Uradni list

Številka 27
Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 27/2002 z dne 28. 3. 2002

Kazalo

1173. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk, stran 2288.

Na podlagi 3., 4. in 7. člena zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93, 30/98), 26. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99), 8. člena zakona o stavbnih zemljiščih (Uradni list RS, št. 44/97) ter 18. in 74. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 25. seji dne 7. 3. 2002 sprejel
O D L O K
o gospodarskih javnih službah v Občini Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok določa vrste gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju: javne službe) v Občini Žužemberk ter načine in oblike njihovega izvajanja.
Kot gospodarske javne službe se opravljajo dejavnosti, ki so določene z zakonom kot obvezne lokalne javne službe in s tem odlokom kot izbirne lokalne javne službe.
Z javnimi službami se zagotavljajo materialne dobrine, proizvodi in storitve za javne potrebe na območju Občine Žužemberk.
2. člen
Gospodarske javne službe se izvajajo na podlagi predpisanih tehničnih, oskrbovalnih, stroškovnih, organizacijskih in drugih standardov in normativov.
3. člen
Občina z odlokom podrobneje uredi način opravljanja posamezne ali več gospodarskih javnih služb oziroma podrobneje določi:
– organizacijsko in prostorsko zasnovo njihovega opravljanja po vrstah in številu izvajalcev,
– vrsto in obseg javnih dobrin ter njihovo prostorsko razporeditev,
– pogoje za zagotavljanje in uporabo javnih dobrin,
– pravice in obveznosti uporabnikov,
– vire financiranja gospodarske javne službe in način njenega oblikovanja,
– vrsto in obseg objektov in naprav, potrebnih za izvajanje gospodarske javne službe ter del lastnine, ki je javno dobro in varstvo, ki ga uživa,
– druge elemente, ki so pomembni za razvoj in opravljanje gospodarske javne službe.
Način opravljanja gospodarske javne službe se predpiše tako, da je zagotovljeno njeno izvajanje v okviru racionalno, funkcionalno in prostorsko zaokroženih oskrbovalnih sistemov, za kar skrbi župan.
II. JAVNE SLUŽBE
4. člen
Na območju Občine Žužemberk se kot gospodarske javne službe opravljajo naslednje dejavnosti:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalnih, odpadnih in padavinskih voda,
3. ravnanje s komunalnimi odpadki in odlaganje ostankov komunalnih odpadkov,
4. javna snaga in čiščenje javnih površin,
5. urejanje javnih poti, površin za pešce in zelenih površin, pešpoti in drugih javnih poti ter otroških igrišč,
6. pregledovanje, nadzorovanje in čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva zraka,
7. oskrba industrijskih porabnikov z vodo ter oskrba naselij s požarno vodo v javni rabi,
8. urejanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
9. pogrebne storitve,
10. urejanje ulic, trgov in lokalnih cest, ki niso razvrščene med državne ceste,
11. zimska služba,
12. urejanje, vzdrževanje in obnova javnih parkirišč in avtobusnih postajališč,
13. oskrba s toplotno energijo iz lokalnega omrežja,
14. javna razsvetljava v naseljih, ki obsega razsvetljavo prometnih in drugih javnih površin v naseljih,
15. plakatiranje, reklamni napisi in okrasitve naselij,
16. urejanje in vzdrževanje prometne signalizacije in prometnih režimov,
17. opravljanje šolskih prevozov z minimalnimi javnimi linijskimi prevozi,
18. zatiranje insektov in škodljivih glodalcev,
19. upravljanje, vzdrževanje in obnova vodopreskrbovalnih objektov in naprav,
20. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav,
21. upravljanje, vzdrževanje in obnova kanalizacijskih in ostalih objektov in naprav, namenjenih opravljanju javnih služb,
22. varstvo pred požari,
23. upravljanje, vzdrževanje in obnova športnih objektov in naprav ter okolice kulturnih in drugih spomenikov, ki so v lasti občine,
24. druge dejavnosti s področja varstva okolja, ki so v pristojnosti občine.
5. člen
Dejavnosti iz 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točke 4. člena tega odloka so obvezne lokalne javne službe, ostale dejavnosti pa izbirne lokalne javne službe.
Uporaba javnih dobrin, ki se zagotavljajo z obveznimi lokalnimi javnimi službami je obvezna, če zakon ali na njegovi podlagi izdan odlok za posamezne primere ne določata drugače.
6. člen
V tem odloku navedene gospodarske javne službe se izvajajo na celotnem območju Občine Žužemberk, če z odlokom iz 3. člena tega odloka ni določeno drugače.
7. člen
Infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za izvajanje gospodarskih javnih služb v občini so:
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij z vodo,
– objekti, naprave in omrežja za odvajanje in čiščenje odpadnih voda,
– objekti in naprave za odvajanje padavinskih voda,
– objekti, naprave in omrežja za oskrbo naselij s požarno vodo v javni rabi,
– objekti in naprave za odstranjevanje komunalnih odpadkov,
– pokopališčni objekti in naprave,
– javna razsvetljava,
– javni parki, nasadi, drevoredi in javna otroška igrišča,
– plakatirna mesta,
– hodniki, pešpoti, dovozne poti, ulice, trgi, ceste in druge javne površine v naseljih, ki niso razvrščene med magistralne in regionalne ceste,
– drugi objekti v zvezi z opravljanjem dejavnosti iz 4. člena tega odloka.
Z odloki iz 3. člena tega odloka se podrobneje opredelijo objekti, naprave in omrežja, namenjeni izvajanju gospodarskih javnih služb, določijo objekti in naprave, ki so javno dobro, uredijo se pogoji in način rabe teh objektov ter druga vprašanja, povezana z infrastrukturnimi objekti, napravami in omrežji.
8. člen
Kot izbirne javne službe se lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki jih določi občinski svet na predlog župana ali članov občinskega sveta.
Občina lahko v skladu s statutom ustanovi gospodarsko javno službo v okviru zaokroženih oskrbovalnih sistemov skupaj z drugimi občinami.
III. OBLIKE IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
9. člen
Izvajanje gospodarskih javnih služb zagotavlja občina neposredno ali s podeljevanjem koncesij.
Občina zagotavlja neposredno izvajanje javnih služb z ustanavljanjem režijskih obratov, javnih podjetij ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
10. člen
Režijski obrat se ustanovi, kadar ni pogojev za ustanovitev javnega podjetja, ker bi bilo to neekonomično ali neracionalno zaradi majhnega obsega dejavnosti javne službe in ni pogojev za podelitev koncesije ali ta ne bi bila smotrna.
Režijski obrat se ustanovi kot notranja organizacijska enota občinske uprave.
Vprašanja, povezana z delovnim področjem režijskega obrata, pooblastili in odgovornostjo vodje režijskega obrata ter druga vprašanja, se uredijo z odlokom o ustanovitvi režijskega obrata.
11. člen
Javno podjetje se ustanovi kot podjetje v lasti občine ali kot podjetje v mešani lastnini v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
Vprašanja, povezana z dejavnostjo javnega podjetja in njenim izvajanjem, z uporabo objektov in naprav, potrebnih za izvajanje dejavnosti ter medsebojne pravice in obveznosti med občino in javnim podjetjem, se uredijo s pogodbo o upravljanju infrastrukturnih objektov in naprav oziroma z odlokom o ustanovitvi, ki ga sprejme občinski svet.
Ustanoviteljske pravice do javnega podjetja izvršuje občinski svet.
12. člen
Za izvajanje javnih služb lahko občina podeli koncesijo pravni ali fizični osebi, ki je registrirana in izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so predmet koncesije.
Občina pridobiva koncesionarje z javnim razpisom na podlagi koncesijskega akta, ki ga sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe. S koncesijskim aktom se določi predmet in pogoje opravljanja javne službe ter postopek javnega razpisa in izbor koncesionarja. O izbiri koncesionarja odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta. Zoper odločbo o izbiri koncesionarja je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
Z izbranim koncesionarjem sklene koncesijsko pogodbo župan v imenu in za račun občine.
Za sklenitev koncesijske pogodbe, prenehanje koncesijskega razmerja, prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo, odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih in odgovornost koncedenta za ravnanje koncesionarja se uporabljajo določbe zakona o gospodarskih javnih službah.
13. člen
Javne dobrine lahko občina zagotavlja z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Na podlagi odločitve o vlaganju javnega kapitala, ki jo sprejme občinski svet, se izvede javni razpis za pridobitev zainteresiranih oseb zasebnega prava. Postopek javnega razpisa in pogoje za izbor izvajalca sprejme občinski svet v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe.
O izbiri osebe zasebnega prava odloči pristojni organ občinske uprave z upravno odločbo po predhodnem soglasju občinskega sveta. Zoper odločbo o izbiri je dovoljena pritožba, o kateri odloča župan.
Z izbrano osebo zasebnega prava sklene pogodbo o vlaganju župan v imenu in za račun občine.
14. člen
Koncesijska pogodba ali pogodba o vlaganju se lahko, skladno z zakonom, sklene tudi s tujo pravno ali fizično osebo.
IV. ORGANIZACIJA IZVAJANJA JAVNIH SLUŽB
15. člen
Dejavnosti iz 4. člena tega odloka praviloma opravlja javno podjetje ali pa se zagotavljajo z dajanjem koncesij osebam zasebnega prava ali z vlaganjem javnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava.
Dejavnost posamezne javne službe se lahko opravlja le v eni izmed oblik organizirane javne službe.
Občina lahko podeli koncesijo za opravljanje gospodarske javne službe za celotno območje občine ali samo za del območja občine.
16. člen
Občina lahko z aktom o ustanovitvi javnega podjetja na javno podjetje prenese kot javno pooblastilo tudi določene strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge, povezane z infrastrukturnimi objekti in napravami, namenjenimi izvajanju gospodarskih javnih služb.
V. STROKOVNO-TEHNIČNE, ORGANIZACIJSKE IN RAZVOJNE NALOGE
17. člen
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge na področju javnih služb v občini opravlja občinska uprava.
Strokovno-tehnične, organizacijske in razvojne naloge obsegajo zlasti:
– področje razvoja gospodarskih javnih služb,
– načrtovanje in vzdrževanje objektov in naprav, potrebnih za izvajanje javnih služb, če z aktom o ustanovitvi režijskega obrata ali javnega podjetja, oziroma s koncesijsko pogodbo ali pogodbo o vlaganju te naloge niso prenesene na navedene oblike izvajanja javnih služb,
– strokovni nadzor nad izvajalci javnih služb in osebami, na katere so prenesene posamezne naloge iz tega člena,
– informacijsko bazo za potrebe javnih služb,
– javne razpise in izbiro izvajalcev za koncesionirane javne službe ter naloge v zvezi z razpisi za vlaganje kapitala ter pripravo pogodb,
– financiranje javnih služb,
– določanje pogojev in dajanje soglasij k dovoljenjem za posege v prostor, če ti zadevajo infrastrukturne objekte in naprave iz 7. člena, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– dajanje predpisanih dovoljenj za priključitev na infrastrukturne objekte in naprave, namenjene za izvajanje javnih služb, če ni to kot javno pooblastilo preneseno na izvajalce javnih služb,
– administrativna opravila za svet uporabnikov,
– druge naloge, določene z zakonom ali občinskim predpisom.
18. člen
Ne glede na določbo 17. člena se lahko posamezne naloge s pogodbo, ki jo podpiše župan, prenesejo na za to dejavnost ustrezno registrirano pravno ali fizično osebo, če je to smiselno z vidika ekonomičnosti in racionalnosti.
VI. VARSTVO UPORABNIKOV
19. člen
Za varstvo uporabnikov javnih dobrin je dolžan skrbeti Svet za varstvo uporabnikov javnih dobrin občine Žužemberk (v nadaljevanju: svet), ki ga imenuje občinski svet in ima pet članov.
20. člen
Svet iz naslova varstva uporabnikov po tem odloku opravlja naslednje naloge:
– usklajuje interese prebivalcev posameznih naselij v občini in predlaga skupne predloge občinskemu svetu in županu občine,
– zastopa interese prebivalcev posameznih naselij v zvezi z načrtovanjem, funkcioniranjem in financiranjem javnih služb in s tem povezanih objektov in naprav v razmerju do občine.
21. člen
Pristojni odbor občinskega sveta in župan sta dolžna obravnavati pripombe in predloge sveta.
Pristojni odbor občinskega sveta in župan sta dolžna obvestiti svet o svojih stališčih in ukrepih v skladu s svojim poslovnikom, najkasneje v roku trideset dni od dneva, ko je prejel njegovo pripombo ali predlog.
22. člen
V primeru kršitve določb sklenjene pogodbe s strani izvajalca javnih služb, lahko uporabnik od pristojnega organa občinske uprave zahteva izdajo odločbe, s katero naj ta odloči o pravici uporabnika do storitve in naloži izvajalcu ustrezno ravnanje.
VII. FINANCIRANJE JAVNIH SLUŽB
23. člen
Javne službe se financirajo:
– s ceno proizvoda ali storitve, ki je lahko tudi v obliki tarife, takse, nadomestila ali povračila,
– iz proračunskih sredstev,
– iz prihodkov izvajalcev javnih služb,
– iz posojil in
– iz ostalih virov.
24. člen
Storitve javnih služb, ki so individualno določljive in izmerljive, se financirajo iz cene, ki jo plačujejo njihovi uporabniki glede na količino uporabe.
Predlog cene posamezne storitve izdela izvajalec in ga s potrebno dokumentacijo predloži v sprejem občinskemu svetu.
Cene se oblikujejo in določajo na način in po postopku, ki ga določa odlok občinskega sveta ali ustrezen zakon.
Občinski svet lahko določi, da se cene posameznih storitev plačujejo diferencirano glede na posamezne vrste uporabnikov ali za posamezne količine porabljenih storitev.
Cene se lahko subvencionirajo, višina in vir subvencije se določi s posebnim aktom.
25. člen
Storitve javnih služb, pri katerih ni mogoče ugotoviti njihovega uporabnika ali je to povezano z nesorazmerno velikimi stroški, se financirajo iz proračunskih sredstev.
V proračunu se zagotavljajo tudi sredstva za subvencije.
26. člen
Občinski svet lahko za financiranje lokalnih javnih služb predpiše poseben davek, pristojbino ali takso v skladu s predpisi, ki urejajo financiranje javne porabe in nalog lokalne skupnosti.
27. člen
Izgradnja in vzdrževanje infrastrukturnih objektov, ki so namenjeni izvajanju javnih služb, se lahko financirajo tudi iz sredstev, dobljenih s kratkoročnimi ali dolgoročnimi posojili, ki jih najame občina, javno podjetje s soglasjem občine ali koncesionar.
V skladu s pogoji, ki jih določa zakon, se lahko sredstva za investicijsko izgradnjo objektov in naprav, namenjenih za izvajanje javnih služb v občini, pridobivajo tudi iz sredstev vlaganja tujih oseb in mednarodnih posojil.
VIII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
28. člen
Do sprejetja odlokov o posameznih gospodarskih javnih službah iz 2. člena tega odloka se smiselno uporabljajo predpisi, ki jih je na podlagi 41. člena zakona o komunalnih dejavnostih (Uradni list SRS, št. 8/82) sprejela prejšnja Občina Novo mesto, kolikor niso v nasprotju s sedaj veljavnim pravnim redom.
29. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-184
Žužemberk, dne 7. marca 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.