitut naloži dodatne ukrepe znaša 100 točk.
Tarifna številka 5
a) Revizijske družbe
Taksa za izdajo odločbe o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti revizijske družbe (1. točka prvega odstavka 18. člena ZRev-1) znaša taksa 250 točk.
Taksa za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti revizijske družbe (1. točka prvega odstavka 18. člena ZRev-1) znaša taksa 150 točk.
b) Pooblaščeni revizor, revizor ter ocenjevalec vrednosti
Taksa za izdajo odločbe o prenehanju oziroma odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog (34., 67. in 111. člen ZRev-1) znaša taksa 100 točk.
Taksa za izdajo odločbe o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog (35. in 68. člen ZRev-1) znaša taksa 75 točk.
Taksa za izdajo odločbe o izreku opomina (36. in 69. člen ZRev-1) znaša taksa 50 točk.
Tarifna številka 6
(1) Taksa za ugovor revizijske družbe zoper odredbo o odpravi kršitev in dodatnih ukrepih (101. člen ZRev-1) znaša taksa 150 točk.
(2) Če inštitut v celoti ugodi ugovoru zoper odredbo iz prvega odstavka, se plačana taksa za sklep o začetku postopka (pavšalno nadomestilo stroškov), taksa za odredbo o odpravi kršitev in/ali dodatnih ukrepov ter za ugovor vrne v roku 15 dni od izdaje odločbe, s katero je inštitut ugodil ugovoru.
(3) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in inštitut še ni pričel z ugotovitvenim postopkom, se zaračuna polovična taksa za to vlogo.
(4) Za izdajo sklepa o ustavitvi postopka, ko stranka umakne vloženo zahtevo in je Inštitut že opravil nekatera dejanja ugotovitvenega postopka, se zaračuna tričetrtinska taksa za to vlogo.
Tarifna številka 7
Taksa za izdajo odločbe, s katero inštitut ugotovi, da lastnik kapitalskega deleža v revizijski družbi, nima nobenih pravic iz tega deleža družbe (41. člen in prvi odstavek 43. člena ZRev-1) znaša 100 točk.
Tarifna številka 8
Taksa za izdajo odredbe o dodatnem ukrepu, s katerim se pristojnemu organu revizijske družbe naloži, naj razreši obstoječega in imenuje novega člana uprave revizijske družbe (tretji odstavek 59. člena ZRev-1) znaša 100 točk.
Tarifna številka 9
Taksa za izdajo ugotovitvene odločbe o podaljšanju ali prenehanju dovoljenja za opravljanje nalog pooblaščenega revizorja, revizorja in pooblaščenega ocenjevalca vrednosti (drugi odstavek 30., 31. in 64. člena ZRev-1) znaša 24 točk.
2. Vodenje registrov in izdaja izpisov iz registrov pri inštitutu
Tarifna številka 10
Taksa za zahtevo za izdajo potrdila o vpisu osebe iz 2. člena te tarife v register pri Inštitutu znaša 10 točk.
Tarifna številka 11
Taksa za zahtevo za posamezen izpis podatkov iz registra, ki ga vodi inštitut, in so v skladu z ZRev-1 javni, znaša 15 točk.
Tarifna številka 12
Taksa za zahtevo za izdajo dvojnikov odločb, odredb, sklepov in potrdil, izdanih pri inštitutu, znaša 1 točko za vsako stran dvojnika.
Osebe, vpisane v register Inštituta so oproščene plačila taks po tarifnih številkah 10. in 11.
C) TARIFA O NADOMESTILIH
1. Letna nadomestila za opravljanje nadzora
Tarifna številka 13
(1) Revizijske družbe, samostojni revizorji in zadružna zveza (v nadaljevanju: zavezanci) plačujejo inštitutu letno nadomestilo za opravljanje nadzora v posameznem koledarskem (53. člen ZRev-1; v nadaljevanju: letno nadomestilo).
(2) Osnova za izračun letnega nadomestila so vsi prihodki zavezanca, izkazani v računovodskih izkazih za preteklo koledarsko leto, razen pri zadružni zvezi, za katero predstavljajo osnovo vsi prihodki za preteklo koledarsko leto, ki so bili ustvarjeni z opravljanjem dejavnosti revidiranja.
(3) Letno nadomestilo znaša:
1. za revizijske družbe 0,9% od osnove,
2. za samostojne revizorje 0,9% od osnove,
3. za zadružno zvezo 0,9% od osnove.
(4) Zavezanci so dolžni inštitutu do 30. marca tekočega leta sporočiti znesek osnove za izračun letnega nadomestila.
(5) V primeru, da zavezanec za letno nadomestilo z začetkom leta še ni posloval (v nadaljevanju: novi zavezanec), inštitut z odločbo naloži plačilo akontacij nadomestila stroškov v višini 50% povprečne višine nadomestila za opravljanje nadzora, ki jih plačujejo zavezanci revizijske družbe (če je novi zavezanec revizijska družba) oziroma samostojni revizorji (če je novi zavezanec samostojni revizor).
(6) Vplačana akontacija letnega nadomestila se poračuna, ko novi zavezanec prvič Inštitutu sporoči znesek osnove za izračun letnega nadomestila (četrti odstavek tarifne številke 13).
(7) Če nadomestilo stroškov za opravljanje nadzora ni plačano v roku, ki je določen v 7. členu, inštitut z odločbo naloži plačilo nadomestila stroškov za opravljanje nadzora z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
(8) Pravnomočna odločba (ZRev-1, 53/IV) iz sedmega odstavka tega člena je izvršilni naslov.
(9) Inštitut zaračuna letno nadomestilo v dveh delih, in sicer akontacijo v višini 50% obveznosti za preteklo leto do 30. 1. tekočega leta ter 31. 12. tekočega leta razliko med že plačano akontacijo ter dejansko obveznostjo za letno nadomestilo.
2. Stroški nadzora
Tarifna številka 14
Pavšalno nadomestilo stroškov postopka, v katerem so izrečeni ukrepi nadzora (prvi odstavek 54. člena ZRev-1) znaša:
a) za revizijske družbe:
– za postopek, v katerem je izdana odločba o odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti revizijske družbe (1. točka prvega odstavka 18. člena ZRev-1), 200 točk,
– za postopek, v katerem je izdana odločba o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje dejavnosti revizijske družbe (1. točka prvega odstavka 18. člena ZRev-1), 150 točk,
– za postopek v katerem je izdana odredba o odpravi kršitev in dodatnih ukrepih revizijske družbe (57. in 121. člen ZRev-1) 100 točk;
b) za pooblaščenega revizorja, revizorja ter ocenjevalca vrednosti:
– za postopek, v katerem je izdana odločba o prenehanju oziroma odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog (34., 67. in 111. člen ZRev-1), 100 točk,
– za postopek, v katerem je izdana odločba o pogojnem odvzemu dovoljenja za opravljanje nalog (35. in 68. člen ZRev-1), 75 točk,
– za postopek, v katerem je izdana odločba o izreku opomina (36. in 69. člen ZRev-1), 50 točk.
Č) POSEBNE STORITVE
Tarifna številka 15
Taksa za izdajo zahteve za objavo podatkov iz registra v reviji Revizor in na spletnih straneh inštituta znaša 12 točk.
Tarifna številka 16
Taksa za zahtevo za izdelavo fotokopij, na podlagi zahteve stranke, ki se nanašajo na listine, do katerih ima stranka v skladu z ZRev-1 in drugih pravil pravico vpogleda, znaša 0,5 točk na stran dokumenta.
D) PREHODNE DOLOČBE
Od 1. 1. 2002 pa do dneva uveljavitve omenjene tarife se zaračuna nadomestilo po starem, in sicer 0,3% od sorazmernega dela osnove, ki odpade na obdobje do uveljavitve tarife inštituta. Sorazmerni del se izračuna tako, da se osnova za nadomestilo, ki jo predstavljajo vsi prihodki revizijske družbe v preteklem letu, deli s 365 dni, ter pomnoži s številom dni, ki so pretekli od 1. 1. 2002 do uveljavitve tarife inštituta. Pavšalno nadomestilo za nadzor, ki ga plačujejo revizijske družbe po tej tarifi pa se v letu 2002 obračuna v skladu s tarifno številko 13 od preostalega dela osnove.
Zavezanci po tarifni številki 13 inštitutu prvič sporočijo znesek osnove za izračun letnega nadomestila najkasneje v mesecu dni po uveljavitvi tarife inštituta, inštitut pa 50% akontacije letnega nadomestila za tekoče leto obračuna najkasneje 60 dni po uveljavitvi tarife inštituta.
Vinko Perčič l. r.
Predsednik
sveta Slovenskega inštituta za revizijo
Vlada Republike Slovenije je dala soglasje k besedilu tarife o taksah in nadomestilih pod št. 389-15/2002-1 z dne 7. 5. 2002.

AAA Zlata odličnost