Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2001 z dne 29. 10. 2001

Kazalo

4393. Navodilo o postopku odpiranja ponudb, stran 8603.

Na podlagi tretjega odstavka 74. člena zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) izdaja minister za finance
N A V O D I L O
o postopku odpiranja ponudb
1. člen
To navodilo določa postopek odpiranja ponudb v odprtem in omejenem postopku ter postopku s pogajanji.
Sestavni del tega navodila je enotni obrazec za vodenje zapisnika o odpiranju ponudb (v nadaljevanju: enotni obrazec).
2. člen
Odpiranje ponudb izvede s strani naročnika pooblaščena oseba ali komisija za odpiranje ponudb (v nadaljevanju: pristojni za odpiranje ponudb).
V postopku oddaje javnega naročila po odprtem postopku in v drugi fazi omejenega postopka je odpiranje ponudb javno. V primeru postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji in v prvi fazi omejenega postopka je odpiranje lahko javno po odločitvi naročnika.
Odpiranje ponudb se izvede na kraju in ob času, ki sta navedena v objavi javnega razpisa ali v povabilu k oddaji ponudbe in v razpisni dokumentaciji.
3. člen
Pristojne za odpiranje ponudb imenujejo naročnik in se lahko imenujejo za vsak postopek odpiranja posebej.
4. člen
Varovanje podatkov določa zakon.
Pristojni za odpiranje ponudb in drugi, ki imajo dostop do podatkov v ponudbah, morajo med odpiranjem ponudb varovati kot zaupne vse podatke iz ponudb, razen podatkov, ki so navedeni v zapisniku o odpiranju ponudb, če je odpiranje javno.
5. člen
Pristojni za odpiranje vodijo zapisnik o odpiranju ponudb po enotnem obrazcu, ki se smiselno uporablja glede na vrsto postopka.
Ponudbe se odpirajo po vrstnem redu dospelosti.
Iz ponudb je potrebno navesti naziv ponudnika ali šifro, če je bil razpis anonimen in ponudbeno ceno ter morebitne popuste, lahko pa se navedejo tudi drugi podatki iz ponudb (roki, reference in drugo), kot tudi ugotovitve o tem ali ponudbe vsebujejo vsa zahtevana dokazila o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije.
Med odpiranjem se lahko označi vse dele ponudbe tako, da se prepreči možnost kasnejše zamenjave (na primer preluknja in zveže, podpiše ali na drug način označi).
Pred zaključkom postopka odpiranja ponudb lahko predstavniki ponudnikov, ki so predložili pooblastila podajo morebitne pripombe, ki se nanašajo na postopek odpiranja ponudb. Pripombe se vpiše v zapisnik o odpiranju ponudb.
6. člen
Zapisnik o odpiranju ponudb vsebuje:
– podatke o naročniku,
– naslov, datum in čas začetka postopka odpiranja ponudb,
– navedbo pristojnih oseb za odpiranje,
– imena navzočih predstavnikov ponudnikov,
– imena drugih navzočih,
– navedbo vrstnega reda odpiranja predloženih ponudb, glede na čas dospelosti,
– zaporedno številko ponudbe,
– naziv ali šifra ponudnika, če je bil razpis anonimen,
– cene iz posamezne ponudbe ter morebitne druge prebrane podatke,
– navedbe pristojnih za odpiranje ponudb o pomanjkljivostih ponudb,
– morebitne pripombe predstavnikov ponudnikov s pooblastili,
– podpise pristojnih za odpiranje ponudb,
– podpise prisotnih predstavnikov ponudnikov s pooblastili,
– čas zaključka postopka odpiranja ponudb.
Zahtevani podatki iz sedme, osme in devete alinee prejšnjega odstavka so obvezni del zapisnika.
Če v roku za oddajo ponudb ni prispela nobena ponudba, se to navede v enotnem obrazcu.
Zapisniku morajo biti priložena pooblastila predstavnikov ponudnikov.
Zapisnik o odpiranju ponudb podpišejo najprej osebe, pristojne za odpiranje, nato navzoči predstavniki ponudnikov s pooblastili.
V primeru, da kateri od prisotnih predstavnikov ponudnikov s pooblastili odkloni podpis zapisnika, se to navede v zapisniku, skupaj z razlogom, zakaj je odklonil podpis.
Zapisnik o odpiranju ponudb mora naročnik v treh dneh poslati vsem ponudnikom. Naročnik lahko že po končanem odpiranju ponudb izroči kopijo zapisnika pooblaščenemu predstavniku ponudnika, prisotnemu na odpiranju, kar ta potrdi s svojim podpisom.
7. člen
Z dnem, ko začne veljati to navodilo, preneha veljati navodilo o postopku odpiranja ponudb (Uradni list RS, št. 76/01).
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. oktobra 2001.
mag. Anton Rop l. r.
Minister za finance

AAA Zlata odličnost