Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2001 z dne 7. 12. 2001

Kazalo

4859. Pravilnik o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji, stran 10126.

Na podlagi 51. člena zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00 in 30/01) izdaja minister za informacijsko družbo
P R A V I L N I K
o prijavi overiteljev in vodenju registra overiteljev v Republiki Sloveniji
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Pravilnik ureja postopke prijave overiteljev, njihov vpis v javni register overiteljev v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: register) in vodenje tega registra.
2. člen
Naloge v zvezi z vodenjem registra opravlja Direkcija za poslovno informacijsko središče (v nadaljevanju: direkcija) kot organ v sestavi Ministrstva za informacijsko družbo (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. PRIJAVA V REGISTER
3. člen
Vlogo za prijavo v register dostavi direkciji overitelj ali njegov pooblaščeni zastopnik v elektronski ali papirnati obliki na predpisanem obrazcu (priloga 1).
Vloga mora vsebovati podatke o overitelju oziroma osebi, ki opravlja naloge overitelja ter naslednje podatke in dokumentacijo za vsako prijavljeno storitev:
1. naziv storitve,
2. vrsta storitve,
3. vrsta potrdil in elektronskega podpisa oziroma časovnega žiga,
4. javni del notranjih pravil in drugo pomembno dokumentacijo glede storitve,
5. podatke o imeniku potrdil in registru preklicanih potrdil, če obstajata,
6. podatke o tehnoloških značilnostih potrdila ali časovnega žiga,
7. podatke o tehnoloških značilnostih ter načinu in pogostnosti osveževanja imenika in registra preklicanih potrdil, če obstajata,
8. podatke o službi za preklic ali drugi dežurni službi overitelja,
9. podatke o prijavnih službah overitelja,
10. seznam podatkov, ki so vsebovani v potrdilu ali časovnem žigu,
11. podatke o namenu ali omejitvi uporabe potrdil ali storitve,
12. podatke o postopku in načinu preverjanja identitete imetnikov potrdil,
13. rok veljavnosti izdanih potrdil,
14. opis overiteljeve infrastrukture in postopkov s pripadajočo tehnično dokumentacijo, ki mora omogočati ocenitev skladnosti z zahtevami veljavnih predpisov za vsako prijavljeno storitev,
15. začetek opravljanja storitve,
16. konec opravljanja storitve,
17. druge pomembne podatke glede prijavljene storitve.
4. člen
Če bo overitelj izdajal kvalificirana potrdila mora vloga vsebovati tudi podatke o številu, izobrazbi in usposobljenosti overiteljevih zaposlenih ter dokaz o sklenjenem obveznem zavarovanju.
5. člen
Vloga tujega overitelja, ki se želi vpisati v register, mora vsebovati tudi podatke o izpolnjevanju pogojev glede veljavnosti njegovih potrdil v Republiki Sloveniji.
6. člen
Vloga mora biti v slovenskem jeziku, priložena dokumentacija pa v slovenskem ali angleškem jeziku, po predhodnem soglasju direktorja direkcije pa je lahko tudi v drugem jeziku.
Overitelj lahko podatke iz 1., 2., 3. in 6. točke drugega odstavka 3. člena navede tudi v angleškem jeziku, v nasprotnem primeru pa jih za objavo v registru prevede direkcija.
7. člen
Dostavljena dokumentacija ostane po končanem preverjanju v arhivu direkcije oziroma ministrstva.
Dokumentacija, ki je zaupna na podlagi veljavnih predpisov ali upravičene zahteve overitelja, se varuje kot uradna tajnost.
8. člen
Na podlagi vloge overitelja direktor direkcije v osmih dneh od vložitve popolne vloge z odločbo odloči o vpisu overitelja v register.
9. člen
Kakršnokoli spremembo podatkov v vlogi ali v priloženi dokumentaciji, je treba takoj v elektronski obliki na predpisanem obrazcu (priloga 2) prijaviti direkciji.
Direkcija prijavljeno spremembo prouči in odloči, če je zaradi nje potrebno popraviti navedbo v registru.
Če direkcija izve za spremembo pomembnejših podatkov o overitelju ali pomembnejših podatkov v vlogi ali priloženi dokumentaciji, po uradni dolžnosti začne postopek, obvesti o tem overitelja ter ravna kot v prejšnjih odstavkih.
10. člen
Vlagatelj ima na odločitev direkcije pravico pritožbe na ministrstvo v roku 30 dni po prejemu odločitve.
3. VODENJE REGISTRA
11. člen
Register vsebuje naslednje podatke o overiteljih:
1. naziv overitelja,
2. firmo oziroma ime in priimek osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
3. sedež oziroma stalni naslov osebe, ki opravlja dejavnost overitelja,
4. podatke o vpisu osebe, ki opravlja dejavnost overitelja, v sodni oziroma drug ustrezen register,
5. elektronski poštni in spletni naslov overitelja,
6. telefonsko in faks številko overitelja,
7. podatke o storitvah overitelja iz 3. člena tega pravilnika.
12. člen
Direkcija vodi register v elektronski obliki ter ga podpiše z varnim elektronskim podpisom overjenim s kvalificiranim potrdilom, ki ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Podatki v registru se osvežijo nemudoma po izdaji odločbe. Pritožba ne zadrži osvežitve podatkov v registru.
13. člen
Register se vodi v slovenskem in angleškem jeziku.
4. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Direkcija vzpostavi register v petnajstih dneh od začetka veljavnosti tega pravilnika.
15. člen
Overitelje, ki so svojo dejavnost prijavili pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, Direkcija po uradni dolžnosti pozove k posredovanju podatkov za vpis v register iz 3. člena tega pravilnika ter jih zatem vpiše v register.
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2000-1/2001-1
Ljubljana, dne 26. novembra 2001.
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister
za informacijsko družbo

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina