Uradni list

Številka 26
Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 26/2002 z dne 26. 3. 2002

Kazalo

1153. Pravilnik o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih, stran 2179.

Na podlagi 41. člena zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 22/00) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o načinu zbiranja podatkov in vodenju zbirke podatkov o obsojencih
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta pravilnik podrobneje ureja način zbiranja osebnih in drugih podatkov o obsojencih, osebah, kaznovanih v postopku o prekršku, mladoletnikih v zavodih za prestajanje kazni zapora in prevzgojnem domu (v nadaljnjem besedilu: zavod), vodenje, hranjenje in varovanje zbirke podatkov, postopek za ugotavljanje in izločanje podatkov, ki obsojencem, na katere se nanašajo, po 38. členu zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: zakon), niso dostopni in način, na katerega Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij (v nadaljnjem besedilu: uprava) vodi centralno evidenco podatkov iz tega člena.
2. člen
Upravljavci zbirke podatkov o obsojencih na prestajanju kazni zapora, o mladoletnikih na prestajanju mladoletniškega zapora in o mladoletnikih na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom (v nadaljnjem besedilu: osebe na prestajanju kazni), osebah, kaznovanih z zaporom v postopku o prekršku in osebah, ki jim je bila denarna kazen spremenjena v zapor (v nadaljnjem besedilu: osebe, kaznovane za prekršek) so zavodi, dislocirani oddelki, prevzgojni dom za mladoletnike in uprava.
V zbirko podatkov, ki jo sestavljajo matična knjiga, osebni spis in pomožne evidence, se vpisujejo osebni in drugi podatki o osebah na prestajanju kazni in o osebah, kaznovanih za prekršek.
Upravljavci zbirke podatkov zbirajo o osebah iz prvega odstavka tega člena na posebnih obrazcih tudi statistične podatke.
Osebni in drugi podatki iz tega člena se vodijo in posredujejo v elektronski obliki samo, če so posebej zavarovani s kriptografskimi metodami in elektronskim podpisom, tako da je zagotovljena nečitlvjiost podatkov med njihovim prenosom.
Osebni podatki, vpisani v evidenco iz tega člena, so uradna tajnost. Pooblaščene osebe, ki imajo dostop do zbirke podatkov o osebah na prestajanju kazni in o osebah, kaznovanih za prekršek, so dolžne podpisati izjavo, s katero se zavežejo k varovanju podatkov in gesel, ki omogočajo vpogled v elektronske baze podatkov.
II. NAČIN IN OBSEG ZBIRANJA PODATKOV
3. člen
Za zbiranje podatkov iz 33., 35. in 131. člena zakona pooblasti upravnik zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka zavoda ustrezno usposobljenega delavca zavoda (v nadaljnjem besedilu: pooblaščena oseba).
Podatke iz 34. in 36. člena in tretje alinee drugega odstavka 131. člena zakona pridobivajo po pooblastilu upravljavca zbirke podatkov vsak s svojega delovnega področja psihologi, pedagogi, sociologi, vzgojitelji, socialni delavci in drugi strokovni delavci iz 21. člena pravilnika o izvrševanju kazni zapora (v nadaljnjem besedilu: člani strokovne skupine).
4. člen
Osebe iz prejšnjega člena lahko zbirajo podatke o obsojencu od njegovih ožjih družinskih članov, rejnika in skrbnika šele potem, ko obsojenec podpiše pisno izjavo, s katero privoli v zbiranje podatkov.
1. Matična knjiga
5. člen
Matično knjigo vodi pooblaščena oseba na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Pooblaščena oseba mora osebe na prestajanju kazni in osebe, kaznovane za prekršek vpisovati v matično knjigo po vrstnem redu sprejema na prestajanje kazni zapora na dan nastopa kazni, razen če je bila oseba sprejeta na prestajanje kazni izven delovnega časa, na dan državnega praznika, nedeljo ali na drug dela prost dan. V tem primeru jo v matično knjigo vpiše prvi delovni dan po nastopu kazni.
Če se podatki spremenijo po vpisu v matično knjigo, mora pooblaščena oseba te spremembe oziroma popravke vpisati v matično knjigo takoj, ko dobi uradni dokument o spremembi.
2. Osebni spis
a) Osebni spis za obsojenca
6. člen
Osebni list osebe na prestajanju kazni vodi zavod na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Podatki iz 36. člena zakona se vpisujejo v ustrezne obrazce, ki so oštevilčeni od IK – 1/1 do IK – 1/18 in so priloga osebnega lista.
Osebni list s prilogami sestavlja osebni spis.
Osebni spis ima tudi navodilo za izpolnjevanje podatkov v prilogah osebnega lista, ki je natisnjeno kot priloga osebnega lista in je sestavni del tega pravilnika.
Pooblaščena oseba vpiše podatke v osebni list tisti dan, ko je bila oseba na prestajanju kazni sprejeta na prestajanje kazni, če to ni mogoče, pa najkasneje do konca sprejemnega obdobja.
Če katerikoli član strokovne skupine meni, da utegnejo posamezne ugotovitve, ki jih je zbral, pridobil in zapisal o osebi na prestajanju kazni, negativno vplivati na delo s tako osebo, če bi se z njimi seznanila, lahko predlaga, da ji te ugotovitve niso dostopne.
O predlogu iz prejšnjega odstavka odloči upravnik zavoda oziroma vodja dislociranega oddelka zavoda. Dokument o ugotovitvah iz tretjega odstavka 38. člena zakona, za katerega je bilo odločeno, da osebi na prestajanju kazni, na katero se nanaša, ni dostopen, se ustrezno označi in izloči iz osebnega lista vselej, ko oseba uveljavlja pravico do vpogleda v njen osebni spis.
Člani strokovne skupine oziroma drugi delavci zavoda v osebni list vpisujejo tudi kratko vsebino razgovorov z osebo na prestajanju kazni.
Podatki iz drugega odstavka tega člena se med prestajanjem kazni zapora ustrezno dopolnjujejo oziroma spreminjajo.
7. člen
V osebni spis se vložijo sodne odločbe, ki jih je treba izvršiti, in vse druge listine, ki so bile poslane ali pridobljene pred nastopom kazni ali po njem. Vanj se vloži tudi individualni program tretmaja ter pisni dogovor o tretmaju, če ga je oseba na prestajanju kazni podpisala.
V osebni spis se sproti vlagajo vsi uradni akti, ki se nanašajo na osebo na prestajanju kazni, in vpisujejo podatki, ki se nanašajo na tretma osebe na prestajanju kazni (pohvale, nagrade, ugodnosti, disciplinske kazni) in drugi podatki o osebi na prestajanju kazni, zbrani med prestajanjem kazni.
8. člen
Če je oseba na prestajanju kazni zapora premeščena v drug zavod ali dislocirani oddelek, pošlje zavod ob premestitvi zavodu oziroma oddelku njen osebni spis, ki ga hrani zavod, v katerega je bila oseba premeščena.
9. člen
V osebni spis osebe na prestajanju kazni, ki je ponovno poklicana na prestajanje kazni zapora, se vloži star osebni spis, če je oseba kazen zapora nastopila v istem zavodu.
Če je oseba na prestajanju kazni zadnjo kazen zapora prestajala v drugem zavodu, mora ta zavod na zahtevo zavoda, v katerem je oseba nastopila prestajanje nove kazni zapora, poslati potrebne podatke o zaprti osebi iz prejšnjega osebnega spisa.
V primeru zakonske rehabilitacije se prejšnjega osebnega spisa ne priključi novonastalemu osebnemu spisu.
10. člen
Osebne spise oseb, ki so na prestajanju kazni, hrani pooblaščena oseba v ustrezno zavarovanem prostoru oziroma omari.
Pooblaščena oseba mora osebne spise oseb na prestajanju kazni dati na vpogled članom strokovne skupine, če jih ti potrebujejo pri svojem delu oziroma, če morajo vanj vnašati zahtevane podatke. Pooblaščena oseba je dolžna dati osebni spis na vpogled tudi upravniku zavoda, drugim pooblaščenim delavcem zavoda oziroma uprave ter pooblaščenim uradnim osebam, ki opravljajo nadzor nad delom zavodov.
Osebe iz prejšnjega odstavka so dolžne osebni spis vrniti pooblaščeni osebi praviloma ob koncu delovnega časa.
Na zahtevo Ministrstva za pravosodje, uprave, sodišč in drugih upravičenih državnih organov mora pooblaščena oseba tem organom poslati osebni spis osebe na prestajanju kazni. Osebni spis morajo navedeni organi po uporabi nemudoma vrniti zavodu.
11. člen
Na pisno zahtevo osebe na prestajanju kazni ji je pooblaščena oseba dolžna omogočiti vpogled v zbirko osebnih podatkov in v njen osebni spis. Proti plačilu dejanskih stroškov ji je dolžna omogočiti tudi prepisovanje, izpis ali fotokopiranje dokumentov iz osebnega spisa.
Osebi na prestajanju kazni se omogoči vpogled v njen osebni spis v navzočnosti pooblaščene osebe ali osebe, ki jo ona določi in ki mora paziti, da se dokumenti, ki so v osebnem spisu, ne odtujijo, poškodujejo ali uničijo.
12. člen
Pooblaščena oseba mora osebne spise oseb na prestajanju kazni po njihovem odpustu s prestajanja kazni oddati v arhiv zavoda, ki je ločen od prostora, v katerem se hranijo osebni spisi oseb na prestajanju kazni zapora.
Zavodi hranijo matične knjige in osebne spise oseb na prestajanju kazni, dokler jih ne izročijo Arhivu Republike Slovenije.
b) Osebni spis za mladoletnika v prevzgojnem domu
13. člen
Prevzgojni dom vodi osebni spis za mladoletnike na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim.
Določbe 6. do 12. člena tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za vodenje osebnega spisa mladoletnikov na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom.
c) Osebni spis za osebo, kaznovano za prekršek
14. člen
Za osebo, kaznovano za prekršek, vodi zavod osebni list na posebnem obrazcu, ki je sestavni del tega pravilnika in je objavljen skupaj z njim. V osebni spis se vpisujejo podatki, ki jih kot zbirko podatkov opredeljuje 131. člen zakona.
Za vodenje in hrambo osebnega spisa osebe, kaznovane za prekršek, se smiselno uporabljajo določbe od 6. do 12. člena tega pravilnika.
3. Centralna elektronska evidenca
15. člen
Pooblaščena oseba vpiše podatke o osebi na prestajanju kazni v centralno elektronsko evidenco podatkov (v nadaljnjem besedilu: centralna evidenca) iz 40. člena zakona, razen podatkov iz 36. člena zakona, tisti dan, ko je oseba sprejeta na prestajanje kazni. Vpis opravi na podlagi podatkov, zapisanih v matični knjigi in osebnem spisu ter podatkov, ki jih pooblaščene osebe zberejo neposredno od osebe na prestajanju kazni.
V centralno evidenco vpiše pooblaščena oseba tudi podatke o osebi, kaznovani za prekršek. Vpis opravi na podlagi podatkov iz matične knjige in osebnega spisa take osebe.
V centralno evidenco se ne vpisuje podatkov, ki se beležijo v osebnem spisu v obliki poročil in drugih pisnih sestavkov.
Pooblaščena oseba mora podatke v centralno evidenco vpisovati skrbno in natančno. Vpisani podatki se morajo ujemati s podatki v matični knjigi in osebnem spisu. Pooblaščena uradna oseba lahko pomotni vpis v centralni evidenci tudi popravi.
16. člen
Pooblaščena oseba se mora pri vnašanju podatkov v centralno evidenco, posredovanju in uporabi teh podatkov ter njihovem varovanju ravnati po tehničnem navodilu, ki ga izda direktor uprave.
17. člen
Delavec uprave, ki ga pooblasti direktor uprave, vodi centralno evidenco ter nadzira sprotno in točno vpisovanje podatkov.
Pooblaščena oseba iz prejšnjega odstavka sme v centralni evidenci popraviti tiste pomotne vpise ali posamezne podatke, za katerih popravo pooblaščena oseba v zavodu ni pristojna.
18. člen
Dostop do baze podatkov v centralni evidenci imajo delavci uprave, ki jih pooblasti direktor uprave, in delavci Sektorja za izvrševanje kazenskih sankcij v Ministrstvu za pravosodje, ki jih pooblasti minister za pravosodje.
19. člen
Pooblaščeni delavci iz prejšnjega člena lahko podatke iz centralne evidence posredujejo upravičencem iz 39. člena zakona samo na podlagi njihove pisne zahteve.
4. Pomožne evidence
20. člen
Zavodi vodijo pomožne evidence o dejstvih, ki se nanašajo na osebe na prestajanju kazni:
– dnevnem številčnem stanju;
– odvzetih predmetih in dragocenostih;
– prejetih in odposlanih pisemskih pošiljkah in prejetih paketih;
– obiskih;
– prejetih vlogah in vročanju listin državnih organov, pri katerih sta čas sprejema oziroma vročitve pomembna za vložitev rednega ali izrednega pravnega sredstva;
– obveznih in neobveznih prihrankih plačila za delo in porabi denarja;
– prehrani;
– poizkusih pobega, preprečitvah pobega, pobegih s prestajanja kazni in nevrnitvah v zavod;
– napadih na delavce zavoda;
– odkritih drogah in prepovedanih predmetih;
– uporabi prisilnih sredstev;
– samomorih in poizkusih samomorov oseb;
– gladovnih stavkah;
– ugodnostih zunaj zavoda (rednih in izrednih dopustih) in prostih izhodih;
– izrečenih disciplinskih kaznih.
Obrazce za evidence iz prejšnjega odstavka predpiše direktor uprave enotno za vse zavode.
Pomožne evidence hranijo zavodi deset let od vzpostavitve pomožnih evidenc iz prvega odstavka tega člena.
5. Statistični podatki
21. člen
Zavodi morajo na podlagi podatkov iz matične knjige, osebnega spisa in pomožnih evidenc zbirati statistične podatke o osebah na prestajanju kazni.
6. Statistični obrazci
22. člen
Zavodi pošiljajo upravi statistične podatke o osebah na prestajanju kazni na posebnih statističnih obrazcih, ki so določeni s tem pravilnikom.
Statistične obrazce morajo izpolnjevati:
1. vsi zavodi statistične podatke na obrazcu IK – 1 o številčnem stanju v posameznem obdobju;
2. vsi zavodi, razen prevzgojnega doma za mladoletnike, letne statistične podatke na obrazcih IK – 1, IK –3, IK – 5, IK – 7, IK – 9, IK – 11, IK – 11/1 in IK – 12;
3. zavod za prestajanje mladoletniškega zapora letne statistične podatke na obrazcih IK – 2, IK – 4, IK – 6, IK – 7, IK – 9, IK -11, IK –11/1 in IK – 12;
4. prevzgojni dom letne statistične podatke na obrazcih IK – 2, IK – 4, IK – 6, IK – 11, IK – 11/1 in IK – 12.
Zavodi morajo upravi vsak dan do 10. ure poslati dnevne statistične podatke prejšnjega dne. Statistične podatke na dan praznika, nedelje in dela prostih dni morajo zavodi poslati upravi naslednji delovni dan.
Trimesečne statistične podatke na obrazcih IK – 1 in IK – 2 morajo zavodi poslati upravi najkasneje do petnajstega dne v prvem mesecu naslednjega trimesečja.
Letne statistične podatke za preteklo leto na obrazcih IK – 1 in IK – 2 morajo zavodi poslati upravi najkasneje do 15. januarja naslednjega leta.
Direktor uprave lahko predpiše tudi druge obrazce za zbiranje statističnih podatkov o osebah na prestajanju kazni, če se pokaže potreba po zbiranju, obdelavi, uporabi in posredovanju določenih statističnih podatkov (priprava letnega poročila, posredovanje podatkov drugim organom, mednarodnim institucijam in podobno).
Direktor uprave lahko določi tudi drugačne roke za dostavo statističnih podatkov upravi.
7. Izpolnjevanje statističnih obrazcev
23. člen
Pooblaščene osebe zavodov so statistične obrazce dolžne izpolnjevati skrbno ter vanje vnašati samo resnične podatke. Zlasti morajo paziti, da se številčni podatki v vodoravni in navpični legi med seboj ujemajo, če so obrazci tako prirejeni.
24. člen
Obrazec IK – 1
V tem obrazcu pooblaščene osebe navedejo podatke o obsojencih, ki so pravnomočno obsojeni na kazen zapora, osebah, kaznovanih za prekršek in o obsojencih, ki so na podlagi sklepa pristojnega sodišča kazen nastopili pred pravnomočnostjo sodbe. Na tem obrazcu se ne prikazuje podatkov o obsojencih, ki so bili samo začasno sprejeti v zavod, ne pa na prestajanje kazni.
Obsojence, ki so bili začasno poslani v drug zavod, še vedno izkazuje zavod, ki jih vodi v evidenci, ne pa zavod, v katerega so bili začasno poslani, razen če so bili začasno ali do konca prestajanja kazni premeščeni.
Rubrike s skupnim napisom »Priliv« se izpolnjujejo tako, da se v njih izkazujejo podatki o številu oseb, sprejetih v zavod v obdobju, na katero se nanaša poročilo, in sicer specificirano po naslovih posameznih rubrik.
Obsojencev, ki med prestajanjem kazni zapora ponovno storijo kaznivo dejanje, zaradi katerega jim je izrečena kazen zapora po 48. členu kazenskega zakonika in prestajajo kazen v istem zavodu, zavod v tem poročilu ne izkazuje kot osebe, ponovno sprejete na prestajanje kazni, če ni bil zoper njih odrejen pripor, zaradi česar so bili izbrisani iz evidence zavoda v prejšnjem poročevalskem obdobju.
V rubriki »S prostosti privedeni« se ne izkazuje oseb, ki kazen zapora nastopijo po prestani prejšnji kazni zapora, na prestajanje katere so bili privedeni in ki se že nahajajo v zavodu.
V rubriki »Vrnjeni z bega« in »Vrnjeni po poteku prekinitve« je treba izkazati le število tistih oseb, ki so bile na begu oziroma katerim je bilo prestajanje kazni prekinjeno ob ugotavljanju številčnega stanja na začetku poročevalskega obdobja.
Rubrike s skupnim napisom »Zmanjšanje« se izpolnijo tako, da se v skladu z naslovom vsake posamezne rubrike izkažejo ustrezni podatki o številu oseb, ki so bile v poročevalskem obdobju odpuščene iz zavoda (bodisi po prestani kazni, na podlagi akta o amnestiji ali pomilostitvi, odločbi o pogojnem in predčasnem odpustu), premeščene v drug zavod, na begu, če prekinitev kazni še traja, če so umrli in v drugih primerih zmanjšanja številčnega stanja v obdobju, na katerega se poročilo nanaša.
V rubriki »Odpuščeni po prestani kazni« je treba osebe, ki so kazen v celoti prestale, pri čemer so mišljene tudi osebe, ki jim je bila po izrednem pravnem sredstvu pravnomočno izrečena kazen spremenjena, izkazati, ko v celoti prestanejo kazen.
Obsojence, ki jim je bila z aktom o amnestiji ali pomilostitvi pravnomočna kazen znižana, je treba v rubriki »Pomiloščeni« izkazati, ko so tako znižano kazen prestali.
V rubriki »Drugi primeri zmanjšanja številčnega stanja« se izkazujejo podatki o osebah, ki so bile zaradi uvedbe preiskave ali zaradi obnove kazenskega postopka predane preiskovalnemu sodniku, osebe, ki jim je izvršitev kazni zapora zastarala, osebe, ki jim je bila kazen zapora z aktom o amnestiji ali pomilostitvi pogojno odložena, osebe, ki jim je sodišče dovolilo prestajati nadomestno kazen zapora po 13. členu zakona in druge primere zmanjšanja številčnega stanja v zavodu, za katere ni ustreznih rubrik.
Na tem obrazcu mora biti seštevek izkazanih podatkov o številu oseb na prestajanju kazni v začetku poročevalskega obdobja in podatkov o številu oseb, sprejetih na prestajanje kazni enak seštevku izkazanih podatkov o zmanjšanju števila oseb na prestajanju kazni in podatkov na koncu poročevalskega obdobja.
Obrazec IK – 2
Za izpolnjevanje podatkov na tem obrazcu se smiselno uporablja navodilo o izpolnjevanju obrazca IK – 1.
Obrazec IK – 3
Na tem obrazcu je treba izkazovati ustrezne podatke le za osebe, ki so v istem zavodu začele prestajati kazen v obdobju, na katero se poročilo nanaša. V tem obrazcu se ne izkazuje podatkov za:
– obsojence, premeščene iz drugih zavodov, razen za obsojence, ki so premeščeni iz zavodov v tujini;
– osebe, vrnjene z bega;
– osebe, ki so po preteku prekinitve prestajanja kazni zapora prišle v zavod zaradi nadaljevanja prestajanja kazni zapora.
Podatki, ki jih je treba izkazovati v rubriki »Skupaj sprejetih« vključujejo tudi podatke, ki jih je treba posebej izkazovati v rubriki »Preklican pogojni odpust« in »Preklicana pogojna obsodba«.
Podatki, izkazani na tem obrazcu v stolpcu 1, rubriki »Skupaj sprejetih«, se morajo ujemati s seštevkom na obrazcu IK – 1 v stolpcu 1, rubriki »Novi« (sprejeti iz prostosti in sprejeti iz pripora ter iz zavodov v tujini).
Osebe, kaznovane za prekršek, navedene v stolpcih 4, 5 in 6, se ne seštevajo v stolpcih 1, 2 in 3 in tudi ne v rubriki »Preklican pogojni odpust« in »Preklicana pogojna obsodba«.
Obrazec IK – 4
Za izkazovanje podatkov na tem obrazcu se uporabljajo navodila prvega in tretjega odstavka obrazca IK – 3.
Obrazec IK – 5
Na tem obrazcu je treba izkazovati podatke samo za tiste osebe, ki so bile odpuščene s prestajanja kazni (kazen v celoti prestali, s pomilostitvijo kazen znižana oziroma odpuščeno nadaljnje prestajanje kazni, amnestirani, pogojno in predčasno odpuščeni). V tem obrazcu zavodi ne izkazujejo podatkov za osebe, ki:
– jim je bilo prestajanje kazni prekinjeno;
– so bili premeščeni v drug zavod, razen za premeščene v zavod tuje države;
– so pobegnili ali umrli med prestajanjem kazni zapora.
Podatke o obsojencih, ki jim je bila kazen izredno omiljena, je treba izkazovati na tem obrazcu potem, ko so kazen v celoti ali delno prestali.
Za izkazovanje podatkov o osebah, kaznovanih za prekršek, se smiselno uporablja četrti odstavek obrazca IK – 3.
Obrazec – IK 6
Za izkazovanje podatkov na tem obrazcu se smiselno uporabljata prvi in drugi odstavek obrazca IK – 5.
Obrazca IK – 7 in IK – 8
Pri izpolnjevanju teh obrazcev se je treba ravnati po 23. členu tega pravilnika.
Obrazec IK – 9
Ta obrazec vsebuje podatke o izobrazbi oseb na prestajanju kazni in o njihovem izobraževanju med prestajanjem kazni. V vodoravni koloni »Številčno stanje po izobrazbi na dan 31. 12.« se izkazujejo podatki od 1 do 18 za vse, ki prestajajo kazen zapora po stanju ob koncu leta.
Obrazec – IK 10
Ta obrazec vsebuje podatke o doseženi izobrazbi mladoletnikov med izvrševanjem vzgojnega ukrepa oddaje mladoletnika v prevzgojni dom. V vodoravni koloni »Številčno stanje po izobrazbi na dan 31. 12.« se izkazujejo podatki od 1 do 8 za vse, ki prestajajo vzgojni ukrep po stanju ob konca leta.
Obrazec IK – 11 in IK – 11/1
Na tem obrazcu se prikazujejo ugodnosti, ki so bile osebam na prestajanju kazni podeljene v poročevalskem obdobju in zlorabe teh ugodnosti. V ustrezno rubriko se vpišejo vse podeljene ugodnosti, tudi če je bila ista oseba deležna več različnih ugodnosti.
V rubrikah »Vrnili se z zamudo« se vpiše število ugodnosti, s katerih so se osebe, ki so jih koristile, sicer vrnile nepravočasno, vendar so se vrnile same.
Rubrike »Privedeni« prikazujejo število ugodnosti, s katerih so bile osebe, ki so jih koristile, v zavod privedene, ne glede na vzrok privedbe.
V rubrikah »Se niso vrnili v poročevalskem obdobju« se prikazuje število ugodnosti, s katerih se osebe, ki so jih koristile, sploh niso vrnile (so še na begu).
V rubrikah »Osumljeni storitve kaznivega dejanja« se prikazuje število ugodnosti, med koriščenjem katerih so osebe, ki so jih koristile, osumljene, da so storile kaznivo dejanje.
V dodatnem obrazcu IK – 11/1 se prikazuje število oseb na prestajanju kazni, ki so bile deležne posameznih ugodnosti oziroma število oseb, ki jim te ugodnosti niso bile podeljene.
Obrazec IK – 12
Na tem obrazcu se v stolpcu št. 1 vpiše skupno število oseb, ki jim je bila v poročevalskem obdobju izrečena disciplinska kazen, ne glede na to, ali je bila ista oseba disciplinsko kaznovana enkrat ali večkrat.
V ustreznih stolpcih se izkaže število posameznih vrst disciplinskih kazni, izrečenih polnoletnim oziroma mladoletnim osebam.
V ustreznem stolpcu je treba izkazati vse izrečene disciplinske kazni, tudi če je bila kakšna oseba večkrat kaznovana z istovrstnimi ali različnimi disciplinskimi kaznimi.
Disciplinske kazni, izrečene polnoletnim osebam na prestajanju kazni, se vpišejo v stolpce 2 do 13.
Disciplinske kazni, izrečene mladoletnim obsojencem, se vpišejo v stolpce 14 do 23.
Disciplinske kazni, izrečene mladoletnikom v prevzgojnem domu, se vpišejo v stolpce 24 do 30.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
Do celovite vzpostavitve elektronskega zbiranja podatkov po tem pravilniku se podatki zbirajo, vodijo in obdelujejo ročno.
26. člen
Za osebe na prestajanju kazni, ki so ob uveljavitvi tega pravilnika že na prestajanju kazni zapora, se še naprej vodi zbirka podatkov na dosedanjih obrazcih.
27. člen
Tehnično navodilo iz 16. člena tega pravilnika mora biti izdano v dveh mesecih po uveljavitvi navedenega pravilnika.
Do izdaje tehničnega navodila se pri vnašanju podatkov o osebi na prestajanju kazni v centralno evidenco smiselno uporablja navodilo za uporabo računalniškega sistema, ki ga je izdal Republiški računalniški center novembra 1999.
28. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 791-3/2001
Ljubljana, dne 15. januarja 2002.
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost