Uradni list

Številka 18
Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 18/2002 z dne 28. 2. 2002

Kazalo

719. Zakon o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A), stran 1347.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A)
Razglašam zakon o spremembah zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (ZZNSGC-A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 15. februarja 2002.
Št. 001-22-6/02
Ljubljana, dne 25. februarja 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA GRADITEV DRŽAVNIH CEST, DOLOČENIH V NACIONALNEM PROGRAMU IZGRADNJE AVTOCEST V REPUBLIKI SLOVENIJI (ZZNSGC-A)
1. člen
V zakonu o zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest, določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98) se 1. člen spremeni tako, da se glasi:
“Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev, namenjenih za graditev državnih cest določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.”
2. člen
2. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) V proračunu Republike Slovenije se namensko zagotavljajo sredstva za graditev državnih cest iz prejšnjega člena.
(2) Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo v proračunu Republike Slovenije za leto 2003 najmanj v znesku 37.000 mio tolarjev in v letih po letu 2003 najmanj v znesku, ki je realno enak znesku za leto 2003.”
3. člen
V 3. členu se v prvem odstavku za besedo “zakona” pika črta in doda besedilo: “do skupne vrednosti sredstev, ki je določena v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki Sloveniji.”
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Zagotovljena namenska sredstva v proračunu Republike Slovenije iz 2. člena tega zakona, ministrstvo, pristojno za finance, nakazuje na račun DARS d.d. po odredbi pooblaščene osebe ministrstva, pristojnega za promet, na podlagi pisnega zahtevka DARS d.d.
(2) DARS d.d. daje pisni zahtevek za črpanje s tem zakonom zagotovljenih sredstev, za plačilo opravljenega dela, v okviru sprejetega letnega plana razvoja in vzdrževanja avtocest ter finančnega načrta DARS d.d. na osnovi dokumentacije, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.
(3) Če letni plan razvoja in vzdrževanja avtocest ni sprejet do 1. januarja tekočega leta, lahko DARS d.d. da pisni zahtevek za črpanje s tem zakonom zagotovljenih sredstev, za plačilo opravljenega dela, na podlagi začasnega finančnega načrta DARS d.d., ki mora biti usklajen z nacionalnim programom izgradnje avtocest za to leto.
(4) Ministrstvo, pristojno za promet, preveri utemeljenost zahtevka DARS d.d., iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena glede na sprejeti letni plan razvoja avtocest oziroma finančni načrt, kakor tudi glede upoštevanja predpisov, ki urejajo pripravo investicijske dokumentacije in spremljanje investicij.”
5. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Vlada Republike Slovenije enkrat letno poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o namenski porabi sredstev iz 2. člena tega zakona.”
6. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 433-03/98-6/4
Ljubljana, dne 15. februarja 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina