Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3478. Sklep o ustanovitvi nacionalne delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti - MKOPO in imenovanju njenih članov pri Vladi Republike Slovenije, stran 6590.

Na podlagi šestega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01) in 6. člena Poslovnika Vlade Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 43/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi nacionalne delovne skupine za uvajanje mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti – MKOPO in imenovanju njenih članov pri Vladi Republike Slovenije
1. člen
Ustanovi se nacionalna delovna skupina za uvajanje Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti – MKOPO (v nadaljnjem besedilu: nacionalna delovna skupina).
2. člen
Namen dela nacionalne delovne skupine je uvajanje Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti v slovenski prostor tako, da se poskrbi za prevod klasifikacije, da se seznanijo in izobrazijo ustrezni strokovnjaki ter da se poskrbi za operativno sodelovanje z evropskimi centri, ki pokrivajo uporabo klasifikacije v svojem okolju.
Nacionalna delovna skupina bo združila in usmerila delovanje vseh subjektov (državne institucije in organe, strokovne ustanove ter nevladne organizacije), ki posredno ali neposredno prispevajo in imajo dostop do znanja in vseh informacij in poskrbela za možnost prenosa Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti le-teh v prakso, da se na tak način zagotovijo pogoji za neposredno uporabo Mednarodne klasifikacije okvar, prizadetosti in oviranosti v splošno dobrobit vseh prebivalcev Slovenije.
3. člen
Nacionalna delovna skupina ima 11 članov in je sestavljena iz:
– treh predstavnikov ministrstev, in sicer po en predstavnik:
– Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve – Stanka Tutta,
– Ministrstva za šolstvo, znanost in šport – dr. Stane Košir,
– Ministrstva za zdravje – Ciril Klanjšček;
– predstavnik Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike – mag. Luj Šprohar;
– štirih predstavnikov naslednjih strokovnih institucij, in sicer po en predstavnik:
– Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Diana Blažič,
– Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije – Miran Kalčič,
– Inštituta Republike Slovenije za rehabilitacijo – dr. Andrejka Fatur Videtič,
– Inštituta za varovanje zdravja Republike Slovenije – mag. Daša Moravec Berger;
– treh predstavnikov uporabnikov, in sicer:
– predstavnik organizacij bolnikov – Jože Faganel,
– predstavnik organizacij invalidov – dr. Danilo Pumpernik,
– predstavnik Šenta – dr. Vesna Švab.
4. člen
Nacionalno delovno skupino vodi predsednik, ki je imenovan izmed predstavnikov strokovnih institucij. Predsednik nacionalne delovne skupine ima podpredsednika, ki mu pomaga voditi delo nacionalne delovne skupine in ga nadomešča v času njegove odsotnosti. Prvo redno sejo skliče direktor Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike.
5. člen
Za pripravo strokovnih podlag za odločanje lahko nacionalna delovna skupina ustanovi stalne ali občasne strokovne delovne podskupine, ki so praviloma sestavljene iz neodvisnih strokovnjakov, ki sicer niso člani nacionalne delovne skupine.
6. člen
Predsednika in podpredsednika nacionalne delovne skupine imenujejo člani nacionalne delovne skupine sami izmed svojih članov. Tehnično-administrativne naloge za nacionalno delovno skupino opravlja Urad Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike. Delo nacionalne delovne skupine in njenih podskupin koordinira sekretar nacionalne delovne skupine, ki ni uslužbenec Urada Vlade Republike Slovenije za invalide in bolnike, ki opravlja vsa strokovna, tehnična in administrativna dela za potrebe nacionalne delovne skupine. Sekretar ni član nacionalne delovne skupine.
7. člen
Nacionalna delovna skupina se sestaja na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik. Nacionalna delovna skupina deluje na podlagi operativnega načrta dela in poslovnika, ki ga sprejme na svoji prvi seji. Njene seje so javne. Nacionalna delovna skupina sprejema odločitve z glasovanjem svojih rednih članov in z večino vseh članov. Izjemoma lahko nacionalna delovna skupna sprejema posamezne točke dnevnega reda in obravnava na svojih zaprtih sejah. Odločitev o tem sprejme nacionalna delovna skupina v skladu s svojim poslovnikom.
8. člen
Dejavnosti in naloge nacionalne delovne skupine se financirajo iz proračunskih sredstev Vlade Republike Slovenije in iz finančnih sredstev, ki sodijo v okvir pristojnosti in rednih nalog posameznih ministrstev in ustreznih strokovnih ustanov ter jih načrtujejo in zagotavljajo posamezna pristojna ministrstva in ustrezne strokovne ustanove v svojih proračunih.
9. člen
Mandat članov nacionalne delovne skupine traja 4 leta in so po poteku mandata lahko ponovno imenovani.
10. člen
Ta sklep začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 509-05/2001-1
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost