Uradni list

Številka 45
Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 45/2002 z dne 24. 5. 2002

Kazalo

2212. Pravilnik o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, stran 4417.

Na podlagi 85.a člena zakona o igrah na srečo (Uradni list RS št. 27/95, 22/00 in 85/01) izdaja minister, pristojen za finance
P R A V I L N I K
o licencah za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa pogoje, način in postopek pridobitve in odvzema dovoljenja za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: licenca), sestavo in naloge posebne komisije za izdajo licenc in način vodenja registra licenc.
2. člen
Posamezni pojmi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– vodja igralnice je oseba, ki zastopa, načrtuje, organizira, vodi, razporeja, koordinira ali nadzira delo igralnice oziroma igralnega salona (npr. direktor igralnice, namestnik direktorja igralnice, pomočnik direktorja igralnice);
– krupje je oseba, ki neposredno vodi, izvaja ali sodeluje pri izvajanju posebnih iger na srečo (npr. krupje, delivec kart, vodja igralne mize);
– vodja iger je oseba, ki vodi ali organizira delo na področju izvajanja iger na igralnih napravah (npr. vodja oziroma pomočnik oddelka igralnih miz ali igralnih avtomatov);
– interni nadzornik je oseba, ki organizira ali izvaja nadzor nad procesi v igralnici oziroma igralnem salonu, v zvezi z izvajanjem posebnih iger na srečo (npr. inšpektor iger, inšpektor na igralnih avtomatih, vodja video kontrole, video kontrolor);
– glavni ali pomožni blagajnik je oseba, ki organizira ali izvaja blagajniška dela v zvezi z gotovinskim, negotovinskim ali žetonskim poslovanjem v igralnici oziroma igralnem salonu (npr. vodja blagajniškega poslovanja, glavni blagajnik, blagajnik, vodja trezorja).
Osebe iz prejšnjega odstavka morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti licenco.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
3. člen
Za delo, ki ga opravljajo osebe iz 2. člena tega pravilnika, se zahteva izpolnjevanje pogojev, ki so opredeljeni v Igralniškem standardu za osebe, ki morajo za delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo imeti dovoljenje – licenco (Uradni list RS, št. 19/02; v nadaljnjem besedilu: igralniški standard).
4. člen
Oseba iz 2. člena tega pravilnika, ki želi pridobiti licenco, mora izpolnjevati tudi dodatne pogoje in zahteve, ki jih določi koncesionar ali koncesionar za igralni salon (v nadaljnjem besedilu: koncesionar).
Koncesionar mora vsako spremembo pogojev in zahtev iz prejšnjega odstavka posredovati komisiji za izdajo licenc iz 16. člena tega pravilnika, v roku osem dni od spremembe.
5. člen
Oseba iz 2. člena tega pravilnika, ki želi pridobiti licenco, ne sme biti pravnomočno obsojena na zaporno kazen zaradi kaznivega dejanja zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir.
III. POSTOPEK PRIDOBITVE IN ODVZEMA LICENCE
6. člen
Postopek za pridobitev licence se začne na predlog osebe, ki želi pridobiti licenco (v nadaljnjem besedilu: kandidat) z vlogo, ki jo vloži pri Uradu RS za nadzor prirejanja iger na srečo (v nadaljnjem besedilu: nadzorni organ).
7. člen
Kandidat mora v vlogi navesti sledeče podatke:
– ime in priimek;
– datum in kraj rojstva;
– stalno ali začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– izobrazba.
K vlogi mora koncesionar za kandidata predložiti overjena dokazila, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 3. člena tega pravilnika ter originalno dokazilo, da kandidat ni bil pravnomočno obsojen na zaporno kazen zaradi kaznivih dejanj zoper življenje in telo, človekovo zdravje, premoženje, gospodarstvo, pravni promet, uradno dolžnost in javna pooblastila ali javni red in mir. Izjemoma lahko koncesionar za osebo iz 2. člena tega pravilnika, razen za vodjo igralnice, namesto dokazil o znanju tujega jezika predloži izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoj, ki se nanaša na znanje tujega jezika.
Koncesionar mora k vlogi predložiti pisno izjavo, da kandidat izpolnjuje pogoje iz 4. člena tega pravilnika, v kateri mora navesti tudi vrsto delovnega mesta iz 2. člena tega pravilnika, ki ga bo zasedal kandidat.
8. člen
O vlogi za izdajo licence odloča komisija za izdajo licenc (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Če komisija ugotovi, da vloga za izdajo licence ni popolna, pisno pozove kandidata, da jo dopolni v roku 15 dni.
Če kandidat vloge v navedenem roku ne dopolni, jo komisija zavrže.
9. člen
Komisija lahko pred izdajo odločbe, za razjasnitev vseh okoliščin, opravi razgovor s kandidatom, ki želi pridobiti licenco ali z imetnikom licence, ki je v postopku odvzema licence.
Komisija v postopku pridobitve in odvzema licence poleg določb tega pravilnika uporablja tudi določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek.
10. člen
Če komisija ugotovi, da so izpolnjeni vsi pogoji za pridobitev licence, izda odločbo o dodelitvi licence. Odločba o dodelitvi licence mora vsebovati naslednje podatke o osebi, ki je pridobila licenco:
– ime in priimek;
– datum in kraj rojstva;
– delovno mesto, ki ga bo oseba zasedla;
– evidenčna številka;
– datum začetka veljavnosti licence.
Odločba iz prejšnjega odstavka se opremi s pečatom komisije ter podpisom predsednika komisije. Kopijo odločbe prejmeta nadzorni organ in koncesionar.
11. člen
Na podlagi odločbe iz prejšnjega člena tega pravilnika mora koncesionar osebi, ki je pridobila licenco, izdati plastificirano priponko, opremljeno s fotografijo imetnika licence, evidenčno številko iz odločbe, na podlagi katere je bila pridobljena licenca, pečatom oziroma logotipom koncesionarja ter besedo »LICENCA«.
Priponka ima na levi strani fotografijo imetnika licence v velikosti najmanj 3 × 2,5 cm. Na desno stran priponke se vpiše beseda “LICENCA” v velikosti pisave najmanj 16, spodaj pa evidenčna številka iz odločbe, na podlagi katere je bila pridobljena licenca v velikosti pisave najmanj 14. Vsi podatki na priponki morajo biti napisani razločno, ozadje oziroma drugi elementi priponke ne smejo slabšati vidljivosti podatkov.
Priponka ni prenosljiva.
12. člen
Osebe iz 2. člena tega pravilnika morajo v času izvajanja del in nalog na vidnem mestu nositi priponko iz prejšnjega člena tega pravilnika.
13. člen
Licenca velja, dokler imetnik licence izpolnjuje pogoje iz 3., 4. in 5. člena tega pravilnika.
Če koncesionar ugotovi, da imetnik licence ne izpolnjuje več pogojev iz prejšnjega odstavka oziroma imetnik licence preneha opravljati delo v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, za katero je potrebna licenca, mora koncesionar v osmih dneh pisno obvestiti komisijo. V obvestilu predlaga odvzem licence ter navede razloge za odvzem.
Za prenehanje opravljanja dela iz prejšnjega odstavka se šteje vsaka prekinitev opravljanja dela pri koncesionarju, ki je daljša od enega leta.
Če komisija ugotovi, da so razlogi za odvzem licence upravičeni, izda odločbo o odvzemu licence, zoper katero je dovoljena pritožba v roku 15 dni na ministrstvo, pristojno za finance. Kopijo odločbe prejmeta nadzorni organ in koncesionar.
Če imetnik licence želi opravljati delo, za katero že ima licenco, pri drugem koncesionarju, mora pridobiti novo licenco v skladu s tem pravilnikom.
14. člen
Koncesionar mora za imetnika licence vsako spremembo podatkov, ki so navedeni v vlogi za pridobitev licence, v roku 15 dni, ko izve za nastalo spremembo, sporočiti nadzornemu organu.
15. člen
Imetnik licence mora na zahtevo komisije v roku 30 dni predložiti dokazilo, da še vedno izpolnjuje pogoj za pridobitev licence iz 5. člena tega pravilnika, ki ne sme biti starejše od 60 dni.
Če imetnik licence brez opravičenega razloga ne predloži dokazila iz prejšnjega odstavka, komisija licenco lahko odvzame.
IV. KOMISIJA
16. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov.
Dva člana imenuje minister, pristojen za finance, enega pa Odbor za igralništvo pri Gospodarski zbornici Slovenije. Člani komisije se imenujejo za dobo štirih let, pri čemer so lahko ponovno imenovani.
17. člen
Komisija:
– proučuje in obravnava vloge za pridobitev licenc;
– proučuje vprašanja ter podaja strokovna mnenja v zvezi s pridobitvijo in odvzemom licenc;
– izdaja odločbe o dodelitvi oziroma odvzemu licenc.
Komisija pri svojem delu vodi zapisnik. Kopijo zapisnika seje predsednik komisije posreduje nadzornemu organu.
18. člen
Delo komisije vodi njen predsednik, če njega ni pa njegov namestnik.
Predsednik komisije sklicuje sestanke najmanj 7 dni pred sejo.
Komisija lahko odloča, če sta prisotna najmanj dva člana. Odločitev je sprejeta z večino glasov.
Komisija lahko sprejme poslovnik, s katerim podrobneje uredi način svojega dela.
Članom komisije ne pripada sejnina.
V. ZBIRKA PODATKOV
19. člen
Zbirko podatkov o osebah, ki so pridobile licenco (v nadaljnjem besedilu: register), vodi nadzorni organ.
20. člen
V registru se vodijo naslednji podatki o osebi, ki je pridobila licenco:
– ime in priimek;
– datum in kraj rojstva;
– stalno ali začasno prebivališče;
– državljanstvo;
– izobrazba;
– datum pričetka veljavnosti licence;
– delovno mesto.
21. člen
Za osebo, ki ji je bila izdana licenca, se vodi tudi zbirka listin iz 7. člena tega pravilnika, katere sestavni del so tudi druge listine, izdane oziroma pridobljene v postopku pridobitve oziroma odvzema licence.
Zbirka listin se vodi po osebi, vpisani v register.
Zbirko listin hrani nadzorni organ.
22. člen
Podatki o osebi, ki ji je bila izdana licenca, se v primeru prenehanja veljavnosti licence izbrišejo iz registra po preteku enega leta od pravnomočnosti odločbe o odvzemu licence.
V roku iz prejšnjega odstavka se uniči tudi zbirka listin iz prejšnjega člena tega pravilnika.
23. člen
Za varovanje osebnih podatkov pri vodenju registra se uporabljajo določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov.
VI. PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
24. člen
Oseba, ki na dan uveljavitve tega pravilnika ne izpolnjuje pogojev glede predpisane stopnje izobrazbe, ki so navedeni v igralniškem standardu in ima sklenjeno delovno razmerje pri koncesionarju v dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo, lahko pridobi licenco, če izpolnjuje vse ostale pogoje za pridobitev licence.
Oseba iz prejšnjega odstavka mora v šestih letih od pridobitve licence pridobiti ustrezno stopnjo izobrazbe.
Osebi, ki v roku iz prejšnjega odstavka komisiji ne predloži dokazila o pridobljeni izobrazbi, se licenca odvzame.
25. člen
Koncesionar, ki ima ob uveljavitvi tega pravilnika koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, mora komisiji najkasneje v roku šestih mesecev od uveljavitve tega pravilnika posredovati dodatne pogoje in zahteve iz 4. člena tega pravilnika.
Družba, ki pridobi koncesijo za prirejanje posebnih iger na srečo, mora dodatne pogoje in zahteve iz 4. člena tega pravilnika predložiti komisiji najkasneje do sklenitve koncesijske pogodbe.
26. člen
Člani komisije morajo biti imenovani v roku 30 dni od uveljavitve tega pravilnika.
27. člen
Določbe tega pravilnika se začnejo uporabljati v igralnicah od 30. 10. 2003, v igralnih salonih pa z dnem uveljavitve tega pravilnika.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 471-10/02
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance