Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2001 z dne 8. 11. 2001

Kazalo

65. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 8 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, stran 1579.

Na podlagi prve in tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/2001) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA ŠT. 8 K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI
1. člen
Ratificira se Dodatni protokol št. 8 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini, podpisan v Budimpešti 20. oktobra 1999.
2. člen
Dodatni protokol št. 8 se v izvirniku v angleškem jeziku in prevodu v slovenskem jeziku glasi:
ADDITIONAL PROTOCOL No. 8
TO THE CENTRAL EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT
Representatives of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Hungary, the Republic of Poland, Romania, the Slovak Republic and the Republic of Slovenia;
Having in mind the Agreed Minutes of the Central European Free Trade Agreement Joint Committee session, held on 18 June 1999 in Budapest;
Recognizing that this Additional Protocol and in particular the adjusted rules of origin of goods shall ensure the proper operation of the system of pan-European cumulation as well as shall foster the intensification of mutually beneficial trade relations among the Parties and contribute to the process of integration in Europe;
In accordance with the provisions of Articles 34, 35, 37 and 39 of the Central European Free Trade Agreement;
Have decided as follows:
Article 1
The provisions in Annex to this Additional Protocol shall replace the relevant provisions of Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement.
Article 2
This Additional Protocol shall constitute an integral part of the Central European Free Trade Agreement.
Article 3
1. This Additional Protocol shall enter into force on the thirtieth day from the date of receiving by the Depositary of the last notification of the Parties to the Central European Free Trade Agreement of the completion of procedures necessary for that purpose.
2. The Depositary shall notify all Parties of the completion of procedures necessary for the entry into force of this Additional Protocol.
3. If this Additional Protocol does not enter into force by 1 January 2000 it shall be applied provisionally from that date. However, if a Party is not in a position to apply it from 1 January 2000, that Party shall inform the other Parties about this fact as soon as possible, but not later than 21 December 1999. Concerning that Party this Additional Protocol shall be applied on the tenth day from the date of receiving by the other Parties of the notification on the completion by that Party of the internal procedures necessary for the application of this Additional Protocol.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries being duly authorized thereto, have signed this Additional Protocol.
Done at Budapest this 20th day of October 1999 in a single authentic copy in the English language, which shall be deposited with the Government of the Republic of Poland. The Depositary shall transmit certified copies of this Additional Protocol to all Parties to the Central European Free Trade Agreement.
For the Republic of Bulgaria
Valentin Vassilev, (s)
For the Czech Republic
Miroslav Grégr, (s)
For the Republic of Hungary
Attila Chikán, (s)
For the Republic of Poland
Jerzy Steinhoff, (s)
For Romania
Mihai Berinde, (s)
For the Slovak Republic
Peter Brňo, (s)
For the Republic of Slovenia
Marjan Senjur, (s)
ANNEX TO THE ADDITIONAL PROTOCOL No. 8
Protocol 7 to the Central European Free Trade Agreement concerning the definition of the concept of “originating products” and methods of administrative cooperation is hereby amended as follows:
1. Paragraph 4 of Article 17 shall be replaced by the following:
“4. A movement certificate EUR.1 shall be issued by the customs authorities of a State Party if the products concerned can be considered as products originating in a State Party or in one of the other countries referred to in Article 4 and fulfil the other requirements of this Protocol.”
2. Article 20 shall be replaced by the following:
“Article 20
Issue of movement certificates EUR.1 on the basis of a proof of origin issued or made out previously
When originating products are placed under the control of a customs office in a State Party, it shall be possible to replace the original proof of origin by one or more movement certificates EUR.1 for the purpose of sending all or some of these products elsewhere within the State Party. The replacement movement certificate(s) EUR.1 shall be issued by the customs office under whose control the products are placed.”
3. In Articles 21 and 26 the word “Ecu” shall be replaced by “euro”.
4. Article 30 shall be replaced by the following:
“Article 30
Amounts expressed in euro
1. Amounts in the national currency of the exporting State Party equivalent to the amounts expressed in euro shall be fixed by the exporting State Party and communicated to the importing State Party.
2. When the amounts exceed the corresponding amounts fixed by the importing State Party, the latter shall accept them if the products are invoiced in the currency of the exporting State Party. When the products are invoiced in the currency of another country referred to in Article 4, the importing State Party shall recognise the amount notified by the country concerned.
3. The amounts to be used in any given national currency shall be the equivalent in that national currency of the amounts expressed in euro as at the first working day of October 1999.
4. The amounts expressed in euro and their equivalents in the national currency of a State Party shall be reviewed by the Joint Committee at the request of a State Party. When carrying out this review, the Joint Committee shall ensure that there will be no decrease in the amounts to be used in any national currency and shall furthermore consider the desirability of preserving the effects of the limits concerned in real terms. For this purpose, it may decide to modify the amounts expressed in euro.”
5. Article 39 shall be abolished.
6. Annex II shall be amended as follows:
(a) the entry for HS heading 1904 shall be replaced by:
(b) the entry for HS heading 2207 shall be replaced by:
(c) the entry for HS Chapter 57 shall be replaced by:
(d) the entry for HS heading 8401 shall be replaced by:
(e) the following shall be inserted between the entries for HS heading Nos 9606 and 9612:
7. In Annex IV the Polish version of the invoice declaration shall be replaced by the following:
“Polish version:
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr......1 ) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają............... preferencyjne pochodzenie.”
DODATNI PROTOKOL ŠT. 8
K SREDNJEEVROPSKEMU SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI
Predstavniki Republike Bolgarije, Češke republike, Republike Madžarske, Republike Poljske, Romunije, Slovaške republike in Republike Slovenije so se
ob upoštevanju Skupnega zapisnika zasedanja Skupnega odbora Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, ki je bilo 18. junija 1999 v Budimpešti,
prepričani, da ta dodatni protokol in zlasti prilagojena pravila o poreklu blaga zagotavljajo ustrezno delovanje sistema panevropske kumulacije in spodbujajo krepitev medsebojno koristnih trgovinskih odnosov med pogodbenicami ter prispevajo k povezovanju v Evropi,
v skladu z določbami 34., 35., 37. in 39. člena Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
odločili:
1. člen
Določbe v prilogi k temu dodatnemu protokolu nadomestijo ustrezne določbe Protokola 7 k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini.
2. člen
Dodatni protokol je sestavni del Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.
3. člen
1. Dodatni protokol začne veljati trideseti dan od dneva, ko depozitar prejme zadnje uradno obvestilo pogodbenic Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini, da so končani postopki, potrebni za ta namen.
2. Depozitar uradno obvesti vse pogodbenice o končanih postopkih, potrebnih za začetek veljavnosti dodatnega protokola.
3. Če dodatni protokol ne začne veljati do 1. januarja 2000, se začasno uporablja od tega datuma. Če pa ga pogodbenica ne more uporabljati od 1. januarja 2000, o tem obvesti druge pogodbenice čim prej, vendar najkasneje 21. decembra 1999. Ta pogodbenica začne dodatni protokol uporabljati deseti dan po tem, ko druge pogodbenice prejmejo uradno obvestilo, da so končani njeni notranji postopki, potrebni za uporabo dodatnega protokola.
V DOKAZ TEGA so podpisani pooblaščenci, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, podpisali ta dodatni protokol.
Sestavljeno v Budimpešti 20. oktobra 1999 v enem verodostojnem izvodu v angleškem jeziku, ki se hrani pri Vladi Republike Poljske. Depozitar pošlje overjene kopije dodatnega protokola vsem pogodbenicam Srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini.
Za Republiko Bolgarijo
Valentin Vassilev l. r.
Za Češko republiko
Miroslav Grégr l. r.
Za Republiko Madžarsko
Attila Chikán l. r.
Za Republiko Poljsko
Jerzy Steinhoff l. r.
Za Romunijo
Mihai Berinde l. r.
Za Slovaško republiko
Peter Brňo l. r.
Za Republiko Slovenijo
Marjan Senjur l. r.
Priloga k Dodatnemu protokolu št. 8
1. člen
Protokol 7 o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja k Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini se spremeni, kot sledi:
1. Četrti odstavek 17. člena se nadomesti z:
“4. Potrdilo o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi države pogodbenice, če se izdelki lahko štejejo za izdelke s poreklom iz države pogodbenice ali iz ene od drugih držav, navedenih v 4. členu, ter izpolnjujejo druge zahteve tega protokola.“
2. 20. člen se nadomesti z:
“20. člen
Izdaja potrdila o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno izdanega ali sestavljenega dokazila o poreklu
Če so izdelki s poreklom dani pod nadzor carinskih organov v državi pogodbenici, je mogoče zamenjati prvotno dokazilo o poreklu z enim ali več potrdili o prometu blaga EUR.1 z namenom pošiljanja vseh ali nekaterih izdelkov drugam znotraj države pogodbenice. Nadomestno potrdilo oziroma nadomestna potrdila o prometu blaga EUR.1 izdajo carinski organi, pod nadzor katerih so bili dani izdelki.“
3. V 21. in 26. členu se beseda “ekujev” nadomesti z “evrov”.
4. 30. člen se nadomesti z:
“30. člen
Zneski, izraženi v evrih
1. Zneske v valuti države pogodbenice izvoznice, ki ustrezajo zneskom, izraženim v evrih, določi država pogodbenica izvoznica in jih sporoči državi pogodbenici uvoznici.
2. Kadar so zneski višji od ustreznih zneskov, ki jih je določila država pogodbenica uvoznica, jih ta sprejme, če so izdelki zaračunani v valuti države pogodbenice izvoznice. Kadar so izdelki zaračunani v valuti drugih držav, navedenih v 4. členu, država pogodbenica uvoznica prizna znesek, ki ga je ta država uradno sporočila.
3. Zneski, ki jih je treba uporabljati v valuti katere koli države, so protivrednosti zneskov, izraženih v evrih, v valuti te države po tečaju na prvi delovni dan v oktobru 1999.
4. Skupni odbor na zahtevo države pogodbenice pregleda v evrih izražene zneske in njihovo protivrednost v domači valuti države pogodbenice. Skupni odbor ob tem pregledu zagotovi, da se zneski, ki jih je treba uporabljati, ne bodo znižali v nobeni domači valuti, in bo nadalje upošteval zaželeno ohranjanje realnih učinkov teh vrednostnih omejitev. V ta namen se lahko odloči za spremembo zneskov, izraženih v evrih.”
5. 39. člen se črta.
6. Priloga II se spremeni, kot sledi:
(a) vnos za tarifno številko 1904 HS se nadomesti z:
(b) vnos za tarifno številko 2207 HS se nadomesti z:
(c) vnos za 57. poglavje HS se nadomesti z:
(d) vnos za tarifno številko 8401 HS se nadomesti z:
(e) med vnosa za tarifni številki 9606 in 9612 HS se doda naslednje:
7. V prilogi IV se poljsko besedilo izjave na računu nadomesti z:
“ Poljsko besedilo:
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr......1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają............... preferencyjne pochodzenie.“
3. člen
Za izvajanje protokola skrbita Ministrstvo za finance in Ministrstvo za gospodarstvo.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije – Mednarodne pogodbe.
Št. 334-01/2001-9
Ljubljana, dne 25. oktobra 2001
Vlada Republike Slovenije
Igor Bavčar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost