Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/1999 z dne 20. 7. 1999

Kazalo

2763. Odlok o proračunu Občine Sodražica za leto 1999, stran 7462.

Na podlagi zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/97 in 56/98) in 89. člena statuta Občine Sodražica (Uradni list RS, št. 44/99), je Občinski svet občine Sodražica na 5. seji dne 3. 6. 1999 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Sodražica za leto 1999
1. člen
S proračunom Občine Sodražica za leto 1999, se zagotavljajo sredstva za financiranje javnih nalog v Občini Sodražica.
2. člen
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 1999 obsegajo:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov:
skupaj prihodki                 154,436.000 SIT
skupaj odhodki                  154,436.000 SIT
proračunski primanjkljaj                  0 SIT
B) Račun finančnih terjatev in naložb:
prejeta vračila danih posojil           1,460.000 SIT
C) Račun financiranja:
zadolževanje proračuna                   0 SIT
odplačilo dolga                      0 SIT
neto zadolževanje                     0 SIT
Pregled prihodkov in odhodkov ter drugih prejemkov in izdatkov je izkazan v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja, ki so sestavni del tega odloka.
V posebnem delu proračuna je izkazana razporeditev prihodkov med prihodke, s katerimi občina zagotavlja izvajanje ustavnih in drugih zakonskih nalog (primerna poraba) in prihodke za druge namene. Odhodki in drugi izdatki pa so izkazani po uporabnikih.
3. člen
Za izvrševanje proračuna je kot odredbodajalec odgovoren župan Občine Sodražica. Župan dvakrat letno poroča občinskemu svetu o realizaciji prihodkov in odhodkov občinskega proračuna.
4. člen
Od prihodkov občinskega proračuna za leto 1999 se izloči 0,5% v sredstva rezerv.
O uporabi sredstev stalne proračunske rezerve za namene iz prvega odstavka 12. člena zakona o financiranju občin do višine 400.000 SIT odloča župan.
5. člen
Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, ki so opredeljeni v okviru proračunskih postavk.
Uporabniki proračuna smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek iz proračuna, le v okviru sredstev, ki so predvidena za posamezni namen in če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za porabo sredstev.
6. člen
Pri dogovarjanju o pogojih za izpolnjevanje obveznosti, ki se izplačujejo iz proračuna, se mora upoštevati 30 dnevni plačilni rok, za investicijske odhodke pa 60 dnevni plačilni rok. Plače in drugi osebni prejemki se izplačujejo enkrat mesečno do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Sredstva proračuna se lahko uporabljajo za plačevanje že opravljenih dobav in storitev. Predplačilo je možno le v primeru, če je utemeljeno z vidika gospodarnosti in primerno zavarovano.
Podrobnejše navodilo o izvrševanju proračuna izda župan.
7. člen
Uporabniki morajo pri nakupu opreme oziroma pri vzdrževalnih in investicijskih delih upoštevati določila zakona o javnih naročilih.
8. člen
Župan lahko začasno zmanjša znesek sredstev, ki so v posebnem delu občinskega proračuna razporejena za posamezne namene, ali pa začasno zadrži uporabo teh sredstev, če prihodki občinskega proračuna med letom niso doseženi v predvideni višini.
O ukrepih iz prvega odstavka mora župan obvestiti občinski svet in predlagati ukrepe oziroma spremembo občinskega proračuna.
9. člen
Tekoča proračunska rezerva se uporablja za financiranje posameznih namenov javne porabe, ki jih ob sprejemanju proračuna ni bilo mogoče predvideti.
O uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve do višine 360.000 SIT odloča župan.
10. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o kratkoročnem zadolževanju za financiranje nalog javne porabe, vendar največ do višine 5% sprejetega proračuna. Kratkoročni kredit mora biti odplačan do konca proračunskega leta.
11. člen
Občina lahko daje poroštvo za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in zavodov, katerih ustanoviteljica je, do višine 5% primerne porabe v letu, v katerem se daje poroštvo.
O dajanju poroštev odloča občinski svet.
12. člen
Nadzorni odbor opravlja nadzor nad izvajanjem proračuna v skladu z 38. členom statuta Občine Sodražica.
13. člen
Župan je pooblaščen, da odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranitve njihove realne vrednosti in tekoče likvidnosti proračuna.
14. člen
Za zakonito uporabo sredstev, ki so razporejena uporabnikom proračuna, je odgovoren direktor ali druga pooblaščena oseba uporabnika.
15. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 1999 dalje.
Št. 032-01/99
Sodražica, dne 21. junija 1999.
Župan
Občine Sodražica
Andrej Pogorelc l. r.