Uradni list

Številka 58
Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 58/2001 z dne 13. 7. 2001

Kazalo

46. Uredba o ratifikaciji Dogovora med Ministrstvom za zdravstvo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za delo in socialno ureditev Zvezne republike Nemčije o povračilu stroškov za opravljene storitve s pavšalnimi zneski, stran 1006.

Na podlagi tretjega odstavka 63. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 1/91-I) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
O RATIFIKACIJI DOGOVORA MED MINISTRSTVOM ZA ZDRAVSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE IN ZVEZNIM MINISTRSTVOM ZA DELO IN SOCIALNO UREDITEV ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE O POVRAČILU STROŠKOV ZA OPRAVLJENE STORITVE S PAVŠALNIMI ZNESKI
1. člen
Ratificira se Dogovor med Ministrstvom za zdravstvo Republike Slovenije in Zveznim ministrstvom za delo in socialno ureditev Zvezne republike Nemčije o povračilu stroškov za opravljene storitve s pavšalnimi zneski, ki je bil podpisan v Ljubljani 6. aprila 2001.
2. člen
Dogovor se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi:
Dogovor
o povračilu stroškov za opravljene storitve s pavšalnimi zneski
Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije
in
Zvezno ministrstvo za delo in socialno ureditev
Zvezne republike Nemčije
se na podlagi določb drugega odstavka 19. člena Sporazuma med Republiko Slovenijo in Zvezno republiko Nemčijo o socialni varnosti z dne 24. septembra 1997 (v nadaljevanju “sporazum“) za povračilo stroškov opravljenih zdravstvenih storitev s pavšalnimi zneski Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za osebe iz tretjega odstavka 17. člena in iz tretjega odstavka 18. člena sporazuma dogovorita naslednje:
1. člen
Za povračilo stroškov za opravljene storitve, ki jih v skladu z določbami 17. člena sporazuma Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nudi:
– družinskim članom zavarovancev pri nemških nosilcih zdravstvenega zavarovanja in
– prejemnikom pokojnin in vlagateljem pokojninskih zahtevkov, zavarovanim pri nemških nosilcih zdravstvenega zavarovanja, ter njihovim družinskim članom,
ki prebivajo v Sloveniji, plačajo pristojni nemški nosilci zdravstvenega zavarovanja Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za vsako zavarovano osebo mesečne pavšalne zneske.
2. člen
Mesečni pavšalni znesek za vsako koledarsko leto izračunata organa za zvezo držav pogodbenic, o njem pa se sporazumeta pristojna organa.
3. člen
Organa za zvezo držav pogodbenic se dogovorita o načinu izvajanja tega dogovora.
4. člen
(1) Ta dogovor je mogoče sporazumno spremeniti ali dopolniti.
(2) Ta dogovor začne veljati z dnem, ko slovenska stran obvesti nemško, da so v Republiki Sloveniji izpolnjeni vsi notranjepravni pogoji za začetek njegove veljavnosti. Uporablja se od 1. januarja 2000.
(3) Za obdobje od 1. septembra 1999 do 31. decembra 1999 velja za povračilo stroškov Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve družinskim članom zavarovancev pri nemških nosilcih zdravstvenega zavarovanja, ki prebivajo v Sloveniji, prejemnikom nemških pokojnin ali vlagateljem pokojninskih zahtevkov ter njihovim družinskim članom, ki prebivajo v Sloveniji, dogovor pristojnih organov z dne 30. aprila 1976, ki se uporablja od 2. junija 1976.
(4) Ta dogovor je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka pogodbenica ga lahko pisno odpove tri mesece pred iztekom koledarskega leta.
Sestavljeno v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako obvezujoči.
Ljubljani, dne 6. aprila 2001
Za
Ministrstvo za zdravstvo
Republike Slovenije:
Zvezdana Veber Hartman l. r.
Za
Zvezno ministrstvo za delo
in socialno ureditev
Zvezne republike Nemčije:
Egon Kalmund l. r.
Vereinbarung
zur Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen durch Pauschbeträge
Das Ministerium für das Gesundheitswesen
der Republik Slowenien
und
das Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung
der Bundesrepublik Deutschland
vereinbaren aufgrund des Artikels 19 Absatz 2 des Abkommens vom 24. September 1997 zwischen der Republik Slowenien und der Bundesrepublik Deutschland über Soziale Sicherheit (nachstehend “Abkommen“) zur Erstattung der Aufwendungen der Krankenversicherungsanstalt Sloweniens durch Pauschalzahlungen für Sachleistungen, die an die in Artikel 17 Absatz 3 und Artikel 18 Absatz 3 des Abkommens genannten Personen erbracht werden, Folgendes:
Artikel 1
Zur Erstattung der Aufwendungen für Sachleistungen, die die Krankenversicherungsanstalt Sloweniens aufgrund des Artikels 17 des Abkommens an in Slowenien wohnhafte
– Familienangehörige der Versicherten deutscher Krankenkassen und
– Rentner, Rentenantragsteller und deren Familienangehörige, die bei deutschen Krankenkassen versichert sind,
erbracht hat, zahlen die zuständigen Träger der deutschen Krankenversicherung an die Krankenversicherungsanstalt Sloweniens je versicherte Person Monatspauschbeträge.
Artikel 2
Der Monatspauschbetrag wird jeweils für ein Kalenderjahr von den Verbindungsstellen beider Vertragsstaaten ermittelt und von den zuständigen Behörden vereinbart.
Artikel 3
Die Verbindungsstellen beider Vertragsstaaten vereinbaren den Durchführungsmodus dieser Vereinbarung.
Artikel 4
(1) Diese Vereinbarung kann einvernehmlich geändert oder ergänzt werden.
(2) Diese Vereinbarung tritt mit dem Tag in Kraft, an dem die slowenische Seite die deutsche Seite davon unterrichtet hat, dass in der Republik Slowenien alle innerstaatlich erforderlichen Voraussetzungen für das Inkrafttreten erfüllt sind. Sie ist ab 1. Januar 2000 anzuwenden.
(3) Für die Zeit vom 1. September 1999 bis zum 31. Dezember 1999 findet für die Erstattung der Aufwendungen an die Krankenversicherungsanstalt Sloweniens für Sachleistungen, welche den Familienangehörigen der Versicherten deutscher Krankenkassen, die in Slowenien wohnen, und den Rentenbeziehern, Rentenantragstellern und deren Familienangehörigen, die in Slowenien wohnen, erbracht wurden, die Vereinbarung der zuständigen Behörden vom 30. April 1976 / 2. Juni 1976 Anwendung.
(4) Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Sie kann unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten vor Ablauf eines Kalenderjahres gekündigt werden.
Geschehen in zwei Urschriften, jede in slowenischer und deutscher Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.
Ljubljana, den 6. April 2001
Für das
Ministerium für das
Gesundheitswesen
der Republik Slowenien
Zvezdana Veber Hartman e.h.
Für das
Bundesministerium für
Arbeit und Sozialordnung der
Bundesrepublik Deutschland
Egon Kalmund e.h.
3. člen
Za izvajanje dogovora skrbi Ministrstvo za zdravje.
4. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije-Mednarodne pogodbe.
Št. 544-09/2000-2
Ljubljana, dne 5. julija 2001
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina