Uradni list

Številka 7
Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 7/2002 z dne 30. 1. 2002

Kazalo

405. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk, stran 698.

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 13/93, 66/93 in 22/00) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 23. seji dne 21. 12. 2001 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk
1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji in kriteriji dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk na podlagi razpisov.
2. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– male in srednje velike gospodarske družbe,
– sobodajalci,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Prosilci morajo tako pridobljena sredstva vložiti v razvoj in razširitev obstoječe dejavnosti oziroma novo dejavnost na območju Občine Žužemberk. Prav tako morajo imeti prosilci – pravne osebe sedež, fizične osebe pa stalno prebivališče v Občini Žužemberk.
3. člen
Občina Žužemberk bo dodeljevala sredstva občinskega proračuna za razvoj in pospeševanje malega gospodarstva in turizma, in sicer na področjih:
– finančne spodbude za posebne ciljne skupine,
– pridobivanje standardov kakovosti,
– promocijske aktivnosti.
4. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk so sredstva, zagotovljena s proračunom Občine Žužemberk, dogovorjena bančna sredstva in morebitna druga sredstva.
5. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Žužemberk v sredstvih javnega obveščanja.
6. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva in turizma,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. opredelitev prosilcev,
5. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
7. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Žužemberk ter to predstavljajo na domačih ter tujih sejmih in konferencah,
– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodni proces,
– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj in promocijo občine,
– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v občini.
8. člen
Vlogo za dodelitev sredstev občinskega proračuna oddajo prosilci na občinsko upravo.
Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se strinja z danimi pogoji,
– osnovne podatke,
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma za samostojne podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja
– za fizične osebe potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– poslovni načrt projekta, ki ga predlagatelj prijavlja,
– fotokopije že podpisanih pogodb oziroma računov povezanih s projektom (če jih prosilec že ima),
– priporočilo turističnega društva, za projekte povezane z razvojem turizma.
9. člen
Višina dodeljenih proračunskih sredstev je odvisna od višine sredstev v občinskem proračunu in od vrednosti investicije, vendar ne sme biti višja od 30% vrednosti investicije.
10. člen
Višina sredstev za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk se vsako leto določi s proračunom občine.
11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk, nadzoruje nadzorni odbor.
12. člen
Če se ugotovi nenamenska poraba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, na proračun Občine Žužemberk.
13. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 032-01/01-950/37
Žužemberk, dne 21. decembra 2001.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca