Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3501. Aneks h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, stran 6670.

A N E K S H K O L E K T I V N I P O G O D B I
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS
(Uradni list RS, št. 52/94, 49/95, 34/96, 45/96, 51/98, 28/99, 39/00 in 56/01)
1. člen
V skladu s 4. členom dogovora o načinu usklajevanja plač v javnem sektorju v letu 2001 (Uradni list RS, št. 122/00) se plače uskladijo z rastjo cen življenjskih potrebščin tako, da se zaposlenim na posameznih delovnih mestih priznajo posebni korekcijski dodatki.
2. člen
Zaposlenim v javnih vzgojno-izobraževalnih zavodih in višjem ter visokem šolstvu, ki niso navedeni v 3. in 4. členu tega aneksa, pripada dodatek na delovnem mestu:
– v I. - IV. tarifni skupini 0,18 količnika,
– v V. tarifni skupini 0,25 količnika,
– v VI. tarifni skupini 0,26 količnika,
– v VII. – IX. tarifni skupini 0,28 količnika.
3. člen
Zaposlenim na posameznih delovnih mestih v visokošolskem zavodu pripada dodatek:
količnik
- asistentu                        0,15
- predavatelju tujega jezika, lektorju, učitelju
praktičnega pouka, učitelju veščin, bibliotekarju     0,15
- asistentu s specializacijo oziroma magisterijem,
lektorju z magisterijem, bibliotekarju s
specializacijo ali z magisterijem             0,15
asistentu z doktoratom, višjemu predavatelju,
lektorju z doktoratom in bibliotekarju z doktoratom    0,15
- docentu                         0,15
- izrednemu profesorju                   0,15
- rednemu profesorju                    0,15
Dodatki iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo.
4. člen
Strokovnim delavcem v vrtcih pripada dodatek:
količnik
- vzgojitelju, svetovalnemu delavcu            0,15
- pomočniku vzgojitelja                  0,15
Strokovnim delavcem v dijaških domovih
pripada dodatek:
- vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju                      0,15
Strokovnim delavcem v osnovnih, srednjih
in glasbenih šolah pripada dodatek:
- učitelju, svetovalnemu delavcu, organizatorju
izobraževanja, knjižničarju in korepetitorju        0,15
- laborantu                        0,15
Strokovnim delavcem in varuhom-negovalcem
v zavodih za usposabljanje otrok z motnjami v razvoju
pripada dodatek:
- učitelju, vzgojitelju, svetovalnemu delavcu
in knjižničarju                      0,15
- varuhu-negovalcu                     0,15
Strokovnim delavcem v višjih strokovnih šolah pripada:
- predavatelju višje šole, inštruktorju,
organizatorju izobraževanja, učitelju športne
vzgoje in knjižničarju                   0,15
- laborantu                        0,15
Dodatki iz tega člena in dodatki iz 2. člena se izključujejo.
5. člen
Korekcijski dodatek za uskladitev plač z rastjo cen življenjskih potrebščin pripada zaposlenim od 1. avgusta 2001 dalje.
6. člen
Te določbe aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 20. julija 2001.
Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport
Ministrica
dr. Lucija Čok l. r.
SVIZ
Sindikat vzgoje, izobraževanja
in znanosti Slovenije
Predsednik glavnega odbora
Tine Ponikvar l. r.
VIR
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev v vzgojni,
izobraževalni in raziskovalni dejavnosti
Sekretar republiškega odbora
Bojan Hribar l. r.
NSDLU
Neodvisni sindikat delavcev
Ljubljanske Univerze
Predsednik
dr. Tomaž Sajovic l. r.
Ta aneks h kolektivni pogodbi je bil s sklepom o registraciji aneksa h kolektivni pogodbi, ki ga je izdalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, vpisan v register kolektivnih pogodb z datumom 25. 7. 2001 pod zap. št. 47/7 in št. spisa 121-03-041/94-017.

AAA Zlata odličnost