Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2001 z dne 3. 8. 2001

Kazalo

3468. Zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS), stran 6579.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS)
Razglašam zakon o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (ZPKSMS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 17. julija 2001.
Št. 001-22-91/01
Ljubljana, dne 26. julija 2001.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O PREDLAGANJU KANDIDATOV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SODNIKE MEDNARODNIH SODIŠČ (ZPKSMS)
1. člen
Ta zakon določa postopek predlaganja in izvolitve kandidatk za sodnice oziroma kandidatov za sodnike, ki v mednarodnih sodiščih sodelujejo kot predstavniki Republike Slovenije na podlagi mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republiko Slovenijo (v nadaljnjem besedilu: kandidat za sodnika mednarodnega sodišča).
Ta zakon se smiselno uporablja tudi za predlaganje in izvolitev sodnikov, ki jih Republika Slovenija neposredno izvoli v mednarodna sodišča.
Če ni z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo ali drugim predpisom določeno drugače, se ta zakon uporablja tudi za izvolitev ali imenovanje predstavnikov Republike Slovenije v druge mednarodne sodne organe in za člane mednarodne arbitraže iz Republike Slovenije.
2. člen
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča je lahko predlagana in izvoljena oseba, ki izpolnjuje pogoje, določene s tem zakonom.
Če pravila mednarodnega sodišča ali mednarodna pogodba, ki obvezuje Republiko Slovenijo, določa posebne pogoje za izvolitev sodnika mednarodnega sodišča, je za kandidata za sodnika tega sodišča lahko predlagana in izvoljena oseba, ki izpolnjuje tudi te pogoje.
Glede izvedbe razpisa, načina predlaganja in kandidiranja, števila kandidatov in postopka izvolitve se ustrezno upoštevajo pravila mednarodnega sodišča in mednarodne pogodbe, ki obvezuje Republiko Slovenijo.
3. člen
Za kandidata za sodnika mednarodnega sodišča lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo.
Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka mora oseba izpolnjevati tudi pogoj aktivnega znanja jezika ali vsaj enega od jezikov, ki se pri mednarodnem sodišču uporabljajo kot uradni jezik.
4. člen
Prosto sodniško mesto v mednarodnem sodišču razpiše ministrstvo, pristojno za pravosodje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), v roku, ki ga določa javni poziv mednarodnega sodišča.
V primeru, da se sodnika mednarodnega sodišča predlaga brez javnega poziva, se prosto sodniško mesto razpiše vsaj šest mesecev pred potekom mandata dosedanjega sodnika, v primeru predčasnega prenehanja mandata ali prejema poziva za predložitev kandidatov, pa najpozneje v 15 dneh po nastopu razloga za razpis.
Razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. člen
Razpisni rok za prijave ne sme biti krajši od petnajst dni.
Kandidati morajo prijavi priložiti dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev in opis svoje strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.
Z nepopolnimi prijavami ravna ministrstvo skladno z zakonom, ki ureja upravni postopek.
Prijave, ki so bile vložene po izteku razpisnega roka ter prijave, ki niso popolne oziroma niso bile dopolnjene v roku ali ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, ministrstvo zavrže oziroma zavrne po določbah zakona, ki ureja upravni postopek.
Zoper sklep oziroma odločbo, s katero je bila prijava zavržena oziroma zavrnjena, je dovoljen upravni spor. Pravno sredstvo je potrebno vložiti v treh dneh od dneva vročitve sklepa.
Pristojno sodišče mora o tožbi odločiti v osmih dneh od njene vložitve.
Postopek kandidiranja za prosto sodniško mesto se prekine do pravnomočnosti sodne odločbe.
Prijave, ki niso bile zavržene oziroma zavrnjene, posreduje ministrstvo predsedniku Republike Slovenije.
6. člen
Predsednik Republike Slovenije se po pridobitvi mnenja Vlade Republike Slovenije in sodnega sveta Republike Slovenije do prijavljenih kandidatur opredeli ter posreduje predloge potrebnega števila kandidatov za izvolitev Državnemu zboru Republike Slovenije.
Predsednik Republike Slovenije lahko predlaga tudi več kandidatov, kot je potrebno po pravilih mednarodnega sodišča.
Predlog mora biti obrazložen.
7. člen
Kandidata za sodnika mednarodnega sodišča izvoli Državni zbor Republike Slovenije s tajnim glasovanjem z večino glasov vseh poslancev.
Če kandidat za sodnika mednarodnega sodišča ni izvoljen, se opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
Če je predsednik Republike Slovenije predlagal več kandidatov, kot se voli kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča, se vrstni red kandidatov na glasovnici navede po abecednem vrstnem redu. Če noben kandidat ni dobil predpisane večine ali če je bilo izvoljenih premalo kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča, se volitve ponovijo med kandidati, ki so dobili največ glasov. Glasuje se o toliko kandidatih, kot je potrebno izvoliti kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča. Če pa tudi na ponovljenih volitvah ni izvoljeno toliko kandidatov, kot je potrebno izvoliti kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča, se za prosta mesta kandidatov za sodnike mednarodnega sodišča opravijo nove volitve na podlagi novih kandidatur.
Do začetka glasovanja lahko kandidat odstopi od kandidature.
8. člen
Če nastane pri mednarodnem sodišču potreba po izvolitvi nadomestnega ali dodatnega sodnika, se opravi nov postopek predlaganja in izvolitve kandidatov po tem zakonu.
Prehodna in končna določba
9. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati XII. poglavje zakona o ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 15/94).
10. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 700-04/00-19/1
Ljubljana, dne 17. julija 2001.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti