Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2001 z dne 14. 9. 2001

Kazalo

3867. Odlok o spremembah odloka o preoblikovanju inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod, stran 7445.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96 in 36/00) in 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) izdaja Vlada Republike Slovenije
O D L O K
o spremembah odloka o preoblikovanju inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod
1. člen
V 3. členu odloka o preoblikovanju Inštituta za narodnostna vprašanja v javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 52/92, 65/99 in 45/00) se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»Za preučevanje medetičnih odnosov in zaščite manjšin v jugovzhodni Evropi se na inštitutu ustanovi Mednarodni center za medetične odnose in manjšine v jugovzhodni Evropi, kot notranja organizacijska enota.«
2. člen
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»S statutom inštituta se podrobno določijo dejavnosti notranjih organizacijskih enot, sodelovanje ter vključevanje v medresorske projekte.«
3. člen
Za 12. členom se doda novo poglavje, ki se glasi:
»V. MEDNARODNI CENTER ZA MEDETIČNE ODNOSE IN MANJŠINE V JUGOVZHODNI EVROPI (v nadaljnjem besedilu: Mednarodni center).
12.a člen
Delo Mednarodnega centra vodi vodja centra, ki ga na predlog Sveta Mednarodnega centra imenuje Upravni odbor.
Mandat vodje je pet let. Za svoje delo je vodja Mednarodnega centra odgovoren Svetu Mednarodnega centra ter Upravnemu odboru inštituta.
12.b člen
Svet Mednarodnega centra ima šest članov, katerih mandat je dve leti. Člane izmed uveljavljenih domačih in tujih strokovnjakov imenuje:
– ustanovitelj dva člana, in sicer enega na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, drugega pa na predlog Ministrstva za zunanje zadeve;
– tri člane sveta pa imenuje Upravni odbor inštituta izmed tujih strokovnjakov, od katerih je eden iz držav jugovzhodne Evrope.
Po funkciji je član Sveta Mednarodnega centra tudi njegov vodja, ki pa ne more biti izvoljen za predsednika tega organa.
12.c člen
Svet Mednarodnega centra:
– sprejema pravila Mednarodnega centra;
– izvoli predsednika izmed članov;
– pripravlja letne in srednjeročne programe dela ter poročila o njihovem izvajanju, finančne načrte, finančna poročila ter jih posreduje Upravnemu odboru inštituta v sprejem;
– pripravlja in sprejema projekte ter določa njihove koordinatorje;
– obravnava predloge in pobude vodje in Mednarodnega svetovalnega odbora;
– sodeluje pri pridobivanju finančnih in tehničnih sredstev za delo Mednarodnega centra, nadzoruje poslovanje;
– opravlja druge naloge.
12.č člen
Kot svetovalno telo Mednarodnega centra se oblikuje svetovalni odbor, ki razpravlja o programskih usmeritvah, sodeluje pri mednarodni promociji Mednarodnega centra in njegovega dela ter pri prenašanju njegovega znanja in izkušenj v prakso. Člani Mednarodnega svetovalnega odbora pomagajo pri pridobivanju zasebnih in javnih, nacionalnih in mednarodnih finančnih in tehničnih sredstev za delo Mednarodnega centra.«
Dosedanja V., VI., VII., VIII. in IX. poglavje postanejo VI., VII., VIII., IX. in X. poglavje.
4. člen
V prvem odstavku 15. člena, se doda nova druga alinea, ki se glasi:
»– delo mednarodnega centra«.
5. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-14/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost