Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2217. Pravilnik o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača, stran 4435.

Na podlagi šestega odstavka 7. člena uredbe o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila (Uradni list RS, št. 48/98, 89/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in 93/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o potrdilu o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača
1. člen
Ta pravilnik določa vsebino in obliko ter navodila za izpolnjevanje potrdila o poravnanem letnem povračilu za uporabo cest oziroma o oprostitvi plačila letnega povračila ali ugotovitvi, da se za vozilo letno povračilo za uporabo cest ne plača (v nadaljnjem besedilu: potrdilo).
2. člen
Obrazec potrdila je določen v prilogi 1, navodila za izpolnjevanje potrdila pa v prilogi 2, ki sta sestavni del tega pravilnika.
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2002.
Št. 2640-8/2001/36-0413
Ljubljana, dne 20. maja 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
PRILOGA 2

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE POTRDILA O PORAVNANEM LETNEM POVRAČILU
ZA UPORABO CEST OZIROMA O OPROSTITVI PLAČILA LETNEGA POVRAČILA
ALI UGOTOVITVI, DA SE ZA VOZILO LETNO POVRAČILO NE PLAČA

Kot podatek o seriji potrdila natisne Direkcija Republike
Slovenije za ceste za besedo SERIJA serijsko številko potrdila.

I. VPIS PODATKOV O VOZILU

Kot podatek o uporabniku vozila se vpiše:

- podatek o registrski označbi vozila iz prometnega dovoljenja
vozila oziroma iz evidence registriranih vozil, če je vozilo
registrirano, ali

- besedilo "VOZILO NI REGISTRIRANO", če vozilo ni registrirano.

Kot podatka o obračunskem obdobju se v prvo polje vpiše "01
LETO", če je obračunsko obdobje eno leto, oziroma število začetih
mesecev kot npr. "05 MES.", če je obračunsko obdobje 5 začetih
mesecev, v polji za besedama "predvidoma od" pa se vpišeta
podatek o datumu predvidenega prvega dne obračunskega obdobja in
podatek o datumu predvidenega zadnjega dne obračunskega obdobja,
pri čemer je obračunsko obdobje hkrati obdobje, za katero se
izdaja veljavna nalepka za tehnični pregled vozila.

Kot podatek o vrsti vozila se vpiše podatek o vrsti vozila iz
prometnega dovoljenja vozila ali iz evidence registriranih vozil,
če je ali je že bilo vozilo registrirano, oziroma iz Izjave o
ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila ali veljavnega
zapisnika o tehničnem pregledu vozila, če vozilo še ni bilo
registrirano.

Kot podatek o obliki karoserije vozila se vpiše podatek o obliki
karoserije iz prometnega dovoljenja vozila ali iz evidence
registriranih vozil, če je ali je že bilo vozilo registrirano,
oziroma iz Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
ali iz veljavnega zapisnika o tehničnem pregledu vozila, če
vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o številu sedežev vozila se vpiše podatek o številu
sedežev vozila iz prometnega dovoljenja vozila ali iz evidence
registriranih vozil, če je ali je že bilo vozilo registrirano,
oziroma iz Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
ali iz veljavnega zapisnika o tehničnem pregledu vozila, če
vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o največji dovoljeni masi vozila se vpiše podatek o
največji dovoljeni masi vozila v kilogramih iz prometnega
dovoljenja vozila ali iz evidence registriranih vozil, če je ali
je že bilo vozilo registrirano, oziroma iz Izjave o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila ali iz veljavnega zapisnika o
tehničnem pregledu vozila, če vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o moči motorja vozila se vpiše podatek moči motorja
vozila v kilovatih iz prometnega dovoljenja vozila ali iz
evidence registriranih vozil, če je ali je že bilo vozilo
registrirano, oziroma iz Izjave o ustreznosti in tehnični
brezhibnosti vozila ali iz veljavnega zapisnika o tehničnem
pregledu vozila, če vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o številki šasije vozila se vpiše podatek o številki
šasije vozila iz prometnega dovoljenja vozila ali iz evidence
registriranih vozil, če je ali je že bilo vozilo registrirano,
oziroma iz Izjave o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vozila
ali iz veljavnega zapisnika o tehničnem pregledu vozila, če
vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o prostornini motorja vozila se vpiše podatek o
prostornini motorja vozila v kubičnih centimetrih iz prometnega
dovoljenja vozila ali iz evidence registriranih vozil, če je ali
je že bilo vozilo registrirano, oziroma iz Izjave o ustreznosti
in tehnični brezhibnosti vozila ali iz veljavnega zapisnika o
tehničnem pregledu vozila, če vozilo še ni bilo registrirano.

Kot podatek o največji dovoljeni skupni masi po pravilniku o
dimenzijah, masah in opremi vozil (Uradni list RS,
št. 24/96) se:

- za tovorno motorno vozilo, za katero se določi višina osnovne
obveznosti iz podatka o največji dovoljeni skupni masi po
pravilniku o dimenzijah, masah in opremi vozil, vpiše podatek o
največji dovoljeni skupni masi vozila v kilogramih iz dokumenta
Tehnične značilnosti tovornega motornega oziroma priklopnega
vozila, ki ga za vozilo izda pooblaščena organizacija za tehnične
preglede vozil, ter podatek o tehnični kategoriji tovornega
motornega vozila v obliki šifre po šifrantu:

- "00" za tovorno motorno vozilo z največ dvema osema (dovoljena
skupna masa do 18.000 kg) - 1. točka 6. člena pravilnika o
dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "01" za tovorno motorno vozilo z več kot dvema osema, razen
vozil iz 3. in 4. točke 6. člena pravilnika o dimenzijah, masah
in opremi vozil (dovoljena skupna masa do 25.000 kg) - 2.a točka
6. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "02" za tovorno motorno vozilo z dvojno osjo, z razmikom osi
1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je pogonska os
opremljena z dvojnimi kolesi in z zračnim ali temu enakovrednim
vzmetenjem (dovoljena skupna masa do 26.000 kg) - 2.b točka 6.
člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "03" za tovorno motorno vozilo z dvojno osjo, z razmikom osi
1,3 m in več, vendar manjšim od 1,8 m, če je vsaka pogonska os
opremljena z dvojnimi kolesi ter pri tem osna obremenitev
posamezne osi ne preseže 9.500 kg (dovoljena skupna masa do
26.000 kg) - 2.b točka
6. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "04" za tovorno vozilo z več kot tremi osmi: z dvema dvojnima
osema, katerih simetrali sta razmaknjeni najmanj 4 m (dovoljena
skupna masa do 32.000 kg) - 3. in 4. točka 6. člena pravilnika o
dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "05" za tovorno motorno vozilo z več kot tremi osmi: z dvema
krmiljenima osema in obremenitvijo dvojne osi, kjer osna
obremenitev nobene od osi ne presega 9.500 kg, ter kjer največja
dovoljena obremenitev ne presega 5.000 kg na meter razdalje od
simetrale najbolj sprednje do simetrale najbolj zadnje osi
(dovoljena skupna masa do 32.000 kg) - 3. in 4. točka 6. člena
pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "06" za tovorno motorno vozilo z več kot štirimi osmi
(dovoljena skupna masa do 32.000 kg) - 3. in 4. točka
6. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- za priklopno vozilo, za katero se določi višina osnovne
obveznosti na podlagi podatka o največji dovoljeni skupni masi po
pravilniku o dimenzijah, masah in opremi vozil, vpiše podatek o
največji dovoljeni skupni masi vozila v kilogramih iz dokumenta
tehnične značilnosti tovornega motornega oziroma priklopnega
vozila, ki ga za vozilo izda pooblaščena organizacija za tehnične
preglede vozil, ter podatek o tehnični kategoriji priklopnega
vozila v obliki šifre po šifrantu:

- "10" za priklopno vozilo z dvema osema (dovoljena skupna masa
do 18000 kg) - 1. točka 6. člena pravilnika o dimenzijah, masah
in opremi vozil in

- "11" za triosno priklopno vozilo z razmikom osi 1,3m in več,
vendar manjšim od 1,8 m (dovoljena skupna masa do 24.000 kg) -
2.c točka 6. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi
vozil,

- za vozilo, ki pripada skupini vozil, za katero se določi višina
osnovne obveznosti na podlagi podatka o največji dovoljeni skupni
masi skupine vozil po pravilniku o dimenzijah, masah in opremi
vozil, vpiše podatek o največji dovoljeni skupni masi skupine
vozil v kilogramih iz dokumentov tehnične značilnosti tovornega
motornega oziroma priklopnega vozila, ki jih za vozila izda
pooblaščena organizacija za tehnične preglede vozil, ter podatek
o tehnični kategoriji skupine vozil v obliki šifre po šifrantu:

- "20" za vlečno vozilo s pol priklopnikom, ki ne vozi v
kombiniranem transportu (cesta-železnica),

- "21" za triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim
polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu cesta-
železnica pri dovozu/odvozu do/od terminala, če prevaža ISO
zabojnik dolg 40 ft, (dovoljena skupna masa do 44.000 kg) - 6.
točka 7. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil,

- "22" za triosno vlečno vozilo z dvoosnim ali triosnim
polpriklopnikom, ki vozi v kombiniranem transportu cesta-
železnica pri dovozu/odvozu do/od terminala, če je polpriklopnik
ojačan za prevoze v nespremljanem kombiniranem prevozu (dovoljena
skupna masa do 44.000 kg) - 6. točka 7. člena pravilnika o
dimenzijah, masah in opremi vozil in

- "23" za skupino vozil s petimi ali več osmi v kombiniranem
transportu (cesta-železnica) pri dovozu/odvozu do/od terminala,
če je skupina vozil prilagojena prevozu zamenljivih tovorišč
(dovoljena skupna masa do 44.000 kg) -
7. točka 7. člena pravilnika o dimenzijah, masah in opremi vozil.

Za ostala vozila se vpiše "XXX" in "XX".


II. VPIS PODATKOV O OBVEZNOSTI

Kot podatek o osnovni obveznosti se vpiše:

- ugotovljeni znesek obveznosti v SIT za plačilo po uredbi o
določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih plačujejo
uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila
(Uradni list RS, št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in
93/01; v nadaljnjem besedilu: uredba), če ne gre za izjemo iz 4.
člena uredbe, ali

- besedilo "NI OBVEZNOSTI ", če gre za izjemo iz
4. člena uredbe s podatkom v obliki šifre o kategoriji izjeme iz
4. člena uredbe po šifrantu:

- "41" za izjemo iz prve alineje 4. člena uredbe,

- "42" za izjemo iz druge alineje 4. člena uredbe,

- "43"za izjemo iz tretje alineje 4. člena uredbe,

- "44" za izjemo iz četrte alineje 4. člena uredbe,

- "45" za izjemo iz pete alineje 4. člena uredbe,

- "46" za izjemo iz šeste alineje 4. člena uredbe in

- "47" za izjemo iz sedme alineje 4. člena uredbe.

Kot podatek o znižanju osnovne obveznosti se vpiše:

- znesek, ki se izračuna kot odstotni delež osnovnega zneska
glede na uveljavljani odstotek znižanja osnovne obveznosti po 3.
členu uredbe in podatek o odstotku znižanja osnovnega zneska, ali

- oznaka "-", če se znižanje ne uveljavlja oziroma, če gre za
izjemo iz 4. člena uredbe.

Kot podatek o oprostitvi plačila se vpiše:

- ali besedilo "SE UVELJAVLJA" , če gre za oprostitev iz 5. člena
uredbe, s podatkom v obliki šifre o kategoriji oprostitve iz 5.
člena uredbe po šifrantu:

- "51" za oprostitev iz prve alineje prvega odstavka 5. člena
uredbe,

- "52" za oprostitev iz druge alineje prvega odstavka 5. člena
uredbe,

- "53" za oprostitev iz tretje alinee prvega odstavka 5. člena
uredbe in

- "54" za oprostitev iz četrte alineje prvega odstavka 5. člena
uredbe.

Kot podatek o številki dokončne odločbe se vpiše podatek o
številki dokončne odločbe, s katero je za vozilo v obračunskem
obdobju priznana oprostitev plačila.

- ali oznaka "-", če se oprostitev plačila ne uveljavlja oziroma,
če gre za izjemo iz 4. člena uredbe.

Kot podatek o ugotovljeni obveznost za plačilo se vpiše:

- znesek, ki se izračuna tako da se od zneska osnovne obveznosti
odšteje znesek znižanja obveznosti, če ne gre za izjemo iz 4.
člena, ali za oprostitev iz 5. člena uredbe, ali

- besedilo "NI OBVEZNOSTI", če gre za izjemo iz
4. člena uredbe, ali

- besedilo "OPROŠČEN PLAČILA", če gre za oprostitev plačila iz 5.
člena uredbe.

V polje za podpis stranke se lastnoročno podpiše stranka.


III. VPIS UGOTOVITVE DIREKCIJE REPUBLIKE SLOVENIJE ZA CESTE
OZIROMA POOBLAŠČENE ORGANIZACIJE TER PODATKOV O IZDAJI POTRDILA

Kot ugotovitev Direkcije Republike Slovenije za ceste oziroma
pooblaščene organizacije se vpiše:

- besedilo "Potrjujemo, da je za predmetno vozilo letno povračilo
za uporabo cest za obračunsko obdobje ----, predvidoma za obdobje
od - do -, obračunano in plačano v pravilnem znesku neposredno na
državni vplačilni račun.", ali

- besedilo "Potrjujemo, da je za predmetno vozilo letno povračilo
za uporabo cest za obračunsko obdobje ------, predvidoma od - do
-, obračunano in plačano v pravilnem znesku neposredno pri
pooblaščeni organizaciji.", ali

- besedilo "Potrjujemo, da se za predmetno vozilo za obračunsko
obdobje-----, predvidoma od - do -, letno povračilo za uporabo
cest ne plača.", ali

- besedilo "Potrjujemo, da je za predmetno vozilo za obračunsko
obdobje------, predvidoma od - do -, uveljavljena pravica do
oprostitve plačila letnega povračila za uporabo cest."

Kot podatek za obračunsko obdobje se vpiše "01 leto", če je
obračunsko obdobje eno leto, oziroma število začetih mesecev kot
npr. "05 mes.", če je obračunsko obdobje 5 začetih mesecev. Kot
podatka o obdobju se vpišeta podatka o datumu predvidenega prvega
dne obračunskega obdobja in o datumu predvidenega zadnjega dne
obračunskega obdobja, pri čemer je obračunsko obdobje hkrati
obdobje, za katero se izdaja veljavna nalepka za tehnični pregled
vozila.

Kot podatek o datumu izdaje potrdila se vpiše datum, ko se
potrdilo izda.

Kot podatek o davčni številki organizacije se vpiše davčna
številka organizacije, ki je izdala potrdilo.

Kot podatek o nazivu organizacije se vpiše kratek naziv in kraj
organizacije.

Kot podatek o tem kdo je potrdilo izdal se vpiše priimek in ime
pooblaščene osebe, ki je potrdilo izdala.

V polje za podpis pooblaščene osebe se lastnoročno podpiše
pooblaščena oseba, ki je potrdilo izdala.

Na polje "M.P." se vtisne pečat oziroma žig organizacije, ki je
potrdilo izdala.


AAA Zlata odličnost