Uradni list

Številka 30
Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 30/2002 z dne 5. 4. 2002

Kazalo

1340. Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu, stran 2735.

Na podlagi 6. do 23. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o licencah za opravljanje prevozov v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa način in postopek pridobitve licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, postopek za odvzem ali začasni odvzem licence, evidence, ki jih vodita izdajatelja licenc in ministrstvo, pristojno za promet, dokumente ki morajo biti v času vožnje v vozilu, način priglasitve prevozov za lastne potrebe, postopek za pridobitev licence Skupnosti, ter organe pristojne za nadzor nad izdajanjem licenc.
2. člen
Izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo naslednji pomen:
– licenca je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v notranjem in mednarodnem cestnem prometu;
– izvod licence je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga s posameznim vozilom;
– licenca Skupnosti je dovoljenje za izvajanje prevozov potnikov ali blaga v mednarodnem cestnem prometu na ozemlju držav članic Evropske skupnosti.
Drugi izrazi uporabljeni v tem pravilniku imajo enak pomen, kot ga določa zakon o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljnjem besedilu: zakon), drugi predpisi s tega področja in mednarodne pogodbe.
Kolikor se v tem pravilniku kot dokazilo oziroma priloga zahteva kopija dokumentacije pomeni, da je kopija lahko neoverjena. Kolikor mora biti kopija dokumentov notarsko overjena je v pravilniku izrecno določeno, da mora biti kopija overjena.
II. POGOJI ZA PRIDOBITEV LICENCE
1. Pridobitev pravice do opravljanja prevozov v cestnem prometu
3. člen
Pravica za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza potnikov ali blaga v cestnem prometu se pridobi z licenco. Domača pravna oseba pridobi licenco pri Gospodarski zbornici Slovenije, fizična oseba pa pri Obrtni zbornici Slovenije (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj). Licenca se pridobi za vrste prevozov določenih v 6. členu zakona.
Licence iz prvega odstavka tega člena ni potrebno pridobiti, če gre za naslednje vrste prevozov:
1. prevoz pošte kot javna storitev;
2. prevoz poškodovanih oziroma pokvarjenih vozil;
3. prevoz blaga za lastne potrebe pod pogoji iz 64. člena zakona;
4. prevoz oseb za lastne potrebe pod pogoji iz 61. člena zakona;
5. prevoz z vozili, ki so namenjena potrebam javne varnosti, obrambe, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in potrebam državnih organov, medicinskim in humanitarnim prevozom in prevozom s specialnimi vozili, ki so bila po izdelavi predelana za poseben namen in služijo prevozu za lastne potrebe ter se z njimi ne more opravljati prevozov potnikov ali blaga na enak način kot z nepredelanimi vozili (npr. vozila za prevoze čebel, potujoče knjižnice), kar mora biti razvidno iz prometnega dovoljenja.
Za medicinske prevoze, za katere ni potrebno pridobiti licence se štejejo prevozi s katerimi se prevažajo bolniki ali zdravstveno osebje z reševalnimi vozili. Za medicinski prevoz se šteje tudi prevoz s katerim je organiziran prevoz bolnikov na terapije.
Za humanitarne prevoze se štejejo prevozi, ki jih opravljajo registrirane humanitarne organizacije širšega družbenega pomena (rdeči križ ipd.) s svojimi vozili za lastne potrebe.
4. člen
Za testna vozila, ki jih pravne ali fizične osebe, ki se ukvarjajo s prodajo novih vozil, dajejo na preizkušnjo prevozniku, ni potrebno pridobiti izvoda licence, če testno obdobje ne traja več kot 2 tedna. Prevoznik, ki ima tako vozilo na testiranju mora imeti licenco za opravljanje tiste vrste prevozov, ki jih bo opravljal s testnim vozilom in z osebo, ki vozilo daje v testiranje, sklenjeno pisno pogodbo, v kateri morajo biti med drugim navedeni podatki o točno določenem času testiranja (datum od-do) in o vozilih (znamka, tip, registrska številka, številka šasije in številka motorja). Izvod pogodbe mora biti tudi ves čas vožnje v vozilu s katerim se opravljajo testne vožnje. Prevoznik lahko opravlja z istim vozilom testiranje na tak način samo enkrat.
5. člen
Šteje se, da je licenca izdana ali odvzeta z dnem dokončnosti odločbe, s katero pristojni organ odloči o podelitvi oziroma odvzemu licence.
Z dnem vročitve licence se lahko začne izvajati tiste vrste prevozov potnikov ali blaga v notranjem ali mednarodnem cestnem prometu, ki so navedeni v licenci. S posameznim vozilom se lahko začne opravljati tiste vrste prevozov, ki so navedeni na izvodu licence z dnem, ko je prevozniku vročen izvod licence za to vozilo.
Licenco mora imeti prevoznik v prostorih kjer ima sedež. Izvod licence za posamezno vozilo pa se mora med vožnjo nahajati v vozilu.
Prevoznik, ki mu je bila odvzeta ali začasno odvzeta licenca, mora prenehati opravljati prevoze v cestnem prometu, za katere mu je bila odvzeta licenca z dnem dokončnosti odločbe o odvzemu licence.
6. člen
Pristojni inšpektor poda izdajatelju licence predlog za preklic veljavnosti in odvzem licence, če ugotovi, da domači prevoznik ne izpolnjuje predpisanih pogojev za pridobitev licence ali če ugotovi, da prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.
Prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco, če poleg posameznih vrst prevozov za katere ima izdano licenco, opravlja tudi prevoze za katere licence ni pridobil oziroma niso navedeni v izvodu licence za to vozilo.
2. Pogoji za pridobitev licence
7. člen
Licenco lahko pridobi fizična ali pravna oseba, če izpolnjuje pogoje iz 7. člena zakona.
Pogoja iz tretjega odstavka 7. člena zakona ne izpolnjuje prevoznik, ki voznikov nima zaposlenih za ustrezen delovni čas. Za ustrezen delovni čas se šteje čas, ki zagotavlja, da je voznik zaposlen vsaj za toliko časa, kolikor trajajo vožnje, ki jih opravi po nalogu prevoznika in so razvidne iz potnih nalogov ter druge dokumentacije prevoznika. Ta pogoj se ob izdaji licence ne preverja, ampak se preverja ves čas trajanja licence. Kolikor inšpektor, pristojen za nadzor cestnega prometa ugotovi, da prevoznik pogoja iz tega odstavka ne izpolnjuje, o tem obvesti izdajatelja licence. Izdajatelj licence nato prevoznika opozori, da v roku 15 dni od prejema opozorila, čas trajanja zaposlitve voznikov prilagodi določbam tega pravilnika. Prevoznik je izdajatelju licence dolžan posredovati dokazilo (ustrezen obrazec ZPIZ), da je delovni čas voznikov prilagodil. Kolikor tega ne stori, izdajatelj v skladu z določili tega pravilnika in zakona začne postopek za odvzem ali začasni odvzem licence.
8. člen
Dober ugled oseba dokazuje s potrdilom o nekaznovanosti za kazniva dejanja iz drugega odstavka 8. člena zakona, ki ga izda pristojni organ, ki vodi kazensko evidenco in izpiskom kaznovanosti oziroma potrdilom o nekaznovanosti za prekrške navedene v tretjem odstavku 8. člena zakona, ki ga izda pristojni organ za prekrške.
Glede pogoja nekaznovanosti se upošteva določba kazenskega zakonika RS (Uradni list RS, št. 63/94, 23/99 in 60/99 – odl. US), po kateri pravne posledice obsodbe ne morejo nastati, če je bila storilcu, izrečena denarna kazen, pogojna obsodba ali sodni opomin oziroma, če mu je bila kazen odpuščena.
9. člen
Finančna sposobnost se ugotavlja tako, da se sešteva vrednost vseh sredstev in predmetov, s katerimi oseba razpolaga.
Za dokaz finančne sposobnosti štejejo naslednja dokazila:
– potrdilo, da oseba ni več kot dva meseca v zaostanku pri plačilu davkov in prispevkov, ki ga izda pristojni davčni organ. Potrdilo, ki ga prevoznik predloži izdajatelju licence ne sme biti starejše od enega meseca;
– izpisek iz sodnega registra, iz katerega je razvidna višina ustanovitvenega kapitala. Izpisek, ki se predloži izdajatelju licence ne sme biti starejši od treh mesecev;
– kopija bilance stanja, ki jo je oseba za preteklo leto predložila davčnemu organu;
– seznam posameznih opredmetenih osnovnih sredstev oziroma izpisek iz registra osnovnih sredstev; pri tem se upošteva vrednost osnovnih opredmetenih sredstev po neodpisani vrednosti; vozila in druga osnovna sredstva, ki jih ima oseba v najemu ali v uporabi na podlagi kakšne druge pogodbe, se ne štejejo pri ugotavljanju ustrezne finančne sposobnosti; če so posamezna sredstva obenem prikazana v ustanovitvenem kapitalu in v seznamu opredmetenih osnovnih sredstev se upoštevajo samo enkrat;
– dokazilo o lastništvu neobremenjenih nepremičnin, če z njimi odgovarja za svojo dejavnost; v primeru delno obremenjenih nepremičnin se za ugotavljanje finančne sposobnosti upošteva neobremenjeni del nepremičnine;
– pogodba o namensko vezanem depozitu v banki. Iz pogodbe o depozitu mora biti razvidno, da je depozit vložen z namenom zagotavljanja finančne sposobnosti za pridobitev licence in je vezan za čas trajanja licence. Če prevoznik zaide v likvidnostne težave lahko depozit uporabi za premostitev teh težav, vendar mora najkasneje v šestih mesecih od dviga depozit obnoviti, oziroma mora izpolnjevati pogoj finančne sposobnosti z drugimi sredstvi. V primeru stečaja je depozit del stečajne mase. Kolikor prevoznik depozit prekine pred potekom licence, je o tem dolžan obvestiti izdajatelja licence, ki mora preveriti, če prevoznik tudi brez depozita izpolnjuje pogoj finančne sposobnosti;
– garancija banke ali druge finančne institucije, ki mora vsebovati jamstvo, da banka ali druga finančna institucija za čas trajanja licence jamči za vse finančne obveznosti prevoznika do višine, ki je v skladu s prvim odstavkom 9. člena zakona potrebna za pridobitev licence.
10. člen
Kot dokazilo za izpolnjevanje pogoja strokovne usposobljenosti odgovorne osebe se mora k vlogi za izdajo licence priložiti dokazilo o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji. Če odgovorna oseba ni obenem tudi direktor oziroma samostojni podjetnik posameznik, je potrebno predložiti tudi pogodbo o zaposlitvi odgovorne osebe za prevoze in ustrezno pooblastilo iz katerega je razvidno, da ga je direktor oziroma samostojni podjetnik pooblastil za opravljanje nalog odgovorne osebe za prevoze.
11. člen
Za dokazilo o izpolnjenem pogoju strokovne usposobljenosti voznikov šteje ustrezen certifikat oziroma potrdilo o pridobljeni nacionalni poklicni kvalifikaciji za voznike.
12. člen
Lastništvo vozil se dokazuje s kopijo prometnega dovoljenja, ki se jo priloži vlogi za izdajo licence. Kolikor ima oseba pravico uporabe vozila na podlagi zakupne ali leasing pogodbe mora priložiti tudi kopijo te pogodbe. Če ima prevoznik samo eno vozilo, ki ni njegova last, mora biti zakupna ali leasing pogodba sklenjena vsaj za čas trajanja licence. Če je pogodba sklenjena za nedoločen čas je o prekinitvi pogodbe prevoznik takoj dolžan obvestiti izdajatelja licence.
13. člen
Vozniki avtobusov in avto-taksi vozniki dokažejo, da aktivno obvladajo slovenski jezik s tem, da predložijo overjeno kopijo spričevala o končani šolski izobrazbi z navedbo ocene iz slovenskega jezika, oziroma original ali overjeno kopijo potrdila o aktivnem obvladanju slovenskega jezika (osnovna raven), ki ga izda institucija, ki ima verificiran program.
14. člen
Parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil morajo biti urejena v skladu s predpisom, ki ureja minimalne tehnične in druge pogoje za parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil. Pogodba za vzdrževanje vozil je lahko sklenjena s samostojnim podjetnikom posameznikom ali gospodarsko družbo, ki ima dovoljenje za mehanična popravila motornih vozil.
Lastna ali najeta parkirna mesta in mesta za vzdrževanje vozil morajo biti zagotovljena za ves čas veljavnosti licence.
Pisno dokazilo za lastna parkirna mesta je kopija odločbe o uporabnem dovoljenju, za najeta parkirna mesta pa najemna pogodba in kopija odločbe o uporabnem dovoljenju za parkirna mesta, ki se dajejo v najem.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV LICENCE
15. člen
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali fizična oseba, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov v cestnem prometu, vloži pri izdajatelju licence vlogo za pridobitev licence v kateri navede naslednje podatke:
– firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, matična številka, davčna številka in sedež,
– kolikor je vlagatelj vloge fizična oseba njeno ime in priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče,
– vrste prevozov, za katere želi pridobiti licenco, ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče odgovorne osebe za prevoze in podjetnika posameznika ter poklicna kvalifikacija, ki jo je pridobila odgovorna oseba za prevoze in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji,
– ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče zaposlenega voznika ter poklicna kvalifikacija, ki jo je pridobil voznik in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji, vrsta in trajanje zaposlitve oziroma delovnega razmerja,
– podatke o motornih in priklopnih vozil, za katere želi pridobiti izvod licence in sicer navedba znamke, tipa in registrske označbe ter drugih podatkov o vozilih in lastniku iz prometnega dovoljenja.
Izdajatelj zaradi lažjega poslovanja lahko predpiše obrazec na katerem se poda vloga za izdajo licence kakor tudi druge potrebne obrazce za poslovanje s strankami. Če vloga ni izdana na predpisanem obrazcu, pa vsebuje vse podatke zahtevane s tem pravilnikom, se šteje za popolno in jo mora izdajatelj obravnavati.
16. člen
Vlogi iz prejšnjega člena mora vlagatelj priložiti tudi pisna dokazila o izpolnjevanju z zakonom in tem pravilnikom predpisanih pogojev. Priložiti mora tudi izpisek iz sodnega registra ali priglasitveni list, ki ga izda izpostava Davčnega urada Republike Slovenije, iz katerega je razvidno, da ima vpisano ali priglašeno opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu. Vsa priložena dokazila ne smejo biti starejša od 90 dni.
Fizični osebi, ki še nima priglašene dejavnosti opravljanja prevozov v cestnem prometu in izpolnjuje vse zahtevane pogoje izdajatelj izda odločbo o podelitvi licence za opravljanje prevozov v cestnem prometu, s katero se priglasi pri izpostavi Davčnega urada Republike Slovenije. Izdajatelj licence vroči vlagatelju original licence in izvode licence, ko mu ta predloži priglasitveni list, iz katerega je razvidno, da ima priglašeno opravljanje dejavnosti prevozov v cestnem prometu. Če fizična oseba v roku 30 dni po izdaji odločbe o podelitvi licence, izdajatelju ne predloži priglasitvenega lista, izdajatelj ustavi postopek izdaje licence.
17. člen
Izdajatelj licence odloči o izdaji licence najkasneje v tridesetih dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licence. Zoper odločbo izdajatelja licence, je dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet, v roku osmih dni.
Osebi, ki izpolnjuje vse predpisane pogoje za pridobitev licence, izdajatelj po dokončnosti odločbe o podelitvi licence izroči tudi licenco in izvode licence za vozila, za katera je podal vlogo za izdajo licence.
Licenca vsebuje podatke o izdajatelju licence, ime in priimek oziroma firma ter sedež prevoznika, vrste prevozov za katere je pridobil licenco, kraj in datum izdaje licence ter čas veljavnosti licence, žig izdajatelja in podpis odgovorne osebe.
Na izvod licence za posamezno vozilo so poleg podatkov iz prejšnjega odstavka vpišejo tudi podatki o znamki in tipu ter registrski oznaki vozila, za katerega se izda izvod licence.
Licenca je tiskana na formatu A4, izvod licence pa ima dva dela z naslednjimi merami: razvit 148x105 milimetrov, prepognjen 74x105 milimetrov (kot prometno dovoljenje).
Certifikat licence in izvodi licence morajo biti zaščiteni proti ponarejanju in morajo imeti naslednje vrste zaščit:
– vodni tisk,
– UV zaščito in
– hologramsko zaščito.
Obrazec licence in izvoda licence je določen v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
18. člen
Licenca se izda za dobo petih let, izvod licence za posamezno vozilo pa za čas veljavnosti licence. Licenca in izvodi licence za posamezno vozilo niso prenosljivi.
Domači prevoznik, ki že ima veljavno licenco in želi pridobiti novo (obnova licence), je dolžan najmanj šest mesecev pred iztekom veljavnosti licence vložiti vlogo za izdajo nove licence. Vsa dokazila o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence pa mora izdajatelju posredovati najkasneje dva meseca pred iztekom veljavnosti obstoječe licence. Ta dokazila ne smejo biti izdana prej kot v treh mesecih pred potekom veljavnosti licence.
Pri obnovitvi licence mora prevoznik vlogi za izdajo nove licence, poleg ostalih dokumentov, priložiti dokazila samo za tiste voznike in vozila za katere se podatki spreminjajo oziroma so na novo zaposleni ali pridobljeni. Za voznike in vozila za katere podatki ostajajo nespremenjeni oziroma so isti kot jih ima izdajatelj že v evidenci, prevoznik vlogi priloži izjavo, v kateri navede seznam voznikov in vozil za katere podatki ostajajo nespremenjeni.
Izdajatelj prevozniku istočasno z odločbo o podelitvi licence pošlje tudi licenco in izvode licence za vozila.
19. člen
Domači prevoznik, ki preneha opravljati dejavnost prevozov, je dolžan o tem najkasneje v osmih dneh obvestiti izdajatelja licence in mu vrniti licenco ter vse izvode licence.
Domači prevoznik, ki mu je pretekla veljavnost licence, je dolžan najkasneje v osmih dneh po preteku njene veljavnosti, licenco in vse njene izvode vrniti izdajatelju licence.
20. člen
Domači prevoznik mora v primeru spremembe podatkov, ki so vezani na pogoje za izdajo licence (o odgovornih osebah, vozilih, voznikih, parkirnih mestih in mestih za vzdrževanje vozil...), v roku osmih dni po spremembi o tem obvestiti izdajatelja licence. Za spremembo podatkov je potrebno vložiti pisno vlogo v kateri je potrebno navesti podatke, ki se spreminjajo in predložiti ustrezna dokazila.
Če se spremenijo le podatki glede vozil, se izda za nova vozila le nov izvod licence za predmetno vozilo, podati pa je treba pisno vlogo za spremembo podatkov.
Če se spremenijo drugi podatki, vezani na izdajo licence, ki vplivajo na izdano licenco, oziroma so pogoj za njeno pridobitev, se na podlagi pisne vloge izda nova odločba in licenca s pripadajočimi novimi izvodi.
Domači prevoznik prejme novo licenco s pripadajočimi novimi izvodi, ko izdajatelju izroči licenco, katere veljavnost preneha in vse pripadajoče izvode licence za vozila.
V primeru izgube, kraje ali uničenja licence ali izvoda licence mora prevoznik te v roku osmih dni preklicati v Uradnem listu Republike Slovenije. Ob predložitvi potrdila o preklicu se prevozniku izda dvojnik licence ali izvoda licence.
IV. PREKLIC IN ODVZEM LICENCE
1. Začasni odvzem licence ali izvodov licence
21. člen
Če izdajatelj licence sam ali na podlagi poročil pristojnih inšpekcijskih služb, policije ali carine ugotovi, da prevoznik v roku zadnjih dveh let ponavljajoče (dvakrat ali več) krši določbe zakona o prevozih v cestnem prometu in predpise s področja prevoza nevarnega blaga, preprečevanja dela in zaposlovanja na črno in varstva konkurence ali, da je opravljal prevoze v nasprotju z mednarodnimi pogodbami, mu glede na resnost kršitve in ob upoštevanju skupnega števila izvodov licenc izreče začasno prepoved opravljanja dejavnosti prevoza in začasno odvzame licenco oziroma delno prepove opravljanje dejavnosti prevoza in začasno odvzame posamezen izvod licence.
Izdajatelj licence prevozniku kot opozorilni ukrep pred trajnim odvzemom licence, izreče enega izmed ukrepov iz prejšnjega odstavka tudi, če ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje več pogojev za izdajo licence. Z odločbo s katero izreče začasni odvzem licence ali izvodov licence prevozniku določi rok v katerem mora ponovno izpolniti vse pogoje za izdajo licence. Kolikor prevoznik v določenem roku ne izpolni pogojev za pridobitev licence mu izdajatelj trajno odvzame licenco.
Če izdajatelj na podlagi obvestila inšpektorja, policije ali carine ugotovi, da prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco mu izreče ukrep iz prvega odstavka tega člena. Ukrep trajnega odvzema licence pa izreče, če ugotovi, da prevoznik ni upošteval odločb inšpektorja in kljub izrečenim ukrepom še vedno opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco. Tudi o teh ugotovitvah je inšpektor dolžan obveščati izdajatelja.
22. člen
Za ukrep začasnega odvzema licence iz drugega in tretjega odstavka prejšnjega člena ne velja določba prvega odstavka istega člena o ponavljajočih kršitvah, ampak lahko ta ukrep izdajatelj izreče takoj, ko ugotovi, da prevoznik ne izpolnjuje več pogojev za izdajo licence, oziroma opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.
23. člen
Če ima prevoznik izdan samo en izvod licence, lahko traja začasni odvzem izvoda licence največ tri mesece, in sicer, ko je ukrep izrečen prvič največ en mesec, drugič največ dva meseca, tretjič in več pa največ tri mesece.
24. člen
Izdajatelj v odločbi o začasnem odvzemu licence ali izvoda licence podrobno obrazloži vse okoliščine in dejstva, ki jih je upošteval pri odvzemu in so vplivala na njegovo odločitev.
V odločbi o začasnem odvzemu licence ali začasnem odvzemu posameznih izvodov licence izdajatelj hkrati naloži domačemu prevozniku, da mu v roku osmih dni po prejemu dokončne odločbe izroči licenco oziroma izvode licence, za čas trajanja ukrepa. O vseh izrečenih začasnih ukrepih odvzema licence ali izvoda licence izdajatelj takoj obvesti Direkcijo RS za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija), ministrstvo, pristojno za promet, in Prometni inšpektorat RS.
25. člen
Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega odvzema posameznih izvodov licenc, teh ne izroči v predpisanem roku izdajatelju ali v času začasnega odvzema izvodov licence opravlja prevoze z vozili za katere so mu bili odvzeti izvodi licence, se mu izreče začasni odvzem licence.
Če prevoznik, ki mu je bil izrečen ukrep začasnega odvzema licence, te izdajatelju ne izroči v predpisanem roku, se mu ta licenca trajno odvzame.
Zoper odločbo o začasnem odvzemu licence ali izvodov licence, je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
2. Preklic in odvzem licence
26. člen
Izdajatelj licence z odločbo prekliče veljavnost in odvzame licenco ter izvode licence domačemu prevozniku, če je ugotovljen eden od naslednjih razlogov:
– da niso več izpolnjeni pogoji za pridobitev licence;
– da se izvajajo prevozi v nasprotju z licenco;
– če je predložil netočne podatke, ki so potrebni za izdajo licence in se z njimi preverja izpolnjevanje pogojev za pridobitev licence;
– če je bil prevozniku izrečen začasni odvzem licence in te v predpisanem roku ne izroči izdajatelju;
– če mu je bil izrečen ukrep začasnega odvzema licence ali izvodov licence več kot dvakrat v obdobju trajanja licence.
27. člen
Zoper odločbo o odvzemu licence je v roku osmih dni od vročitve dovoljena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
Domači prevoznik mora, v osmih dneh po prejemu dokončne odločbe o preklicu veljavnosti in odvzemu licence to vrniti izdajatelju licence, skupaj z izvodi licence. O preklicu in odvzemu licence izdajatelj takoj obvesti ministrstvo, pristojno za promet, in pristojne inšpekcijske službe.
V. DOKUMENTI V VOZILU
28. člen
Voznik domačega prevoznika mora imeti med vožnjo v vozilu dokumente določene v 18. členu zakona.
Za voznika zaposlenega pri samostojnem podjetniku posamezniku mora biti pogodba o zaposlitvi potrjena na pristojni Upravni enoti, za voznika zaposlenega pri pravni osebi pa mora biti pogodbi priložen obrazec M1/M2.
29. člen
Potrdilo o zaposlitvi oziroma zavarovanju voznika z naslova zaposlitve pri delodajalcu izda Zavod za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije in mora vsebovati:
– podatke o organu, ki je potrdilo izdal ter navedbo, da gre za potrdilo,
– ime in priimek, rojstne podatke ter prebivališče voznika,
– ime in priimek ter prebivališče oziroma firmo in sedež prevoznika,
– določbo oziroma rubriko s katero se potrjuje, da je voznik zavarovan z naslova zaposlitve pri določenem prevozniku,
– datum prijave v zavarovanje in do kdaj zavarovanje velja, če je zavarovanje omejeno na določen čas,
– datum izdaje potrdila,
– žig organa, ki je potrdilo izdal in podpis pristojne osebe.
Potrdilo se izda v slovenskem jeziku, imena oziroma naslovi posameznih rubrik pa so prevedeni tudi v angleški, francoski in nemški jezik, po potrebi pa tudi v enega izmed ostalih tujih jezikov.
VI. PRIGLASITEV PREVOZOV ZA LASTNE POTREBE
30. člen
Osebe, ki želijo opravljati prevoze za lastne potrebe na podlagi 3. in 4. točke drugega odstavka 3. člena tega pravilnika, so se dolžne pred začetkom opravljanja prevozov z vlogo priglasiti pri izdajatelju licence, ki jih vpiše v evidenco prevoznikov za lastne potrebe.
Prevozi iz prejšnjega odstavka se lahko opravljajo samo na podlagi potrdila o priglasitvi prevozov za lastne potrebe, ki ga izda izdajatelj licence, če vlagatelj izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 19. člena zakona.
Določbe tega pravilnika, ki se nanašajo na licenco ali izvod licence, se smiselno uporabljajo tudi za potrdilo o priglasitvi. Obrazec potrdila o priglasitvi in izvoda potrdila za posamezno vozilo je v prilogi št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
VII. LICENCA SKUPNOSTI
31. člen
Mednarodni cestni prevoz potnikov ali blaga se sme izvajati znotraj držav članic Evropske skupnosti le na podlagi licence Skupnosti.
Licenca Skupnosti nadomesti licenco iz 3. člena tega pravilnika in velja tudi v Republiki Sloveniji.
Licenco Skupnosti izda izdajatelj licence na vlogo domačega prevoznika, ki v cestnem prometu prevaža potnike in blago, če izpolnjuje pogoje iz 20. člena zakona.
32. člen
Glede pogojev in postopka za pridobitev licence Skupnosti, preklic, odvzem, spremembo podatkov ter drugih pravic in obveznosti povezanih z licenco Skupnosti se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o licenci.
Če izdajatelj licence prevozniku izreče ukrep začasnega odvzema licence ali izvodov licence Skupnosti ali prekliče veljavnost in odvzame licenco skupnosti, o tem takoj obvesti Direkcijo in ministrstvo, pristojno za promet, ki o tem takoj obvesti Komisijo Evropskih skupnosti.
VIII. EVIDENCE
33. člen
Ministrstvo, pristojno za promet vodi evidenco izdanih licenc domačim prevoznikom in evidenco izdanih licenc Skupnosti ter vozil, prijavljenih za cestni prevoz potnikov ali blaga v cestnem prometu. V evidenci se vodijo in vzdržujejo naslednji podatki:
1. matična številka, davčna številka in sedež prevoznika;
2. firma družbe ali samostojnega podjetnika posameznika, davčna številka;
3. ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče odgovorne osebe za prevoze in podjetnika posameznika ter poklicna kvalifikacija, ki jo je pridobila odgovorna oseba za prevoze in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji;
4. ime, priimek, EMŠO, davčna številka in bivališče zaposlenega voznika ter poklicna kvalifikacija, ki jo je pridobil voznik in datum izdaje certifikata o poklicni kvalifikaciji, vrsta in trajanje zaposlitve oziroma delovnega razmerja;
5. številka in veljavnost izdane ali odvzete licence, z navedbo vrste prevozov za katere je izdana;
6. podatki o vozilih za katere so bili izdani izvodi licenc ter o priklopnih vozilih, datum izdaje izvodov licenc, znamka, tip in registrske označbe vozil ter drugi podatki o vozilih in lastniku vozila iz prometnega dovoljenja,
7. o času storitve in vrsti storjenega kaznivega dejanja ali prekrška, za katerega so bile kaznovane fizične ali pravne osebe, ki morajo po tem zakonu izpolnjevati pogoj dobrega ugleda ter o času storitve in vrsti storjenega kaznivega dejanja ali prekrška, ki je lahko pogoj za začasni odvzem licence ali posameznega izvoda licence;
8. podatke o poravnanih in neporavnanih davčnih obveznostih;
9. o izrečenih ukrepih zoper prevoznike na podlagi tega zakona oziroma mednarodnih pogodb in drugih predpisov.
Evidenca iz prejšnjega odstavka se vodi kot centralna informatizirana baza na osnovi podatkov, ki jih zagotavljajo in uporabljajo ministrstvo, pristojno za promet, direkcija, ministrstvo pristojno za finance, carina, Davčna uprava Republike Slovenije, ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, policija, ministrstvo, pristojno za pravosodje, Republiški senat za prekrške, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, Statistični urad Republike Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in organi, pristojni za inšpekcijski nadzor cestnega prometa.
Izdajatelja licence sta dolžna hraniti dokumentacijo (dokazila in druge dokumente) povezano z izdanimi licencami ves čas trajanja licence.
IX. NADZOR NAD IZDAJANJEM LICENC
34. člen
Strokovni in upravni nadzor nad delom izdajateljev licenc opravlja v skladu z določili zakona ministrstvo, pristojno za promet. Izdajatelja sta ministrstvu dolžna dati na razpolago vse podatke povezane z izdajanjem licenc kakor tudi vsa potrebna pojasnila. Na zahtevo ministrstva mora izdajatelj pripraviti tudi poročilo o svojem delu, ki vsebuje najmanj bazo podatkov o izdanih licencah do datuma izdelave poročila, število do takrat izdanih licenc, morebitne statistične podatke, podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev licence in morebitne težave, s katerimi se srečujejo pri svojem delu.
V primeru ugotovljenih nepravilnosti se z odločbo odredijo ukrepi s katerimi se te nepravilnosti odpravijo.
Za zagotovitev enotnega izvajanja javnega pooblastila pri izdajanju licenc, minister, pristojen za promet, lahko ustanovi komisijo v kateri so predstavniki obeh izdajateljev in ministrstva, pristojnega za promet.
X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
Do vzpostavitve neposredne (on line) povezave med izdajateljema licenc in ministrstvom, pristojnim za promet ter Prometnim inšpektoratom RS, vnašata podatke in vodita evidenco izdanih licenc ter drugih podatkov iz 33. člena tega pravilnika izdajatelja, ki podatke o izdanih licencah in vozilih v elektronski obliki dnevno posredujeta ministrstvu, pristojnemu za promet, in Prometnemu inšpektoratu RS, celotno ažurirano bazo z vsemi podatki pa v elektronski obliki posredujejo ministrstvu, pristojnemu za promet, enkrat mesečno.
36. člen
Licence, izdane ob uveljavitvi tega pravilnika, ostanejo v veljavi in veljajo do izteka njihove veljavnosti. V primeru spremembe vrste prevozov oziroma podatkov pomembnih za izdajo licence (npr. dodatna vozila, vozniki ipd.) morajo prevozniki izpolnjevati pogoje, določene z zakonom in tem pravilnikom.
Glede usposobljenosti odgovornih oseb za prevoze se do uveljavitve sistema nacionalne poklicne kvalifikacije uporabljajo določbe pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 33/96, 61/97, 15/98 in 29/99). Za odgovorne osebe, ki so opravile preizkus strokovne usposobljenosti v skladu z navedenim pravilnikom se šteje, da izpolnjujejo pogoj strokovne usposobljenosti za odgovorne osebe v skladu s tem pravilnikom in jim ni potrebno pridobiti nacionalne poklicne kvalifikacije.
37. člen
Za voznike, ki so na dan uveljavitve zakona opravljali delo voznika in so izpolnjevali pogoje za delo voznika v skladu z zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 72/94, 18/95, 54/96, 48/98, 65/99 in 36/00) in pravilnikom o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97, 76/97 in 82/98), se šteje, da izpolnjujejo pogoj strokovne usposobljenosti za voznike v skladu s tem pravilnikom in jim ni treba pridobiti nacionalne poklicne kvalifikacije. To dokazujejo z ustreznimi potrdili delodajalcev, kopijo delovne knjižice in ustreznimi spričevali.
Za voznike, ki so bili na dan uveljavitve zakona vpisani v evidenco voznikov pri izdajateljih licence, se šteje, da so na dan uveljavitve zakona opravljali delo voznika in da izpolnjujejo vse pogoje.
Vozniki, ki jih prevoznik želi vpisati v evidenco voznikov pri izdajatelju po uveljavitvi tega pravilnika, in niso vsaj pet let pred uveljavitvijo tega pravilnika opravljali dela voznika, morajo do uveljavitve nacionalne poklicne kvalifikacije za voznike imeti najmanj nižjo poklicno izobrazbo prometne smeri. Za voznike, ki so pred uveljavitvijo tega pravilnika opravljali dela voznika vsaj pet let, do uveljavitve nacionalne poklicne kvalifikacije zadostuje osnovnošolska izobrazba. V roku dveh let po uveljavitvi nacionalnih poklicnih kvalifikacij morajo vozniki iz tega odstavka pridobiti nacionalno poklicno kvalifikacijo, sicer ne izpolnjujejo pogoja strokovne usposobljenosti za voznike.
38. člen
Glede izpolnjevanja pogoja zagotovljenih parkirnih mest in mest za vzdrževanje svojih vozil, velja prehodno obdobje določeno v 118. členu zakona. Šteje se, da je pogoj iz 118. člena zakona izpolnjen tudi, če se izdajatelju predloži najemno pogodbo in zahtevo za izdajo lokacijskega oziroma enotnega dovoljenja za gradnjo parkirnih mest, ali zahtevo za izdajo odločbe o dovolitvi priglašenih del v zvezi z obnovo oziroma izdajo gradbenega dovoljenja za rekonstrukcijo parkirišča ali zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja, vloženo s strani lastnika oziroma investitorja objekta (parkirišča).
39. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o pogojih za pridobitev licenc za prevoze v cestnem prometu, načinu in postopku njihove pridobitve ter o načinu vodenja evidence o izdanih licencah (Uradni list RS, št. 50/97, 69/97, 76/97 in 82/98).
40. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-10/2001/32-0906
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost