Uradni list

Številka 2
Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 2/2002 z dne 11. 1. 2002

Kazalo

38. Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti, stran 54.

Na podlagi 31. člena zakona o državni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti
1. člen
Standardna klasifikacija dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: SKD) je obvezen nacionalni standard za evidentiranje, zbiranje, obdelovanje, analiziranje, posredovanje in izkazovanje podatkov, pomembnih za spremljanje stanj in gibanj na ekonomskem in socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov.
2. člen
SKD se uporablja za določanje dejavnosti in za razvrščanje poslovnih subjektov in njihovih delov za potrebe različnih uradnih in drugih administrativnih podatkovnih zbirk ter za potrebe statistike in analitike v državi in mednarodno.
3. člen
SKD temelji na klasifikaciji dejavnosti NACE Rev.1 (Nomenclature statistique des activités économiques dans la Communanté européenne), ki je obvezen statistični standard Evropske unije in je neposredno povezana z mednarodno klasifikacijo dejavnosti Združenih narodov ISIC Rev. 3 (International Standard Industrial Classification).
4. člen
SKD ima hierarhično razčlembo in določa naslednje ravni dejavnosti:
– področje (označeno z eno črko),
– podpodročje (označeno z dvema črkama),
– oddelek (označen z dvomestno številčno oznako),
– skupina (označena s trimestno številčno oznako),
– razred (označen s štirimestno številčno oznako),
– podrazred (označen s petmestno številčno oznako).
Med številčno oznako za oddelek in skupino stoji pika.
Do ravni razreda je razčlemba usklajena z NACE Rev.1.
Podrazred je državna razčlemba.
5. člen
Vsaka postavka dejavnosti je določena s šifro in nazivom. Za razlago vsebine postavk je pristojen Statistični urad Republike Slovenije.
6. člen
Šifre in nazivi postavk dejavnosti SKD so sestavni del te uredbe.
7. člen
Za usklajevanje SKD s predpisi Evropske unije in za uvajanje sprememb in dopolnitev SKD je zadolžen Statistični urad Republike Slovenije.
8. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 34/94, 3/95, 33/95, 15/96, 89/98 in 12/99).
9. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 056-01/2001-1
Ljubljana, dne 27. decembra 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik
        Standardna klasifikacija dejavnosti

-----------------------------------------------------------------------
SKD     Naziv
-----------------------------------------------------------------------
A)      KMETIJSTVO, LOV, GOZDARSTVO

01      KMETIJSTVO IN LOV TER Z NJIMA POVEZANE STORITVE

01.1     Pridelovanje kmetijskih rastlin

01.11    Pridelovanje žit in drugih poljščin

01.110    Pridelovanje žit in drugih poljščin

01.12    Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

01.120    Pridelovanje vrtnin, okrasnih rastlin, semen in sadik

01.13    Vinogradništvo in sadjarstvo

01.131    Vinogradništvo

01.132    Sadjarstvo

01.2     Živinoreja

01.21    Reja govedi

01.210    Reja govedi

01.22    Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov

01.220    Reja ovac, koz, konj, oslov, mul in mezgov

01.23    Reja prašičev

01.230    Reja prašičev

01.24    Reja perutnine

01.240    Reja perutnine

01.25    Reja drugih živali

01.250    Reja drugih živali

01.3     Mešano kmetijstvo

01.30    Mešano kmetijstvo

01.300    Mešano kmetijstvo

01.4     Storitve za rastlinsko pridelavo in živinorejo, razen
       veterinarskih storitev; urejanje parkov

01.41    Storitve za rastlinsko pridelavo; urejanje parkov

01.411    Urejanje in vzdrževanje parkov, vrtov in zelenih
       športnih površin

01.412    Druge storitve za rastlinsko pridelavo

01.42    Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev

01.420    Storitve za živinorejo, razen veterinarskih storitev

01.5     Lov in lovske storitve

01.50    Lov in lovske storitve

01.500    Lov in lovske storitve

02      GOZDARSTVO IN GOZDARSKE STORITVE

02.0     Gozdarstvo in gozdarske storitve

02.01    Gozdarstvo

02.010    Gozdarstvo

02.02    Gozdarske storitve

02.020    Gozdarske storitve

B)      RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE

05      RIBIŠTVO IN RIBIŠKE STORITVE

05.0     Ribištvo in ribiške storitve

05.01    Ribolov

05.010    Ribolov

05.02    Ribogojstvo

05.020    Ribogojstvo

C)      RUDARSTVO

CA      PRIDOBIVANJE ENERGETSKIH SUROVIN

10      PRIDOBIVANJE ČRNEGA PREMOGA, RJAVEGA PREMOGA IN
       LIGNITA, ŠOTE

10.1     Pridobivanje črnega premoga

10.10    Pridobivanje črnega premoga

10.100    Pridobivanje črnega premoga

10.2     Pridobivanje rjavega premoga in lignita

10.20    Pridobivanje rjavega premoga in lignita

10.200    Pridobivanje rjavega premoga in lignita

10.3     Pridobivanje šote

10.30    Pridobivanje šote

10.300    Pridobivanje šote

11      PRIDOBIVANJE SUROVE NAFTE IN ZEMELJSKEGA PLINA;
       STORITVE V ZVEZI S PRIDOBIVANJEM, BREZ ISKANJA NAHAJALIŠČ

11.1     Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

11.10    Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

11.100    Pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina

11.2     Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
       zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

11.20    Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
       zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

11.200    Storitve v zvezi s pridobivanjem surove nafte in
       zemeljskega plina, brez iskanja nahajališč

12      PRIDOBIVANJE URANOVIH IN TORIJEVIH RUD

12.0     Pridobivanje uranovih in torijevih rud

12.00    Pridobivanje uranovih in torijevih rud

12.000    Pridobivanje uranovih in torijevih rud

CB      PRIDOBIVANJE RUD IN KAMNIN, RAZEN ENERGETSKIH

13      PRIDOBIVANJE RUD

13.1     Pridobivanje železove rude

13.10    Pridobivanje železove rude

13.100    Pridobivanje železove rude

13.2     Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in
       torijeve rude

13.20    Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in
       torijeve rude

13.200    Pridobivanje rud neželeznih kovin, razen uranove in
       torijeve rude

14      PRIDOBIVANJE RUDNIN IN KAMNIN

14.1     Pridobivanje kamna

14.11    Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna

14.110    Pridobivanje okrasnega in gradbenega kamna

14.12    Pridobivanje apnenca, sadre in krede

14.120    Pridobivanje apnenca, sadre in krede

14.13    Pridobivanje skrilavcev

14.130    Pridobivanje skrilavcev

14.2     Pridobivanje peska in gline

14.21    Pridobivanje gramoza in peska

14.210    Pridobivanje gramoza in peska

14.22    Pridobivanje gline in kaolina

14.220    Pridobivanje gline in kaolina

14.3     Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
       proizvodnjo mineralnih gnojil

14.30    Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
       proizvodnjo mineralnih gnojil

14.300    Pridobivanje mineralov za kemijsko proizvodnjo in
       proizvodnjo mineralnih gnojil

14.4     Pridobivanje soli

14.40    Pridobivanje soli

14.400    Pridobivanje soli

14.5     Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

14.50    Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

14.500    Pridobivanje drugih rudnin in kamnin

D)      PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

DA      PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ, KRMIL IN TOBAČNIH IZDELKOV

15      PROIZVODNJA HRANE, PIJAČ IN KRMIL

15.1     Proizvodnja, predelava in konzerviranje mesa in
       proizvodnja mesnih izdelkov

15.11    Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega

15.110    Proizvodnja in konzerviranje mesa, razen perutninskega

15.12    Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa

15.120    Proizvodnja in konzerviranje perutninskega mesa

15.13    Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa

15.130    Proizvodnja mesnih izdelkov, tudi iz perutninskega mesa

15.2     Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
       izdelkov

15.20    Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
       izdelkov

15.200    Predelava in konzerviranje rib, proizvodnja ribjih
       izdelkov

15.3     Predelava in konzerviranje sadja in vrtnin

15.31    Predelava in konzerviranje krompirja

15.310    Predelava in konzerviranje krompirja

15.32    Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

15.320    Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov

15.33    Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

15.330    Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave

15.4     Proizvodnja rastlinskih in živalskih olj in maščob

15.41    Proizvodnja surovega olja in maščob

15.410    Proizvodnja surovega olja in maščob

15.42    Proizvodnja rafiniranega olja in maščob

15.420    Proizvodnja rafiniranega olja in maščob

15.43    Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

15.430    Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob

15.5     Predelava mleka in proizvodnja mlečnih izdelkov

15.51    Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov

15.510    Mlekarstvo in sirarstvo, proizvodnja mlečnih izdelkov

15.52    Proizvodnja sladoleda

15.520    Proizvodnja sladoleda

15.6     Mlinarstvo, proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

15.61    Mlinarstvo

15.610    Mlinarstvo

15.62    Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

15.620    Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov

15.7     Proizvodnja krmil in hrane za živali

15.71    Proizvodnja krmil

15.710    Proizvodnja krmil

15.72    Proizvodnja hrane za hišne živali

15.720    Proizvodnja hrane za hišne živali

15.8     Proizvodnja drugih živil

15.81    Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

15.810    Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic

15.82    Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
       trajnega peciva in slaščic

15.820    Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja
       trajnega peciva in slaščic

15.83    Proizvodnja sladkorja

15.830    Proizvodnja sladkorja

15.84    Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

15.840    Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov

15.85    Proizvodnja testenin

15.850    Proizvodnja testenin

15.86    Predelava čaja in kave

15.860    Predelava čaja in kave

15.87    Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov

15.870    Proizvodnja različnih začimb, dišav in drugih dodatkov

15.88    Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane

15.880    Proizvodnja homogeniziranih živil in dietetične hrane

15.89    Proizvodnja drugih živil, d. n.

15.890    Proizvodnja drugih živil, d. n.

15.9     Proizvodnja pijač

15.91    Proizvodnja žganih pijač

15.910    Proizvodnja žganih pijač

15.92    Proizvodnja etilnega alkohola

15.920    Proizvodnja etilnega alkohola

15.93    Proizvodnja vina iz grozdja

15.930    Proizvodnja vina iz grozdja

15.94    Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin

15.940    Proizvodnja drugih fermentiranih pijač in sadnih vin

15.95    Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja

15.950    Proizvodnja aromatiziranih vin iz svežega grozdja

15.96    Proizvodnja piva

15.960    Proizvodnja piva

15.97    Proizvodnja slada

15.970    Proizvodnja slada

15.98    Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač

15.980    Proizvodnja mineralnih vod in brezalkoholnih pijač

16      PROIZVODNJA TOBAČNIH IZDELKOV

16.0     Proizvodnja tobačnih izdelkov

16.00    Proizvodnja tobačnih izdelkov

16.000    Proizvodnja tobačnih izdelkov

DB      PROIZVODNJA TEKSTILIJ, USNJENIH OBLAČIL, TEKSTILNIH IN
       KRZNENIH IZDELKOV

17      PROIZVODNJA TEKSTILIJ

17.1     Priprava in predenje tekstilnih vlaken

17.10    Priprava in predenje tekstilnih vlaken

17.100    Priprava in predenje tekstilnih vlaken

17.2     Tkanje tekstilij

17.20    Tkanje tekstilij

17.200    Tkanje tekstilij

17.3     Plemenitenje tekstilij

17.30    Plemenitenje tekstilij

17.300    Plemenitenje tekstilij

17.4     Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

17.40    Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

17.400    Proizvodnja tekstilnih izdelkov, razen oblačil

17.5     Proizvodnja drugih tekstilij

17.51    Proizvodnja preprog in talnih oblog

17.510    Proizvodnja preprog in talnih oblog

17.52    Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

17.520    Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež

17.53    Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
       razen oblačil

17.530    Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih,
       razen oblačil

17.54    Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.

17.540    Proizvodnja drugih tekstilij, d. n.

17.6     Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

17.60    Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

17.600    Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov

17.7     Proizvodnja pletenih in kvačkanih izdelkov

17.71    Proizvodnja nogavic

17.710    Proizvodnja nogavic

17.72    Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

17.720    Proizvodnja pletenih in kvačkanih oblačil

18      PROIZVODNJA OBLAČIL; STROJENJE IN DODELAVA KRZNA;
       PROIZVODNJA KRZNENIH IZDELKOV

18.1     Proizvodnja usnjenih oblačil

18.10    Proizvodnja usnjenih oblačil

18.100    Proizvodnja usnjenih oblačil

18.2     Proizvodnja drugih oblačil in dodatkov

18.21    Proizvodnja delovnih oblačil

18.210    Proizvodnja delovnih oblačil

18.22    Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

18.220    Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil

18.23    Proizvodnja spodnjega perila

18.230    Proizvodnja spodnjega perila

18.24    Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter
       dodatkov

18.240    Proizvodnja športnih in drugih oblačil, pokrival ter
       dodatkov

18.3     Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
       izdelkov

18.30    Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
       izdelkov

18.300    Strojenje in dodelava krzna; proizvodnja krznenih
       izdelkov

DC      PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN
       OBLAČIL

19      PROIZVODNJA USNJA, OBUTVE IN USNJENIH IZDELKOV, RAZEN
       OBLAČIL

19.1     Strojenje in dodelava usnja

19.10    Strojenje in dodelava usnja

19.100    Strojenje in dodelava usnja

19.2     Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
       jermenarskih izdelkov

19.20    Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
       jermenarskih izdelkov

19.200    Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in
       jermenarskih izdelkov

19.3     Proizvodnja obutve

19.30    Proizvodnja obutve

19.300    Proizvodnja obutve

DD      OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ
       LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA

20      OBDELAVA IN PREDELAVA LESA; PROIZVODNJA IZDELKOV IZ
       LESA, PLUTE, SLAME IN PROTJA, RAZEN POHIŠTVA

20.1     Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

20.10    Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

20.100    Žaganje in skobljanje lesa ter impregniranje lesa

20.2     Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
       ivernih, vlaknenih in drugih plošč

20.20    Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
       ivernih, vlaknenih in drugih plošč

20.200    Proizvodnja furnirja, vezanega in slojastega lesa,
       ivernih, vlaknenih in drugih plošč

20.3     Stavbno mizarstvo

20.30    Stavbno mizarstvo

20.300    Stavbno mizarstvo

20.4     Proizvodnja lesene embalaže

20.40    Proizvodnja lesene embalaže

20.400    Proizvodnja lesene embalaže

20.5     Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in
       protja

20.51    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

20.510    Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa

20.52    Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja

20.520    Proizvodnja izdelkov iz plute, slame in protja

DE      PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ
       PAPIRJA IN KARTONA; ZALOŽNIŠTVO IN TISKARSTVO

21      PROIZVODNJA VLAKNIN, PAPIRJA IN KARTONA TER IZDELKOV IZ
       PAPIRJA IN KARTONA

21.1     Proizvodnja vlaknin, papirja in kartona

21.11    Proizvodnja vlaknin

21.110    Proizvodnja vlaknin

21.12    Proizvodnja papirja in kartona

21.120    Proizvodnja papirja in kartona

21.2     Proizvodnja izdelkov iz papirja in kartona

21.21    Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
       in kartonske embalaže

21.210    Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne
       in kartonske embalaže

21.22    Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
       potrebščin iz papirja

21.220    Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih
       potrebščin iz papirja

21.23    Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

21.230    Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja

21.24    Proizvodnja tapet

21.240    Proizvodnja tapet

21.25    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

21.250    Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona

22      ZALOŽNIŠTVO, TISKARSTVO; RAZMNOŽEVANJE POSNETIH
       NOSILCEV ZAPISA

22.1     Založništvo

22.11    Izdajanje knjig

22.110    Izdajanje knjig

22.12    Izdajanje časopisov

22.120    Izdajanje časopisov

22.13    Izdajanje revij in periodike

22.130    Izdajanje revij in periodike

22.14    Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

22.140    Izdajanje posnetih nosilcev zvočnega zapisa

22.15    Drugo založništvo

22.150    Drugo založništvo

22.2     Tiskarstvo in z njim povezane storitve

22.21    Tiskanje časopisov

22.210    Tiskanje časopisov

22.22    Drugo tiskarstvo

22.220    Drugo tiskarstvo

22.23    Knjigoveštvo

22.230    Knjigoveštvo

22.24    Priprava za tisk

22.240    Priprava za tisk

22.25    Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom

22.250    Druge dejavnosti, povezane s tiskarstvom

22.3     Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa

22.31    Razmnoževanje zvočnih zapisov

22.310    Razmnoževanje zvočnih zapisov

22.32    Razmnoževanje video zapisov

22.320    Razmnoževanje video zapisov

22.33    Razmnoževanje računalniških zapisov

22.330    Razmnoževanje računalniških zapisov

DF      PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA

23      PROIZVODNJA KOKSA, NAFTNIH DERIVATOV, JEDRSKEGA GORIVA

23.1     Proizvodnja koksa

23.10    Proizvodnja koksa

23.100    Proizvodnja koksa

23.2     Proizvodnja naftnih derivatov

23.20    Proizvodnja naftnih derivatov

23.200    Proizvodnja naftnih derivatov

23.3     Proizvodnja jedrskega goriva

23.30    Proizvodnja jedrskega goriva

23.300    Proizvodnja jedrskega goriva

DG      PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH
       VLAKEN

24      PROIZVODNJA KEMIKALIJ, KEMIČNIH IZDELKOV, UMETNIH
       VLAKEN

24.1     Proizvodnja osnovnih kemikalij

24.11    Proizvodnja tehničnih plinov

24.110    Proizvodnja tehničnih plinov

24.12    Proizvodnja barvil in pigmentov

24.120    Proizvodnja barvil in pigmentov

24.13    Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

24.130    Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij

24.14    Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

24.140    Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij

24.15    Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

24.150    Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin

24.16    Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

24.160    Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki

24.17    Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

24.170    Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki

24.2     Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
       izdelkov

24.20    Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
       izdelkov

24.200    Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih
       izdelkov

24.3     Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
       tiskarskih barv in kitov

24.30    Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
       tiskarskih barv in kitov

24.300    Proizvodnja kritnih barv, lakov in podobnih premazov,
       tiskarskih barv in kitov

24.4     Proizvodnja farmacevtskih surovin in preparatov

24.41    Proizvodnja farmacevtskih surovin

24.410    Proizvodnja farmacevtskih surovin

24.42    Proizvodnja farmacevtskih preparatov

24.420    Proizvodnja farmacevtskih preparatov

24.5     Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
       polirnih sredstev, parfumov in toaletnih sredstev

24.51    Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
       polirnih sredstev

24.510    Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in
       polirnih sredstev

24.52    Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

24.520    Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev

24.6     Proizvodnja razstreliv, lepil, eteričnih olj in drugih
       kemičnih izdelkov

24.61    Proizvodnja razstreliv

24.610    Proizvodnja razstreliv

24.62    Proizvodnja sredstev za lepljenje

24.620    Proizvodnja sredstev za lepljenje

24.63    Proizvodnja eteričnih olj

24.630    Proizvodnja eteričnih olj

24.64    Proizvodnja fotografskih kemikalij

24.640    Proizvodnja fotografskih kemikalij

24.65    Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa

24.650    Proizvodnja neposnetih nosilcev zapisa

24.66    Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

24.660    Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov

24.7     Proizvodnja umetnih vlaken

24.70    Proizvodnja umetnih vlaken

24.700    Proizvodnja umetnih vlaken

DH      PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS

25      PROIZVODNJA IZDELKOV IZ GUME IN PLASTIČNIH MAS

25.1     Proizvodnja izdelkov iz gume

25.11    Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila

25.110    Proizvodnja plaščev in zračnic za vozila

25.12    Obnavljanje in protektiranje gum za vozila

25.120    Obnavljanje in protektiranje gum za vozila

25.13    Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

25.130    Proizvodnja drugih izdelkov iz gume

25.2     Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas

25.21    Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
       plastičnih mas

25.210    Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz
       plastičnih mas

25.22    Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

25.220    Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas

25.23    Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

25.230    Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo

25.24    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

25.240    Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas

DI      PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV

26      PROIZVODNJA DRUGIH NEKOVINSKIH MINERALNIH IZDELKOV

26.1     Proizvodnja stekla in steklenih izdelkov

26.11    Proizvodnja ravnega stekla

26.110    Proizvodnja ravnega stekla

26.12    Oblikovanje in obdelava ravnega stekla

26.120    Oblikovanje in obdelava ravnega stekla

26.13    Proizvodnja votlega stekla

26.130    Proizvodnja votlega stekla

26.14    Proizvodnja steklenih vlaken

26.140    Proizvodnja steklenih vlaken

26.15    Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
       tehničnih steklenih izdelkov

26.150    Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter
       tehničnih steklenih izdelkov

26.2     Proizvodnja neognjevzdržne keramike, razen tiste za
       gradbeništvo; proizvodnja ognjevzdržne keramike

26.21    Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

26.210    Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike

26.22    Proizvodnja sanitarne keramike

26.220    Proizvodnja sanitarne keramike

26.23    Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
       keramike

26.230    Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz
       keramike

26.24    Proizvodnja druge tehnične keramike

26.240    Proizvodnja druge tehnične keramike

26.25    Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

26.250    Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov

26.26    Proizvodnja ognjevzdržne keramike

26.260    Proizvodnja ognjevzdržne keramike

26.3     Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

26.30    Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

26.300    Proizvodnja zidnih in talnih keramičnih ploščic

26.4     Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
       materialov za gradbeništvo

26.40    Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
       materialov za gradbeništvo

26.400    Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih keramičnih
       materialov za gradbeništvo

26.5     Proizvodnja cementa, apna, mavca

26.51    Proizvodnja cementa

26.510    Proizvodnja cementa

26.52    Proizvodnja apna

26.520    Proizvodnja apna

26.53    Proizvodnja mavca

26.530    Proizvodnja mavca

26.6     Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca

26.61    Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

26.610    Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

26.62    Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo

26.620    Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo

26.63    Proizvodnja sveže betonske mešanice

26.630    Proizvodnja sveže betonske mešanice

26.64    Proizvodnja malte

26.640    Proizvodnja malte

26.65    Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

26.650    Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

26.66    Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

26.660    Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

26.7     Obdelava naravnega kamna

26.70    Obdelava naravnega kamna

26.700    Obdelava naravnega kamna

26.8     Proizvodnja brusilnih sredstev in drugih nekovinskih
       mineralnih izdelkov

26.81    Proizvodnja brusilnih sredstev

26.810    Proizvodnja brusilnih sredstev

26.82    Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

26.820    Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov

DJ      PROIZVODNJA KOVIN IN KOVINSKIH IZDELKOV

27      PROIZVODNJA KOVIN

27.1     Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin

27.10    Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin

27.100    Proizvodnja železa, jekla, ferozlitin

27.2     Proizvodnja cevi

27.21    Proizvodnja litoželeznih cevi

27.210    Proizvodnja litoželeznih cevi

27.22    Proizvodnja jeklenih cevi

27.220    Proizvodnja jeklenih cevi

27.3     Druga primarna predelava železa in jekla

27.31    Hladno vlečenje

27.310    Hladno vlečenje

27.32    Hladno valjanje ozkega traku

27.320    Hladno valjanje ozkega traku

27.33    Hladno profiliranje

27.330    Hladno profiliranje

27.34    Vlečenje žice

27.340    Vlečenje žice

27.4     Proizvodnja plemenitih in neželeznih kovin

27.41    Proizvodnja plemenitih kovin

27.410    Proizvodnja plemenitih kovin

27.42    Proizvodnja aluminija

27.420    Proizvodnja aluminija

27.43    Proizvodnja svinca, cinka in kositra

27.430    Proizvodnja svinca, cinka in kositra

27.44    Proizvodnja bakra

27.440    Proizvodnja bakra

27.45    Proizvodnja drugih neželeznih kovin

27.450    Proizvodnja drugih neželeznih kovin

27.5     Livarstvo

27.51    Litje železa

27.510    Litje železa

27.52    Litje jekla

27.520    Litje jekla

27.53    Litje lahkih kovin

27.530    Litje lahkih kovin

27.54    Litje drugih neželeznih kovin

27.540    Litje drugih neželeznih kovin

28      PROIZVODNJA KOVINSKIH IZDELKOV, RAZEN STROJEV IN NAPRAV

28.1     Proizvodnja gradbenih kovinskih izdelkov

28.11    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

28.110    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov

28.12    Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

28.120    Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva

28.2     Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
       kontejnerjev; proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
       ogrevanje

28.21    Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
       kontejnerjev

28.210    Proizvodnja kovinskih rezervoarjev, cistern,
       kontejnerjev

28.22    Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
       ogrevanje

28.220    Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
       ogrevanje

28.3     Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
       ogrevanje

28.30    Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
       ogrevanje

28.300    Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno
       ogrevanje

28.4     Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
       prašna metalurgija

28.40    Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
       prašna metalurgija

28.400    Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin;
       prašna metalurgija

28.5     Površinska obdelava in prekrivanje kovin; splošna
       mehanična dela

28.51    Površinska obdelava in prekrivanje kovin

28.511    Prekrivanje kovin s kovino

28.512    Druga površinska in toplotna obdelava kovin

28.52    Splošna mehanična dela

28.520    Splošna mehanična dela

28.6     Proizvodnja rezilnega in drugega orodja, ključavnic,
       okovja

28.61    Proizvodnja rezilnega orodja

28.610    Proizvodnja rezilnega orodja

28.62    Proizvodnja drugega orodja

28.621    Proizvodnja ročnega orodja

28.622    Proizvodnja orodja za stroje

28.63    Proizvodnja ključavnic, okovja

28.630    Proizvodnja ključavnic, okovja

28.7     Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov

28.71    Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

28.710    Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod

28.72    Proizvodnja lahke kovinske embalaže

28.720    Proizvodnja lahke kovinske embalaže

28.73    Proizvodnja izdelkov iz žice

28.730    Proizvodnja izdelkov iz žice

28.74    Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti

28.740    Proizvodnja vijačnega materiala, vezi, verig, vzmeti

28.75    Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.

28.750    Proizvodnja drugih kovinskih izdelkov, d. n.

DK      PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV

29      PROIZVODNJA STROJEV IN NAPRAV

29.1     Proizvodnja strojev za proizvajanje in izkoriščanje
       mehanske energije, razen motorjev za letala in motorna vozila

29.11    Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
       motorna vozila

29.110    Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in
       motorna vozila

29.12    Proizvodnja črpalk in kompresorjev

29.120    Proizvodnja črpalk in kompresorjev

29.13    Proizvodnja pip in ventilov

29.130    Proizvodnja pip in ventilov

29.14    Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
       prenos energije

29.140    Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski
       prenos energije

29.2     Proizvodnja peči, dvigalnih, klimatskih in drugih
       naprav za splošno rabo

29.21    Proizvodnja peči in gorilnikov

29.210    Proizvodnja peči in gorilnikov

29.22    Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

29.220    Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav

29.23    Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
       za gospodinjstva

29.230    Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen
       za gospodinjstva

29.24    Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

29.240    Proizvodnja drugih naprav za splošno rabo

29.3     Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev

29.31    Proizvodnja traktorjev

29.310    Proizvodnja traktorjev

29.32    Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev

29.320    Proizvodnja drugih kmetijskih in gozdarskih strojev

29.4     Proizvodnja obdelovalnih strojev

29.41    Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev

29.410    Proizvodnja ročnih prenosnih obdelovalnih strojev

29.42    Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin

29.420    Proizvodnja drugih strojev za obdelavo kovin

29.43    Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

29.430    Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev

29.5     Proizvodnja drugih strojev za posebne
       namene

29.51    Proizvodnja metalurških strojev

29.510    Proizvodnja metalurških strojev

29.52    Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

29.520    Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev

29.53    Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

29.530    Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo

29.54    Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
       usnjarsko industrijo

29.540    Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
       usnjarsko industrijo

29.55    Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

29.550    Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona

29.56    Proizvodnja strojev za druge posebne namene

29.560    Proizvodnja strojev za druge posebne namene

29.6     Proizvodnja orožja in streliva

29.60    Proizvodnja orožja in streliva

29.600    Proizvodnja orožja in streliva

29.7     Proizvodnja gospodinjskih strojev in naprav

29.71    Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev

29.710    Proizvodnja električnih gospodinjskih strojev

29.72    Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in
       naprav

29.720    Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih strojev in
       naprav

DL      PROIZVODNJA ELEKTRIČNE IN OPTIČNE OPREME

30      PROIZVODNJA PISARNIŠKIH STROJEV IN RAČUNALNIKOV

30.0     Proizvodnja pisarniških strojev in računalnikov

30.01    Proizvodnja pisarniških strojev

30.010    Proizvodnja pisarniških strojev

30.02    Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
       podatkov

30.020    Proizvodnja računalnikov in druge opreme za obdelavo
       podatkov

31      PROIZVODNJA ELEKTRIČNIH STROJEV IN NAPRAV

31.1     Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
       transformatorjev

31.10    Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
       transformatorjev

31.100    Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in
       transformatorjev

31.2     Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
       elektrike

31.20    Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
       elektrike

31.200    Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje
       elektrike

31.3     Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic

31.30    Proizvodnja izoliranih električnih kablov in žic

31.300    Proizvodnja izoliranih električnih kablov

in žic

31.4     Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij

31.40    Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij

31.400    Proizvodnja akumulatorjev, primarnih členov in baterij

31.5     Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
       svetilk

31.50    Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
       svetilk

31.500    Proizvodnja opreme za razsvetljavo in električnih
       svetilk

31.6     Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila ter
       druge električne opreme

31.61    Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila

31.610    Proizvodnja električne opreme za stroje in vozila

31.62    Proizvodnja druge električne opreme

31.620    Proizvodnja druge električne opreme

32      PROIZVODNJA RADIJSKIH, TELEVIZIJSKIH
       IN KOMUNIKACIJSKIH NAPRAV
       IN OPREME

32.1     Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
       elektronskih komponent

32.10    Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
       elektronskih komponent

32.100    Proizvodnja elektronk, elektronskih ventilov in drugih
       elektronskih komponent

32.2     Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
       telefonskih in telegrafskih naprav

32.20    Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
       telefonskih in telegrafskih naprav

32.200    Proizvodnja radijskih in televizijskih oddajnikov,
       telefonskih in telegrafskih naprav

32.3     Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
       naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

32.30    Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
       naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

32.300    Proizvodnja radijskih in televizijskih sprejemnikov,
       naprav in opreme za snemanje in predvajanje zvoka in slike

33      PROIZVODNJA MEDICINSKIH, FINOMEHANIČNIH IN OPTIČNIH
       INSTRUMENTOV TER UR

33.1     Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
       ortopedskih pripomočkov

33.10    Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
       ortopedskih pripomočkov

33.100    Proizvodnja medicinske in kirurške opreme in
       ortopedskih pripomočkov

33.2     Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
       navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
       industrijsko procesno krmiljenje

33.20    Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
       navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
       industrijsko procesno krmiljenje

33.200    Proizvodnja merilnih, kontrolnih, preizkuševalnih,
       navigacijskih in drugih instrumentov in naprav, razen opreme za
       industrijsko procesno krmiljenje

33.3     Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje

33.30    Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje

33.300    Proizvodnja opreme za industrijsko procesno krmiljenje

33.4     Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

33.40    Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

33.400    Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme

33.5     Proizvodnja ur

33.50    Proizvodnja ur

33.500    Proizvodnja ur

DM      PROIZVODNJA VOZIL IN PLOVIL

34      PROIZVODNJA MOTORNIH VOZIL, PRIKOLIC IN POLPRIKOLIC

34.1     Proizvodnja motornih vozil

34.10    Proizvodnja motornih vozil

34.100    Proizvodnja motornih vozil

34.2     Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic,
       polprikolic

34.20    Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
       in polprikolic

34.200    Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic
       in polprikolic

34.3     Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila
       in njihove motorje

34.30    Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila
       in njihove motorje

34.300    Proizvodnja delov in dodatne opreme za motorna vozila
       in njihove motorje

35      PROIZVODNJA DRUGIH VOZIL IN PLOVIL

35.1     Gradnja in popravilo ladij, čolnov

35.11    Gradnja in popravilo ladij

35.110    Gradnja in popravilo ladij

35.12    Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport

35.120    Proizvodnja in popravilo čolnov za razvedrilo in šport

35.2     Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

35.20    Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

35.200    Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil

35.3     Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

35.30    Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

35.300    Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil

35.4     Proizvodnja motornih koles, koles in vozil za invalide

35.41    Proizvodnja motornih koles

35.410    Proizvodnja motornih koles

35.42    Proizvodnja koles

35.420    Proizvodnja koles

35.43    Proizvodnja vozil za invalide

35.430    Proizvodnja vozil za invalide

35.5     Proizvodnja drugih vozil

35.50    Proizvodnja drugih vozil

35.500    Proizvodnja drugih vozil

DN      PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI;
       RECIKLAŽA

36      PROIZVODNJA POHIŠTVA IN DRUGE PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

36.1     Proizvodnja pohištva

36.11    Proizvodnja sedežnega pohištva

36.110    Proizvodnja sedežnega pohištva

36.12    Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
       razen sedežnega

36.120    Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore,
       razen sedežnega

36.13    Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega

36.130    Proizvodnja kuhinjskega pohištva, razen sedežnega

36.14    Proizvodnja drugega pohištva

36.140    Proizvodnja drugega pohištva

36.15    Proizvodnja žimnic

36.150    Proizvodnja žimnic

36.2     Kovanje kovancev, proizvodnja nakita in podobnih
       izdelkov

36.21    Kovanje kovancev

36.210    Kovanje kovancev

36.22    Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

36.220    Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov

36.3     Proizvodnja glasbil

36.30    Proizvodnja glasbil

36.300    Proizvodnja glasbil

36.4     Proizvodnja športnih izdelkov

36.40    Proizvodnja športnih izdelkov

36.400    Proizvodnja športnih izdelkov

36.5     Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

36.50    Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

36.500    Proizvodnja igralnih pripomočkov in igrač

36.6     Druge predelovalne dejavnosti

36.61    Proizvodnja bižuterije

36.610    Proizvodnja bižuterije

36.62    Proizvodnja metel in krtač

36.620    Proizvodnja metel in krtač

36.63    Proizvodnja drugih izdelkov

36.630    Proizvodnja drugih izdelkov

37      RECIKLAŽA

37.1     Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

37.10    Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

37.100    Reciklaža kovinskih ostankov in odpadkov

37.2     Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

37.20    Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

37.200    Reciklaža nekovinskih ostankov in odpadkov

E)      OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN VODO

40      OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM, PARO IN TOPLO
       VODO

40.1     Oskrba z električno energijo

40.11    Proizvodnja električne energije

40.111    Proizvodnja električne energije v HE

40.112    Proizvodnja električne energije v TE in JE

40.113    Druga proizvodnja električne energije

40.12    Prenos električne energije

40.120    Prenos električne energije

40.13    Distribucija in trgovanje z električno energijo

40.131    Distribucija električne energije

40.132    Trgovanje z električno energijo

40.2     Oskrba s plinastimi gorivi

40.21    Proizvodnja plina

40.210    Proizvodnja plina

40.22    Distribucija in trgovanje s plinastimi gorivi po
       plinovodni mreži

40.221    Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži

40.222    Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži

40.3     Oskrba s paro in toplo vodo

40.30    Oskrba s paro in toplo vodo

40.300    Oskrba s paro in toplo vodo

41      ZBIRANJE, ČIŠČENJE IN DISTRIBUCIJA VODE

41.0     Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

41.00    Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

41.000    Zbiranje, čiščenje in distribucija vode

F)      GRADBENIŠTVO

45      GRADBENIŠTVO

45.1     Pripravljalna dela na gradbiščih

45.11    Rušenje objektov in zemeljska dela

45.110    Rušenje objektov in zemeljska dela

45.12    Raziskovalno vrtanje in sondiranje

45.120    Raziskovalno vrtanje in sondiranje

45.2     Gradnja objektov in delov objektov

45.21    Splošna gradbena dela

45.210    Splošna gradbena dela

45.22    Postavljanje ostrešij in krovska dela

45.220    Postavljanje ostrešij in krovska dela

45.23    Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
       objektov

45.230    Gradnja cest, železniških prog, letališč in športnih
       objektov

45.24    Gradnja vodnih objektov

45.240    Gradnja vodnih objektov

45.25    Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

45.250    Druga gradbena dela, tudi dela specialnih strok

45.3     Inštalacije pri gradnjah

45.31    Električne inštalacije

45.310    Električne inštalacije

45.32    Izolacijska dela

45.320    Izolacijska dela

45.33    Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije

45.330    Vodovodne, plinske in sanitarne inštalacije

45.34    Druge inštalacije pri gradnjah

45.340    Druge inštalacije pri gradnjah

45.4     Zaključna gradbena dela

45.41    Fasaderska in štukaterska dela

45.410    Fasaderska in štukaterska dela

45.42    Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva

45.420    Vgrajevanje stavbnega in drugega pohištva

45.43    Oblaganje tal in sten

45.430    Oblaganje tal in sten

45.44    Steklarska in pleskarska dela

45.441    Steklarska dela

45.442    Pleskarska dela

45.45    Druga zaključna gradbena dela

45.450    Druga zaključna gradbena dela

45.5     Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
       najem, skupaj z upravljalci strojev

45.50    Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
       najem, skupaj z upravljalci strojev

45.500    Dajanje strojev in naprav za gradnjo in rušenje v
       najem, skupaj z upravljalci strojev

G)      TRGOVINA, POPRAVILA MOTORNIH VOZIL IN IZDELKOV ŠIROKE
       PORABE

50      PRODAJA, VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL;
       TRGOVINA NA DROBNO Z MOTORNIMI GORIVI

50.1     Trgovina z motornimi vozili

50.10    Trgovina z motornimi vozili

50.101    Trgovina na debelo z motornimi vozili

50.102    Trgovina na drobno z motornimi vozili

50.103    Posredništvo pri trgovini z motornimi vozili

50.2     Vzdrževanje in popravila motornih vozil

50.20    Vzdrževanje in popravila motornih vozil

50.200    Vzdrževanje in popravila motornih vozil

50.3     Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
       vozila

50.30    Trgovina z rezervnimi deli in dodatno opremo za motorna
       vozila

50.301    Trgovina na debelo z rezervnimi deli in dodatno opremo
       za motorna vozila

50.302    Trgovina na drobno z rezervnimi deli in dodatno opremo
       za motorna vozila

50.303    Posredništvo pri trgovini z rezervnimi deli in dodatno
       opremo za motorna vozila

50.4     Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
       trgovina s posameznimi deli in opremo

50.40    Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles;
       trgovina s posameznimi deli in opremo

50.401    Trgovina na debelo z motornimi kolesi, deli in opremo

50.402    Trgovina na drobno z motornimi kolesi, deli in opremo

50.403    Posredništvo pri trgovini z motornimi kolesi, deli in
       opremo

50.404    Vzdrževanje in popravila motornih koles

50.5     Trgovina na drobno z motornimi gorivi

50.50    Trgovina na drobno z motornimi gorivi

50.501    Trgovina na drobno z lastnimi motornimi
       gorivi

50.502    Posredništvo pri trgovini na drobno z motornimi gorivi

51      POSREDNIŠTVO IN TRGOVINA NA DEBELO, RAZEN Z MOTORNIMI
       VOZILI

51.1     Posredništvo

51.11    Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
       tekstilnih surovin, polizdelkov

51.110    Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živali,
       tekstilnih surovin, polizdelkov

51.12    Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
       kemikalij

51.120    Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih
       kemikalij

51.13    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

51.130    Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala

51.14    Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
       ladij, letal

51.140    Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme,
       ladij, letal

51.15    Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
       predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov

51.150    Posredništvo pri prodaji pohištva, gospodinjskih
       predmetov in naprav, drugih kovinskih izdelkov

51.16    Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
       usnjenih izdelkov

51.160    Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, obutve,
       usnjenih izdelkov

51.17    Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
       izdelkov

51.170    Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih
       izdelkov

51.18    Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
       določenih izdelkov

51.180    Posredništvo, specializirano za prodajo drugih
       določenih izdelkov

51.19    Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

51.190    Posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov

51.2     Trgovina na debelo s kmetijskimi surovinami in živimi
       živalmi

51.21    Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

51.210    Trgovina na debelo z žiti, semeni in krmo

51.22    Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

51.220    Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami

51.23    Trgovina na debelo z živimi živalmi

51.230    Trgovina na debelo z živimi živalmi

51.24    Trgovina na debelo s kožami, usnjem

51.240    Trgovina na debelo s kožami, usnjem

51.25    Trgovina na debelo s surovim tobakom

51.250    Trgovina na debelo s surovim tobakom

51.3     Trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi
       izdelki

51.31    Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami

51.310    Trgovina na debelo s sadjem in vrtninami

51.32    Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

51.320    Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki

51.33    Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
       jedilnim oljem, maščobami

51.330    Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci,
       jedilnim oljem, maščobami

51.34    Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
       pijačami

51.340    Trgovina na debelo z alkoholnimi in brezalkoholnimi
       pijačami

51.35    Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

51.350    Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki

51.36    Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
       izdelki

51.360    Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi
       izdelki

51.37    Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

51.370    Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami

51.38    Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
       raki, mehkužci

51.380    Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami,
       raki, mehkužci

51.39    Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
       tobačnimi izdelki

51.390    Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami,
       tobačnimi izdelki

51.4     Trgovina na debelo z izdelki široke porabe

51.41    Trgovina na debelo s tekstilom

51.410    Trgovina na debelo s tekstilom

51.42    Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

51.420    Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo

51.43    Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
       radijskimi in TV napravami

51.430    Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi,
       radijskimi in TV napravami

51.44    Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
       čistili

51.440    Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, tapetami,
       čistili

51.45    Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

51.450    Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko

51.46    Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in
       medicinskimi pripomočki

51.460    Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki in
       medicinskimi pripomočki

51.47    Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

51.470    Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe

51.5     Trgovina na debelo z nekmetijskimi polizdelki, ostanki
       in odpadki

51.51    Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
       gorivi

51.510    Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi
gorivi

51.52    Trgovina na debelo s kovinami in rudami

51.520    Trgovina na debelo s kovinami in rudami

51.53    Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
       sanitarno opremo

51.530    Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in
       sanitarno opremo

51.54    Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
       inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

51.540    Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi,
       inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje

51.55    Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi

51.550    Trgovina na debelo s kemičnimi proizvodi

51.56    Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

51.560    Trgovina na debelo z drugimi polizdelki

51.57    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

51.570    Trgovina na debelo z ostanki in odpadki

51.8     Trgovina na debelo s stroji, napravami, priborom

51.81    Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

51.810    Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

51.82    Trgovina na debelo z gradbenimi stroji

51.820    Trgovina na debelo z gradbenimi stroji

51.83    Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

51.830    Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo

51.84    Trgovina na debelo z računalniško opremo

51.840    Trgovina na debelo z računalniško opremo

51.85    Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo

51.850    Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo

51.86    Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo

51.860    Trgovina na debelo z elektronskimi deli in opremo

51.87    Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
       industrijo, trgovino, navigacijo

51.870    Trgovina na debelo z drugimi stroji in napravami za
       industrijo, trgovino, navigacijo

51.88    Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
       kmetijskim orodjem

51.880    Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki,
       kmetijskim orodjem

51.9     Druga trgovina na debelo

51.90    Druga trgovina na debelo

51.900    Druga trgovina na debelo

52      TRGOVINA NA DROBNO, RAZEN Z MOTORNIMI VOZILI; POPRAVILA
       IZDELKOV ŠIROKE PORABE

52.1     Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah

52.11    Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
       pretežno z živili

52.110    Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah,
       pretežno z živili

52.12    Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
       prodajalnah

52.120    Trgovina na drobno v drugih nespecializiranih
       prodajalnah

52.2     Trgovina na drobno z živili, pijačami in tobačnimi
       izdelki v specializiranih prodajalnah

52.21    Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo

52.210    Trgovina na drobno s svežim sadjem in zelenjavo

52.22    Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki

52.220    Trgovina na drobno z mesom in mesnimi izdelki

52.23    Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci

52.230    Trgovina na drobno z ribami, raki, mehkužci

52.24    Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
       sladkornimi izdelki

52.240    Trgovina na drobno s kruhom, pecivom, testeninami,
       sladkornimi izdelki

52.25    Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
       pijačami

52.250    Trgovina na drobno z alkoholnimi in brezalkoholnimi
       pijačami

52.26    Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki

52.260    Trgovina na drobno s tobačnimi izdelki

52.27    Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
       z živili

52.270    Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
       z živili

52.3     Trgovina na drobno s farmacevtskimi, medicinskimi,
       kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

52.31    Dejavnost lekarn

52.310    Dejavnost lekarn

52.32    Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
       izdelki

52.320    Trgovina na drobno z medicinskimi in ortopedskimi
       izdelki

52.33    Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

52.330    Trgovina na drobno s kozmetičnimi in toaletnimi izdelki

52.4     Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

52.41    Trgovina na drobno s tekstilom

52.410    Trgovina na drobno s tekstilom

52.42    Trgovina na drobno z oblačili

52.420    Trgovina na drobno z oblačili

52.43    Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki

52.430    Trgovina na drobno z obutvijo in usnjenimi izdelki

52.44    Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
       predmeti za gospodinjstvo

52.440    Trgovina na drobno s pohištvom, svetili in drugimi
       predmeti za gospodinjstvo

52.45    Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
       radijskimi in TV napravami

52.450    Trgovina na drobno z električnimi gospodinjskimi,
       radijskimi in TV napravami

52.46    Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, barvami in
       gradbenim materialom

52.461    Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki

52.462    Trgovina na drobno z barvami, laki in drugimi kemičnimi
       sredstvi

52.463    Trgovina na drobno z gradbenim materialom

52.47    Trgovina na drobno s knjigami, časopisi, revijami,
       papirjem, pisalnimi potrebščinami

52.471    Dejavnost knjigarn

52.472    Trgovina na drobno s časopisi, revijami

52.473    Dejavnost papirnic

52.48    Trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah

52.481    Trgovina na drobno s športno opremo

52.482    Dejavnost cvetličarn

52.483    Trgovina na drobno z vrtnarsko opremo in hišnimi
       živalmi

52.484    Trgovina na drobno s kurivom

52.485    Trgovina na drobno z urami, nakitom, bižuterijo

52.486    Trgovina na drobno z umetniškimi izdelki

52.487    Trgovina na drobno z igračami, otroško opremo

52.488    Trgovina na drobno v drugih specializiranih
       prodajalnah, d. n.

52.5     Trgovina na drobno z rabljenim blagom

52.50    Trgovina na drobno z rabljenim blagom

52.500    Trgovina na drobno z rabljenim blagom

52.6     Trgovina na drobno zunaj prodajaln

52.61    Trgovina na drobno po pošti

52.610    Trgovina na drobno po pošti

52.62    Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

52.620    Trgovina na drobno na tržnicah in stojnicah

52.63    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

52.630    Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln

52.7     Popravila izdelkov široke porabe

52.71    Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov

52.710    Popravilo obutve in drugih usnjenih izdelkov

52.72    Popravilo električnih gospodinjskih naprav

52.720    Popravilo električnih gospodinjskih naprav

52.73    Popravilo ur, nakita

52.730    Popravilo ur, nakita

52.74    Druga popravila izdelkov široke porabe

52.740    Druga popravila izdelkov široke porabe

H)      GOSTINSTVO

55      GOSTINSTVO

55.1     Dejavnost hotelov in podobnih obratov

55.10    Dejavnost hotelov in podobnih obratov

55.100    Dejavnost hotelov in podobnih obratov

55.2     Dejavnost domov, kampov in drugih nastanitvenih obratov

55.21    Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč

55.210    Dejavnost planinskih domov in mladinskih prenočišč

55.22    Dejavnost kampov

55.220    Dejavnost kampov

55.23    Dejavnost drugih nastanitvenih obratov

55.231    Dejavnost otroških letovišč, počitniških in sindikalnih
       domov

55.232    Dejavnost turističnih kmetij z nastanitvijo

55.233    Oddajanje sob gospodinjstev gostom

55.234    Dejavnost dijaških, študentskih domov, internatov

55.239    Druge nastanitve za krajši čas

55.3     Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov

55.30    Dejavnost prehrambenih gostinskih obratov

55.301    Dejavnost restavracij in gostiln

55.302    Dejavnost okrepčevalnic, samopostrežnih restavracij

55.303    Dejavnost slaščičarn, kavarn

55.304    Dejavnost premičnih in provizoričnih gostinskih obratov

55.305    Dejavnost turističnih kmetij brez nastanitve

55.4     Točenje pijač

55.40    Točenje pijač

55.400    Točenje pijač

55.5     Dejavnost menz ter priprava in dostava hrane (catering)

55.51    Dejavnost menz

55.510    Dejavnost menz

55.52    Priprava in dostava hrane (catering)

55.520    Priprava in dostava hrane (catering)

I)      PROMET, SKLADIŠČENJE IN ZVEZE

60      KOPENSKI PROMET; CEVOVODNI TRANSPORT

60.1     Železniški promet

60.10    Železniški promet

60.100    Železniški promet

60.2     Drug kopenski promet

60.21    Drug kopenski potniški promet na rednih linijah

60.211    Mestni in primestni potniški promet na rednih linijah

60.212    Medkrajevni potniški cestni promet na rednih linijah

60.213    Dejavnost žičnic, vlečnic

60.22    Dejavnost taksistov

60.220    Dejavnost taksistov

60.23    Drug kopenski potniški promet

60.230    Drug kopenski potniški promet

60.24    Cestni tovorni promet

60.240    Cestni tovorni promet

60.3     Cevovodni transport

60.30    Cevovodni transport

60.300    Cevovodni transport

61      VODNI PROMET

61.1     Pomorski promet

61.10    Pomorski promet

61.100    Pomorski promet

61.2     Promet po rekah, jezerih, prekopih

61.20    Promet po rekah, jezerih, prekopih

61.200    Promet po rekah, jezerih, prekopih

62      ZRAČNI PROMET

62.1     Zračni promet na rednih linijah

62.10    Zračni promet na rednih linijah

62.100    Zračni promet na rednih linijah

62.2     Izredni zračni promet

62.20    Izredni zračni promet

62.200    Izredni zračni promet

63      POMOŽNE PROMETNE DEJAVNOSTI; DEJAVNOST POTOVALNIH IN
       TURISTIČNIH ORGANIZACIJ

63.1     Prekladanje, skladiščenje

63.11    Prekladanje

63.110    Prekladanje

63.12    Skladiščenje

63.120    Skladiščenje

63.2     Druge pomožne dejavnosti v prometu

63.21    Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

63.210    Druge pomožne dejavnosti v kopenskem prometu

63.22    Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu

63.220    Druge pomožne dejavnosti v vodnem prometu

63.23    Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu

63.230    Druge pomožne dejavnosti v zračnem prometu

63.3     Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
       potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

63.30    Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
       potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

63.300    Dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev
       potovanj; s turizmom povezane dejavnosti

63.4     Dejavnosti drugih prometnih agencij

63.40    Dejavnosti drugih prometnih agencij

63.400    Dejavnosti drugih prometnih agencij

64      POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE

64.1     Poštna in kurirska dejavnost

64.11    Dejavnost javne pošte

64.110    Dejavnost javne pošte

64.12    Kurirska dejavnost, razen javne pošte

64.120    Kurirska dejavnost, razen javne pošte

64.2     Telekomunikacije

64.20    Telekomunikacije

64.200    Telekomunikacije

J)      FINANČNO POSREDNIŠTVO

65      FINANČNO POSREDNIŠTVO, RAZEN ZAVAROVALNIŠTVA IN
       DEJAVNOSTI POKOJNINSKIH SKLADOV

65.1     Denarno posredništvo

65.11    Dejavnost centralne banke

65.110    Dejavnost centralne banke

65.12    Drugo denarno posredništvo

65.121    Dejavnost bank

65.122    Dejavnost hranilnic

65.2     Drugo finančno posredništvo

65.21    Finančni zakup (leasing)

65.210    Finančni zakup (leasing)

65.22    Drugo kreditiranje

65.220    Drugo kreditiranje

65.23    Drugo finančno posredništvo, d. n.

65.230    Drugo finančno posredništvo, d. n.

66      ZAVAROVALNIŠTVO IN DEJAVNOST POKOJNINSKIH SKLADOV,
       RAZEN OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

66.0     Zavarovalništvo in dejavnost pokojninskih skladov,
       razen obveznega socialnega zavarovanja

66.01    Življenjsko zavarovanje

66.010    Življenjsko zavarovanje

66.02    Dejavnost pokojninskih skladov

66.020    Dejavnost pokojninskih skladov

66.03    Druga zavarovanja, razen življenjskega

66.030    Druga zavarovanja, razen življenjskega

67      POMOŽNE DEJAVNOSTI V FINANČNEM POSREDNIŠTVU

67.1     Pomožne dejavnosti v finančnem posredništvu, razen
       zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov

67.11    Dejavnost finančnih trgov

67.110    Dejavnost finančnih trgov

67.12    Posredništvo z vrednostnimi papirji

67.120    Posredništvo z vrednostnimi papirji

67.13    Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

67.130    Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom

67.2     Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
       skladih

67.20    Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
       skladih

67.200    Pomožne dejavnosti v zavarovalništvu in pokojninskih
       skladih

K)      POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI, NAJEM IN POSLOVNE STORITVE

70      POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

70.1     Poslovanje z lastnimi nepremičninami

70.11    Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

70.110    Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg

70.12    Trgovanje z lastnimi nepremičninami

70.120    Trgovanje z lastnimi nepremičninami

70.2     Dajanje lastnih nepremičnin v najem

70.20    Dajanje lastnih nepremičnin v najem

70.200    Dajanje lastnih nepremičnin v najem

70.3     Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

70.31    Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
       nepremičninami

70.310    Dejavnost agencij za posredništvo v prometu z
       nepremičninami

70.32    Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

70.320    Upravljanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

71      DAJANJE STROJEV IN OPREME BREZ UPRAVLJALCEV V NAJEM;
       IZPOSOJANJE IZDELKOV ŠIROKE PORABE

71.1     Dajanje avtomobilov v najem

71.10    Dajanje avtomobilov v najem

71.100    Dajanje avtomobilov v najem

71.2     Dajanje drugih vozil v najem

71.21    Dajanje drugih kopenskih vozil v najem

71.210    Dajanje drugih kopenskih vozil v najem

71.22    Dajanje ladij v najem

71.220    Dajanje ladij v najem

71.23    Dajanje zračnih plovil v najem

71.230    Dajanje zračnih plovil v najem

71.3     Dajanje kmetijskih, gradbenih, pisarniških in drugih
       strojev in opreme v najem

71.31    Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem

71.310    Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem

71.32    Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem

71.320    Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem

71.33    Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem

71.330    Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem

71.34    Dajanje drugih strojev in opreme v najem

71.340    Dajanje drugih strojev in opreme v najem

71.4     Izposojanje izdelkov široke porabe

71.40    Izposojanje izdelkov široke porabe

71.401    Izposojanje športne opreme

71.402    Dejavnost videotek

71.403    Izposojanje drugih izdelkov široke porabe

72      OBDELAVA PODATKOV, PODATKOVNE BAZE IN S TEM POVEZANE
       DEJAVNOSTI

72.1     Svetovanje o računalniških napravah

72.10    Svetovanje o računalniških napravah

72.100    Svetovanje o računalniških napravah

72.2     Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi

72.21    Razvoj in založba programskih paketov

72.210    Razvoj in založba programskih paketov

72.22    Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

72.220    Oskrba z računalniškimi programi in svetovanje

72.3     Obdelava podatkov

72.30    Obdelava podatkov

72.300    Obdelava podatkov

72.4     Omrežne podatkovne storitve

72.40    Omrežne podatkovne storitve

72.400    Omrežne podatkovne storitve

72.5     Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
       strojev ter računalniških naprav

72.50    Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
       strojev ter računalniških naprav

72.500    Vzdrževanje in popravila pisarniških in računskih
       strojev ter računalniških naprav

72.6     Druge računalniške dejavnosti

72.60    Druge računalniške dejavnosti

72.600    Druge računalniške dejavnosti

73      RAZISKOVANJE IN RAZVOJ

73.1     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       naravoslovja in tehnologije

73.10    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       naravoslovja in tehnologije

73.101    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       naravoslovja

73.102    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       tehnologije

73.103    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       kmetijstva in sorodnih dejavnosti

73.104    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       medicine

73.2     Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       družboslovja in humanistike

73.20    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       družboslovja in humanistike

73.201    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       družboslovja

73.202    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju
       humanistike

74      DRUGE POSLOVNE DEJAVNOSTI

74.1     Pravne, računovodske, knjigovodske in revizijske
       dejavnosti; davčno svetovanje; raziskovanje trga in javnega mnenja;
       podjetniško svetovanje; dejavnost holdingov

74.11    Pravno svetovanje

74.110    Pravno svetovanje

74.12    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
       davčno svetovanje

74.120    Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti,
       davčno svetovanje

74.13    Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.130    Raziskovanje trga in javnega mnenja

74.14    Podjetniško in poslovno svetovanje

74.140    Podjetniško in poslovno svetovanje

74.15    Dejavnost holdingov

74.150    Dejavnost holdingov

74.2     Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
       svetovanje

74.20    Prostorsko načrtovanje, projektiranje in tehnično
       svetovanje

74.201    Geodetsko, geološko, geofizikalno, geokemično in drugo
       opazovanje, meritve, kartiranje

74.202    Prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje

74.203    Arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim
       povezano tehnično svetovanje

74.204    Drugo projektiranje in tehnično svetovanje

74.3     Tehnično preizkušanje in analiziranje

74.30    Tehnično preizkušanje in analiziranje

74.300    Tehnično preizkušanje in analiziranje

74.4     Oglaševanje

74.40    Oglaševanje

74.400    Oglaševanje

74.5     Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile

74.50    Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile

74.500    Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile

74.6     Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

74.60    Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

74.600    Poizvedovalne dejavnosti in varovanje

74.7     Čiščenje objektov in opreme

74.70    Čiščenje objektov in opreme

74.700    Čiščenje objektov in opreme

74.8     Raznovrstne poslovne dejavnosti

74.81    Fotografska dejavnost

74.810    Fotografska dejavnost

74.82    Pakiranje

74.820    Pakiranje

74.85    Tajniška dela in prevajanje

74.851    Prevajanje

74.852    Fotokopiranje in drugo razmnoževanje

74.853    Druga splošna tajniška opravila

74.86    Dejavnost klicnih centrov

74.860    Dejavnost klicnih centrov

74.87    Druge raznovrstne poslovne dejavnosti

74.871    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov

74.872    Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo

74.873    Druge poslovne dejavnosti, d. n.

L)      DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO SOCIALNO
       ZAVAROVANJE

75      DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE, OBVEZNO SOCIALNO
       ZAVAROVANJE

75.1     Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna
       politika skupnosti

75.11    Splošna dejavnost javne uprave

75.110    Splošna dejavnost javne uprave

75.12    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih
       socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja

75.120    Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih
       socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja

75.13    Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
       poslovanje

75.130    Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše
       poslovanje

75.14    Dejavnost pomožnih služb vlade

75.140    Dejavnost pomožnih služb vlade

75.2     Posebne dejavnosti za celotno družbeno skupnost

75.21    Zunanje zadeve

75.210    Zunanje zadeve

75.22    Obramba

75.220    Obramba

75.23    Pravosodje

75.230    Pravosodje

75.24    Javna varnost, zakonitost in red

75.240    Javna varnost, zakonitost in red

75.25    Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

75.250    Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah

75.3     Obvezno socialno zavarovanje

75.30    Obvezno socialno zavarovanje

75.300    Obvezno socialno zavarovanje

M)      IZOBRAŽEVANJE

80      IZOBRAŽEVANJE

80.1     Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

80.10    Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje

80.101    Dejavnost vrtcev in predšolsko izobraževanje

80.102    Osnovnošolsko splošno izobraževanje

80.103    Dejavnost zavodov za izobraževanje otrok z motnjami v
       razvoju

80.2     Srednješolsko izobraževanje

80.21    Srednješolsko splošno izobraževanje

80.210    Srednješolsko splošno izobraževanje

80.22    Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

80.220    Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje

80.3     Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno
       izobraževanje

80.30    Višje strokovno, visoko strokovno in univerzitetno
       izobraževanje

80.301    Višje strokovno izobraževanje

80.302    Visoko strokovno izobraževanje

80.303    Univerzitetno izobraževanje

80.4     Dejavnost vozniških šol ter drugo izobraževanje,
       izpopolnjevanje in usposabljanje

80.41    Dejavnost vozniških šol

80.410    Dejavnost vozniških šol

80.42    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

80.421    Dejavnost glasbenih in drugih umetniških šol

80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
       d. n.

N)      ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

85      ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

85.1     Zdravstvo

85.11    Bolnišnična zdravstvena dejavnost

85.110    Bolnišnična zdravstvena dejavnost

85.12    Izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

85.121    Splošna izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

85.122    Specialistična izvenbolnišnična zdravstvena dejavnost

85.13    Zobozdravstvena dejavnost

85.130    Zobozdravstvena dejavnost

85.14    Druge zdravstvene dejavnosti

85.141    Samostojne zdravstvene dejavnosti, ki jih ne opravljajo
       zdravniki

85.142    Alternativne oblike zdravljenja

85.143    Druge zdravstvene dejavnosti, d. n.

85.2     Veterinarstvo

85.20    Veterinarstvo

85.200    Veterinarstvo

85.3     Socialno varstvo

85.31    Socialno varstvo z nastanitvijo

85.311    Dejavnost domov za starejše

85.319    Drugo socialno varstvo z nastanitvijo

85.32    Socialno varstvo brez nastanitve

85.321    Dejavnost centrov za socialno delo

85.322    Dejavnost invalidskih organizacij

85.323    Dejavnost dobrodelnih organizacij

85.324    Dejavnost varstveno delovnih centrov

85.329    Druge socialne dejavnosti

O)      DRUGE JAVNE, SKUPNE IN OSEBNE STORITVENE DEJAVNOSTI

90      DEJAVNOSTI JAVNE HIGIENE

90.0     Dejavnosti javne higiene

90.01    Ravnanje z odplakami

90.010    Ravnanje z odplakami

90.02    Ravnanje z odpadki

90.021    Zbiranje in odvoz odpadkov

90.022    Dejavnost deponij, sežiganje in drugi načini
       odstranjevanja trdnih odpadkov

90.023    Ravnanje z nevarnimi odpadki

90.03    Čiščenje okolja in druge dejavnosti javne higiene

90.031    Čiščenje okolja

90.032    Druge dejavnosti javne higiene

91      DEJAVNOSTI ZDRUŽENJ, ORGANIZACIJ

91.1     Dejavnost poslovnih, delodajalskih in strokovnih
       združenj

91.11    Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

91.110    Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj

91.12    Dejavnost strokovnih združenj

91.120    Dejavnost strokovnih združenj

91.2     Dejavnost sindikatov

91.20    Dejavnost sindikatov

91.200    Dejavnost sindikatov

91.3     Dejavnost drugih organizacij

91.31    Dejavnost verskih organizacij

91.310    Dejavnost verskih organizacij

91.32    Dejavnost političnih organizacij

91.320    Dejavnost političnih organizacij

91.33    Dejavnost drugih članskih organizacij

91.330    Dejavnost drugih članskih organizacij

92      REKREACIJSKE, KULTURNE IN ŠPORTNE DEJAVNOSTI

92.1     Filmska in video dejavnost

92.11    Snemanje filmov in video filmov

92.110    Snemanje filmov in video filmov

92.12    Distribucija filmov in video filmov

92.120    Distribucija filmov in video filmov

92.13    Kinematografska dejavnost

92.130    Kinematografska dejavnost

92.2     Radijska in televizijska dejavnost

92.20    Radijska in televizijska dejavnost

92.200    Radijska in televizijska dejavnost

92.3     Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje ter druge
       razvedrilne dejavnosti

92.31    Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

92.310    Umetniško ustvarjanje in poustvarjanje

92.32    Obratovanje objektov za kulturne prireditve

92.320    Obratovanje objektov za kulturne prireditve

92.33    Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

92.330    Dejavnost sejmišč in zabaviščnih parkov

92.34    Druge razvedrilne dejavnosti

92.340    Druge razvedrilne dejavnosti

92.4     Dejavnost tiskovnih agencij

92.40    Dejavnost tiskovnih agencij

92.400    Dejavnost tiskovnih agencij

92.5     Dejavnost knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne
       dejavnosti

92.51    Dejavnost knjižnic in arhivov

92.511    Dejavnost knjižnic

92.512    Dejavnost arhivov

92.52    Dejavnost muzejev, varstvo kulturne dediščine

92.521    Dejavnost muzejev

92.522    Varstvo kulturne dediščine

92.53    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
       rezervatov

92.530    Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih
       rezervatov

92.6     Športna dejavnost

92.61    Obratovanje športnih objektov

92.610    Obratovanje športnih objektov

92.62    Dejavnost marin in smučarskih centrov, druge športne
       dejavnosti

92.621    Dejavnost marin

92.622    Dejavnost smučarskih centrov in smučišč

92.623    Druge športne dejavnosti

92.7     Druge dejavnosti za sprostitev

92.71    Prirejanje iger na srečo

92.711    Prirejanje klasičnih iger na srečo

92.712    Dejavnost igralnic

92.72    Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.

92.720    Druge dejavnosti za sprostitev, d. n.

93      DRUGE STORITVENE DEJAVNOSTI

93.0     Druge storitvene dejavnosti

93.01    Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

93.010    Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic

93.02    Frizerska, kozmetična in pedikerska dejavnost

93.021    Frizerska dejavnost

93.022    Kozmetična dejavnost

93.023    Pedikerska dejavnost

93.03    Pogrebna dejavnost

93.030    Pogrebna dejavnost

93.04    Dejavnost salonov za nego telesa

93.040    Dejavnost salonov za nego telesa

93.05    Druge osebne storitve

93.050    Druge osebne storitve

P)      ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM

95      ZASEBNA GOSPODINJSTVA Z ZAPOSLENIM OSEBJEM

95.0     Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem

95.00    Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem

95.000    Zasebna gospodinjstva z zaposlenim osebjem

Q)      EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA

99      EKSTERITORIALNE ORGANIZACIJE IN ZDRUŽENJA

99.0     Eksteritorialne organizacije in združenja

99.00    Eksteritorialne organizacije in združenja

99.000    Eksteritorialne organizacije in združenja


AAA Zlata odličnost